Výpočet čistej mzdy zamestnanca v roku 2018

Výška hrubej mzdy určenej v pracovnej zmluve a suma čistej mzdy, ktorá je vyplácaná zamestnancovi, nie je väčšinou rovnaká. Hrubá mzda predstavuje príjem zamestnanca zo závislej činnosti v danom kalendárnom mesiaci. Vyplatená čistá mzda je upravená o povinné zrážky a preddavok na daň z príjmov.


Náš kurz Mzdy a personalistika patrí dlhodobo medzi najobľúbenejšie. Naučíme vás samostatne spracovať celú mzdovú agendu.
Odvody do Sociálnej a zdravotnej poisťovne

Prvou premennou, ktorá vstupuje do výpočtu čistej mzdy sú odvody do Sociálnej a zdravotnej poisťovne, ktoré je povinný platiť ako zamestnávateľ, tak aj zamestnanec.

Odvody zamestnanca sa vypočítavajú z vymeriavacieho základu, ktorý predstavuje hrubá mzda. Minimálna suma pre výpočet odvodov na sociálne poistenie zamestnanca nie je určená. Maximálna hranica je v roku 2018 stanovená vo výške 6 384 €.

Výnimku predstavuje úrazové poistenie, ktorého sa maximálna hranica netýka, teda odvody na toto poistenie sa platia z akejkoľvek výšky príjmu. V prípade preddavku na zdravotné poistenie, je minimálna a maximálna výška vymeriavacieho základu zrušená. Odvody do oboch poisťovní zaokrúhľujeme na najbližší eurocent nadol.

Jednotlivé sadzby povinných odvodov zamestnanca a zamestnávateľa:

Poistenie

Zamestnanec (spolu 13,4%)

Zamestnávateľ (spolu 35,2%)

Zdravotné poistenie

4%

10%

Nemocenské poistenie

1,4%

1,4%

Dôchodkové starobné poistenie

4%

14%

Dôchodkové invalidné poistenie

3%

3%

Poistenie v nezamestnanosti

1%

1%

Úrazové poistenie

0%

0,8%

Garančné poistenie

0%

0,25%

Rezervný fond

0%

4,75%

V prípade, ak ide o zamestnanca s ťažkým zdravotným postihnutím, sadzba zdravotného poistenia sa znižuje na polovicu.


Odpočítateľná položka na zdravotné poistenie

Pri zdravotnom poistení existuje možnosť uplatnenia odpočítateľnej položky na zdravotné poistenie, ktorá znižuje vymeriavací základ pre výpočet preddavkov na poistné. Od roku 2018 však dochádza k ukončeniu uplatňovania odpočítateľnej položky na vymeriavací základ zamestnávateľa. Táto sa naďalej uplatňuje iba na vymeriavací základ zamestnanca.

Maximálna hranica odpočítateľnej položky na zdravotné poistenie je vo výške 380 €. Zamestnanec má na ňu nárok v prípade, ak jeho príjem zo zárobkovej činnosti v pracovnom pomere, štátnozamestnaneckom pomere, služobnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu je nižší ako 570 €. Pre jej uplatnenie je povinný odovzdať písomné oznámenie na uplatnenie nároku, a to do 8 dní od vzniku pracovného pomeru.

Na výpočet odpočítateľnej položky použijeme nasledovný vzorec:

Odpočítateľná položka = 380 -[(celková výška príjmu zamestnanca - 380)*2]/počet dní v mesiaci*počet odpracovaných dní

Príklad na výpočet odvodov zamestnanca pri uplatnení odpočítateľnej položky na zdravotné postenie:

Zamestnanec Marián má zmluvne stanovenú výšku hrubej mzdy 440 €. Výška jeho odpočítateľnej položky na zdravotné poistenie bude nasledovná: 380 € - (440 € - 380 €)*2 = 260 €.

Vymeriavací základ na zdravotné poistenie teda predstavuje sumu 180 € (440 € - 260 €) a výška preddavku na zdravotné poistenie bude 7,20 € (4% zo sumy 180 €).

Odvody do Sociálnej poisťovne zamestnanca sú spolu vo výške 9,4% a vypočítavajú sa z celkového vymeriavacieho základu, t. j. 440 € = 41,36 €.

Celkové odvody zamestnanca Mariána predstavujú 48,56 €.


Preddavok na daň z príjmov a nezdaniteľná časť základu dane

Ďalšou položkou, ktorá vstupuje do výpočtu čistej mzdy je daň. Každý zamestnanec je povinný zo svojej mzdy platiť daň z príjmov. Táto sa platí vo forme preddavkov, ktoré zo mzdy zráža zamestnávateľ a odvádza ich daňovému úradu. V prípade, že mzda zamestnanca je nízka alebo zamestnanec pracuje na skrátený pracovný úväzok, môže byť suma dane nulová.Preddavok na daň sa vypočítava zo základu dane, ktorý predstavuje hrubá mzda znížená o povinné odvody zamestnanca a o nezdaniteľnú časť základu dane. Nezdaniteľná časť základu dane je upravená v Zákone o dani z príjmov a odvíja sa od výšky základu dane, ako aj od sumy životného minima. Od 01.07.2017 do 30.6.2018 je suma životného minima 199,48 €/mesiac.

