Odpisovanie majetku a základy, ktoré musíte ovládať

Aké typy odpisov poznáme a na aké pravidlá odpisovania treba myslieť? Prečítajte si podrobný prehľad, ako na odpisovanie majetku.


 


Čo sú to odpisy?

Odpisy vyjadrujú opotrebenie majetku, to znamená trvalé zníženie hodnoty majetku, v peňažnom vyjadrení za určité časové obdobie.

V praxi sa stretávame z dvomi typmi odpisov:

účtovné odpisy

daňové odpisy

Účtovné odpisy

Účtovné odpisy pritom vyjadrujú skutočné opotrebenie majetku, pričom zohľadňujú jeho využívanie v podnikateľskej činnosti spoločnosti. Účtovné odpisy si účtovná stanovuje sama prostredníctvom odpisového plánu, ktorý je súčasťou smernice o vedení účtovníctva.

Účtovná jednotka je povinná o účtovných odpisoch účtovať mesačne. Účtovné odpisy nie je možné počas doby odpisovania prerušiť, je však možné upraviť výšku odpisov t.j. zmeniť odpisový plán v zmysle ustanovenia § 20 ods. 5 postupov účtovania.

Účtovná jednotka je povinná podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov odpisovať majetok v súlade s účtovnými zásadami a účtovnými metódami. Účtovné odpisy sú mesačné a vystihujú skutočné opotrebenie majetku v procese podnikania z vecného i časového hľadiska.


 


Daňové odpisy

Odpisovaním sa v zmysle Zákona o dani z príjmov rozumie postupné zahrňovanie odpisov z hmotného majetku a nehmotného majetku do daňových výdavkov, ktorý je účtovaný alebo evidovaný podľa § 6 ods. 11 a je používaný na zabezpečenie zdaniteľných príjmov.

Podľa § 23 ods. 2 Zákona o dani z príjmov sú za odpisovaný hmotný majetok považované:

1. samostatné hnuteľné veci, prípadne súbory hnuteľných vecí, ktoré majú samostatné technicko-ekonomické určenie, ktorých vstupná cena je vyššia ako 1 700 eur a prevádzkovo-technické funkcie dlhšie ako jeden rok,

2. budovy a iné stavby okrem

prevádzkových banských diel,

drobných stavieb na lesnej pôde slúžiacich na zabezpečovanie lesnej výroby a poľovníctva a oplotení slúžiacich na zabezpečovanie lesnej výroby a poľovníctva

3. pestovateľské celky trvalých porastov podľa odseku 5 s dobou plodnosti dlhšou ako tri roky,

4. zvieratá

5. iný majetok

Nehmotným majetkom na účely ZDP je dlhodobý nehmotný majetok, ktorého vstupná cena je vyššia ako 2 400 eur a použiteľnosť alebo prevádzkovo-technické funkcie sú dlhšie ako jeden rok vrátane dlhodobého nehmotného majetku, zaúčtovaného právnym nástupcom daňovníka zrušeného bez likvidácie, vyčleneného z goodwillu alebo záporného goodwillu len pri uplatnení reálnych hodnôt.

Nehmotný majetok sa odpíše v súlade s účtovnými predpismi, najviac do výšky vstupnej ceny s výnimkou goodwillu a záporného goodwillu, ktorý sa zahŕňa do základu dane.


 


Daňovník môže uplatňovanie odpisov hmotného majetku prerušiť, a to len na jedno celé zdaňovacie obdobie alebo viac celých zdaňovacích období; v ďalšom zdaňovacom období daňovník pokračuje v odpisovaní tak, ako by nebolo prerušené, pričom celková doba odpisovania sa predlžuje o dobu prerušenia odpisovania. Daňové odpisy sú ročné a nezohľadňujú skutočné vecné a časové opotrebenie majetku.


 


Zaradenie hmotného majetku do odpisovej skupiny

V zmysle § 26 ods. 1 zákona o dani z príjmov sa hmotný majetok zaraďuje do niektorej zo 6 odpisových skupín s dobou odpisovania:

Odpisové skupiny s dobou odpisovania

Odpisová skupinaDoba odpisovania
14 roky
26 rokov
38 rokov
412 rokov
520 rokov
640 rokov


Metódy odpisovania majetku

Podľa Zákona o dani z príjmov sú pre hmotný majetok dve základné metódy odpisovania:

a) rovnomernú metódu odpisovania

b) zrýchlenú metódu odpisovania

Metóda rovnomerného odpisovania

Pri rovnomernom odpisovaní hmotného majetku sa ročný odpis určí ako podiel vstupnej ceny hmotného majetku určenej podľa § 25 Zákona o dani z príjmov a doby odpisovania ustanovenej pre príslušnú odpisovú skupinu v § 26 ods. 1 Zákona o dani z príjmov. Zákonom stanovená výška odpisov pre jednotlivé odpisové skupiny je uvedená v nižšie uvedenej tabuľke:

Výška odpisov pre odpisové skupiny

Odpisová skupinaOdpisy
1¼
21/6
31/8
41/12
51/20
61/40

Pri uplatnení rovnomernej metódy odpisovania je spôsob výpočtu ročného odpisu vždy rovnaký bez ohľadu na to, či ide o prvý rok odpisovania alebo ďalšie roky odpisovania alebo odpisovanie po vykonanom technickom zhodnotení.


