Ako pri predaji oceniť spoločnosť a určiť jej hodnotu?

Účtovníctvo 24.4.2023 Michaela Struhárová
Pri predaji akejkoľvek spoločnosti je kľúčovou otázkou jej hodnota. Čo všetko na ňu vplýva? Pozrieme sa na to, aké informácie by mali kupujúceho pri predaji zaujímať a akými metódami sa vypočíta hodnota spoločnosti.
ako určiť hodnotu firmy

V praxi sa častokrát hovorí, že hodnota firmy zodpovedá sume, ktorú je kupujúci ochotný za danú firmu zaplatiť. Ponúkaná suma nemusí vždy zodpovedať reálnej hodnote predávanej spoločnosti a je preto namieste získať čo najreálnejnejšiu predstavu o cene, za ktorú možno spoločnosť ponúkať. Stanovenie hodnoty predávanej spoločnosti je dôležité rovnako pre predávajúceho, ako aj pre kupujúceho.

Aké informácie vplývajú na hodnotu spoločnosti?

Na stanovenie hodnoty spoločnosti vplývajú rôzne faktory a informácie. Na čo by predávajúci nemal zabudnúť a čo by malo kupujúceho zaujímať?

Informácie o stave financií a majetku

Predávajúci by si mal pre prípadných záujemcov o podnik pripraviť nasledovné finančné materiály (staršie podniky by si mali pripraviť doklady minimálne za 5 predchádzajúcich rokov):

Právne informácie

Pre nového majiteľa sú veľmi dôležité aj informácie súvisiace s právnou stránkou podniku. Predávajúci by mal nachystať všetky právne dokumenty, ktoré súvisia s podnikom. Môže sa jednať o nasledovné doklady:

Obchodný profil spoločnosti, jej plány a procesy

Záujemca o kúpu spoločnosti sa môže tiež zaujímať aj o obchodné a marketingové stratégie v predávanom podniku. Je dobré, aby si predávajúci pripravil informácie, ktoré môžu byť uvedené v rámci jednotlivých plánov (podnikateľský, marketingový, predajný, komunikačný a iné), alebo v rámci iného písomného dokumentu pripraveného na účely predaja.

Tip na čítanie: Finančná analýza podniku zistí finančné zdravie firmy

ako určiť hodnotu firmy

Výber metódy na stanovenie hodnoty podniku

V praxi sa používajú viaceré hodnotiace metódy, na základe ktorých je možné určiť hodnotu firmy. Podnikateľ si môže vybrať takú, ktorá najviac zhodnotí, prípadne môže zvoliť kombináciu viacerých princípov s ohľadom na konkrétny prípad, jeho potreby a špecifikácie.

Pri stanovení hodnoty podniku si podnikateľ môže zvoliť z nasledujúcich princípov:

1. Majetkový princíp

Podrobne preskúma, akými druhmi majetku firma disponuje (budovy, autá, pozemky, nábytok, pohľadávky a pod.). Jednotlivé zložky majetku sa ohodnotia a spočíta sa ich hodnota. Od tejto sumy sa odpočítajú všetky dlhy a výsledná hodnota predstavuje hodnotu podniku. 

Výhodou metódy je, že firma získa okrem vyčíslenia hodnoty aj informáciu o tom, aká je hodnota jednotlivých zložiek majetku a záväzkov. 

Nevýhodou tejto metódy je jej časová náročnosť, prácnosť a finančná náročnosť. Je nevyhnutné ku dňu ohodnotenia vykonať inventarizáciu, podrobne analyzovať jednotlivé zložky majetku a záväzkov a mať k dispozícii príslušných znalcov, ktorí sú oprávnení stanoviť hodnotu jednotlivých zložiek majetku. Taktiež táto metóda neberie do úvahy výnosový potenciál podniku.

Majetková metóda nie je vhodná pre firmy, ktoré sa zaoberajú poskytovaním služieb. Naopak je veľmi užitočná v prípadoch, keď podnik smeruje do likvidácie a je pravdepodobné, že svoj majetok rozpredá.

2. Výnosový princíp

Predstavuje dynamický prístup k stanoveniu hodnoty podniku. Osoba, ktorá stanovuje hodnotu (napr. znalec), určí na základe finančného plánu sumu peňažných prostriedkov, ktoré budú majiteľovi plynúť z titulu vlastníctva firmy. Firma je v tomto princípe chápaná ako nástroj, ktorý dokáže svojmu majiteľovi zabezpečiť pravidelný prísun finančných prostriedkov v budúcnosti. 

