Zdaňovanie príjmov športovcov a športových odborníkov od roku 2024

Športovci a športoví odborníci budú mať od januára 2024 možnosť vybrať si spôsob zdaňovania svojich príjmov podobne, ako autori.
zdaňovanie príjmov športovcov a športových odborníkov 2024

Návrh novely zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, ktorého cieľom je zjednodušiť administratívu a podávanie daňových priznaní športových odborníkov, bol dňa 29. marca 2023 schválený. V praxi to znamená, že od roku 2024 bude možné príjmy športových odborníkov zdaniť aj zrážkou, podobne ako je to v prípade autorov. Prvýkrát sa použije pri zdaňovaní príjmov plynúcich od 1. januára 2024.

Príjmy, ktoré sa zaraďujú medzi aktívne príjmy športovcov a športových odborníkov a ich zdaňovanie od roku 2024

Novela zákona sa dotkne aktívnych príjmov z činnosti športovca alebo športového odborníka podľa zákona o športe, vrátane príjmov na základe zmluvy o sponzorstve v športe (§ 6 ods. 2 písm. e) zákona o dani z príjmov). 

Za príjmy z inej samostatnej zárobkovej činnosti sa považujú príjmy:

Súčasťou príjmov vyššie uvedených daňovníkov sú aj príjmy plynúce na základe zmluvy o sponzorstve v športe.

Príjmy športovca a športového odborníka je možné zaradiť medzi príjmy z inej samostatne zárobkovej činnosti len v prípade, ak uvedené fyzické osoby sú zapísané v Informačnom systému športu.

Pre vyššie spomenuté aktívne príjmy športovcov a športových odborníkov z inej samostatne zárobkovej činnosti bude platiť od roku 2024 podobný režim, ako platí pre autorské príjmy. V praxi to znamená, že príjmy sa zdania:

Porovnanie zdaňovania príjmov športovcov a športových odborníkov zrážkovou daňou

Príjmy športovca či športového odborníka, ktoré budú vysporiadané zrážkovou daňou, už nevstupujú do daňového priznania a to ani v prípade, že daňovník prekročí hranicu príjmov pre podanie daňového priznania. Odmena športovcov a športových odborníkov bude znížená o daň, ktorá je vždy v rovnakej výške 19 %.

Výhodou pri zdaňovaní príjmov športovcov zrážkovou daňou je hlavne prenesenie daňovej povinnosti na inú osobu, a tým odbúranie povinností voči daňovému úradu ako je napríklad registrácia na daňovom úrade a pridelenie DIČ. Ďalším plusom je, že športovec neplatí odvody do zdravotnej poisťovne a ani do sociálnej poisťovne.

Za najväčšie mínus môžeme považovať nemožnosť uplatnenia daňových výdavkov, čo v praxi znamená, že celý príjem športovca sa zdaní v sadzbe 19 %. Nemôže teda využiť zníženú 15 % sadzbu dane, ako by tomu bolo v prípade registrácie na daňovom úrade a prideleného DIČ. Na takýto druh príjmu si nemôže uplatniť ani nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka a uplatnenie daňového bonusu na deti, či zaplatené úroky tiež nie je možné.

Príklad

Športový odborník má vyplácanú hrubú mesačnú odmenu vo výške 2 200 eur. Akú sumu reálne dostane na účet?

Osoba, ktorá odmenu vypláca, zrazí športovému odborníkovi daň vo výške 19 %, t.j. 418 eur. Čistá odmena pre športového odborníka bude vo výške 1 782 eur. Za celý rok by príjem športovca v čistom bol vo výške 21 384 eur a zaplatená daň by bola vo výške 5 016 eur. Tento príjem športový odborník neuvádza v daňovom priznaní a neplatí z neho ani žiadne odvody.

 

Porovnanie zdaňovania príjmov športovcov a športových odborníkov v daňovom priznaní

V prípade, že si športovec alebo športový odborník chce príjmy zdaniť v daňovom priznaní, je jeho povinnosťou registrovať sa na daňovom úrade a požiadať o pridelenie DIČ. 

Ak sa rozhodne ísť touto cestou prináša to pre neho určité zvýhodnenia. Má možnosť si v takomto prípade uplatniť daňové výdavky a využiť zníženú 15 % sadzbu dane (ak jeho zdaniteľné príjmy za rok 2024 nebudú vyššie ako 49 790 eur). V daňovom priznaní si môže uplatniť nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka a taktiež má nárok na daňový bonus na deti, či zaplatené úroky z hypotéky.

Azda najväčšou nevýhodou v tomto prípade je platenie odvodov do zdravotnej poisťovne a prípadne aj Sociálnej poisťovne (ak presiahne hranicu príjmov). Dôležité je spomenúť, že ak športovec dosahuje len príjmy zdanené zrážkou (z ktorých sa zdravotné odvody neplatia) a nemá iného platiteľa zdravotného poistenia, musí sa stať samoplatiteľom zdravotného poistenia, nakoľko každá fyzická osoba musí mať pokryté zdravotné poistenie.

Príklad

Športový odborník má vyplácanú hrubú mesačnú odmenu vo výške 2 200 eur a platí minimálne odvody do zdravotnej poisťovne vo výške 84,77 eur. Sociálne odvody zatiaľ neplatí. V daňovom priznaní si bude uplatňovať paušálne výdavky. Aká bude výška dane?

(V príklade budú použité veličiny platné pre rok 2023, nakoľko pre rok 2024 ešte nie sú známe)

Zdaniteľné príjmy budú 26 400 eur. Paušálne výdavky budú vo výške 15 840 eur. Odvody do zdravotnej poisťovne budú vo výške 1 017,24 eur. Čiastkový základ dane bude: 26 400 - 15 840 - 1 017,24 = 9 542,76 eur. Uplatní si nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka vo výške 4 922,82 eur a jeho upravený základ dane bude 4 619,94 eur. Sadzba dane bude vo výške 15 % a daňová povinnosť športového odborníka bude vo výške 692,99 eur.

Ak porovnáme celkovú ročnú daň z oboch príkladov nastáva tam značný rozdiel vo výške zaplatenej dane. Treba však brať do úvahy aj odvodové zaťaženie a tiež, že pri dosiahnutom príjme z príkladu, by sa športový odborník stal v nasledujúcom roku aj povinným platiteľom sociálneho poistenia.

Výhodnosť týchto dvoch variantov zdaňovania príjmov je preto potrebné prepočítať na konkrétnu osobu, podľa konkrétnych čísel.

© 2014 - 2024 Agentúra JASPIS. Všetky práva vyhradené.