Osobná asistencia a dane

Dane 12.2.2024 Michaela Struhárová
Príjem osobného asistenta je podľa zákona o dani z príjmov príjmom z činností, ktoré nie sú živnosťou ani podnikaním. Platí osobný asistent odvody a daň z príjmu?
osobná asistencia a dane

Čo je to osobná asistencia?

Pojem osobná asistencia upravuje zákon č. 447/2008 Z. z. ako pomoc fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím pri špecifických činnostiach, ktoré sú stanovené v prílohe č. 4 spomínaného zákona. Osobu, ktorá vykonáva asistenciu, voláme osobný asistent.

Cieľom osobnej asistencie je podpora sociálneho začlenenia osoby so zdravotným postihnutím, podpora jej nezávislosti, podpora pri vykonávaní pracovných, vzdelávacích alebo voľnočasových aktivít.

Kedy vzniká nárok na osobnú asistenciu?

Prvým predpokladom na získanie kompenzácie na osobnú asistenciu je charakterizovanie osoby s ťažkým zdravotným postihnutím. Ťažké zdravotné postihnutie je zdravotné postihnutie s mierou funkčnej poruchy najmenej 50 %. Za ťažko zdravotne postihnutú osobu sa od 1.7.2024 považuje aj maloletý pacient s onkologickým ochorením, s hematoonkologickým ochorením alebo pacient zaradený do transplantačného programu.

Základom nároku na kompenzáciu je vystavenie komplexného posudku zdravotného stavu fyzickej osoby. Posudok vykonáva posudkový lekár príslušného orgánu (Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny, Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny alebo úradu práce sociálnych vecí a rodiny). Lekár určuje mieru funkčnej poruchy v desiatkach percent podľa zákona č. 447/2008 Z. z. príloha č. 3.

Ak je fyzická osoba odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby, tak je odkázaná na osobnú asistenciu. Maximálny rozsah osobnej asistencie je 7 300 hodín ročne. Rozsah hodín osobnej asistencie príslušný orgán opätovne posúdi každé 3 roky od jeho určenia

Pozor si treba dať v prípade, že osobnú asistenciu vykonáva rodinný príslušník fyzickej osoby, ktorá má na asistenciu nárok. V tomto prípade nemusí vzniknúť nárok na kompenzáciu alebo je tento nárok len v obmedzenom rozsahu.

Na akú kompenzáciu vzniká nárok?

Sociálne dôsledky ťažkého zdravotného postihnutia sa kompenzujú v oblasti

a) mobility a orientácie – účelom je zmierniť alebo prekonať znevýhodnenie pri prístupe k veciam osobnej potreby a k stavbám, uľahčenie premiestňovania sa,

b) komunikácie – účelom je umožniť styk so spoločenským prostredím a sprístupňovať informácie,

c) zvýšených výdavkov – účelom je zmierniť dôsledky spojené so zvýšením výdavkoch spojených s ťažkým zdravotným postihnutím fyzickej osoby,

d) sebaobsluhy – výpomoc pri úkonoch sebaobsluhy.

Sadzba na jednu hodinu osobnej asistencie na účely výpočtu výšky peňažného príspevku na osobnú asistenciu je 5,52 eura. Peňažný príspevok na osobnú asistenciu sa vypláca mesačne na základe predloženého výkazu o odpracovaných hodinách osobnej asistencie za predchádzajúci kalendárny mesiac.

Príjmy z osobnej asistencie a povinnosti voči daňovému úradu

Aj príjem z osobnej asistencie podlieha daňovej povinnosti, čiže je potrebné odviesť z neho daň. Osobný asistent nepodáva daňové priznanie v prípade, že všetky jeho zdaniteľné príjmy za rok 2023 nepresiahli sumu 2 461,41 €.

Aké príjmy môže mať osobný asistent, ktorý podáva daňové priznanie:

  1. príjem iba z osobnej asistencie,
  2. príjem aj zo zamestnania, z dohôd alebo zo živnosti,
  3. príjem aj z dávky dôchodkového poistenia (starobný dôchodok, výsluhový dôchodok, invalidný dôchodok, predčasný starobný dôchodok a pod.)

Pri osobnej asistencii si treba dávať pozor na typ daňového priznania. Osobní asistenti si podávajú DP na tlačive FO typ B platnom pre rok 2023. Podľa § 6 ods. 2 písm. b zákona o dani z príjmov je príjem z osobnej asistencie príjmom z činností, ktorá nie je živnosťou ani podnikaním. 

Daňové priznanie za rok 2023 je potrebné podať do 2. apríla 2024. Lehotu na podanie je možné si predĺžiť do 30.6.2024 alebo do 30.9.2024, ak má asistent príjem aj zo zahraničia. Oznámenie o predĺžení lehoty na podanie DP je potrebné podať na daňovom úrade na predpísanom tlačive do 2.4.2024.

Špecifiká pri príjme z osobnej asistencie ovplyvňujúce dane

 

© 2014 - 2024 Agentúra JASPIS. Všetky práva vyhradené.