Daňový bonus na dieťa a na zaplatené úroky: Kedy sa vypláca?

Podľa zákona môžete ako daňové zvýhodnenie v roku 2022 získať daňový bonus na dieťa a daňový bonus na zaplatené úroky z hypotéky pre mladých. Kedy máte na daňový bonus nárok a ako si ho uplatniť?


 

daňový bonus na dieťa a na zaplatené úroky 2020


1. Daňový bonus na zaplatené úroky v roku 2022

Daňový bonus na úroky z hypotekárnych úverov si môžete uplatnovať od zdaňovacieho obdobia roka 2018. Upravuje ho § 33a Zákona č. 595/2003 o dani z príjmov. Daňový bonus na zaplatené úroky predstavuje určitú formu podpory hypotekárnych úverov pre mladých. Uvedený systém podpory v podobe daňového bonusu na zaplatené úroky sa bude vzťahovať len na zmluvy uzatvorené po 31. 12. 2017.

Zákonom určená výška daňového bonusu vychádza zo zaplatených úrokov v príslušnom zdaňovacom období, ktoré sú vypočítané z výšky poskytnutého úveru na bývanie na základe jednej zmluvy o úvere, najviac zo sumy 50 000 eur na jednu tuzemskú nehnuteľnosť určenú na bývanie. Daňovník môže mať poskytnutý aj vyšší úver, ale úroky, ktoré je možné odpočítať ako daňový bonus, bude banka počítať iba zo sumy 50 000 eur.
 


Nárok na daňový bonus na zaplatené úroky z úveru má daňovník, ktorý:

Daňovým bonusom na zaplatené úroky je suma vo výške 50 % zo zaplatených úrokov v príslušnom zdaňovacom období, najviac však do výšky 400 eur za rok. Výška úrokov musí byť vypočítaná z poskytnutého úveru, najviac však zo sumy 50 000 eur na jednu nehnuteľnosť.
 


Kedy máte nárok na daňový bonus na zaplatené úroky?

Upozorňujeme, že nárok na daňový bonus vzniká len jednému žiadateľovi, ak spĺňa zákonom stanovené podmienky, a to aj v prípade, ak by o úver žiadal spolu s iným spoludlžníkom. V takomto prípade spoludlžník musí taktiež spĺňať podmienky veku ako ja podmienku dosiahnutia maximálneho príjmu.

Nárok na daňový bonus na zaplatené úroky vzniká počas 5 bezprostredne po sebe nasledujúcich rokov počnúc mesiacom, v ktorom sa začalo úročenie úveru na bývanie poskytnutého na základe jednej a tej istej zmluvy o úvere na bývanie.

Ak úročenie úveru začalo v priebehu roka, musí sa zohľadniť len pomerná časť daňového bonusu pripadajúca na počet kalendárnych mesiacov v zdaňovacom období. Rovnako sa postupuje v roku, keď uplynula päťročná lehota, počas ktorej má nárok uplatniť si daňový bonus na zaplatené úroky na bývanie.

O sumu daňového bonusu na zaplatené úroky sa znižuje daň daňovníka, ktorý je dlžníkom zo zmluvy o úvere na bývanie, ktorú najskôr zníži o sumu daňového bonusu.
 


Ak suma dane za príslušné zdaňovacie obdobie je nižšia ako suma uplatňovaného daňového bonusu na zaplatené úroky, daňovník, ktorý podáva daňové priznanie, požiada miestne príslušného správcu dane o vyplatenie sumy vo výške rozdielu medzi sumou daňového bonusu na zaplatené úroky a sumou dane vypočítanou za príslušné zdaňovacie obdobie, pričom pri vrátení tejto sumy správca dane postupuje ako pri vrátení daňového preplatku.

Nárok na daňový bonus sa uplatňuje až po skončení zdaňovacieho obdobia, a to:

Ako si uplatniť nárok na daňový bonus na zaplatené úroky?

Nárok na uplatnenie daňového bonusu na zaplatené úroky je daňovník povinný preukázať potvrdením vystaveným veriteľom, čiže bankou, ktorá mu poskytla úver na bývanie. Banka je povinná na požiadanie dlžníka, ktorému bol poskytnutý úver na bývanie, vydať a doručiť potvrdenie v lehote do 30 kalendárnych dní odo dňa podania žiadosti spotrebiteľom.

Potvrdenie pre dlžníka sa predkladá raz ročne na jednu zmluvu zamestnancom zamestnávateľovi, ktorý je platiteľom dane, a daňovníkom, ktorý podáva daňové priznanie, správcovi dane.

V prípade, že má dlžník s bankami uzatvorených viac zmlúv o úvere na bývanie v jednom časovom období, je na rozhodnutí dlžníka, na ktorú z týchto zmlúv si daňový bonus bude uplatňovať a len na ňu si vyžiada vystavenie potvrdenia.


2. Daňový bonus na dieťa v roku 2022 - novela zákona od 1.7.2022

Daňový bonus predstavuje daňové zvýhodnenie, ktoré štát poskytuje daňovníkovi vyživujúcemu dieťa žijúce s daňovníkom v spoločnej domácnosti. Daňovník si môže znížiť sumu dane z príjmov, resp. preddavkov na daň, ktorú by inak daňovník musel zaplatiť.