Metóda zrýchleného odpisovania

Metódu zrýchleného odpisovania môže daňovník uplatniť len pri odpisovaní hmotného majetku, ktorý je zaradený do 2 alebo 3 odpisovej skupiny. Metódu odpisovania, ktorú si daňovník zvolí pri obstaraní majetku nemôže zmeniť počas doby odpisovania.

Daňovník môže uplatniť v daňových výdavkoch v roku zaradenia len pomernú časť z ročného odpisu pripadajúcu na počet mesiacov, v ktorých sa o majetku účtuje alebo v ktorých majetok eviduje v daňovej evidencii v zmysle § 6 ods. 11 Zákona o dani z príjmov. Ročný odpis ako aj pomerné časti odpisov sa zaokrúhľujú na celé eurá nahor.

Ak nebolo počas doby odpisovania hmotného majetku vykonané na tomto majetku technické zhodnotenie, neuplatnená pomerná časť ročného odpisu v prvom roku odpisovania sa uplatní v roku nasledujúcom po roku uplynutia doby odpisovania hmotného majetku.

Ak však bolo počas doby odpisovania hmotného majetku zrýchlenou metódou vykonané technické zhodnotenie, neuplatnená pomerná časť z ročného odpisu zvyšuje zostatkovú cenu v roku vykonania technického zhodnotenia.


 


Podľa § 26 ods. 4 Zákona o dani z príjmov sa hmotný majetok odpisuje najviac do výšky vstupnej ceny. V prípade vykonaného technického zhodnotenia sa hmotný majetok odpisuje do výšky vstupnej ceny zvýšenej o technické zhodnotenie a pri zrýchlenom odpisovaní do výšky zvýšenej zostatkovej ceny.

Pri zrýchlenom odpisovaní sa výška odpisu stanoví nasledovne:

v 1. roku odpisovania ako podiel vstupnej ceny majetku a priradeného koeficientu platného v prvom roku odpisovania,

v ďalších rokoch odpisovania ako podiel dvojnásobku zostatkovej ceny majetku a rozdielu medzi priradeným koeficientom platným v ďalších rokoch odpisovania a počtom rokov, počas ktorých sa majetok už odpisoval.

Odpisová skupinaKoeficient
V prvom roku odpisovanieV ďalších rokoch odpisovaniaPre zvýšenú zostatkovú cenu
2676
3898

 

Odpis pri zrýchlenom odpisovaní hmotného majetku po vykonaní technického zhodnotenia sa v zmysle § 28 ods. 3 Zákona o dani z príjmov vypočíta nasledovne:

v roku zvýšenia zostatkovej ceny ako podiel dvojnásobku tejto ceny hmotného majetku a priradeného koeficientu zrýchleného odpisovania platného pre zvýšenú zostatkovú cenu,

v ďalších rokoch odpisovania ako podiel dvojnásobku zostatkovej ceny hmotného majetku a rozdielu medzi priradeným koeficientom zrýchleného odpisovania platným pre zvýšenú zostatkovú cenu a počtom rokov, počas ktorých sa odpisoval zo zvýšenej zostatkovej ceny.

Špecifické kategórie majetku ako otvárky nových lomov, pieskovní, hlinísk, technická rekultivácia, dočasné stavby, formy, modely, šablóny (uvedené v § 26 ods. 6 a 7 Zákona o dani z príjmov) uplatňujú pri odpisovaní nasledovné metódy odpisovania:

1. časovú metódu odpisovania, pri ktorej sa ročný odpis určí ako podiel vstupnej ceny a určenej doby trvania,

2. výkonovú metódu odpisovania, pri ktorej sa ročný odpis určí ako podiel vstupnej ceny a určeného počtu vyrobených odliatkov alebo výliskov.

Podľa § 23 Zákona o dani z príjmov je z odpisovania vylúčený majetok:

pozemky

pestovateľské celky trvalých porastov

ochranné hrádze

umelecké diela

hnuteľné národné kultúrne pamiatky

predmety múzejnej hodnoty a galerijnej hodnoty

preložky energetických diel

nehmotný majetok vložený ako vklad do základného imania spoločnosti alebo družstva, ak:

a) vkladateľ nadobudol tento majetok (napríklad know-how, obchodná značka) bezodplatne alebo

b) podľa podmienok vkladu bolo obchodnej spoločnosti alebo družstvu poskytnuté len právo na použitie bez prevodu vlastníckych práv k nehmotnému majetku a bez možnosti poskytnutia práva na použitie iným osobám;

hmotný majetok u veriteľa pri zabezpečovacom prevode práva

hmotný majetok nadobudnutý bezodplatne organizáciou zabezpečujúcou jeho ďalšie využitie

Kompletnej problematike účtovania o majetku sa venujeme na kurze Podvojné účtovníctvo. Lektor vám vysvetlí všetky celý cyklus od obstarania až po vyradenie a daňové náležitosti. Pozrite si aktuálne termíny a rezervujte si svoje miesto na kurze.

 

© 2014 - 2023 Agentúra JASPIS. Všetky práva vyhradené.