Daňový bonus na dieťa a na zaplatené úroky: Kedy sa vypláca?

Dane 11.1.2024 Michaela Struhárová
Novinky pri daňovom zvýhodnení v roku 2024: daňový bonus na dieťa a daňový bonus na zaplatené úroky z hypotéky pre mladých. Kedy máte na daňový bonus nárok a ako si ho uplatniť?


 

daňový bonus na dieťa a na zaplatené úroky 2020


1. Daňový bonus na zaplatené úroky v roku 2024

Daňový bonus na úroky z hypotekárnych úverov si môžete uplatnovať od zdaňovacieho obdobia roka 2018. Upravuje ho § 33a Zákona č. 595/2003 o dani z príjmov. Daňový bonus na zaplatené úroky predstavuje určitú formu podpory hypotekárnych úverov pre mladých. Uvedený systém podpory v podobe daňového bonusu na zaplatené úroky sa bude vzťahovať len na zmluvy uzatvorené po 31. 12. 2017.

Zákonom určená výška daňového bonusu vychádza zo zaplatených úrokov v príslušnom zdaňovacom období, ktoré sú vypočítané z výšky poskytnutého úveru na bývanie na základe jednej zmluvy o úvere, na jednu tuzemskú nehnuteľnosť (byt/dom), ktorá je určená na vlastné trvalé bývanie alebo na trvalé bývanie blízkych osôb.
 


Nárok na daňový bonus na zaplatené úroky z úveru má daňovník, ktorý:

Daňovým bonusom na zaplatené úroky je suma vo výške 50 % zo zaplatených úrokov v príslušnom zdaňovacom období, najviac však do výšky 1 200 eur za rok.
 


Kedy máte nárok na daňový bonus na zaplatené úroky?

Upozorňujeme, že nárok na daňový bonus vzniká len jednému žiadateľovi, ak spĺňa zákonom stanovené podmienky, a to aj v prípade, ak by o úver žiadal spolu s iným spoludlžníkom. V takomto prípade spoludlžník musí taktiež spĺňať podmienky veku ako aj podmienku dosiahnutia maximálneho príjmu.

Nárok na daňový bonus na zaplatené úroky vzniká počas 5 bezprostredne po sebe nasledujúcich rokov počnúc mesiacom, v ktorom sa začalo úročenie úveru na bývanie poskytnutého na základe jednej a tej istej zmluvy o úvere na bývanie.

Ak úročenie úveru začalo v priebehu roka, musí sa zohľadniť len pomerná časť daňového bonusu pripadajúca na počet kalendárnych mesiacov v zdaňovacom období. Rovnako sa postupuje v roku, keď uplynula päťročná lehota, počas ktorej má nárok uplatniť si daňový bonus na zaplatené úroky na bývanie.

O sumu daňového bonusu na zaplatené úroky sa znižuje daň daňovníka, ktorý je dlžníkom zo zmluvy o úvere na bývanie, ktorú najskôr zníži o sumu daňového bonusu.
 


Ak suma dane za príslušné zdaňovacie obdobie je nižšia ako suma uplatňovaného daňového bonusu na zaplatené úroky, daňovník, ktorý podáva daňové priznanie, požiada miestne príslušného správcu dane o vyplatenie sumy vo výške rozdielu medzi sumou daňového bonusu na zaplatené úroky a sumou dane vypočítanou za príslušné zdaňovacie obdobie, pričom pri vrátení tejto sumy správca dane postupuje ako pri vrátení daňového preplatku.

Nárok na daňový bonus sa uplatňuje až po skončení zdaňovacieho obdobia, a to:

Ako si uplatniť nárok na daňový bonus na zaplatené úroky?

Nárok na uplatnenie daňového bonusu na zaplatené úroky je daňovník povinný preukázať potvrdením vystaveným veriteľom, čiže bankou, ktorá mu poskytla úver na bývanie. Banka je povinná na požiadanie dlžníka, ktorému bol poskytnutý úver na bývanie, vydať a doručiť potvrdenie v lehote do 30 kalendárnych dní odo dňa podania žiadosti spotrebiteľom.

Potvrdenie pre dlžníka sa predkladá raz ročne na jednu zmluvu zamestnancom zamestnávateľovi, ktorý je platiteľom dane, a daňovníkom, ktorý podáva daňové priznanie, správcovi dane.

V prípade, že má dlžník s bankami uzatvorených viac zmlúv o úvere na bývanie v jednom časovom období, je na rozhodnutí dlžníka, na ktorú z týchto zmlúv si daňový bonus bude uplatňovať a len na ňu si vyžiada vystavenie potvrdenia.


