Živnosť alebo s.r.o. v roku 2024: Čo sa vám oplatí?

Aké sú hlavné výhody a nevýhody s.r.o. a živnosti z hľadiska zložitosti procesu založenia a zrušenia, zdaňovania príjmov a odvodového zaťaženia, vedenia účtovníctva a spôsobu ručenia.
porovnanie živnosť alebo sro v roku 2021

Vo všeobecnosti každý podnikateľ pred začatím svojej činnosti stojí pred rozhodnutím, ktorý spôsob podnikania si vybrať, ktorá forma bude pre neho výhodnejšia.

Pri takomto rozhodovaní treba brať do úvahy viacero faktorov. Dôležité je zvážiť dobu a zložitosť procesu založenia a ukončenia podnikania, spôsob vedenia účtovníctva, sadzbu dane z príjmov a výšku odvodov, ručenie za záväzky, a iné.

Z hľadiska platenia odvodov sa môže zdať výhodnejšia s.r.o.. Administratívne jednoduchšia v dôsledku uplatnenia paušálnych výdavkov je na druhej strane živnosť, ktorá je tiež najčastejšie využívaný typ oprávnenia na podnikanie v praxi.

Založenie a zrušenie spoločnosti

Založenie živnosti je rýchlejšie, môžete počítať s dvoma až štyrmi dňami. Pre jej založenie je potrebné splniť niekoľko zákonom stanovených podmienok, ako napríklad dosiahnutie hranie veku 18 rokov, spôsobilosť na právne úkony, bezúhonnosť.

V súčasnosti na jednotnom kontaktnom mieste vybavíte niekoľko povinných administratívnych úkonov. Okrem založenia živnosti tu vybavíte aj registráciu na daň, výpis z registra trestov, či nahlásenie na zdravotnú poisťovňu. Zostane vám ešte povinnosť prihlásiť sa na Sociálnu poisťovňu.

Pri voľnej živnosti je poplatok za každý predmet podnikania 5 eur. Pri elektronickom ohlásení voľnej živnosti je poplatok nulový. Za každú remeselnú alebo viazanú činnosť zaplatíte 15 eur. Pri elektronickom podaní takéhoto typu živnosti sa poplatok znižuje na polovicu.

Ak splníte zákonom stanovené podmienky, pri zakladaní živnosti môžete využiť možnosť získať príspevok na podnikanie.

Zrušenie živnosti je pomerne jednoduchý a rýchly proces za podmienky, že počas podnikania vám nevznikli žiadne dlhy. 

Živnostník sa môže rozhodnúť aj pre pozastavenie živnosti na ľubovolné obdobie. Počas tohto obdobia neplatíte odvody ani dane.

Založenie s.r.o. je zdĺhavejšie a drahšie. Trvá v priemere pätnásť dní.

Pri jej zakladaní je nutné ohlásiť vybraný predmet podnikania, vypracovať zakladateľské dokumenty, podať návrh na zápis spoločnosti do obchodného registra. Poplatky za predmet podnikania sú rovnaké ako v prípade živnosti. Poplatok za návrh na zápis do obchodného registra je vo výške 300 eur. Pri elektronickom založení je v hodnote 150 eur.

Zdĺhavejšie je aj zrušenie s.r.o.. Dá sa to niekoľkými spôsobmi, a to likvidáciou, fúziou, konkurzom alebo jej predajom. Pri výhodnom predaji spoločnosti môžete zarobiť nemalú sumu. Prerušiť podnikanie pri s.r.o. nie je možné.

Prečítajte si, čo všetko obnáša proces prechodu zo živnosti na s.r.o.

porovnanie živnosť alebo sro v roku 2021

Zdaňovanie príjmov a odvodové zaťaženie

Výhodou pri živnosti je skutočnosť, že prvý rok podnikania neplatíte žiadne odvody do Sociálnej poisťovne. Keď živnostník v roku 2023 prekročí zdaniteľné príjmy vo výške 7 824 €, od 1.7.2025 (alebo 1.10.2025 pri odloženom daňovom priznaní) mu vzniká povinnosť platiť sociálne odvody.

Živnostník má povinnosť uhrádzať aspoň minimálne preddavky do zdravotnej poisťovne, ktoré sú pre rok 2024 v sume 97,80 € pre živnostníka bez zdravotného postihnutia, inak je to polovica. 

Pre rok 2024 je výška minimálnych odvodov do Sociálnej poisťovne 216,13 €. 

Nazeranie na príjmy a výdavky a zisťovanie základu dane

Prečítajte si článok o tom, akú úlohu majú pripočitateľné a odpočitateľné položky pri zisťovaní základu dane a aké možnosti daňovej optimalizácie ponúkajú. 

Živnostník si môže základ dane znížiť o zaplatené poistné na sociálne a zdravotné poistenie a rovnako si uplatniť nezdaniteľnú časť základu dane. Táto pre rok 2024 predstavuje sumu 5 646,48 € na daňovníka. 

