13 najčastejších chýb pri vypĺňaní daňových priznaní

Správcovia dane pri spracúvaní daňových priznaní upozorňujú na opakované vecné a formálne chyby. Dajte si pozor na tieto najčastejšie.
chyby-dan.jpg


1. Príjmy z prenájmu nehnuteľnosti sú do výšky 500 € oslobodené od dane z príjmov

Zákon o dani z príjmov v § 9 ods. 1 písm. g). umožňuje prenajímateľom nehnuteľností znížiť si svoj základ dane, ak príjmy z prenájmu v zdaňovacom období, za ktoré sa podáva daňové priznanie, presiahli výšku 500 €. Do základu dane sa započítajú len príjmy nad túto hranicu.

Ak príjmy z prenájmu nepresiahli 500 €, sú oslobodené od dane z príjmu v plnej sume.


2. Nesprávne použité tlačivo

Daňovníci najčastejšie chybujú nesprávnym výberom typu tlačiva alebo jeho starou verziou.

Pre príjmy iba zo závislej činnosti použite tlačivo typu A.

Pre príjmy z podnikania, prenájmu nehnuteľností, z použitia diela, umeleckého výkonu alebo inej samostatne zárobkovej činnosti použite tlačivo typu B. Posledný typ je tlačivo pre právnické osoby.

Finančná správa každý rok zverejňuje na svojej stránke aktuálne verzie tlačív daňových priznaní. 

3. Daňovníci nezaplatia daň

Podať daňové priznanie je len jedna časť povinnosti. Daň je treba v rovnakej lehote aj zaplatiť. Chyba sa stáva aj v opačnom poradí. Daňovník zaplatí daň, no nepodá daňové priznanie.

4. Nesprávna identifikácia platby dane

Daň je potrebné zaplatiť na vygenerované číslo účtu, ktoré sa skladá z predčíslia bankového účtu, osobného účtu daňovníka a kódu Štátnej pokladnice.

Predčíslie, ktoré označuje druh dane, nájdete na stránke finančnej správy. Pre daň z príjmov zo závislej činnosti je to 500259 a pre daň z príjmov z podnikania a prenájmu je to 500208.

Pridelené osobné číslo daňovníka si viete overiť na tomto linku pomocou vášho rodného čísla alebo DIČ. Následne si z tohto čísla účtu vygenerujete IBAN, na ktorý zaplatíte daň.

5. Neúplné alebo nesprávne vyplnené daňové priznanie

Najčastejšou chybou je chýbajúci podpis, dátum a neoznačenie druhu daňového priznania (riadne, opravné, dodatočné). Pri vypĺňaní daňového priznania rukou chýbajú vyplnené niektoré riadky, je nesprávne zaokrúhlená daň alebo použitá nesprávna sadzba dane.

Ak chcete daňové priznanie podať osobne na príslušnom daňovom úrade, chybám sa vyhnete, ak si vyplníte elektronickú verziu, ktorú si následne vytlačíte. Systém je nastavený tak, že vás upozorní na chýbajúce riadky.


6. Odoslanie viacerých verzií rovnakého daňového priznania

Táto chyba sa objavuje pri elektronickom podávaní daňových priznaní. Myslíte si, že daňové priznanie nebolo odoslané, našli ste si chybu a poslali ho iba raz. Povinnosť je zaslať iba jedno daňové priznanie a ak objavíte chybu, ste povinný podať opravné daňové priznanie.

7. Chýbajúce prílohy

Chyba sa objavuje v daňových priznaniach osôb s príjmami zo závislej činnosti. Zamestnávateľ vám vystaví potvrdenie o vašich príjmoch, ktoré slúži ako podklad na vypočítanie dane z príjmu. Toto potvrdenie je povinná príloha k daňovému priznaniu a keď ju nepredložíte, daňový úrad si nemá ako overiť správnosť vášho daňového priznania a výšky daňovej povinnosti.

Návod krok za krokom: Ako vyplniť daňové priznanie typu A

8. Chýbajúce rodné číslo alebo DIČ na každej strane

Elektronická aplikácia vám automaticky rodné číslo alebo DIČ doplní, no ak vypĺňate tlačivo ručne, je nutné ho uviesť v hornej časti každej strany daňového priznania.

9. Chýbajúce označenie SK NACE

Hneď v úvode vypĺňania daňového priznania zabúdajú podnikatelia s príjmami podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona o dani z príjmov vyznačiť svoju hlavnú činnosť podľa klasifikácie SK NACE. Správne označenie zistíte aj podľa svojho identifikačného čísla na stránke Štatistického úradu.

10. Neoznačenie spôsobu uplatnenia výdavkov

Pri daňovom priznaní typu B je potrebné označiť, či si podnikateľ uplatňuje skutočné výdavky alebo paušálne výdavky.

Návod, ako vyplniť daňové priznanie živnostníka s paušálnymi výdavkami

11. Nesprávne uplatnenie daňového bonusu

Aj keď rodičia vyživujú deti v spoločnej domácnosti, daňový bonus si môže uplatniť iba jeden rodič na všetky deti. Častou chybou je, že jeden rodič si uplatní daňový bonus na jedno dieťa a druhý rodič na druhé. Rozdeliť si môžete iba uplatňovanie daňového bonusu v určitých mesiacoch roka, to znamená, jeden rodič prvých 6 mesiacov, druhý rodič zvyšných 6 mesiacov. Vždy však jeden rodič na všetky deti.


12. Odklad daňového priznania sa oznamuje

Veľa daňovníkov, ktorí si odkladajú podanie daňového priznania, očakáva po odoslaní oznámenia daňovému úradu odpoveď. Schválenie oznámenia zo strany daňového úradu nie je zákonom povinné, preto odpoveď neočakávajte. Zákon stanovuje iba povinnosť daňovníka oznámiť predĺženie lehoty na podanie daňového priznania správcovi dane. Ak máte povinnosť podať daňové priznanie elektronicky, oznámenie o odklade musí byť tiež podané elektronicky. 

13. Chyby pri darovaní 2 % dane

Finančná správa uvádza, že najčastejšími chybami sú použitie zlého vzoru Vyhlásenia a nepredloženie Potvrdenia o zaplatení dane k Vyhláseniu. Časté sú aj chyby v údajoch príjemcu 2 % dane, napríklad nesprávne vyplnené IČO alebo adresa prijímateľa.

Návod, ako darovať 2 % zaplatenej dane. 

© 2014 - 2024 Agentúra JASPIS. Všetky práva vyhradené.