Zákaznícka zóna

Živnosť alebo s.r.o. v roku 2019: Čo sa vám oplatí?

Aké sú hlavné výhody a nevýhody s.r.o. a živnosti z hľadiska zložitosti procesu založenia a zrušenia, zdaňovania príjmov a odvodového zaťaženia, vedenia účtovníctva a spôsobu ručenia.

Živnosť alebo sro

Vo všeobecnosti každý podnikateľ pred začatím svojej činnosti stojí pred rozhodnutím, ktorý spôsob podnikania si vybrať, ktorá forma bude pre neho výhodnejšia.

Pri takomto rozhodovaní treba brať do úvahy viacero faktorov. Dôležité je zvážiť dobu a zložitosť procesu založenia a ukončenia podnikania, spôsob vedenia účtovníctva, sadzbu dane z príjmov a výšku odvodov, ručenie za záväzky, a iné.

Z hľadiska platenia odvodov sa môže zdať výhodnejšia s.r.o.. Administratívne jednoduchšia v dôsledku uplatnenia paušálnych výdavkov je na druhej strane živnosť, ktorá je tiež najčastejšie využívaný typ oprávnenia na podnikanie v praxi.

Založenie a zrušenie spoločnosti

Založenie živnosti je rýchlejšie, môžete počítať s dvoma až štyrmi dňami. Pre jej založenie je potrebné splniť niekoľko zákonom stanovených podmienok, ako napríklad dosiahnutie hranie veku 18 rokov, spôsobilosť na právne úkony, bezúhonnosť.

V súčasnosti na jednotnom kontaktnom mieste vybavíte niekoľko povinných administratívnych úkonov. Okrem založenia živnosti tu vybavíte aj registráciu na daň, výpis z registra trestov, či nahlásenie na zdravotnú poisťovňu. Zostane vám ešte povinnosť prihlásiť sa na Sociálnu poisťovňu.

Pri voľnej živnosti je poplatok za každý predmet podnikania 5 eur. Pri elektronickom ohlásení voľnej živnosti je poplatok nulový.  Za každú remeselnú alebo viazanú činnosť zaplatíte 15 eur. Pri elektronickom podaní takéhoto typu živnosti sa poplatok znižuje na polovicu.

Ak splníte zákonom stanovené podmienky, pri zakladaní živnosti môžete využiť možnosť získať príspevok na podnikanie.

Zrušenie živnosti je pomerne jednoduchý a rýchly proces za podmienky, že počas podnikania vám nevznikli žiadne dlhy. Živnosť môžete aj pozastaviť na dobu minimálne 6 mesiacov a maximálne 3 roky. Počas tohto obdobia neplatíte odvody ani dane.

Živnosť alebo sro

Založenie s.r.o. je zdĺhavejšie a drahšie. Trvá v priemere pätnásť dní.

Pri jej zakladaní je nutné ohlásiť vybraný predmet podnikania, vypracovať zakladateľské dokumenty, podať návrh na zápis spoločnosti do obchodného registra. Poplatky za predmet podnikania sú rovnaké ako v prípade živnosti. Poplatok za návrh na zápis do obchodného registra je vo výške 300 eur. Pri elektronickom založení je v hodnote 150 eur.

Zdĺhavejšie je rovnako aj jej zrušenie. Zrušiť s.r.o. možno niekoľkými spôsobmi, a to likvidáciou, fúziou, konkurzom alebo jej predajom. Pri výhodnom predaji spoločnosti môžete zarobiť nemalú sumu. Prerušiť podnikanie pri s.r.o. nie je možné.

Zdaňovanie príjmov a odvodové zaťaženie

Výhodou pri živnosti je skutočnosť, že prvý rok podnikania neplatíte žiadne odvody do Sociálnej poisťovne. Odvody do zdravotnej poisťovne musíte platiť aspoň v minimálnej výške, ktorá je pre rok 2019 na úrovni 66,78€. V nasledujúcom roku je živnostník povinný platiť odvody na sociálne poistenie v minimálnej výške, aj keď nič nezarobí. Pre rok 2019 je výška minimálnych odvodov 158,11 eur.

