Mzdové príplatky v roku 2024 opäť porastú

Mzdy 2.10.2023 Martina Švaňová
Suma niektorých mzdových príplatkov opätovne určuje percentuálnou výškou z hodinovej minimálnej mzdy. Minimálna mzda bude od januára 2024 vyššia. Zvyššia sa i príplatky na ňu naviazané.
mzdové príplatky 2024

Od 1. júna 2023 sa suma niektorých mzdových príplatkov opätovne určuje percentuálnou výškou z hodinovej minimálnej mzdy tak, ako tomu bolo do konca roka 2020 (od 1.1.2021 do 31.5.2023 bola určená pevnou sumou stanovenou v Zákonníku práce). 

Tým, že príplatky sa viažu na výšku minimálnej mzdy, sú teda vyššie, pretože minimálna mzda sa každoročne zvyšuje.

Minimálna mzda pre rok 2023 bola Oznámením Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 300/2022 stanovená nasledovne:

Príplatky, ktoré sú naviazané na výšku minimálnej mzdy: 

Poznámka: Príplatky za prácu vo sviatok a za prácu nadčas sa počítajú príslušnou percentuálnou sadzbou z priemerného hodinového zárobku zamestnanca na pracovnoprávne účely.

Výška mzdových zvýhodnení/príplatkov platných od 1.6.2023 

Mzdové zvýhodnenie za prácu v sobotu

Zamestnancovi patrí za prácu v sobotu popri dosiahnutej mzde za každú hodinu práce v sobotu mzdové zvýhodnenie najmenej v sume 50 % minimálnej mzdy v eurách za hodinu, t.j. 2,02 eur/hod.

U zamestnávateľa, u ktorého sa vzhľadom na povahu práce alebo podmienky prevádzky vyžaduje, aby sa práca pravidelne vykonávala v sobotu, možno dohodnúť nižšiu sumu mzdového zvýhodnenia, najmenej však 45 % minimálnej mzdy v eurách za hodinu, t.j. 1,82 eur/hod. 

Mzdové zvýhodnenie za prácu v nedeľu

Zamestnancovi patrí za prácu v nedeľu popri dosiahnutej mzde za každú hodinu práce v sobotu mzdové zvýhodnenie najmenej v sume 100 % minimálnej mzdy v eurách za hodinu, t.j. 4,03 eur/hod.

U zamestnávateľa, u ktorého sa vzhľadom na povahu práce alebo podmienky prevádzky vyžaduje, aby sa práca pravidelne vykonávala v nedeľu, možno dohodnúť nižšiu sumu mzdového zvýhodnenia, najmenej však 90 % minimálnej mzdy v eurách za hodinu, t.j. 3,63 eur/hod. 

Mzdové zvýhodnenie za prácu v noci

Zamestnancovi patrí za nočnú prácu popri dosiahnutej mzde za každú hodinu nočnej práce mzdové zvýhodnenie najmenej v sume 40 % minimálnej mzdy v eurách za hodinu, t.j. 1,61 eur/hod. Ak ide o zamestnanca vykonávajúceho rizikovú prácu, patrí mu mzdového zvýhodnenie najmenej v sume 50 % minimálnej mzdy v eurách za hodinu, t.j. 2,02 eur/hod.

U zamestnávateľa, u ktorého sa vzhľadom na povahu práce alebo podmienky prevádzky vyžaduje, aby sa prevažná časť práce vykonávala ako nočná práca, možno dohodnúť (nie však so zamestnancami, ktorí vykonávajú rizikové práce) nižšiu sumu mzdového zvýhodnenia, najmenej však 35 % minimálnej mzdy v eurách za hodinu, t.j. 1,41 eur/hod. 

Nočná práca je práca vykonávaná v čase medzi 22. hodinou a 6. hodinou.

Zníženú sadzbu za pravidelne vykonávanú prácu v sobotu, nedeľu alebo v noci je možné dohodnúť:

a) v kolektívnej zmluve alebo

b) v pracovnej zmluve, ak ide o zamestnávateľa, u ktorého nepôsobí odborová organizácia a ktorý k 31.12. predchádzajúceho kalendárneho roka zamestnával menej ako 20 zamestnancov.

S vedúcim zamestnancom možno v pracovnej zmluve dohodnúť mzdu už s prihliadnutím na prípadnú prácu v sobotu, nedeľu alebo v noci. V takomto prípade mzdové zvýhodnenie za prácu v sobotu, nedeľu či nočnú prácu vedúcemu zamestnancovi nepatrí.

