Informácie na telefónnom čísle 0948 399 388
Zákaznícka zóna

Exekučné zrážky zo mzdy zamestnanca

Zrážky zo mzdy zamestnanca sú najpoužívanejším a najefektívnejším prostriedkom na vyplatenie pohľadávok v prípade, že je dlžná osoba v pracovnom pomere. Najčastejším prípadom sú zrážky dlžných súm poisťovniam, bankám, mobilným operátorom či nebankovým spoločnostiam.Zrážky zo mzdy sú upravené v Zákonníku práce a Exekučnom poriadku.

Skupiny zrážok zo mzdy a ich poradie je podrobnejšie upravuje § 131 Zákonníka práce, ktorý hovorí, že zo mzdy zamestnanca zamestnávateľ prednostne vykonáPo vykonaní vyššie spomínaných zrážok môže zamestnávateľ zraziť zo mzdy len:

Ďalšie zrážky zo mzdy než vyššie spomenuté môže zamestnávateľ vykonať iba na základe písomnej dohody so zamestnancom o zrážkach zo mzdy, alebo ak povinnosť vykonať takúto zrážku zo mzdy a iných príjmov vyplýva z osobitného predpisu.

Kedy a akým spôsobom sa začína exekúcia?

Vykonanie exekúcie formou zrážky zo mzdy sa začína príkazom na začatie exekúcie a následným príkazom na vykonanie exekúcie. Pred vydaním exekučného príkazu exekútor prostredníctvom Sociálnej poisťovne zistí, kto je zamestnávateľ dlžníka, teda kto mu vypláca mzdu.

Následne exekútor upovedomí zamestnávateľa prostredníctvom žiadosti o poskytnutie súčinnosti a príkazu na začatie exekúcie. Tento príkaz sa doručí zamestnávateľovi a zamestnancovi do vlastných rúk. Doručením exekučného príkazu a príkazu na začatie exekúcie je zamestnávateľ povinný exekútorovi vyplácať zrážky zrazené z čistej mzdy dlžníka.Ak zamestnanec, ktorému majú byť vykonané zrážky zo mzdy poberá mzdu od viacerých zamestnávateľov, príkaz na začatie exekúcie sa vzťahuje na všetky mzdy. Celkovo zrazená suma nesmie prevyšovať hodnotu pohľadávky a jej príslušenstvo.

Ak zamestnanec po doručení príkazu na exekúciu zmení zamestnávateľa, príkaz na začatie exekúcie a exekučný príkaz sa vzťahuje na nového zamestnávateľa, ktorý mu vypláca mzdu. Navyše musí zmenu zamestnania oznámiť do jedného týždňa exekútorovi oznámiť skutočnosť. Povinnosť vykonávať zrážky zo mzdy tak vzniká novému zamestnávateľovi.

Exekučné zrážky je možné vykonať aj z dôchodku vyplácaného Sociálnou poisťovňou.

Aký je postup pri výpočte exekučných zrážok zo mzdy?

Zrážky sa vykonávajú z čistej mzdy zamestnanca, do ktorej sa započítavajú aj čisté odmeny za vedľajšiu činnosť, náborový príspevok a hodnota naturálií. Nezapočítava sa sem prídavok na dieťa a sumy poskytované ako náhrada nákladov spojených s pracovným výkonom.

Pri výpočte je potrebné zohľadniť tzv. základnú nepostihnuteľnú časť, ktorú nie je možné z mesačnej mzdy zraziť. Táto predstavuje 100% hodnoty stanového životného minima, plus ďalšie sumy na vyživované osoby (manžel, manželka, dieťa).

A to konkrétne:

Pri pokutách za priestupky je nepostihnuteľná časť:


Vyživované osoby sú všetky osoby, ku ktorým má dlžník vyživovaciu povinnosť podľa Zákona o rodine. Nepostihnuteľná časť na vyživované osoby sa násobí ich počtom, nedá sa však uplatniť na dieťa alebo manžela/ku, v prospech ktorého sa vykonáva exekúcia. Manžel a manželka sú považované za vyživované osoby i v prípade, ak poberajú vlastný príjem bez ohľadu na jeho výšku.

