Aké dokumenty sa ukladajú do Registra účtovných závierok?

Účtovníctvo 29.11.2022 Michaela Struhárová
Aké dokumenty obsahuje Register účtovných závierok a aké povinnosti majú účtovné jednotky pri schvaľovaní, overovaní a ukladaní účtovnej závierky do registra?
register účtovných závierok

Register účtovných závierok je informačný systém verejnej správy, ktorého správcom je Ministerstvo financií SR. Prevádzkovateľom registra je rozpočtová organizácia ministerstva DataCentrum a je dostupný na adrese www.registeruz.sk

Účelom registra je zlepšiť dostupnosť a kvalitu informácií o jednotlivých účtovných jednotkách. V registri sú povinne zverejnené účtovné závierky a výročné správy uložené v zbierke listín za účtovné obdobie od roku 2013.

Členenie registra účtovných závierok

Register sa člení na verejnú a neverejnú časť. 

Verejnú časť tvoria dokumenty:

Neverejnú časť registra tvoria dokumenty: 

Prečítajte si, ako sa zostavuje účtovná závierka v podvojnom účtovníctve.

Ktoré dokumenty sa ukladajú do registra účtovných závierok?

Do registra účtovných závierok sa ukladajú dokumenty podľa § 23 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov:

Účtovná jednotka môže do registra uložiť aj účtovnú závierku (riadnu, mimoriadnu, konsolidovanú), ktorú zostavila z vlastného podnetu. Účtovné jednotky, ktoré zostavujú ročnú finančnú správu podľa osobitného predpisu ukladajú účtovnú závierku a výročnú správu ako súčasť ročnej finančnej správy v lehote najneskôr do štyroch mesiacov po uplynutí účtovného obdobia.

Od 1. januára 2022 sa do registra ukladajú všetky dokumenty povinne v elektronickej podobe. V prípade, že účtovná jednotka nie je registrovaná na portáli Finančnej správy SR, je potrebné sa pred elektronickým ukladaním dokumentov registrovať. 

Dokumenty účtovných jednotiek sa do registra ukladajú prostredníctvom:

Aké povinnosti majú účtovné jednotky s uložením dokumentov do registra účtovných závierok?

Účtovná jednotka ukladá riadnu individuálnu a mimoriadnu individuálnu účtovnú závierku v registri najneskôr do šiestich mesiacov od dátumu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka. 

Účtovná jednotka, ktorá má povinnosť zostavovať riadnu konsolidovanú alebo mimoriadnu konsolidovanú účtovnú závierku, je povinná uložiť tieto účtovné závierky spolu so správou audítora v registri do jedného roka od skončenia účtovného obdobia. 

Za zanikajúcu účtovnú jednotku ukladá dokumenty do registra nástupnícka účtovná jednotka. Do dňa účinkov splynutia, zlúčenia alebo rozdelenia môže do registra uložiť dokumenty zanikajúca účtovná jednotka.

V prípade, že účtovná jednotka nemá schválenú účtovnú závierku v lehote na jej uloženie do registra, ukladá neschválenú účtovnú závierku. Oznámenie o dátume schválenia účtovnej závierky uloží do registra dodatočne, najneskôr však do 15 pracovných dní od jej schválenia.

Overenie účtovnej závierky audítorom

Účtovná jednotka, ktorá má povinnosť overenia účtovnej závierky audítorom, ukladá v registri aj správu audítora. Ak účtovná jednotka nemá účtovnú závierku overenú v lehote na jej uloženie, ukladá neoverenú účtovnú závierku a správu audítora uloží dodatočne, najneskôr však do jedného roka od skončenia účtovného obdobia, za ktoré sa účtovná závierka zostavuje.

Riadnu individuálnu a mimoriadnu individuálnu účtovnú závierku musí mať overenú audítorom účtovná jednotka, ktorá je obchodnou spoločnosťou a družstvom, ak ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie sú splnené aspoň dve z týchto podmienok:

Výročná správa

Ak po uložení účtovnej závierky v registri otvorí účtovná jednotka účtovné knihy do schválenia účtovnej závierky, uloží do registra novú schválenú účtovnú závierku bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 15 dní od jej schválenia. Ak po uložení výročnej správy v registri zmení účtovná jednotka jej obsah, uloží do registra novú výročnú správu bez zbytočného odkladu.

Schválenú účtovnú závierku alebo oznámenie o dátume schválenia účtovnej závierky, uloží účtovná jednotka v registri najneskôr do jedného roka od skončenia účtovného obdobia, za ktoré sa účtovná závierka zostavuje.

Účtovná jednotka, na ktorú sa vzťahuje povinnosť vyhotovenia individuálnej výročnej správy, má povinnosť uložiť riadnu individuálnu a mimoriadnu individuálnu výročnú správu v registri najneskôr do jedného roka od skončenia účtovného obdobia, za ktoré sa výročná správa vyhotovuje.

Účtovná jednotka, ktorá má povinnosť zostaviť konsolidovanú výročnú správu, je povinná uložiť riadnu konsolidovanú a mimoriadnu konsolidovanú výročnú správu v registri najneskôr do jedného roka od skončenia účtovného obdobia, za ktoré sa tieto konsolidované výročné správy vyhotovujú.

Účtovná jednotka je zodpovedná za správnosť uložených dokumentov.

 

Téme účtovných závierok sa venujeme v odbornom kurze Zostavenie účtovnej závierky, ktorý prebieha online. Počet miest je obmedzený, preto sa prihláste čo najskôr. 

© 2014 - 2024 Agentúra JASPIS. Všetky práva vyhradené.