Medzinárodné štandardy finančného výkazníctva (IFRS): nástroj pre transparentný pohľad na výsledky firiem

Účtovníctvo 14.5.2021 Michaela Struhárová
Medzinárodné štandardy finančného výkazníctva sú nástrojom pre ľahšie zhodnotenie hospodárskych výsledkov firiem v ktorejkoľvek časti sveta. Kto má povinnosť zostavovať účtovnú závierku podľa IFRS? Detailne sa tiež pozrieme na niektoré z štandardov.
ifrs finančné vykazovanie

Medzinárodné štandardy finančného výkazníctva IFRS (International Financial Reporting Standards) vznikli s cieľom jednoduchšieho porovnania výkonnosti firiem a ich hospodárskych výsledkov na základe jednotných prehľadných pravidiel. Aktuálne systém vykazovania IFRS schválený s menšími rozdielmi v právnych úpravách 166 krajín. Pre firmy znamenajú možnosť vydať dôveryhodný signál potenciálnym obchodným partnerom, ktorí bez problémov porozumejú účtovným výkazom a sú ochotnejší nadviazať s firmou spoluprácu.

Americké subjekty vykazujú podľa Americké všeobecne uznávané účtovné zásady US GAAP (US Generally Accepted Accounting Principles), ktoré majú v porovnaní s IFRS niekoľko rozdielov

Implementácia IFRS do slovenskej legislatívy

Do roku 2002 sa štandardy nazývali Medzinárodné účtovné štandardy (IAS), pričom tento názov je dodnes používaný pre tie štandardy, ktoré boli prijaté do roku 2001 a neboli doposiaľ zrušené. Štandardy prijaté od roku 2002 sa nazývajú Medzinárodné štandardy finančného vykazovania (IFRS)

Postupné uplatňovanie zásad IFRS v slovenskej účtovnej legislatíve vyžaduje ich znalosť pri riešení zložitých účtovných problémov aj v tých účtovných jednotkách, ktoré zostavujú účtovnú závierku podľa slovenskej legislatívy. Na Slovensku je od roku 2005 povinné vykazovanie v konsolidovaných účtovných závierkach a od roku 2006 aj v individuálnych účtovných závierkach u vybraných subjektov verejného záujmu podľa IFRS štandardov.

ifrs štandardy

Kto má povinnosť zostavovať účtovnú závierku podľa IFRS? 

V zmysle zákona o účtovníctve majú povinnosť zostavovať účtovnú závierku podľa medzinárodných účtovných štandardov IFRS tri skupiny účtovných jednotiek

1. podľa § 17a ods. 1 účtovnú závierku podľa medzinárodných štandardov zostavuje účtovná jednotka, ktorou je

2. podľa § 17a ods. 2 účtovná jednotka, ktorá najmenej dve po sebe nasledujúce účtovné obdobia spĺňa aspoň dve z nasledujúcich podmienok:

3. podľa § 17a ods. 3 účtovná jednotka okrem účtovnej jednotky podľa odseku 1 alebo odseku 2 sa môže rozhodnúť zostavovať individuálnu účtovnú závierku podľa medzinárodných štandardov ak:

medzinárodné štandardy finančného vykazovania

Prehľad účtovných štandardov

IAS 1 - Prezentácia účtovnej závierky

Štandard predpisuje základy prezentácie riadnej účtovnej závierky, aby sa zaistila porovnateľnosť tak s účtovnými závierkami predchádzajúcich období, ako aj s účtovnými závierkami iných účtovných jednotiek. Týmto štandardom sa ustanovujú všeobecné požiadavky na prezentáciu účtovnej závierky, návody na jej štruktúru a minimálne požiadavky na jej obsah. 

Vykazovaním, oceňovaním a zverejňovaním konkrétnych transakcií a ostatných udalostí sa zaoberajú iné štandardy a interpretácie. Tento štandard sa uplatňuje na všetky riadne účtovné závierky zostavované a prezentované v súlade s Medzinárodnými štandardmi finančného výkazníctva (IFRS).

