Špecifiká účtovníctva rozpočtových organizácií

Účtovníctvo 20.7.2021 Michaela Struhárová
Rozpočtové organizácie vznikajú za iným účelom ako podnikateľské subjekty. Odlišnosti v spôsobe financovania a vynakladania prostriedkov zo schváleného rozpočtu sa premietli aj do vedenia účtovníctva rozpočtových organizácií.
rozpoctove-organizacie1.jpg

Rozpočtová organizácia je právnická osoba štátu, obce alebo vyššieho územného celku, ktorá je svojimi príjmami a výdavkami napojená na štátny rozpočet, rozpočet obce alebo na rozpočet vyššieho územného celku. 

Rozpočet organizácie schvaľuje jej zriaďovateľ v rámci svojho rozpočtu. Rozpočtová organizácia s určenými prostriedkami následne samostatne hospodári. 

Rozpočtové organizácie možno zriadiť na plnenie úloh štátu, obce alebo vyššieho územného celku vyplývajúcich z osobitných predpisov. Nemôžu sa zriaďovať na výkon rozhodovacích právomocí, ktoré pre zriaďovateľa vyplývajú z osobitných predpisov.

Právne vzťahy medzi verejnými a podnikateľské subjekty

Podnikateľské subjekty (fyzické a právnické osoby), ktoré sa chcú uchádzať o verejné zdroje a vstupovať do právnych vzťahov s verejnými subjektmi, musia byť od 1.2.2017 zaregistrované do Registra partnerov verejného sektora (RPVS). Túto povinnosť upravuje zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý je známy ako tzv. protischránkový zákon.

rozpoctove-organizacie4.jpg

Rozpočtová klasifikácia

Podľa ustanovenia § 4 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. v rozpočte verejnej správy, pre sledovanie pohybov na účtoch sa uplatňuje rozpočtová klasifikácia, ktorú majú povinnosť uplatňovať všetky subjekty verejnej správy a územnej samosprávy. Výnimkou v súlade so zákonom č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy sú po schválení obecným zastupiteľstvom obce do 2 000 obyvateľov. 

Rozpočtová klasifikácia je uverejnená v Opatrení Ministerstva financií Slovenskej republiky č.MF/010175/2004-42 z 8. decembra 2004, triedi a vecne vymedzuje príjmy a výdavky rozpočtu verejnej správy a finančné operácie s finančnými aktívami. 

Postupy účtovania pre rozpočtové organizácie upravuje Opatrenie MFSR č. MF/1678/2007-31.(4) Týmto opatrením sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove.

Účtová osnova a rozdiely

Najväčšie rozdiely v účtovej osnove v porovnaní s účtovníctvom pre podnikateľské subjekty môžeme pozorovať 

Viditeľné sú aj rozdiely medzi nákladovými a výnosovými účtami: 

Účtovanie o transferoch 

Azda najväčším rozdielom medzi účtovníctvom rozpočtových organizácií a účtovníctvom podnikateľských subjektov je účtovanie o transferoch. Podnikateľské subjekty s účtovaním transferov v účtovníctve nestretávajú vôbec, pretože transfery (dotácie, príspevky a rozpočtové výdavky) prebiehajú medzi subjektmi verejnej správy.  

Medzi transfery rozpočtových organizácií patria transfery medzi subjektmi verejnej správy navzájom, transfery od subjektov verejnej správy cudzím jednotkám, transfery z rozpočtu EÚ. Okrem toho sem patria aj granty, ktoré poskytujú cudzie subjekty subjektom verejnej správy. Pojem transfery zahŕňajú vzájomné vzťahy medzi účtovnými jednotkami rozpočtového, mimorozpočtového, peňažného a nepeňažného charakteru. (1

Účtovanie transferov závisí od toho, či sa o nich účtuje u prijímateľa alebo poskytovateľa transferu a kto je prijímateľom alebo poskytovateľom transferu. Rozdiely účtovania sú aj medzi samotnými subjektmi verejnej správy. Pre transfery sa dá uplatniť pravidlo, že poskytovateľ transferu má náklad, prijímateľ účtuje o poskytnutom transfere ako o záväzku voči subjektu, ktorý transfer poskytol. (2)

rozpoctove-organizacie3.jpg

Zároveň je rozličný postup účtovania v prípade:

Tiež je dôležité, či sú transfery účelovo viazané. 

Bežné výdavky s výnimkou miezd, platov, služobných príjmov, ktoré boli poskytnuté právnickej osobe alebo fyzickej osobe ako bežný transfer po 1. októbri rozpočtového roka, pričom ich nebolo možné použiť do konca príslušného rozpočtového roka, možno použiť do 31. marca nasledujúceho rozpočtového roka. 

Účelovo viazané kapitálové výdavky je možné použiť aj v nasledujúcich dvoch rozpočtových rokoch po roku, na ktorý boli rozpočtované. 

Prostriedky Európskej únie, prostriedky štátneho rozpočtu určené na financovanie spoločných programov SR a Európskej únie a účelov vyplývajúcich z medzinárodných zmlúv o poskytnutí grantu uzatvorených medzi SR a inými štátmi možno použiť aj v nasledujúcich rozpočtových rokoch až do ich vyčerpania na určený účel. 

Účel použitia výdavkov môže vláda zmeniť. Pri zmene účelu použitia na bežné výdavky je tieto možné použiť len do konca rozpočtového roka, v ktorom bol zmenený účel použitia výdavkov. Použitie dotácií podlieha povinnému zúčtovaniu so štátnym rozpočtom a nevyčerpané prostriedky sa nevracajú, ak nepresiahnu 5 €. (3)

Účtovanie transferov, bežných transferov a kapitálových transferov upravuje Opatrenie MFSR č. MF/1678/2007-31. (4)

rozpoctove-organizacie2.jpg

Účtovná závierka rozpočtovej organizácie

Rozpočtové organizácie sa pri zostavovaní účtovnej závierky riadia Opatrením Ministerstva financií Slovenskej republiky z 5. decembra 2007 č. MF/25755/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek individuálnej účtovnej závierky, termíny a miesto predkladania účtovnej závierky pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky. (5)

Rozdiel medzi účtovnou závierkou podnikateľských subjektov a subjektov verejnej správy je najmä v tom, že rozpočtové organizácie majú povinnosť predkladať finančné výkazy. Pod pojmom finančné výkazníctvo sa na účely tohto príspevku chápe účtovná závierka, a to či už individuálna, alebo konsolidovaná, výročné správy k účtovným závierkam a výkazy známe pod skratkou FIN. (6)

Rozsah finančného výkazníctva pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky:

1. účtovná závierka

2. výročná správa

3. FIN výkazy, v členení pre rok 2020 na:

Nakoľko ide o komplexnú a pokročilú účtovnícku problematiku, odporúčame náš videokurz, ktorý sa venuje účtovníctvu rozpočtových organizácií

Použité zdroje: 

1. Zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy

2. Účtovanie transferov

3. Bežné transfery a kapitálové transfery z pohľadu rozpočtovníctva a účtovníctva

4. Opatrenie MFSR č. MF/1678/2007-31

5. Opatrenie MFSR č. MF/25755/2007-31

6. Výkazníctvo subjektov verejnej správy (výkazy FIN 1-12 až FIN 6-04)

© 2014 - 2024 Agentúra JASPIS. Všetky práva vyhradené.