Rovnako základ dane znižuje daňový bonus na dieťa (pre ľudí s hypotékou po splnení podmienok aj daňový bonus na zaplatené úroky). 

Daňový bonus 2024

Sumy daňového bonusu platná od 1.1. 2024 do 31. 12. 2024:

Zároveň však platí, že daňový bonus je najviac:

Čiastkový základ dane zamestnanca vypočítame: hrubá mzda - jeho odvody do zdravotnej a Sociálnej poisťovne (13,4 % z hrubej mzdy).

S.r.o. si môže základ dane znížiť len o odpočet daňovej straty z prechádzajúcich období a výdavky na výskum, nezdaniteľná časť sa v tomto prípade nedá uplatniť. 

Pre vybrané skupiny fyzických a právnických osôb (živnostníci aj s.r.o.), ktorých zdaniteľné príjmy nepresiahnú sumu 49 790 € platí možnosť uplatniť si zníženú sadzbu dane z príjmov 15 %.

Základná sadzba dane z príjmov je pre živnostníkov je vo výške 19 %. Táto sadzba sa vzťahuje na základ dane do výšky 176,8-násobku platného životného minima. Pre rok 2024 predstavuje tento násobok sumu 47 537,98 €. Podnikatelia, ktorých zdaniteľný základ dane prevýši tento limit, platia daň z príjmov vo výške 25 %.

Ak zdaniteľné príjmy s.r.o. presiahnu sumu 49 790 €, a nie je možné uplatniť zníženú sadzbu dane z príjmov, platí daň 21 %. 

Ak si chce spoločník vyplatiť zisk vo forme dividend, je povinný odviesť štátu daň z dividend, ktorá sa od 1. 1. 2024 zvýšila zo 7 % na 10 %.

Spoločnosti s ručením obmedzeným môžu využiť možnosti optimalizácie odvodového zaťaženia. Ak má s.r.o. jediného spoločníka a konateľa, ktorému nevypláca žiadnu mzdu, nemusí do Sociálnej poisťovne platiť žiadne odvody. Na druhej strane si pri výpočte dane z príjmov nemôže uplatniť nezdaniteľnú položku, ani daňový bonus.

živnosť alebo sro v roku 2021

Vedenie účtovníctva a administratívna záťaž

Vedenie účtovníctva je u živnosti jednoduchšie. Živnostník sa môže rozhodnúť viesť jednoduché účtovníctvo alebo daňovú evidenciu a uplatňovať skutočné výdavky. Alebo môže využiť možnosť uplatnenia paušálnych výdavkov, čím mu povinnosť viesť účtovníctvo odpadá. V roku 2024 si výšku paušálnych výdavkov môže podnikateľ uplatniť do výšky 60 %, a to zo sumy maximálne 20 000 eur. Tento spôsob vykazovania výdavkov sa oplatí pre podnikateľov s nízkymi nákladmi.

S.r.o. je povinná viesť podvojné účtovníctvo, ktoré je zložitejšie a teda aj nákladnejšie na vedenie. Takisto môže uplatniť iba skutočne a preukázateľne vynaložené náklady, a nie paušálne ako je to v prípade živnosti.

 

Ručenie

Ide o podstatný bod v rozhodovaní o forme podnikania. Veľkou nevýhodou živnosti je ručenie za záväzky celým svojím, a teda aj osobným majetkom. V prípade manželov sa ručí celým spoločným majetkom.

V porovnaní so živnosťou, spoločníci s.r.o. neručia za záväzky spoločnosti svojím osobným majetkom, ale iba do výšky svojich nesplatených vkladov. Spoločnosť ručí celým svojím majetkom. Teda napríklad, ak základné imanie spoločnosti je 5 000 eur a spoločník by splatil z tejto sumy iba 3 000 eur, za záväzky spoločnosti ručí do výšky 2 000 eur. V prípade splatenia celého vkladu, spoločníci za záväzky spoločnosti viac neručia.

Imidž spoločnosti

Pri type podnikania formou s.r.o. je možnosť expandovať vstupom nových spoločníkov a navýšením vkladov, čo pri živnosti nie je možné. Ak plánujete v podnikaní rásť a prijímať zamestnancov, spoločnosť s ručením obmedzením je pre vás výhodnejšou voľbou. Všeobecne tiež štatút s.r.o. vzbudzuje lepší dojem na obchodných partnerov a banky.

 

Každá zp spomenutých foriem podnikania má svoje špecifiká, výhody a nevýhody. Ak na začiatku podnikania nerátate s vysokými príjmami, živnosť sa môže zdať výhodnejšou alternatívou. Treba však myslieť na nevýhodu ručenia celým svojím majetkom. Ak naopak počas podnikania očakávate vyššie príjmy, výhodnejšou voľbou bude s.r.o..

© 2014 - 2024 Agentúra JASPIS. Všetky práva vyhradené.