Účtovná strata v roku 2022

Účtovníctvo 26.7.2022 Michaela Struhárová
Akým spôsobom je možné dosiahnutú účtovnú stratu v obchodnej spoločnosti vysporiadať?
účtovná strata 2022

Na konci každého účtovného obdobia zisťuje účtovná jednotka svoj výsledok hospodárenia za dané účtovné obdobie. Výsledkom hospodárenia môže byť zisk alebo strata. Účtovná strata vzniká v prípade, že náklady účtovnej jednotky sú vyššie ako výnosy za dané účtovné obdobie. 

Účtovná strata sa v účtovnej závierke právnických osôb vykazuje v súvahe ako ,,Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení” a je súčasťou vlastného imania, pričom sa vykáže so znamienkom mínus. Do výpočtu výsledku hospodárenia po zdanení vstupujú všetky náklady, vrátane dane z príjmov a všetky výnosy, ktoré vznikli účtovnej jednotke za dané účtovné obdobie.

Vysporiadanie účtovnej straty v roku 2022

Spôsob vysporiadania účtovnej straty sa odlišuje v závislosti od typu obchodnej spoločnosti. 

Vysporiadanie straty v obchodných spoločnostiach upravujú viaceré zákony. Základné pravidlá hospodárenia jednotlivých typov obchodných spoločností, práva a povinnosti spoločníkov sú definované v Obchodnom zákonníku. 

Špecifické postupy rozdeľovania výsledku hospodárenia upravujú zákonné listiny spoločností, ako sú spoločenské zmluvy, stanovy akciovej spoločnosti a pod.

Úhrada straty v spoločnosti s ručením obmedzeným

V spoločnosti s ručením obmedzeným o vysporiadaní účtovnej straty rozhoduje valné zhromaždenie, prípadne sa vykoná rozhodnutím jediného spoločníka, ak ide o jednoosobovú s.r.o.

Spoločnosť s ručením obmedzeným sa môže rozhodnúť vysporiadať stratu nasledovnými spôsobmi:

Úhrada straty v akciovej spoločnosti

Právomoc rozhodovať o úhrade straty v akciovej spoločnosti spadá do pôsobnosti valného zhromaždenia. Valné zhromaždenie môže rozhodnúť o úhrade straty nasledovnými spôsobmi:

Akciová spoločnosť nemôže žiadať úhradu straty od svojich akcionárov.

Úhrada straty v komanditnej spoločnosti

Odporúčaný postup v Obchodnom zákonníku na rozdelenie zisku komanditnej spoločnosti je možné použiť aj pre prípad úhrady účtovnej straty. 

V prípade, že spoločenská zmluva neurčuje presný postup vysporiadania straty, Obchodný zákonník odporúča rozdelenie straty medzi komplementárov rovným dielom. Rozdelenie straty medzi komanditistov je možné rozdeliť pomerom podľa výšky splatených vkladov.

Úhrada straty vo verejnej obchodnej spoločnosti

Obchodný zákonník stanovuje, že stratu zistenú ročnou účtovnou závierkou znášajú spoločníci rovným dielom, samozrejme ak spoločenská zmluva neustanovuje inak. Vysporiadanie straty spoločníkmi je možné realizovať jej úhradou spoločníkmi alebo znížením vkladov spoločníkov.

Záporné vlastné imanie - problém v spoločnosti

Vlastné imanie je tvorené základným imaním, fondmi a tiež výsledkom hospodárenia, pričom môže ísť o výsledok hospodárenia za účtovné obdobie, nerozdelený zisk minulých rokov, alebo neuhradenú stratu minulých rokov. 

Problém nastáva, ak je neuhradená strata minulých rokov vo vyššej sume, než suma ostatných položiek vlastného imania a účtovná jednotka tak vykazuje záporné vlastné imanie. Ak má účtovná jednotka záporné vlastné imanie, je veľmi pravdepodobné, že sa dostáva do krízy. Spoločnosti tak môže hroziť úpadok.

Prečítajte si viac o zápornom základnom imaní

Všetky typy obchodných spoločností by mali rozhodnúť o rozdelení zisku alebo vysporiadaní straty najneskôr do konca nasledujúceho účtovného obdobia po roku, v ktorom sa výsledok hospodárenia dosiahol.

© 2014 - 2024 Agentúra JASPIS. Všetky práva vyhradené.