Základná sadzba dane z príjmov je pre túto formu podnikania vo výške 19%. Táto sadzba sa vzťahuje na základ dane do výšky 176,8-násobku platného životného minima. Pre rok 2019 predstavuje tento násobok sumu 36 256,38 eura. Podnikatelia, ktorých zdaniteľný základ dane prevýši tento limit, platia daň z príjmov vo výške 25%.

Živnostník si môže základ dane znížiť o zaplatené poistné na sociálne a zdravotné poistenie a rovnako si uplatniť nezdaniteľnú časť základu dane. Táto pre rok 2019 predstavuje sumu 3 937,35 eur na daňovníka. Rovnako základ dane znižuje o daňový bonus, ktorý je v roku 2019 vo výške 266,04 eur na jedno vyživované dieťa.

S.r.o. platí rovnú daň 21% bez ohľadu na výšku dosiahnutých príjmov. Výhodou od roku 2018 je zrušenie minimálnej výšky dane z príjmov právnickej osoby, alebo inak aj daňovej licencie.

Ak si chce spoločník vyplatiť zisk vo forme dividend, je povinný odviesť štátu daň z dividend, ktorá je v súčasnosti vo výške 7 %.

Spoločnosti s ručením obmedzeným môžu využiť možnosti optimalizácie odvodového zaťaženia. Ak má s.r.o. jediného spoločníka a konateľa, ktorému nevypláca žiadnu mzdu, nemusí do Sociálnej poisťovne platiť žiadne odvody. Na druhej strane si pri výpočte dane z príjmov nemôže uplatniť nezdaniteľnú položku, ani daňový bonus.

Živnosť alebo sro

Vedenie účtovníctva, administratívna záťaž

Vedenie účtovníctva je u živnosti jednoduchšie. Živnostník sa môže rozhodnúť viesť jednoduché účtovníctvo alebo daňovú evidenciu a uplatňovať skutočné výdavky. Alebo môže využiť možnosť uplatnenia paušálnych výdavkov, čím mu povinnosť viesť účtovníctvo odpadá. V roku 2019 si výšku paušálnych výdavkov môže podnikateľ uplatniť do výšky 60%, a to zo sumy maximálne 20 000 eur. Tento spôsob vykazovania výdavkov sa oplatí pre podnikateľov s nízkymi nákladmi.

S.r.o. je povinná viesť podvojné účtovníctvo, ktoré je zložitejšie ako jednoduché. Takisto môže uplatniť iba skutočne a preukázateľne vynaložené náklady, a nie paušálne ako je to v prípade živnosti.

Živnosť alebo sro

Ručenie

Ide o podstatný bod v rozhodovaní o forme podnikania. Veľkou nevýhodou živnosti je ručenie za záväzky celým svojím, a teda aj osobným majetkom. V prípade manželov sa ručí celým spoločným majetkom.

V porovnaní so živnosťou, spoločníci s.r.o. neručia za záväzky spoločnosti svojím osobným majetkom, ale iba do výšky svojich nesplatených vkladov. Spoločnosť ručí celým svojím majetkom. Teda napríklad, ak základné imanie spoločnosti je 5 000 eur a spoločník by splatil z tejto sumy iba 3 000 eur, za záväzky spoločnosti ručí do výšky 2 000 eur. V prípade splatenia celého vkladu, spoločníci za záväzky spoločnosti viac neručia.

Imidž spoločnosti

Pri type podnikania formou s.r.o. je možnosť expandovať vstupom nových spoločníkov a navýšením vkladov, čo pri živnosti nie je možné. Ak plánujete v podnikaní rásť a prijímať zamestnancov, spoločnosť s ručením obmedzením je pre vás výhodnejšou voľbou. Všeobecne tiež štatút s.r.o. vzbudzuje lepší dojem na obchodných partnerov a banky.

Živnosť alebo sro

Každá z týchto spomenutých foriem podnikania má svoje špecifiká, výhody a nevýhody. Ak na začiatku podnikania nerátate s vysokými príjmami, živnosť sa môže zdať výhodnejšou alternatívou. Treba tu však myslieť na nevýhodu ručenia celým svojím majetkom. Ak naopak počas podnikania očakávate vyššie príjmy, výhodnejšou voľbou pre vás bude s.r.o..

 

publikované: 28. 05. 2019

Naše webové stránky používajú cookies a uchovávajú Vašu IP adresu. Viac informácií nájdete tu.