Aktívne a pasívne príjmy a ich zdaňovanie

Dane 16.10.2019 Michaela Struhárová
Rozlišovanie príjmov na aktívne a pasívne je dôležité z daňového hľadiska a odvodovej povinnosti.
Aktívne a pasívne príjmy

Zákon č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov rozlišuje dva druhy príjmov fyzických osôb, a to:

Rozlišovanie aktívnych a pasívnych príjmov fyzických osôb má svoje opodstatnenie v súvislosti odvodovou povinnosťou, ako aj uplatnením nezdaniteľnej časti základu dane atď.

Aktívne a pasívne príjmy

Fyzické osoby môžu dosahovať nasledovné príjmy:

Prihláste sa na odborné školenie o zákone o dani z príjmov.

Aktívne príjmy

Aktívne príjmy možno definovať aj ako príjmy, pri ktorých má daňovník možnosť si uplatniť viaceré daňové zvýhodnenia.

Do kategórie aktívne príjmy zaraďujeme

Aktívne a pasívne príjmy

K príjmom z inej samostatne zárobkovej činnosti spadajú aj príjmy autorov a umelcov z vytvorenia diela a umeleckého výkonu vrátane príjmov z vydávania, rozmnožovania a rozširovania literárnych a iných diel na vlastné náklady, príjmy znalcov a tlmočníkov, príjmy z činností sprostredkovateľov podľa osobitných predpisov, ktoré nie sú živnosťou, príjmy z činnosti športovca alebo športového odborníka a pod.

Daňovník, ktorý dosahuje aktívne príjmy si vyčísľuje základ dane ako rozdiel medzi príjmami a výdavkami, pričom si môže uplatniť skutočné výdavky alebo paušálne výdavky.

Pri dosiahnutých aktívnych príjmoch si môže daňovník:

Uvedené príjmy však podliehajú plateniu poistných odvodov do Sociálnej aj zdravotnej poisťovne, čo predstavuje jednu z nevýhod dosahovania aktívnych príjmov.

Aktívne a pasívne príjmy

Pasívne príjmy

Pasívne príjmy sú medzi daňovníkmi považované za výhodnejšie a atraktívnejšie najmä z daňového hľadiska.

Medzi pasívne príjmy zaraďujeme:

Daňovník, ktorý dosahuje pasívne príjmy, vyčísľuje základ dane ako rozdiel medzi príjmami a výdavkami, rovnako s použitím skutočných alebo paušálnych výdavkov. V druhom prípade odpočíta od svojich príjmov len sumu paušálnych výdavkov, poistné odvody neodpočíta.

Základ dane z pasívnych príjmov nemôže znížiť o nezdaniteľné časti základu dane. Na základe pasívnych príjmov nie je možné uplatniť daňový bonus na dieťa a z týchto príjmov nie je možné vykázať daňovú stratu.

Výhodou pasívnych príjmov je skutočnosť, že pasívne príjmy nepodliehajú plateniu odvodov do Sociálnej a zdravotnej poisťovne.

Aktívne a pasívne príjmy

Príjmy z prenájmu nehnuteľností sú najčastejším pasívnym príjmom. 

Pasívne príjmy do 500 eur možno oslobodiť od dane z príjmov

V zmysle § 9 ods. 1 zákona o dani z príjmov je možné niektoré pasívne príjmy oslobodiť od dane z príjmov vo výške 500 eur. 

Ide o nasledovné príjmy:

Oslobodenie týchto príjmov sa posudzuje spolu, t. j. ako úhrn všetkých príjmov. Ak takto vymedzené príjmy presiahnu 500 eur, do základu dane sa zahrnú len príjmy nad túto sumu. 

K príjmom zahrňovaným do základu dane sa výdavky zistia rovnakým pomerom, ako je pomer príjmov zahrnovaných do základu dane k celkovým príjmom.

© 2014 - 2024 Agentúra JASPIS. Všetky práva vyhradené.