Pripravované zmeny v zákone o DPH od 1.1.2019

29.11.2018 Michaela Struhárová
Vláda 26.9.2018 schválila novelu zákona o DPH, ktorá by mala prinesiesť viaceré zmeny. Ak novelu schváli parlament, od 1.1.2019 nás čaká niekoľko zmien.


Novela by mala okrem iného mala prinesiesť novú definíciu obratu pre účely DPH, zrušenie povinnosti zložiť zábezpeku na daň pre novoregistrovaných platiteľov DPH, zmeny určenia miesta dodania pre digitálne služby.

Jej účelom je tiež zavedenie nových harmonizovaných pravidiel uplatňovania DPH pri obstaraní tovarov a služieb prostredníctvom tzv. vymeniteľných poukazov, zásadné zmeny pri zdaňovaní nehnuteľnosti určenej na bývanie a mnohé iné. Hlavným navrhovaným úpravám sa podrobnejšie venujeme v článku.
 


Zníženie DPH pre ubytovacie služby

Národná rada SR v októbri 2018 schválila novelu zákona o DPH, ktorá zavádza zníženú sadzbu DPH pre ubytovacie služby vo výške 10%. Novela je účinná od 1. januára 2019. Znížená sadzba sa bude týkať všetkých ubytovacích služieb, teda rovnako aj ubytovania v školských domovoch a internátoch.Návrh pripravili poslanci koaličnej SNS a ako sa vyjadril predseda NR SR a SNS Andrej Danko: „Týmto krokom, ktorý sa našej strane podarilo uzákoniť, sa podporí rozvoj v mikroregiónoch, zvýši sa zamestnanosť, bude to opäť systémová a cielená podpora domáceho cestovného ruchu aj kúpeľníctva. Rovnako sa zvýši prínos pre územné samosprávy.”

Od 1. januára majú nadobudnúť účinnosť aj ďalšie zmeny, ktoré sú stále v procese schvaľovania Národnou radou.


Harmonizácia pravidiel pri predaji tovarov a služieb prostredníctvom poukazu

Ministerstvo financií v novele navrhuje uplatniť harmonizované pravidlá v súlade s ustanoveniami smernice Rady EÚ pri zaobchádzaní s tzv. vymeniteľnými poukazmi. Cieľom je zabezpečenie jednotného zaobchádzania vo všetkých členských štátoch Európskej únie s dôrazom na elimináciu narúšania hospodárskej súťaže, dvojitého zdanenia, prípadne nezdanenia tovarov a služieb.

Novela zavádza základnú definíciu týchto poukazov a ich rozlíšenie na jednoúčelové a viacúčelové. Podľa tejto charakteristiky určuje deň vzniku daňovej povinnosti, stanovenie základu dane a pod. Poukazom pre účely tejto právnej úpravy sa rozumie akýkoľvek nástroj, ktorý oprávňuje jeho držiteľa získať určitý tovar alebo službu výmenou za tento poukaz.

Poukaz môže mať papierovú alebo elektronickú formu. Okrem klasických poukážok na nákup môže ísť napríklad aj o predplatený kredit na využitie telekomunikačných služieb alebo pobytové poukazy zakúpené na zľavových webových portáloch.


Úplné zrušenie zábezpeky na daň z pridanej hodnoty

V súčasnosti platí, že ak sa subjekt zaregistruje na daňovom úrade ako platiteľ DPH, môže mu vzniknúť povinnosť zložiť zábezpeku na daň. Novela má po novom tento inštitút zábezpeky na daň z pridanej hodnoty pre novoregistrovaných platiteľov dane zrušiť.

Zábezpeka, ktorej účelom bolo eliminovať nedoplatky na dani, bola do zákona zavedená v roku 2012. V boji proti daňovým podvodom sa však ukázala ako neefektívna, a preto sa počnúc rokom 2019 tento inštitút zo zákona vypustí.


Nová definícia obratu pre účely DPH

Súčasná definícia obratu používa pojmy “príjmy” a “výnosy”, čo spôsobuje nerovnaké podmienky pre osoby, ktoré vedú podvojné účtovníctvo a tie, ktoré vedú jednoduché účtovníctvo. Doteraz použité pojmy sa nahrádzajú pojmom “hodnota dodaných tovarov a služieb”.

Uvedené znamená, že do obratu sa zahrnie reálna hodnota dodaných tovarov a služieb v zmysle § 22 ods. 1 zákona v čase ich dodania. Podľa novej definície sa do obratu nebudú zahrňovať platby, ktoré boli prijaté pred dodaním tovaru alebo služby. Tieto preddavkové platby sa zahrnú do obratu za kalendárny mesiac, v ktorom bol tovar alebo služba dodaná.