V prípade, ak ide o zrážky výživného na maloleté dieťa, nepostihnuteľná suma dlžníka je 70% zo 60% životného minima, t. j. suma 88,28 eur bez ohľadu na to, či dlžník je alebo nie je poberateľom dôchodkových dávok. Na vyživovanú osobu je to 70% zo základnej sumy na vyživovanú osobu, t. j. 36,78 eur.

Nepostihnuteľné sumy pre rok 2019

Nepostihnuteľné sumy pri exekučných zrážkach

Povinný nie je poberateľ dôchodku

Povinný je poberateľ dôchodku

Základné nepostihnuteľné sumy:

 

 

na povinného

210,20 eura

210,20 eura

na vyživovanú osobu

52,55 eura

105,10 eura

Pri pokutách za priestupky:

 

 

na povinného

105,10 eura

105,10 eura

na vyživovanú osobu

52,55 eura

52,55 eura

Pri zrážke výživného na maloleté dieťa:

 

 

na povinného

88,28 eura

88,28 eura

na vyživovanú osobu

36,78 eura

36,78 eura

Suma, nad ktorú sa zráža bez obmedzenia

315,30 eura

315,30 eura

Pri uplatňovaní zrážok sa používa tzv. tretinový systém. To znamená, že pri výpočte sa z čistej mzdy odpočíta základná nepostihnuteľná suma a zvyšok čistej mzdy sa zaokrúhli na eurocenty smerom nadol na sumu deliteľnú tromi.

Pri rozhodovaní aká časť (tretina) sa zo mzdy zrazí, je nevyhnutné rozlišovať, o aký typ pohľadávky ide:

Prednostné pohľadávky sa uspokojujú najprv z druhej tretiny, a ak táto nestačí na úhradu, uspokojujú sa spolu s ostatnými pohľadávkami z prvej tretiny. Tretia tretina sa z mesačnej mzdy nezrazí, ale ostáva povinnému.

Platiteľ mzdy prestáva vykonávať zrážky zo mzdy v okamihu splatenia pohľadávky.V prípade, ak je dlžník práceneschopný viac ako 10 dní, je platiteľ mzdy povinný túto skutočnosť oznámiť exekútorovi spolu s informáciou, ktorá pobočka Sociálnej poisťovne bude vyplácať povinnému nemocenské. Exekútor následne doručí exekučný príkaz príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne.

Po skončení práceneschopnosti, zamestnávateľ túto skutočnosť opäť oznámi exekútorovi a zrážky zo mzdy sú ďalej vykonávané zamestnávateľom. Rovnako je zamestnávateľ povinný oznámiť nástup zamestnankyne na materskú alebo rodičovskú dovolenku, a taktiež aj ukončenie čerpania tejto dovolenky.

Príklad výpočtu exekučnej zrážky zo mzdy

V nasledujúcom príklade si zjednodušene predstavíme príklad výpočtu exekučnej zrážky zo mzdy zamestnanca v prípade neprednostnej pohľadávky.

Zamestnanec je ženatý a spolu s manželkou sa stará o jedno nezaopatrené dieťa. Exekučný príkaz bol vydaný na sumu 200 eur. Zamestnanec nie je poberateľom dôchodku a jeho čistá mzda predstavuje 600 eur.

Čistá mzda zamestnanca

600 €

Nepostihnuteľná suma na dlžníka

210,20 €

Nepostihnuteľná suma na manželku (25%)

52,55 €

Nepostihnuteľná suma na dieťa (25%)

52,55 €

Nepostihnuteľné sumy spolu

315,30 €

Zvyšok čistej mzdy (nepresahuje 150% životného minima) deliteľný tromi

284,70 €

Prvá tretina zvyšku čistej mzdy, ktorú možno zraziť v prípade neprednostných pohľadávok

94,90 € (284,70/3)

Suma na výplatu zamestnancovi po zrazení

505,10 € (600 – 94,90)


Na internete sú tiež k dispozícii mnohé kalkulačky na výpočet exekučnej zrážky. Použiť môžete napríklad túto exekučnú kalkulačku.


Podrobné informácie získate na našom odbornom školení, ktoré sa venuje celej problematike exekúcií a zrážok zo mzdy.

 

publikované: 02. 09. 2019

Naše webové stránky používajú cookies a uchovávajú Vašu IP adresu. Viac informácií nájdete tu.