Zmeny v príspevkoch pre podnikateľov v rámci projektu “Prvá pomoc”

Tipy 20.5.2020 Michaela Struhárová
Od 14.5., resp. 17.5. nastalo v pravidlách na poskytovanie príspevkov pre zamestnávateľov a SZČO niekoľko dôležitých zmien.
zmeny v príspevkoch pre podnikateľov "prvá pomoc"

1. Zníženie výšky príspevku pre niektorých zamestnancov pri opatrení č. 3B

Zmenu pocítia zamestnávatelia, ktorí vyplácajú hrubé mzdy od 675 eur a viac. Výška príspevku podľa opatrenia 3B je 80 % hrubej mesačnej mzdy zamestnanca, najviac však vo výške stanoveného paušálneho príspevku podľa poklesu tržieb, čiže 540 eur. 

Znamená to, že pri poklese tržieb nad 80 % už zamestnávateľ nedostane automaticky príspevok na zamestnanca v paušálnej výške 540 eur, ale pri hrubej mzde nižšej ako 675 eur sa bude príspevok prepočítavať. 

Príklad: 

Hrubá mzda zamestnanca je 630 eur. 

Prečítajte si, na aké príspevky máte nárok a aké opatrenia prijala vláda na zníženie dopadov koronakrízy na ekonomiku. 

2. Zamestnávateľ s jednou prevádzkou môže za jeden mesiac žiadať o príspevok iba z jedného opatrenia

V prípade, ak má zamestnávateľ jednu prevádzku, môže v rámci jedného mesiaca žiadať o príspevok len v rámci jedného opatrenia. 

3. Zamestnávateľ s nárokom na príspevok z viacerých opatrení si môže za jeden mesiac uplatniť dve opatrenia

Zamestnávateľ, ktorý má dve a viac prevádzok, môže v rámci jedného mesiaca žiadať o poskytnutie príspevku v rámci opatrenia č. 1 a súbežne v rámci opatrenia č. 3, avšak na iné prevádzky. 

4. Aké opatrenie sa uplatní, ak je prevádzka zatvorená len časť mesiaca

Ak zamestnávateľ spĺňa podmienky na uplatnenie dvoch opatrení, rozhodujúci je väčší počet kalendárnych dní, ktoré prevažujú v rámci jednotlivých opatrení. Môže sa to stať pri postupnom uvoľňovaní opatrení, kedy mal časť mesiaca stále zatvorené (opatrenie č.1) a časť mesiaca sa ho týkala niektorá z fáz na uvoľňovanie ekonomiky a mohol prevádzku otvoriť (opatrenie č. 3A alebo 3B).

zmeny v príspevkoch pre podnikateľov "prvá pomoc"

5. Zamestnávateľ a súbeh opatrenia č. 3A a opatrenia č. 3B

Poskytovanie príspevku súbežne v rámci opatrenia č. 3A a 3B nie je možné a žiadateľ si môže vybrať len jednu z možností na celé obdobie poskytovania príspevku. 

6. SZČO, ktoré majú nárok na príspevok z opatrenia č. 2 a opatrenia č. 4

Súbeh poskytovanie príspevkov zo spomenutých dvoch opatrení nie je možný. 

7. Zmeny podmienok na čerpanie príspevku na zamestnanca

Od 14.5.2020 platí, že zamestnanec nesmie byť vo výpovednej dobe. Ak zamestnávateľ v mesiaci poberá iné príspevky v rámci aktívnych opatrení trhu práce na mzdu alebo celkovú cenu práce zamestnanca, nemá na príspevok nárok. 

Výnimkou je zamestnanec, na ktorého miesto bol v danom mesiaci poskytnutý príspevok na vytvorené nové pracovné miesto podľa § 53d zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti. 

8. Opatrenie č. 4 - zmena podmienok príspevku pre SZČO a jednoosobové s.r.o.

Za príjem SZČO pre nárok na tento príspevok sa nepovažuje materské, rodičovský príspevok, finančný príspevok vyplatený úradom práce za mentoring/tútoring, vdovecký, vdovský alebo sirotský dôchodok, príspevok v rámci tohto opatrenia za prechádzajúci mesiac. 

Zároveň nie je možné súbežne poskytovať príspevok v rámci opatrenia č. 4A a 4B a žiadateľ si musí vybrať len jednu z možností.

zmeny v príspevkoch pre podnikateľov "prvá pomoc"

Aktuálne podmienky na získanie príspevkov zo štátnej pomoci nájdete na stránke pomahameludom.sk.

© 2014 - 2024 Agentúra JASPIS. Všetky práva vyhradené.