Auto v podnikaní 2024: Odpovedáme na najčastejšie otázky

Účtovníctvo 22.2.2024 Michaela Struhárová
Pripravili sme pre vás prehľad, aké náklady sú daňovo uznateľné, ako je to s cestovnými náhradami, používanie auta na súkromné účely, auto na leasing a jeho odpisy a čo s autom v podnikaní SZČO.
auto v podnikaní

Spôsoby obstarania automobilu

Podnikatelia si už snáď svoje podnikanie bez auta ani nevedia predstaviť. Auto sa stalo našou neoddeliteľnou súčasťou bežného dňa. Medzi najčastejšie spôsoby obstarania auta patrí:

Oplatí sa auto kúpiť na firmu alebo využívať súkromné?

Pri kúpe auta na firmu je azda najväčšou výhodou uplatňovanie daňových výdavkov, ktoré súvisia s autom, čím sa znižuje základ dane. Podnikateľ si môže uplatniť 100 % vynaložených nákladov na spotrebu pohonných hmôt. V tomto prípade je potrebná podrobná evidencia jázd, ktorá vecne, časovo i vzdialenostne zdokladuje firemné jazdy. Firma sa môže rozhodnúť tiež pre paušálne uplatňovanie výdavkov na pohonné hmoty, a to vo výške 80 % spotreby.

Nákup automobilu a jeho zaradenie do obchodného majetku firmy je výhodnejšie v prípade nových a drahších áut. Vstupná cena sa premietne do nákladov spoločnosti vo forme odpisov. 

Auto na firmu a odpočet DPH

Odpočet DPH pri kúpe automobilu si môžu uplatniť len firmy, ktoré sú platcami DPH. Zákon o DPH umožňuje odpočet DPH pri kúpe auta (v plnej výške v deň dodania automobilu) ale aj pri prenájme auta. Pri firemnom aute si môžete odpočítať DPH aj z ostatných výdavkov - pohonné hmoty, opravy, parkovné a pod. Odpočítať DPH v plnej výške si môžete len v prípade, že auto sa používa výlučne na podnikanie, ak sa auto používa aj na súkromné účely tak odpočet DPH je tiež v alikvotnej čiastke.

Firemný automobil - uplatňovanie daňových výdavkov

Pri rozhodovaní, ktoré výdavky pri automobile používanom na podnikanie možno zahrnúť do daňových výdavkov, je potrebné v prvom rade určiť, či ide o motorové vozidlo:

V prípade automobilu zaradeného do obchodného majetku firmy, sú všetky vynaložené náklady súvisiace s používaním automobilu a súčasne vynaložené za účelom dosiahnutia, zabezpečenia a udržania príjmov daňovými výdavkami.

Konkrétne ide o:

Spoločnosť sa pri automobile zaradenom do obchodného majetku firmy môže rozhodnúť pre paušálne uplatňovanie daňových výdavkov, a to vo výške 80 % (náklady vo forme odpisov, poistenie, opravy, servis, a pod.). Výhodou v takomto prípade je odpadnutie povinnosti vedenia podrobnej evidencie jázd, ako je to pri uplatňovaní 100 % skutočných výdavkov. Takúto výhodu môžu použiť aj platitelia DPH, avšak rovnako ako daň z príjmov, musia upraviť aj odpočítanie DPH.

V druhom a treťom prípade, keď ide o súkromné vozidlo používané na firemné účely, sa za daňové výdavky považujú iba tie, ktoré sú vynaložené v súvislosti s pracovnou cestou. Konkrétne ide o cestovné náhrady za spotrebované pohonné hmoty na základe evidencie jázd spolu so základnou náhradou za každý kilometer. Táto v súčasnosti predstavuje 0,252 eur/km. Súčasťou daňových výdavkov je aj daň z motorových vozidiel, ktorú platí zamestnávateľ.

Cestovné náhrady zamestnancov pri používaní súkromného auta na pracovné účely

Zákon o cestovných náhradách umožňuje zamestnancom na základe písomnej dohody so zamestnávateľom, použiť na pracovnej ceste aj iné motorové vozidlo ako vozidlo zamestnávateľa.

V prípade využitia súkromného vozidla zamestnanca, mu patrí základná náhrada za každý 1 km jazdy v stanovenej výške a rovnako náhrada za spotrebované pohonné látky prepočítaná na základe spotreby uvedenej v technickom preukaze alebo v osvedčení o evidencii motorového vozidla. Pri prepočte sa uplatňuje cena pohonných látok s DPH.

Takto poskytnutá náhrada pre zamestnanca nepredstavuje predmet dane. V prípade zamestnávateľa ide o daňový výdavok a rovnako sa zamestnávateľ považuje za daňovníka pre účely dane z motorových vozidiel. Pravidlá a spôsob výpočtu náhrad pri používaní cestných motorových vozidiel sú upravené v § 7 Zákona o cestovných náhradách.

Za predpokladu, že zamestnanec použije súkromné motorové vozidlo na vlastnú žiadosť, môže sa so zamestnávateľom písomne dohodnúť na náhrade za použitie vlastného vozidla vo výške zodpovedajúcej cene cestovného lístka pravidelnej verejnej dopravy.
 

