Tuzemské samozdanenie v roku 2018

2.8.2018 Michaela Struhárová
Čo je to tuzemské samozdanenie a na aké tovary a služby sa vzťahuje?


 


Pojem tuzemské samozdanenie predstavuje proces, ktorý sa vzťahuje na daň z pridanej hodnoty upravenú zákonom o DPH. Proces tuzemského samozdanenia sa vzťahuje na prenos daňovej povinnosti na odberateľa, ktorému vzniká povinnosť odviesť DPH z nakúpených tovarov a služieb.


Prenos daňovej povinnosti

V zmysle § 69 ods. 1 zákona o DPH vyplýva dodávateľovi (platiteľovi DPH) povinnosť platiť daň z tovarov a služieb, ktoré predáva v tuzemsku, čiže na území Slovenskej republiky.

Platiteľ DPH má tak vo väčšine prípadov povinnosť zahrnúť do ceny predaných tovarov a služieb DPH vo výške 20 % príp. 10 %, pričom má nárok na odpočítanie predmetnej DPH z prijatých plnení.


 


V praxi sa však stretávame so situáciami, kedy má dodávateľ nárok vystaviť faktúru bez DPH s poznámkou „Prenos daňovej povinnosti“ tzv. „reverse charge“. Ide o prípady kedy zákon o DPH ukladá povinnosť dodávateľovi (platiteľovi DPH) preniesť daňovú povinnosť z predaných tovarov a služieb v tuzemsku na odberateľa (platiteľa DPH). Odberateľ je tak povinný vyčísliť zo základu dane predmetnú DPH, ktorú je povinný následne odviesť štátu.

Zároveň, ak nákup tovarov a služieb súvisí s podnikateľskou činnosťou odberateľa (ak splní podmienky ustanovené v § 49 - § 51 zákona o DPH) vzniká odberateľovi nárok na odpočítanie DPH. Tento postup sa nazýva tuzemské samozdanenie, ktoré je možné uplatniť len v prípade, že odberateľ ako aj dodávateľ sú platiteľmi DPH.

Prenos daňovej povinnosti môže dodávateľ len v prípade splnenia nasledujúcich podmienok:

V prípade uplatňovania tuzemského samozdanenia musí byť faktúra vystavená bez DPH a musí obsahovať informáciu „Prenesenie daňovej povinnosti“.

Pri prenose daňovej povinnosti zostáva zachovaný deň vzniku daňovej povinnosti podľa bežných pravidiel ustanovených v § 19 zákona o DPH, čiže dňom dodania tovaru alebo služby. Ak dodávateľ príjme platbu pred dodaním služby, príp. tovaru, daňová povinnosť vzniká príjemcovi plnenia v deň, kedy platbu prijme dodávateľ.


Povinnosť preniesť platbu DPH na príjemcu tovaru alebo služby

Situácie pri, ktorých je sa povinnosť platiť DPH prenáša na príjemcu plnenia (platiteľa DPH) sú uvedené v § 69 ods. 12 zákona o DPH:

Poľnohospodárske plodiny

Na základe novely zákona o DPH sa od 1. 1. 2018 uplatňuje prenos daňovej povinnosti na všetky dodania tovarov, ktoré sú uvedené v § 69 ods. 12 písm. f) a g) zákona o DPH bez obmedzenia výšky základu dane uvedeného vo faktúre.

Z uvedeného ustanovenia sa teda vypustila podmienka platná pre prenos daňovej povinnosti do 31. decembra 2017, ktorou bola suma základu dane vo faktúre za dodanie príslušných poľnohospodárskych plodín vo výške 5 000 eur. Naďalej však zostáva pre uplatnenie prenosu daňovej povinnosti na odberateľa splnenie podmienky, aby dodávateľ a odberateľ týchto tovarov boli platiteľmi DPH.

Výnimka sa vzťahuje na nasledujúce tovary:

Pri dodaní predmetných poľnohospodárskych plodín dodávateľ pri aplikácii prenosu daňovej povinnosti na odberateľa nebude posudzovať, na aký účel je dodanie tovaru určené, či na konečnú spotrebu alebo na ďalší predaj, pretože pri tovare patriacom do kapitol 10 a 12 Spoločného colného sadzobníka, ktorý v tuzemsku predáva platiteľ DPH inému platiteľovi DPH, sa vo všeobecnosti predpokladá, že nie je bežne určený v nezmenenom stave na konečnú spotrebu zo strany príjemcu.