Zavedenie obratového limitu pre digitálne služby

Novela zavádza obratový limit pre zdaniteľné osoby, ktoré sú usadené len v jednom členskom štáte Európskej únie a ktoré poskytujú digitálne služby (elektronické služby, telekomunikačné služby, služby rozhlasového a televízneho vysielania) nezdaniteľným osobám usadeným v inom členskom štáte.

V prípade, ak hodnota týchto služieb nepresiahne 10 000 eur bez dane v príslušnom kalendárnom roku a súčasne túto sumu nepresiahla ani v predchádzajúcom kalendárnom roku, môžu si takýto poskytovatelia ako miesto dodania tzv. digitálnych služieb zvoliť členský štát ich usadenia. Táto úprava má eliminovať administratívnu záťaž pre príležitostných poskytovateľov digitálnych služieb.Fakturácia pre zahraničné osoby

Zahraničné osoby, ktoré nie sú usadené na území Európskej únie a uskutočňujú dodanie tovaru alebo služby v tuzemsku, budú povinné vystaviť faktúru podľa slovenského zákona o DPH.


Dodanie a nájom nehnuteľnosti

Podľa aktuálneho znenia zákona je od dane oslobodené dodanie stavby alebo jej časti vrátane stavebného pozemku, ak je dodanie uskutočnené po 5 rokoch od prvej kolaudácie alebo po 5 rokoch odo dňa začatia prvého užívania stavby alebo jej časti.

Platiteľ sa v tomto prípade môže rozhodnúť, že dodanie uvedenej nehnuteľnosti nebude od dane oslobodené a toto rozhodnutie je povinný príjemcovi písomne oznámiť najneskôr v lehote na vyhotovenie faktúry.

Novela navrhuje zrušiť právo takejto voľby pre platiteľa dane pri dodaní nehnuteľnosti oslobodenej od dane, ktorá je určená na bývanie (byt, rodinný dom, apartmán v bytovom dome). Rovnako platí obmedzenie práva voľby na zdanenie prenájmu nehnuteľností určených na bývanie. Platiteľ dane bude povinný uplatniť pri nájomnom oslobodenie od dane.
 


Ďalšou zmenou je okrem nových nehnuteľností aj zdanenie staršej stavby, pri ktorej došlo k zmene účelu používania a kde náklady na stavebné práce predstavovali minimálne 30% hodnoty stavby pred začatím stavebných prác. Zdanenie sa týka aj dodania zrekonštruovanej stavby za predpokladu, že hodnota stavebných prác bola minimálne 30% hodnoty stavby pred začatím prác. Oslobodenie od dane bude možné až po uplynutí 5 rokov od kolaudácie v súvislosti so zmenou účelu používania stavby.

V novele tiež dochádza ku zadefinovaniu pojmu „prvá kolaudácia“, ktorá je dôležitá pre účely počítania 5 ročnej lehoty na uplatnenie oslobodenia pri predaji nehnuteľnosti.


Vylúčenie tuzemského prenosu daňovej povinnosti pri dodaní poľnohospodárskych plodín a tovarov z kovov

V rámci novely Zákona má dôjsť k vylúčeniu prenosu daňovej povinnosti pri dodaní poľnohospodárskych plodín a tovarov z kovov pri vyhotovení zjednodušenej faktúry, t. j. doklad z ERP.

Dôvodom je, že na rozdiel od faktúry sa na doklade z elektronickej registračnej pokladnice neuvádza identifikácia odberateľa, jeho názov, adresa, IČ DPH ani informácia “prenesenie daňovej povinnosti”. Táto informácia je dôležitá pri uplatňovaní prenosu daňovej povinnosti. Kupujúci si tak nemohol uplatniť daň na kúpu tohto tovaru.Finančný leasing

Finančný leasing sa na základe judikatúry Súdneho dvora EÚ v rámci členských štátov posudzuje jednotne ako dodanie tovaru. To po novom znamená vypustenie pravidiel, podľa ktorých bol poskytovateľ cezhraničného finančného leasingu povinný prispôsobiť zdanenie predmetného leasingu v závislosti od legislatívy členského štátu príjemcu.


Všetky dôležité zmeny, ktoré novela zákona o DPH prinesie, vám podrobne vysvetlia naši lektori na odbornom školení. Pozrite si termíny a rezervujte si miesto na školení.


 

© 2014 - 2024 Agentúra JASPIS. Všetky práva vyhradené.