Firemný automobil používaný zamestnancom na súkromné účely – ide o zdaniteľný príjem?

Využívanie firemného auta na súkromné účely je určite lákavým benefitom pre zamestnancov, netreba však zabúdať na to, že sa s ním spája povinnosť platenia daní. Potrebné je tiež písomné stanovenie podmienok medzi zamestnávateľom a zamestnancom, ktoré by mali obsahovať práva a povinnosti oboch strán.

Problematika zdanenia takéhoto benefitu je uvedená v Zákone o dani z príjmov § 5 ods. 3 písm. a), ktorý ho považuje za nepeňažný príjem zamestnanca zdaňovaný v rámci príjmov zo závislej činnosti. Nepeňažný príjem je v hodnote 1 % zo vstupnej ceny automobilu, za ktorú sa považuje ocenenie automobilu pre účely daňového odpisovania vrátane technického zhodnotenia, a súčasťou je aj DPH.

Zamestnávateľ je povinný takýto nepeňažný príjem zdaniť formou preddavku v každom kalendárnom mesiaci od pridelenia automobilu zamestnancovi a pripočítať hodnotu nepeňažného príjmu k vymeriavaciemu základu na zdravotné a sociálne poistenie.

Nepeňažný príjem sa počíta za každý, aj začatý kalendárny mesiac, v ktorom bolo firemné vozidlo zamestnancovi k dispozícií aj na súkromné účely, a to bez ohľadu na to, či bolo skutočne na súkromné účely v danom mesiaci využívané.

Zdaňuje sa najviac 8 po sebe nasledujúcich kalendárnych rokov od zaradenia motorového vozidla do užívania. A to spôsobom:

Po uplynutí 8 rokov od zaradenia vozidla do užívania, sa už používanie vozidla na súkromné účely nepovažuje za nepeňažný príjem zamestnanca.

Zamestnanec si hodnotu pohonných hmôt pre súkromné využitie môže uhrádzať sám, prípadne mu ich bude preplácať zamestnávateľ. V takomto prípade, ak zamestnávateľ zamestnancovi prepláca hodnotu pohonných hmôt spolu s tými, ktoré sú spotrebované pri využívaní automobilu na súkromné účely, zamestnancovi vzniká zdaniteľný príjem v hodnote súkromne spotrebovaných pohonných hmôt. V prípade zamestnávateľa ide o nedaňový výdavok.

Firemné auto na leasing - ako sa odpisuje?

Pri nedostatku vlastných finančných prostriedkov, prípadne z iných dôvodov sa spoločnosť môže rozhodnúť obstarať auto na leasing, a to buď prostredníctvom operatívneho alebo finančného prenájmu.

Podľa § 2 ods. s) Zákona o dani z príjmov sa finančný prenájom definuje ako obstaranie hmotného majetku na základe nájomnej zmluvy s dojednaným právom kúpy prenajatej veci, pri ktorom cena, za ktorú prechádza vlastnícke právo k prenajatému majetku z prenajímateľa na daňovníka, je súčasťou celkovej sumy dohodnutých platieb, ak vlastnícke právo má prejsť bez zbytočného odkladu po skončení nájmu na daňovníka, ktorý obstaráva hmotný majetok formou finančného prenájmu a doba trvania nájmu je najmenej 60% doby odpisovania.

Pri finančnom leasingu je vozidlo zaradené do majetku nájomcu a je potrebné ho odpisovať správnym zaradením do odpisovej skupiny. Od roku 2015 sa zjednotili podmienky pre odpisovanie hmotného majetku bez ohľadu na spôsob obstarania.

Auto obstarané na leasing sa teda odpisuje rovnako ako iný hmotný majetok. To znamená, že z daňového hľadiska je takto nadobudnutý osobný automobil zaradený v 1. odpisovej skupine a odpisuje sa 4 roky. Limit na daňovo uznateľné odpisy je pre finančný leasing stanovený vo výške 48 000 €. Odpisy sa uplatňujú rovnomerne s možnosťou prerušenia, a to od mesiaca zaradenia do majetku spoločnosti.

Pri takejto forme financovania je možné uplatniť si do daňových výdavkov daň z motorových vozidiel, odpisy z hodnoty istiny (súčasťou je spracovateľský poplatok za uzatvorenie leasingovej zmluvy či technické zhodnotenie), úrok v súlade so splátkovým kalendárom, poistenie, diaľničné poplatky, opravy a údržba automobilu.

Dôležité je preukázanie 100 % využitia automobilu na podnikateľské účely. V inom prípade je potrebné krátiť všetky náklady vrátane odpisov príslušným koeficientom.

Od 1. 1. 2010 je možnosť odpočtu DPH aj pri nájme osobných automobilov, ktoré sú používané na podnikanie. DPH sa však neodpočíta v plnej výške hneď na začiatku, ale postupne v jednotlivých leasingových splátkach.