2. Daňový bonus na dieťa v roku 2024

Daňový bonus predstavuje daňové zvýhodnenie, ktoré štát poskytuje daňovníkovi vyživujúcemu dieťa žijúce s daňovníkom v spoločnej domácnosti. Daňovník si môže znížiť sumu dane z príjmov, resp. preddavkov na daň, ktorú by inak daňovník musel zaplatiť.

Podľa § 33 ods. 2 zákona o dani z príjmov za vyživované dieťa daňovníka, a to vlastné, osvojené, dieťa prevzaté do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe rozhodnutia príslušného orgánu a dieťa druhého z manželov, sa považuje nezaopatrené dieťa, ako aj plnoleté nezaopatrené dieťa podľa osobitného predpisu.

Podľa novely zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov z januára 2023 sa daňový bonus stanovuje nasledovne:

Daňový bonus 2024

Sumy daňového bonusu platná od 1.januára 2023 do 31. decembra 2024:

Zároveň však platí, že daňový bonus je najviac:

Čiastkový základ dane zamestnanca vypočítame: hrubá mzda - jeho odvody do zdravotnej a Sociálnej poisťovne (13,4 % z hrubej mzdy).

Prečítajte si praktické príklady výpočtu daňového bonusu a porovnanie, ktorému z rodičov sa oplatí uplatňovať si ho. 


Kto si môže uplatniť daňový bonus na dieťa?

Nárok na daňový bonus možno uplatniť najviac do výšky ustanoveného percenta základu dane (čiastkového základu dane) z príjmov podľa § 5 alebo do výšky ustanoveného percenta základu dane (čiastkového základu dane) z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2 podľa percent, ktoré sme uviedli vyššie. 

Daňový bonus si môže uplatniť na každé vyživované dieťa žijúce v domácnosti s daňovníkom. Prechodný pobyt dieťaťa mimo domácnosti nemá vplyv na uplatnenie daňového bonusu.

Do ustanovenej výšky zdaniteľných príjmov sa započítavajú nielen príjmy, ktoré daňovníkovi plynuli zo zdrojov na území SR, ale aj tie zdaniteľné príjmy, ktoré daňovníkovi v zdaňovacom období plynuli zo zdrojov v zahraničí.

Daňový bonus možno uplatniť najviac do výšky dane vypočítanej za príslušné zdaňovacie obdobie podľa zákona o dani z príjmov.
 


V zmysle § 33 ods. 7 zákona o dani z príjmov, ak suma dane vypočítaná za príslušné zdaňovacie obdobie je nižšia ako suma uplatňovaného daňového bonusu, daňovník, ktorý podáva daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby, požiada správcu dane o vyplatenie sumy vo výške rozdielu medzi sumou daňového bonusu a sumou dane vypočítanou za príslušné zdaňovacie obdobie.

Daňový bonus si môže daňovník uplatniť v priebehu zdaňovacieho obdobia u zamestnávateľa, alebo po skončení zdaňovacieho obdobia v ročnom zúčtovaní preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti, alebo osobne prostredníctvom daňového priznania.

Ak daňovník uplatňujúci si daňový bonus na dieťa nedosahuje výšku čiastkového základu dane v plnom rozsahu vyšky daňového bonusu (140€ alebo 50€) a podmienky na uplatnenie DB spĺňa aj druhá oprávnená osoba, bude od 1.1.2024 možné si čiastkový ZD navýšiť o čiastkový ZD tejto osoby. Navýšenie ČZD bude možné iba pri podaní daňového priznania.
 

Kedy máte nárok na daňový bonus na dieťa?

Daňový bonus možno uplatniť už v kalendárnom mesiaci, v ktorom sa dieťa narodilo, alebo v ktorom sa začína sústavná príprava na budúce povolanie, alebo v ktorom bolo osvojené alebo prevzaté do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe rozhodnutia príslušného orgánu. Nárok na daňový bonus za rovnakých ustanovených podmienok vzniká aj tomu daňovníkovi, ktorému dieťa zomrie v deň, v ktorom sa dieťa narodilo.

Ak je dieťa v jedenej domácnosti vyživované viacerými daňovníkmi, nárok na uplatnenie daňového bonusu má len jeden z daňovníkov.

Daňovník, ktorý si uplatňuje daňový bonus na vyživované dieťa cez podané daňové priznanie, je povinný k daňovému priznaniu priložiť doklady preukazujúce nárok na daňový bonus, a to:

Ako si uplatniť daňový bonus v daňovom priznaní a vyplniť ho správne? Prihláste sa na celodenné školenie, kde sa naučíte spracovať podklady a vyplniť daňové priznanie pre fyzické osoby. S rezerváciou neváhajte.

 

© 2014 - 2024 Agentúra JASPIS. Všetky práva vyhradené.