Podľa § 33 ods. 2 zákona o dani z príjmov za vyživované dieťa daňovníka, a to vlastné, osvojené, dieťa prevzaté do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe rozhodnutia príslušného orgánu a dieťa druhého z manželov, sa považuje nezaopatrené dieťa, ako aj plnoleté nezaopatrené dieťa podľa osobitného predpisu.

 

Zákon o financovaní voľného času dieťaťa prináša so sebou novelu zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov, v ktorom upravuje podmienky a výšku daňového bonusu. Podľa novely zákona o dani z príjmov sa daňový bonus na dieťa podľa nových pravidiel bude prvýkrát vyplácať už za júl 2022. V praxi to zamestnanci uvidia vo výplate za júl 2022, ktorú dostanú v auguste. Dôležité je spomenúť, že počas druhého polroka 2022 sa daňový bonus na dieťa počíta podľa nových i starých pravidiel a rodičovi sa vyplatí tá suma, ktorá je vyššia. 

Daňový bonus podľa starých pravidiel

Sumy daňového bonusu na dieťa platné od 1.1.2022 do 30.6.2022:

Daňový bonus podľa nových pravidiel

Sumy daňového bonusu platné od 1.7.2022 do 31.12.2022:

Zároveň však platí, že daňový bonus je najviac:

Čiastkový základ dane zamestnanca vypočítame: hrubá mzda - jeho odvody do zdravotnej a Sociálnej poisťovne (13,4 % z hrubej mzdy).

Podľa nových pravidiel nie je potrebné, aby daňovník dosiahol zdaniteľné príjmy minimálne vo výške 6-násobku minimálnej mzdy (3 876 eur). Táto podmienka je nahradená obmedzením súm daňového bonusu do určitej výšky čiastkového základu dane a odvíja sa od počtu vyživovaných nezaopatrených detí daňovníka. Pozor, do úvahy sa berie len čiastkový základ dane rodiča, ktorý žiada o daňový bonus. Na príjem druhého rodiča sa v roku 2022 neprihliada.

 

Prečítajte si praktické príklady výpočtu daňového bonusu a porovnanie, ktorému z rodičov sa oplatí uplatňovať si ho. 


Kto si môže uplatniť daňový bonus na dieťa?

Nárok na uplatnenie daňového bonusu na dieťa má daňovník, ktorý mal zdaniteľné príjmy podľa § 5 (závislá činnosť - hrubý príjem) alebo podľa § 6 ods. 1 a 2 (SZČO - príjem pred odpočítaním výdavkov) za rok 2022 vo výške najmenej 6-násobku minimálnej mzdy, teda najmenej 3 876 eur (6 x 646 eur)

Nárok na daňový bonus na dieťa vo veku do 15 rokov je len v prípade, že sa na dieťa neposkytuje dotácia na stravovanie. Od 1. júla 2022 táto podmienka platí na všetky deti do 15 rokov.

Daňový bonus si môže uplatniť na každé vyživované dieťa žijúce v domácnosti s daňovníkom. Prechodný pobyt dieťaťa mimo domácnosti nemá vplyv na uplatnenie daňového bonusu.

Do ustanovenej výšky zdaniteľných príjmov sa započítavajú nielen príjmy, ktoré daňovníkovi plynuli zo zdrojov na území SR, ale aj tie zdaniteľné príjmy, ktoré daňovníkovi v zdaňovacom období plynuli zo zdrojov v zahraničí.

Daňový bonus možno uplatniť najviac do výšky dane vypočítanej za príslušné zdaňovacie obdobie podľa zákona o dani z príjmov.
 


V zmysle § 33 ods. 6 zákona o dani z príjmov, ak suma dane vypočítaná za príslušné zdaňovacie obdobie je nižšia ako suma uplatňovaného daňového bonusu, daňovník, ktorý podáva daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby, požiada správcu dane o vyplatenie sumy vo výške rozdielu medzi sumou daňového bonusu a sumou dane vypočítanou za príslušné zdaňovacie obdobie.

Daňový bonus si môže daňovník uplatniť v priebehu zdaňovacieho obdobia u zamestnávateľa, alebo po skončení zdaňovacieho obdobia v ročnom zúčtovaní preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti, alebo osobne prostredníctvom daňového priznania.
 

Kedy máte nárok na daňový bonus na dieťa?

Daňový bonus možno uplatniť už v kalendárnom mesiaci, v ktorom sa dieťa narodilo, alebo v ktorom sa začína sústavná príprava na budúce povolanie, alebo v ktorom bolo osvojené alebo prevzaté do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe rozhodnutia príslušného orgánu. Nárok na daňový bonus za rovnakých ustanovených podmienok vzniká aj tomu daňovníkovi, ktorému dieťa zomrie v deň, v ktorom sa dieťa narodilo.

Ak je dieťa v jedenej domácnosti vyživované viacerými daňovníkmi, nárok na uplatnenie daňového bonusu má len jeden z daňovníkov.

Daňovník, ktorý si uplatňuje daňový bonus na vyživované dieťa cez podané daňové priznanie, je povinný k daňovému priznaniu priložiť doklady preukazujúce nárok na daňový bonus, a to:

Ako si uplatniť daňový bonus v daňovom priznaní a vyplniť ho správne? Prihláste sa na celodenné školenie, kde sa naučíte spracovať podklady a vyplniť daňové priznanie pre fyzické osoby. Dostupných je len 10 miest, preto s rezerváciou neváhajte.

 

© 2014 - 2023 Agentúra JASPIS. Všetky práva vyhradené.