Pri operatívnom leasingu platia iné pravidlá ako v prípade finančného prenájmu. Automobil nie je majetkom nájomcu, nezaraďuje do majetku firmy a nevzťahujú sa na neho niektoré účtovné pravidlá, napríklad odpisovanie majetku. Nájomca nemusí rovnako riešiť ani platenie dane z motorových vozidiel, či iné náklady.

Rovnako nemusí preukazovať využívanie vozidla iba na podnikateľské účely. Do daňových výdavkov môže zahrnúť ročné nájomné len do výšky 14 400 €, limit sa však týka len finančnej časti splátky, nie služieb. Nájom sa stáva daňovo uznateľným nákladom až po jeho úhrade. Po skončení operatívneho leasingu nevzniká prenajímateľovi predkupné právo, automobil vráti leasingovej spoločnosti.
 

Vyradenie firemného auta v dôsledku predaja

Spoločnosť sa môže kedykoľvek rozhodnúť firemný automobil vyradiť zo svojho obchodného majetku. Dôvodov môže byť viacero, a to napríklad predaj, likvidácia, darovanie alebo preradenie do osobného majetku.

Ak sa podnikateľ rozhodne vyradiť firemné vozidlo formou predaja, je dôležité, aby sa predajná cena nelíšila od ceny obvyklej za dané motorové vozidlo v čase predaja. Ak ide o obchodnú transakciu medzi závislými osobami, predajná cena by mala byť stanovená na úrovni, ako by sa dohodla medzi nezávislými osobami. Takto stanovenú cenu je potrebné preukázať v transferovej dokumentácii. Ak sa vyskytne rozdiel medzi predajnou cenou a cenou stanovenou v tejto dokumentácii, predávajúcemu (závislej osobe) vzniká povinnosť upraviť základ dane z príjmov.

Ak sa predaj uskutoční nezávislej osobe a dohodnutá cena je nižšia ako obvyklá, zákon o dani z príjmov nestanovuje povinnosť úpravy základu dane z dôvodu rozdielnych cien.

Príjem z predaja firemného automobilu je zdaniteľným príjmom.

Daňovník má právo na uplatnenie daňových výdavkov viažucich sa s týmto príjmom, a to daňovú zostatkovú cenu vozidla a výdavky súvisiace s predajom automobilu. Daňová zostatková cena predstavuje rozdiel medzi obstarávacou cenou a uplatnenými daňovými odpismi. Zostatkovú cenu predávaného automobilu si môže firma uplatniť iba do výšky predajnej ceny. V prípade, ak automobil už bol daňovo odpísaný, predajná cena je v plnej výške zdaniteľným príjmom. Ak je firma platiteľom DPH, predaj automobilu sa uskutočňuje s DPH.

Z účtovníctva sa firemný automobil vyradí na základe protokolu o vyradení dlhodobého hmotného majetku.

Netreba tiež zabúdať na uvedenie zániku daňovej povinnosti pri dani z motorových vozidiel, a to konkrétne v daňovom priznaní po ukončení zdaňovacieho obdobia.

Automobil v podnikaní SZČO – preradenie súkromného automobilu do obchodného majetku

Podnikateľ SZČO sa môže rozhodnúť preradiť automobil, ktorý nadobudol ešte ako súkromná osoba, z osobného užívania do podnikania. Zaradenie automobilu do obchodného majetku však predstavuje povinnosť o ňom účtovať v účtovníctve alebo v daňovej evidencii a uplatniť si daňové výdavky vo forme odpisov. Odpisuje sa z pôvodnej vstupnej ceny, pričom odpisy za roky, kedy bolo auto v súkromnom vlastníctve sa neuplatnia.

V prípade platiteľa DPH existuje možnosť odpočítať sumu DPH. Toto je však možné iba v prípade, ak v čase nákupu automobilu už bol evidovaný ako SZČO. Suma DPH sa znižuje o sumu zodpovedajúcu pomeru medzi uplatnenými daňovými odpismi a vstupnou cenou automobilu.

Po zaradení do obchodného majetku si môže podnikateľ uplatňovať všetky výdavky spojené s využitím automobilu (a to najmä cestovné náhrady, parkovné, diaľničné známky, opravy, poistenie, daň z motorových vozidiel). Ak je však automobil používaný naďalej aj na súkromné účely, je potrebné náklady súvisiace s prevádzkou automobilu a jeho obstaraním krátiť. To je možné urobiť formou paušálnych výdavkov vo výške 80 %.

Výdavky vynaložené na pohonné látky si môže SZČO uplatniť buď:

Cestovné náhrady pri používaní súkromného auta SZČO

Keď sa podnikateľ rozhodne súkromný automobil využívať aj na podnikateľské účely, ale nezaradí ho do obchodného majetku, môže si do výdavkov zahrnúť iba cestovné náhrady za služobné cesty.

Konkrétne ide o:

Aby si SZČO mohol uplatniť daňové výdavky v súvislosti s pracovnou cestou, musí byť vlastníkom/držiteľom automobilu. Nezaradenie automobilu do obchodného majetku sa oplatí hlavne v prípade starších automobilov, ktorých cena je nízka.

© 2014 - 2024 Agentúra JASPIS. Všetky práva vyhradené.