V prípade, ak daňovník v príslušnom zdaňovacom období dosiahol základ dane:

Podmienkou na uplatnenie nezdaniteľnej časti je podpísanie Vyhlásenia na zdanenie príjmov fyzických osôb zo závislej činnosti, v ktorom si zamestnanec uplatňuje nezdaniteľnú časť základu dane. Toto vyhlásenie môže mať zamestnanec podpísané iba u jedného zamestnávateľa.Zamestnanec si môže základ dane tiež znížiť o nezdaniteľnú časť na manželku (manžela), v prípade, ak manželka nemá žiadne alebo minimálne príjmy. Táto nezdaniteľná časť sa však uplatňuje až v daňovom priznaní alebo ročnom zúčtovaní dane (pri výpočte čistej mesačnej mzdy sa dá uplatniť iba nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka).

Aby si však daňovník mohol túto nezdaniteľnú časť na manželku/manžela v daňovom priznaní uplatniť, je potrebné, aby jeho manžel alebo manželka spĺňala aspoň jednu z nasledovných podmienok:

Rozhodujúca je tu hranica základu dane daňovníka, a to vo výške 35 268,06 €. Ak príjem zamestnanca presahuje túto výšku, nezdaniteľná časť na manželku sa kráti. Ak manžel alebo manželka dosiahla v zdaniteľnom období príjmy, tieto sa tiež odpočítavajú od nezdaniteľnej časti. Ak bol tento príjem manželky vyšší ako 3 830,02 €, daňové zvýhodnenie je nulové.

Spôsob určenia výšky nezdaniteľnej časti základu dane na manželku je bližšie určený v Zákone o dani z príjmov (paragraf 11).


Sadzba dane z príjmov zo závislej činnosti v roku 2018

Na výpočet dane z príjmov zamestnanca sa na Slovensku používajú dve daňové sadzby, a to 19% alebo 25%. Uplatnenie sadzby dane je závislé od výšky základu dane. Vyššia sadzba dane sa uplatňuje na základ dane presahujúci 176,8-násobok životného minima.

V roku 2018, táto suma v prípade mesačných preddavkov na daň zo závislej činnosti predstavuje 2 939,01 €. (35 268,06 € pre prípad ročného zúčtovania dane). Preddavok na daň sa zaokrúhľuje na najbližší eurocent nadol.

Príklad výpočtu preddavku na daň pri uplatnení vyššej sadzby dane:

Zamestnanec, ktorého základ dane predstavuje 3 500 € bude platiť preddavok na daň nasledovne:

Celková suma preddavku na daň bude vo výške 698,65 €.Uplatnenie daňového bonusu

Zamestnancovi, ktorý vychováva maloleté dieťa alebo dieťa, ktoré ešte študuje, štát ponúka možnosť uplatnenia daňového bonusu. S účinnosťou od 1. januára 2018 je mesačná výška daňového bonusu 21,56 € (ročná 258,72 €).

Daňový bonus na dieťa, ktoré žije s daňovníkom v spoločnej domácnosti si však môže uplatniť iba jeden z rodičov. Pre jeho uplatnenie je tiež potrebné splnenie niekoľkých podmienok: ročné dosiahnuté príjmy musia byť minimálne vo výške 6-násobku minimálnej mzdy (2 880 €), zamestnanec musí predložiť zamestnávateľovi potrebné doklady k uplatneniu nároku (napr. kópia rodného listu dieťaťa, potvrdenie o návšteve školy).Príklad výpočtu čistej mzdy zamestnanca zo závislej činnosti

Po zahrnutí všetkých uvedených položiek vyrátame čistú mesačnú mzdu, ktorú zamestnanec dostane k výplate. Veľmi zjednodušene teda môžeme výpočet čistej mzdy zamestnanca znázorniť ako:

Čistá mzda = Hrubá mzda – odvody do Sociálnej a zdravotnej poisťovne – preddavok na daň upravený o daňový bonus

Uvedieme si jednoduchý príklad na výpočet čistej mzdy zamestnanca pracujúceho na trvalý pracovný pomer, u ktorého hrubá mzda predstavuje 1 200 €, uplatňuje si nezdaniteľnú časť na daňovníka a rovnako aj daňový bonus na 2 maloleté deti.

Hrubá mzda slúži na výpočet odvodov do Sociálnej a zdravotnej poisťovne.

  1. Do Sociálnej poisťovne zamestnanec odvedie 9,40% z hrubej mzdy, čo predstavuje sumu 112,80 €.

  2. Do zdravotnej poisťovne to budú 4% z hrubej mzdy, čiže 48 €.

Celkové odvody za zamestnanca predstavujú 160,80 €.

Čiastkový základ dane predstavuje hrubá mzda znížená o sumu odvodov, to znamená 1 039,20 € (1 200 € - 160,80 €).

Zdaniteľnú mzdu zamestnanca vypočítame, keď odrátame sumu nezdaniteľnej časti na daňovníka od čiastkového základu dane. V našom prípade je to 720,03 € (1 039,20 € - 319,17 €).

Výška mzdy nepresiahla sumu 2 939,01 €, čiže na výpočet preddavku na daň použijeme 19% daňovú sadzbu. Preddavok na daň bude vo výške 136,80 €.

Daňové zaťaženie sa nám v tomto prípade zníži o sumu daňového bonusu, a to konkrétne 43,12 € (2*21,56 €).

Čistá mzda vyplatená zamestnancovi v tomto prípade bude 1 200 € (hrubá mzda) - 160,80 € (odvody do sociálnej a zdravotnej poisťovne) - 136,80 € (preddavok na daň) + 43,12 € (daňový bonus) = 945,52 €.


Naučte sa spracovávať celú mzdovú agendu a rozšírte si vedomosti. Prihláste sa na kurz Mzdy a personalistika, ktorý pravidelne otvárame po celom Slovensku.


© 2014 - 2024 Agentúra JASPIS. Všetky práva vyhradené.