Nové možnosti rekvalifikácie v roku 2024. Štartuje projekt Zručnosti pre trh práce

Tipy 22.3.2024 Michaela Struhárová
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny pripravuje pre rok 2024 novú iniciatívu Zručnosti pre trh práce. Od svojho predchodcu sa odlišuje najmä tým, že je určená aj pre zamestnaných.
zrucnosti-pre-trh-prace.jpg

 

Rekvalifikácia môže otvoriť dvere k novej alebo lepšej práci

S rokom 2023 skončil aj národný projekt REPAS+, v rámci ktorého mohli uchádzači o zamestnanie získať rekvalifikáciu a zvýšiť tak svoju hodnotu na trhu práce. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny spúšťa 8. apríla 2024 nový projekt Zručnosti pre trh práce. 

Cieľ nového národného projektu je rovnaký. Záujemcom majú možnosť osvojiť si nové zručnosti a schopnosti, ktoré im umožnia nájsť si prácu, prípadne zmeniť zamestnanie.

Zatiaľ čo REPAS+ bol určený iba pre uchádzačov o zamestnanie evidovaných na Úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVaR), Zručnosti pre trh práce majú rozšírený okruh pôsobnosti. O finančný príspevok budú môcť žiadať aj aktuálne zamestnaní. Rekvalifikácia sa však nevzťahuje na živnostníkov a iné samostatne zárobkovo činné osoby.

„Väčší priestor sme dali ľuďom, u ktorých má lepšie vzdelanie potenciál podstatne im zlepšiť kvalitu života. Aj preto sme kládli dôraz na znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie a mladých ľudí do 30 rokov bez práce,“ hovorí generálny tajomník služobného úradu ÚPSVaR Peter Ormandy.

Ako získať príspevok na rekvalifikáciu z projektu Zručnosti pre trh práce?

O príspevok môžu žiadať občania evidovaní ako uchádzači o zamestnanie, ale aj aktuálne zamestnaní ľudia. Tí sa však predtým musia na ľubovoľnom ÚPSVaR zaregistrovať ako záujemcovia o zamestnanie prostredníctvom predpísaného formulára.

Záujemcovia o príspevok na rekvalifikáciu si musia sami nájsť kurz a poskytovateľa, ktorý musí pôsobiť v oblasti vzdelávania minimálne 1 rok. V rámci projektu Zručnosti pre trh práce nebude možné získať príspevok na získanie vodičského oprávnenia skupiny B.

Žiadosť je potrebné podať najneskôr 30 dní pred začiatkom zvoleného kurzu. ÚPSVaR nie je povinný ju schváliť, nakoľko na to neexistuje právny nárok. Pri vyhodnocovaní oprávnenosti bude prizerať ako na potreby žiadateľa, tak na situáciu na pracovnom trhu.

V prípade schválenia žiadosti uzavrie ÚPSVaR so žiadateľom dohodu a kurz mu preplatí v plnej výške, ak pôjde o kurz realizovaný na základe akreditácie, respektíve vo výške 80 % pri kurzoch bez akreditácie.

V Agentúre Jaspis môžete požiadať o príspevok na tieto akreditované kurzy: 

Prioritne znevýhodnení uchádzači majú osobitné postavenie

Každý žiadateľ môže získať príspevok maximálne dvakrát, pričom pri druhej žiadosti bude uprednostňovaná rekvalifikácia, ktorá nadväzuje na prvý kurz. Druhú žiadosť môže záujemca podať až po tom, čo budú ukončené všetky záväzky plynúce z prvej dohody.

Osobitné postavenie má okruh takzvaných znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie, ktorý vymedzuje Zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti. Do tejto skupiny patria napríklad občania do 26 a nad 50 rokov, dlhodobo nezamestnaní, ľudia s nižším ako stredným odborným vzdelaním, samoživitelia či zdravotne postihnutí.

Takíto žiadatelia budú môcť získať aj príspevok súvisiaci s účasťou na prezenčnom vzdelávaní na kurze. Ten bude vo výške 0,95 eur na hodinu, najviac však v sume 190 eur.

Detailné informácie o programe Zručnosti pre trh práce nájdete tu

© 2014 - 2024 Agentúra JASPIS. Všetky práva vyhradené.