Materské a živnosť v roku 2023

Tipy 29.5.2023 Michaela Struhárová
Nárok na materské získa SZČO, ktorá platí odvody do Sociálnej poisťovne. Aká je maximálna výška materskej v roku 2023, ak je budúca matka živnostníčka? Aké odvody platí SZČO počas obdobia poberania materského?
materské a szčo 2023

Materské je druh nemocenskej dávky, vyplácanej Sociálnou poisťovňou. Nárok na materské má žena z dôvodu tehotenstva alebo starostlivosti o dieťa, prípadne iný poistenec z dôvodu starostlivosti o dieťa do dovŕšenia troch rokov veku dieťaťa. Za akých podmienok môže poistenec získať materskú dávku? Aká je maximálna výška materskej v roku 2023, ak je budúca matka živnostníčka? 

Nárok na materské v roku 2023

Na nemocenskú dávku materské má nárok:

Kto môže byť iným poistencom:

Vyššie spomínaným osobám vznikne nárok na materské v prípade, že daná osoba je v postavení zamestnanca, povinne nemocensky poistenej SZČO alebo dobrovoľne nemocensky poistenej osobe a zároveň spĺňa nasledovné podmienky:

Spomenuli sme, že osoba, ktorá nemá aktívne nemocenské poistnie, ale je v ochrannej lehote, má nárok na materské. Kedy vlastne plynie ochranná lehota v prípade nároku na materské?

Ochranná lehota plynie v nasledovnom odbobí:

Výška materskej dávky v roku 2023

Aj v roku 2023 je materské vo výške 75 % denného vymeriavacieho základu (DVZ) alebo pravdepodobného denného vymeriavacieho základu (PDVZ) za kalendárny deň. 

DVZ pre zistenie výšky materského sa vypočíta: 

súčet vymeriavacích základov, z ktorých poistenec zaplatil poistné na nemocenské poistenie v rozhodujúcom období / počet kalendárnych dní rozhodujúceho obdobia

Rozhodujúce obdobie sa určuje podľa toho, kedy nemocenské poistenie, z ktorého sa žiada materské, vzniklo.

Ako získať maximálne materské v roku 2023

Na materské v maximálnej výške je potrebné, aby vymeriavací základ v rozhodujúcom období pre výpočet materského bol mesačne vo výške dvojnásobku priemernej mzdy zistenej v kalendárnom roku, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa začína poskytovať materská dávka. V roku 2023 ide o sumu 2 422 eur mesačne.

Maximálne materské získa napr. zamestnanec, ktorý má mesačnú hrubú mzdu vo výške aspoň 2 422 eur alebo SZČO, ktorá si platí povinné poistné na sociálne poistenie z vymeriavacieho základu, ktorý je vo výške minimálne 2 422 eur.

Pri zamestnancovi to nemusí znamenať, že jeho hrubá mzda musí byť každý mesiac vo výške 2 422 eur, nakoľko je dôležitý mesačný priemer za celé rozhodujúce obdobie. Ak je rozhodujúce obdobie zamestnanca napr. rok 2022, môže byť jeho hrubá mesačná mzda 2 100 eur a zamestnávateľ mu môže v niektorom mesiaci vyplatiť odmeny, čím sa mu zvýši ročný priemer hrubej mzdy a môže tak získať maximálne materské.

Ak osoba, ktorá bude žiadať o materské si je vedomá toho, že jej vymeriavací základ je nižší ako maximálny vymeriavací základ a aj tak chce získať maximálne materské, má niekoľko možností. Okrem vyplatenia mimoriadnej odmeny v rozhodujúcom období u zamestnanca je ďalšou z možností zmena zamestnania. Osoba ukončí svoj pracovný pomer v zamestnaní, v ktorom má nepostačujúci vymeriavací základ (hrubú mzdu). U nového zamestnávateľa uzatvorí nový pracovný pomer s vyššou hrubou mzdou, ktorý za ňu bude v novom zamestnaní odvádzať poistné na nemocenské poistenie najmenej 90 kalendárnych dní. 

Tip na čítanie: Téme materského sme sa venovali v samostatnom článku

materské a živnosť 2023

Otec a materské v roku 2023

Čoraz populárnejší je status “otec na materskej”. Podmienky pre priznanie nároku na materské a výpočet výšky materského u otca dieťaťa sú úplne totožné ako pri matke dieťaťa. Rozdiel je v dĺžke poberania nemocenskej dávky. Otec dieťaťa má nárok na materské 28 týždňov od vzniku nároku. V prípade osamelého otca dieťaťa sa nárok na materské predlžuje na 31 týždňov a ak sa stará o dve a viac detí nárok na materské je 37 týždňov od vzniku nároku. Otec dieťaťa si však o materské môže požiadať až vtedy, keď matke dieťaťa skončí nárok na jej materské. Obidvaja rodičia môžu naraz poberať materské na dve rôzne deti, matka na mladšie a otec na staršie. Vždy však platí, že ani jeden z rodičov v tom čase nemôže poberať rodičovský príspevok.

Príklad otec zamestnanec

Pán Ján žiada o materské od 2.4.2023. Pracuje na trvalý pracovný pomer od 1.1.2020 a teda rozhodujúce obdobie pre výpočet materského je rok 2022. 

