Vládna novela zákona o DPH putuje do parlamentu. Od roku 2021 prinesie veľa zmien

Dane 17.9.2020 Michaela Struhárová
Vláda schválila návrh novely Zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty, ktorý predložilo Ministerstvo financií SR.
návrh novely zákona o DPH 2021

Novela so sebou prináša významné zmeny najmä pri uplatňovaní DPH pri elektronickom obchodovaní s tovarom, zruší sa napríklad oslobodenie od dane pri zásielkach z tretích krajín, ktorých hodnota nepresahuje 22 eur, novela má pomôcť aj podnikateľom zavedením možnosti vrátenia DPH z neuhradených faktúr a podobne. 

Navrhovaná novela zákona o DPH preberá smernicu EÚ, ktorej účelom je reagovať na rýchlo rastúci trend elektronických obchodov a zjednotiť právnu úpravu členských štátov v oblasti DPH.

Ak vládny návrh zákona schváli parlament, nadobudne účinnosť od 1.1.2021.

Oprava základu dane a súvisiacej DPH v prípade neuhradených pohľadávok

Návrh novely zákona ustanovuje platiteľom dane možnosť opraviť DPH uplatnenú na dodanie v prípade, ak im odberateľ úplne alebo čiastočne nezaplatí za dodanie tovarov alebo služieb v tuzemsku, a pohľadávka sa stane nevymožiteľnou

Definuje situácie, kedy sa pohľadávka považuje za nevymožiteľnú na účely uplatnenia opravy základu dane a nadväzuje to na viaceré právne rámce vymáhania pohľadávky, ako konkurzné konanie, exekučné konanie, oddlženie formou splátkového kalendára, zánik právnickej osoby bez právneho nástupcu alebo dedičské konanie v prípade úmrtia fyzickej osoby. Na opravu bude mať platiteľ dane tri roky, avšak lehota neplynie počas trvania konaní, ktoré vedú k získaniu statusu nevymožiteľnej pohľadávky.

návrh novely zákona o DPH 2021

Novela upravuje aj situáciu, ak platiteľ dane po oprave základu dane z dôvodu nezaplatenia prijme akúkoľvek platbu v súvislosti s touto pohľadávkou, či už od dlžníka alebo od tretej strany. V tomto prípade bude platiteľ povinný vystaviť ďalší opravný doklad, vykonať spätnú opravu základu dane a príslušnú DPH odviesť späť do štátneho rozpočtu.

V prípade, ak dodávateľ uplatní svoje právo na opravu základu dane, novela zákona ďalej navrhuje ustanoviť povinnosť opraviť odpočítanú daň odberateľovi, ktorý za dodanie nezaplatil a uplatnil si právo na odpočítanie dane. Táto povinnosť sa bude týkať aj osôb, ktoré medzičasom prestali byť platiteľmi dane.

V dôsledku tejto zmeny by sa mal od začiatku budúceho roka upraviť aj súčasný vzor kontrolného výkazu k dani z pridanej hodnoty. Nový vzor kontrolného výkazu by mal zohľadňovať inštitút opravy základu dane pri úplnom alebo čiastočnom nezaplatení protihodnoty za dodanie tovaru alebo služby, kedy sa pohľadávka stala nevymožiteľnou.

Úprava pravidiel pri zásielkovom predaji

Novelou zákona sa do slovenskej právnej úpravy implementujú pravidlá legislatívy EÚ v oblasti zásielkového predaja, ako aj pri poskytovaní služieb na diaľku. Hlavným cieľom je zjednodušenie pravidiel DPH pre podniky podnikajúce online a rovnaký prístup k všetkým podnikateľom.

Novela navrhuje pojem „zásielkový predaj“ nahradiť novým pojmom „predaj tovaru na diaľku“. 

Predajom tovaru na diaľku sa rozumie:

Po prijatí novely zákona o DPH bude miestom dodania tovaru predávaného na diaľku ten členský štát, v ktorom sa odoslanie alebo preprava tovaru pre zákazníka skončí.

návrh novely zákona o DPH 2021

Zavedenie jednotného EÚ obratu 

Novela zákona o DPH zavádza rušenie existujúcich limitov pre použitie sadzby DPH iného členského štátu, do ktorého bol tovar dodaný. Zavádza sa jednotný limit vo výške 10 000 eur na dodanie služieb a predaj tovaru na diaľku v rámci, ktorého bude možné využiť osbitné miesto dodania.

Ak podnikateľ zasiela tovar zákazníkom do iného členského štátu a celková hodnota tohto tovaru nepresiahne v kalendárnom roku 10 000 eur, pripočíta k cene tovaru sadzbu DPH platnú v členskom štáte, v ktorom sa preprava tovaru začína 

Ak podnikateľ prekročí v kalendárnom roku limit 10 000 eur, na tento tovar použije sadzbu DPH členského štátu, kde jeho preprava skončí. 

Novela prináša aj pozitívnu zmenu a dáva podnikateľom dodávajúcim tovar do iných členských štátov na výber. Tí sa viac nemusia registrovať v členských štátoch, v ktorých prekročia limit 10 000 eur. Majú možnosť zvoliť si systém jedného kontaktného miesta (tzv. One Stop Hhop - OSS) a podávať len jedno osobitné daňové priznanie v členskom štáte ich sídla a súčasne v tomto štáte zaplatia DPH k všetkým predaným tovarom v EÚ.

Zrušenie oslobodenia od DPH pri zásielkach do 22 eur

Podľa súčasného znenia zákona o DPH je zásielka pochádzajúca z územia tretích krajín oslobodená od dane, ak jej hodnota nepresahuje 22 eur. Návrh novely zákona o DPH však toto ustanovenie ruší, nakoľko oslobodenie narúša hospodársku súťaž medzi dodávateľmi usadenými v EÚ a mimo EÚ. 

Po novom pri predaji tovaru na diaľku, ktorý je dovážaný z tretích území alebo tretích krajín a nepodlieha spotrebnej dani, ktorého vlastná hodnota nepresahuje sumu 150 eur (zásielky do tejto sumy sú oslobodené od dovozného cla), sa navrhuje zavedenie novej dobrovoľnej osobitnej úpravy. Prostredníctvom nej si budú môcť zdaniteľné osoby plniť povinnosti týkajúce sa podávania daňového priznania a platenia dane len v jednom členskom štáte – v štáte identifikácie.

novela zákona o DPH 2021

Osobitné úpravy na cezhraničné dodanie tovaru nezdaniteľným osobám

Novela zákona o DPH navrhuje rozšíriť možnosti použiť osobitné úpravy aj na iné cezhraničné služby dodané nezdaniteľných osobám, ako aj na cezhraničné dodanie tovaru nezdaniteľným osobám.

Zmeny v zákone a účtovanie DPH si prehľadne prejdete s našimi lektorkami na školení. Pozrite si aktuálne otvorené termíny

© 2014 - 2024 Agentúra JASPIS. Všetky práva vyhradené.