Železo a oceľ

Kapitola 72 Spoločného colného sadzobníka zahŕňa železo a oceľ. Keďže do kapitoly 72 Spoločného colného sadzobníka patrí aj železný a oceľový odpad a šrot, na ktorý sa už prenos daňovej povinnosti vzťahuje podľa § 69 ods. 12 písm. a) zákona o DPH, nevzťahuje sa na dodanie kovového odpadu a kovového šrotu § 69 ods. 12 písm. g) zákona o DPH.

Položka 7301 Spoločného colného sadzobníka zahŕňa štetovnice zo železa alebo ocele, tiež vŕtané, razené alebo vyrobené zo zostavených prvkov; zvárané uholníky, tvarovky a profily zo železa alebo ocele.

Položka 7308 Spoločného colného sadzobníka zahŕňa konštrukcie a časti konštrukcií zo železa alebo ocele; dosky, tyče, prúty, uholníky, tvarovky, profily, rúrky a podobné výrobky, pripravené na použitie v konštrukciách zo železa alebo ocele.

Položka 7314 Spoločného colného sadzobníka zahŕňa tkaniny, mriežky, sieťovinu a pletivo, zo železného alebo oceľového drôtu; plechovú mriežkovinu zo železa alebo ocele.

Stavebné práce

Podľa § 69 ods. 12 písm. j) zákona o DPH sa prenesenie daňovej povinnosti v stavebníctve uplatňuje na tieto tri druhy plnení:

Stavebné práce, na ktoré sa vzťahuje prenesenie daňovej povinnosti, nie sú priamo vymenované v zákone o DPH. Ide pomerne o rozsiahly rámec plnení a na ich vymedzenie zákonodarca ako najvhodnejší spôsob využil štatistickú klasifikáciu produktov podľa činností.

Prenos daňovej povinnosti sa uplatňuje na stavebné práce uvedené v sekcii F, t. j. na práce uvedené v kódoch 41 až 43 uvedenej štatistickej klasifikácie (CPA).

Do sekcie F patria:

Dodanie mobilných telefónov a integrovaných obvodov

Základ dane 5 000 eur je posudzovaný samostatne pre mobilné telefóny uvedené v § 69 ods.12 písm. h), ako aj samostatne pre integrované obvody uvedené v ustanovení samostatne za § 69 ods.12 písm. i) zákona o DPH.

V prípade, že dodávateľ na jednej faktúre uvedie dodanie mobilných telefónov v sume bez DPH 3 500 eur a dodanie integrovaných obvodov v sume 3 000 eur, nemá nárok na prenos daňovej povinnosti na odberateľa aj napriek tomu, že celková suma faktúry bez DPH je vo výške 6 500 eur.

Uvedené hranica 5 000 eur sa posudzuje samostatne pre dodanie mobilných telefónov podľa § 69 ods. 12 písm. h) zákona o DPH a samostatne pre dodanie integrovaných obvodov podľa § 69 ods. 12 písm. i) zákona o DPH.

Prenos daňovej povinnosti a kontrolný výkaz

Pri dodaní tovarov a služieb, pri ktorých dochádza k prenosu daňovej povinnosti na odberateľa, nemá dodávateľ tohto plnenia povinnosť uvádzať danú informáciu v kontrolnom výkaze k DPH.

Výnimku tvorí dodanie tovarov uvedených v § 69 ods. 12 písm. f) až j), kedy dodávateľ má povinnosť vyplniť kontrolným výkaz v časti A.2., kde uvedenie údaje z faktúry, ktorú vystavil odberateľovi alebo dokladu z ERP alebo virtuálnej registračnej pokladnice.

Odberateľ uvádza v časti B.1. kontrolného výkazu údaje z prijatej faktúry za dodanie tovarov a služieb, pri ktorej má povinnosť platiť daň.

Robí vám problematika tuzemského samozdanenia problém? Venujeme sa jej na odbornom školení Zákon o DPH. Pozrite si aktuálne termíny v mestách po celom Slovensku.

 

© 2014 - 2024 Agentúra JASPIS. Všetky práva vyhradené.