V súčasnosti je práve výnosový princíp zrejme najviac preferovaný. A to práve z dôvodu, že na jednej strane odráža využitie majetku a na strane druhej zohľadňuje aj efekty z nemajetkových zložiek firmy (dobré meno podniku, know-how, kvalifikovaný personál). Vyčíslenie hodnoty podniku pomocou výnosovej metódy je spravidla lacnejšie než použitie majetkovej metódy. Nakoľko však výnosová metóda pracuje s finančným plánom, je pri jej použití kľúčová práve kvalita spracovaného finančného plánu.

3. Porovnávací (trhový) princíp

Pomerne jednoduchá metóda, ktorá sa využíva pri stanovení hodnoty určitých zložiek majetku. Napríklad, osoba vlastní automobil a chce ho predať. Pozrie si inzeráty podobných automobilov a zistí, že ponúkaná cena väčšiny automobilov danej značky s podobnými parametrami sa pohybuje v určitej sume. Dokáže si teda ľahko urobiť predstavu o hodnote svojho automobilu. 

Podobný prístup možno zvoliť aj pri podnikoch. Problém je však v nedostatočnej databáze údajov o podnikových transakciách. Porovnávací princíp má pomerne dobrú výpovednú hodnotu v krajinách so silným kapitálovým trhom, kde je dostatočná vzorka porovnateľných podnikov, ktorých akcie sa navyše obchodujú na burze. V takom prípade je možné hodnotu akcií (a tým aj hodnotu celej firmy) odvodiť porovnaním s hodnotami akcií porovnateľných podnikov. V našom prostredí sa tento princíp prakticky vôbec nevyužíva.

4. Kombinovaný princíp

Kombinuje už spomínané princípy. Spravidla spája majetkový a výnosový princíp. Výsledná hodnota podniku stanovená takýmto spôsobom môže mať charakter určitého priemeru medzi hodnotou vyčíslenou majetkovou metódou a výnosovou metódou.

Majiteľ podniku by mal poznať princíp, ktorý znalec pri hodnotení použil a výber konkrétnej metódy musí byť v posudku riadne odôvodnený.

ako určiť hodnotu firmy

Vieme hodnotu firmy vypočítať aj jednoduchšie?

Odpoveď je, že do určitej miery vieme vypočítať hodnotu podniku jednoduchšie pomocou tzv. EBITDA. V praxi sa často počíta hodnota podniku ako určitý násobok ročnej výšky EBITDA (spravidla sa násobok pohybuje vo výške od 4 do 7). Táto metóda je veľmi užitočná na hrubý odhad hodnoty podniku. Za predpokladu kvalitného nastavenia výšky EBITDA a násobku dokáže táto metóda vyčísliť hodnotu podniku veľmi spoľahlivo.

Čo je EBITDA? EBITDA je zisk pred zdanením, úrokmi a odpismi. Vypočíta sa tak, že k prevádzkovému zisku sa pripočítajú nákladové úroky a odpisy majetku.

Výška násobku sa určuje na základe viacerých faktorov, medzi ktoré patrí hlavne sektor podnikania. Je možné použiť napríklad 4-násobok a 7-násobok EBITDA a získať tak predstavu o hornej a spodnej hranici hodnoty podniku.

Hodnota firmy verzus cena

Netreba zabúdať na rozdiel v dvoch pojmoch, ktoré sa v súvislosti s ohodnocovaním používaju. Ide o pojmy hodnota a cena. 

Hodnota by mala predstavovať niečo objektívne - čiže určitú sumu peňazí, ktorú by danej veci prisúdil rozumný, skúsený a informovaný kupujúci po dohode s rovnako rozumným a skúseným predávajúcim. Takúto hodnotu označujeme ako “všeobecná hodnota”.

Naproti tomu cena vzniká po dohode kupujúceho a predávajúceho pričom zohľadňuje aj motiváciu a vyjednávaciu pozíciu oboch subjektov. Ak napríklad kupujúci chce veľmi danú vec kúpiť, bude pravdepodobne ochotný akceptovať vyššiu cenu. Naopak, ak predávajúci sa snaží svoj majetok predať čím skôr, bude pravdepodobne súhlasiť aj s nižšou cenou.

V prípadoch, keď nemá ani jeden z účastníkov navrch, malo by platiť, že nimi dohodnutá cena sa bude približovať alebo dokonca rovnať všeobecnej hodnote majetku.

 

Kurzy finančného manažmentu pomôžu lepšie porozumieť tomu, čo sa vo firme deje, aby ste ľahšie prijali správne rozhodnutia. Kurzy Analýza účtovných výkazov a Finančná analýza podniku vedie jeden z top hodnotených lektorov Martin Sýkora. 

© 2014 - 2024 Agentúra JASPIS. Všetky práva vyhradené.