Mzdová kompenzácia za sťažený výkon práce

Zamestnancovi patrí mzdová kompenzácia za sťažený výkon práce pri vykonávaní pracovných činností, ktoré príslušný orgán verejného zdravotníctva zaradil do 3. alebo 4. kategórie podľa osobitného predpisu v prostredí, v ktorom pôsobia: chemické faktory, karcinogénne a mutagénne faktory, biologické faktory, prach, fyzikálne faktory (napr. hluk, vibrácie, ionizujúce žiarenie).

Za každú hodinu práce za sťažený výkon patrí zamestnancovi popri dosiahnutej mzde mzdová kompenzácia najmenej v sume 20 % minimálnej mzdy v eurách za hodinu, t.j. 0,81 eur/hod. 

Náhrada za neaktívnu pracovnú pohotovosť

Za každú hodinu neaktívnej časti pracovnej pohotovosti mimo pracoviska patrí zamestnancovi náhrada najmenej v sume 20 % minimálnej mzdy v eurách za hodinu, t.j. 0,81 eur/hod. 

Odmena za prácu vo sviatok (dohodár)

Zamestnancom, ktorí vykonávajú prácu na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, patrí za každú hodinu práce vo sviatok dohodnutá odmena zvýšená najmenej o sumu 100 % minimálnej mzdy za hodinu, t.j. o 4,03 eur/hod.

Zvýšenie minimálnej mzdy od 1.1.2024 a jej dopad na výšku mzdových zvýhodnení/príplatkov

Dňa 21. augusta 2023 sa sociálni partneri dohodli na sume minimálnej mzdy pre rok 2024. 

Minimálna mzda pre rok 2024 je určená nasledovne:

Zvýšením minimálnej mzdy sa tak automaticky zvyšujú aj niektoré mzdové príplatky.

Výška mzdových zvýhodnení/príplatkov platných od 1.1.2024

Mzdový príplatokvýška príplatku + % z minimálnej mzdy za hodinuvýška zníženého príplatku + % z minimálnej mzdy za hodinu * 
Príplatok za prácu v sobotu2,16 € (50 % min.mzdy za hod.)1,94 € (45 % min.mzdy za hod.)
Príplatok za prácu v nedeľu4,31 € (100 % min.mzdy za hod.)3,88 € (90 % min.mzdy za hod.)
Príplatok za prácu v noci - nerizikové povolanie1,73 € (40 % min.mzdy za hod.)1,51 € (35 % min.mzdy za hod.)
Príplatok za prácu v noci - rizikové povolanie2,16 € (50 % min.mzdy za hod.) 
Príplatok za prácu v sviatok - dohoda4,31 € (100 % min.mzdy za hod.) 
Príplatok za sťažený výkon práce0,87 € (20 % min.mzdy za hod.) 
Náhrada za neaktívnu pracovnú pohotovosť 0,87 € (20 % min.mzdy za hod.) 

* pravidelné vykonávanie práce v sobotu, v nedeľu a v noci – možné dohodnúť    nižšiu sumu príplatku

V prípade, že zamestnanec bude pracovať napr. v sobotu a zároveň nadčas, tak bude mať nárok aj na príplatok za sobotu, ale aj nadčas. Z uvedeného vyplýva, že zamestnancovi vzniká nárok na viaceré príplatky, ktoré sa môžu kumulovať.

Príklad

Zamestnanec pracuje v trojzmennej prevádzke a je odmeňovaný mesačnou mzdou, ktorú tvorí základná mesačná mzda vo výške 1 000 € + osobné ohodnotenie vo výške 100 €. Ustanovený týždenný pracovný čas je v rozsahu 37,5 hodín a pracovný čas má rozvrhnutý rovnomerne od pondelka do piatka, pričom dĺžka pracovnej zmeny je 7,5 hodiny. V mesiaci, kedy odpracoval celý svoj mesačný fond pracovného času, odpracoval aj 40 hodín práce v noci. Nejde o rizikové povolanie. Za prácu v noci zamestnávateľ vypláca príplatok v zmysle zákona. 

Pri výpočte hrubého príjmu zamestnanca postupujeme nasledovne:

Základná mzda = 1 000 €

Osobné ohodnotenie = 100 €

Mzdové zvýhodnenie za prácu v noci = (40 hodín x 1,73 €) = 69,20 €

—-----------------------------------------------------------------------------------------------

HRUBÝ PRÍJEM ZAMESTNANCA = 1 169,20 €

 

Chcete zistiť aká je výška Vašej čistej mzdy? Vyskúšajte našu mzdovú kalkulačku

© 2014 - 2024 Agentúra JASPIS. Všetky práva vyhradené.