IAS 2 - Zásoby

Cieľom tohto štandardu je určiť spôsob účtovného zobrazenia zásob. Kľúčovou otázkou pri účtovaní zásob je výška nákladov, ktoré sa majú vykázať ako majetok a prenášať do budúceho obdobia, až do vykázania súvisiacich výnosov.

Tento štandard poskytuje návod na určenie obstarávacej ceny a jej následného vykázania ako nákladu, vrátane všetkých znížení hodnoty na čistú realizovateľnú hodnotu. Štandard takisto poskytuje návod na oceňovacie vzorce, ktoré sa používajú na priradenie nákladov k zásobám

IAS 7 - Výkazy peňažných tokov

Štandard vyžaduje poskytovanie informácií o historických zmenách v peňažných prostriedkoch a peňažných ekvivalentoch účtovnej jednotky prostredníctvom výkazu peňažných tokov, v ktorom sa peňažné toky za dané obdobie členia na toky z prevádzkových, investičných a finančných činností.

ifrs medzinárodné štandardy finančného vykazovania

IAS 10 - Udalosti po súvahovom dni

Cieľom tohto štandardu je predpísať:

Týmto štandardom sa tiež požaduje, aby účtovná jednotka pri zostavovaní účtovnej závierky neuplatňovala zásadu nepretržitej činnosti, ak udalosti po súvahovom dni naznačujú, že predpoklad nepretržitej činnosti nie je vhodný. Tento štandard sa vzťahuje na účtovanie a zverejňovanie udalostí po súvahovom dni.

IAS 12 - Dane z príjmov

Cieľom tohto štandardu je určiť postup účtovania daní z príjmov. Základným problémom pri účtovaní daní z príjmov je, ako sa majú účtovať bežné a budúce daňové dôsledky z:

Štandard vyžaduje, aby účtovná jednotka účtovala daňové dôsledky transakcií a ostatných udalostí tým istým spôsobom, ako účtuje samotné transakcie a ostatné udalosti. Pokiaľ ide o transakcie a ostatné udalosti vykázané cez hospodársky výsledok, všetky súvisiace daňové účinky sa vykazujú aj cez hospodársky výsledok. 

Pre transakcie a ostatné udalosti vykázané priamo vo vlastnom imaní sú všetky súvisiace daňové dôsledky takisto vykázané priamo vo vlastnom imaní. Podobne aj vykazovanie odložených daňových pohľadávok a záväzkov v rámci podnikovej kombinácie ovplyvňuje sumu goodwillu, ku ktorého vzniku dochádza v rámci podnikovej kombinácie, alebo sumy akéhokoľvek prebytku podielu nadobúdateľa na čistej reálnej hodnote identifikovateľného majetku, záväzkov a podmienených záväzkov nadobúdaného nad nákladmi kombinácie.

Zaoberá aj vykazovaním odloženej daňovej pohľadávky vznikajúcej z nevyužitých daňových strát alebo nevyužitých daňových úľav, prezentáciou daní z príjmov v účtovnej závierke a zverejnením informácií súvisiacich s daňami z príjmov.

IAS 16 - Nehnuteľnosti, stroje a zariadenia

Cieľom tohto štandardu je predpísať spôsob účtovania pri nehnuteľnostiach, strojoch a zariadeniach, aby používatelia účtovnej závierky mohli rozlíšiť informácie o investíciách účtovnej jednotky do svojich nehnuteľností, strojov a zariadení, ako aj o zmenách v takýchto investíciách. Základnými otázkami pri účtovaní nehnuteľností, strojov a zariadení je vykazovanie týchto aktív, určenie ich účtovných hodnôt a výšky odpisov a strát zo zníženia hodnoty, ktoré sa v súvislosti s nimi vykazujú.

Zoznam všetkých platných účtovných štandardov IAS - IFRS je prístupný na stránke Ministerstva financií Slovenskej republiky.

© 2014 - 2024 Agentúra JASPIS. Všetky práva vyhradené.