Súčet vymeriavacích základov (hrubých miezd) za rok 2022 je u pána Jána vo výške 19 500 eur. V roku 2022 bol ale 30 dní PN a preto počet dní rozhodujúceho obdobia bude 365 dní - 30 dní, t. j. 335 dní.

Denný vymeriavací základ pre výpočet materského u Jána je: 19 500 eur / 335 dní = 58,2089 eur.

Ján v mesiaci, ktorý má 30 kalendárnych dní dostane materské vo výške: (30 dní x 58,2089) * 0,75 = 1 309,70 eur a v mesiaci, ktorý má 31 kalendárnych dní dostane materské vo výške: (31 dní x 58,2089) * 0,75 = 1 353,36 eur.

Príklad otec SZČO

Pán Jozef je SZČO od roku 2019. Na základe podaného daňového priznania za rok 2021 mu od 1. júla 2022 začalo povinné nemocenské poistenie a dôchodkové poistenie v Sociálnej poisťovni. Od júla do decembra 2022 platil poistné z vymeriavacieho základu 566,50 eur a od 1. januára 2023 z vymeriavacieho základu 605,50 eur. Nato, aby pán Jozef mohol poberať materské, musí nemocenské poistenie trvať minimálne 270 dní. 

Pán Jozef môže požiadať o materské napr. od 2. apríla 2023, nakoľko k tomuto dátumu má už 275 dní nemocenského poistenia. V takomto prípade bude rozhodujúcim obdobím pre výpočet materského rok 2022. 

Výpočet denného vymeriavacieho základu u pána Jozefa: Súčet vymeriavacích základov v roku 2022, z ktorých Jozef platil poistné je 6 mesiacov x 566,50 eur = 3 399 eur.

Poistné v roku 2022 platil 184 dní.

Denný vymeriavací základ bude teda: 3 399 / 184 dní = 18,4729 eur.

Jozef v mesiaci, ktorý má 30 kalendárnych dní dostane materské vo výške: (30 dní x 18,4729) * 0,75 = 415,64 eur a v mesiaci, ktorý má 31 kalendárnych dní dostane materské vo výške: (31 dní x 18,4729) * 0,75 = 429,49 eur.

Aké odvody platí SZČO počas poberania materskej dávky v roku 2023

Počas poberania materskej dávky nie je SZČO povinná platiť poistné do Sociálnej poisťovne. 

Môžeme si to znázorniť na príklade pána Jozefa, ktorý na materskú nastúpil 2. apríla 2023. Na materskej bude 28 týždňov teda do 14. októbra 2023. Koľko ušetrí pán Jozef za toto obdobie na odvodoch do Sociálnej poisťovne? 

Ak sa poistné platí len časť mesiaca, vymeriavací základ za daný mesiac sa delí celkovým počtom kalendárnych dní v danom mesiaci. Vymeriavací základ pána Jozefa v roku 2023 je 605,50 eur. 

Za mesiac apríl 2023 zaplatí Jozef poistné len 6,67 eur z vymeriavacieho základu 20,18 eur (605,50 eur / 30 dní). 

Úspora za apríl 2023 je vo výške 194,05 eur.

Za máj až september 2023 Jozef odvody do Sociálnej poisťovne neplatí vôbec a každý mesiac tak ušetrí sumu 200,72 eur spolu teda 1 003,60 eur. 

V októbri bude platiť odvody za 17 dní. Vymeriavací základ na jeden deň v mesiaci október bude 605,50 eur / 31 dní = 19,53 eur. Vymeriavací základ na mesiac október bude teda 19,53 eur x 17 dní = 332,01 eur.

Poistné za október 2023 bude vo výške 110,05 eur a pán Jozef v tomto mesiaci ušetrí sumu 90,67 eur.

Za celé obdobie poberania materskej dávky ušetrí Jozef na odvodoch do Sociálnej poisťovne sumu 1 288,32 eur

A ako je to z odvodmi do zdravotnej poisťovne? Počas poberania materského, je Jozef poistencom, za ktorého platí zdravotné poistenie štát. V praxi to znamená, že sa na neho v období poberania materského nevzťahuje minimálny vymeriavací základ SZČO. V závislosti od toho, aký mu vyjde vymeriavací základ z daňového priznania za rok 2023, to bude znamenať ďalšiu potenciálnu úsporu i na zdravotných odvodoch. 

Môže SZČO pracovať počas poberania materského?

Záujem pracovať popri materskej je vysoká, najmä ak daná osoba nedosiahne maximálne materské. Práca popri materskej je dovolená, ale treba si dať pozor na to, že počas poberania materskej dávky z pracovnoprávneho vzťahu, nie je možné mať z tohto zamestnania príjem, nakoľko by táto osoba prišla o materské. Je však možné u toho istého zamestnávateľa pracovať na inú pracovnú zmluvu, resp. dohodu o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru.

Výhodu majú SZČO, ktorí svoju živnosť nemusia rušiť ani pozastaviť. SZČO na materskej môže mať v roku 2023 neobmedzený príjem z podnikania a materské sa tým nijako nezníži. Krátená nebude ani dĺžka materskej dovolenky. Vláda chce takýmto spôsobom vychádzať v ústrety ženám a mužom, aby nemuseli zbytočne meniť predmety podnikania, rušiť alebo nejakým iným spôsobom obmedzovať živnosť.

© 2014 - 2024 Agentúra JASPIS. Všetky práva vyhradené.