Podvojné účtovníctvo - zoznámte sa so základmi

Účtovníctvo 23.4.2024 Michaela Struhárová
Počiatky podvojného účtovníctva siahajú do 14. storočia do talianskych Benátok, kde ho začali používať tamojší obchodníci.
podvojné účtovníctvo základy

Podvojné účtovníctvo dostalo svoj názov podľa spôsobu účtovania. Každá operácia musí byť zaúčtovaná minimálne na 2 účtoch, pretože vždy operácia prebehne medzi dvoma stranami. Základom pre vedenie podvojného účtovníctva je rámcová účtová osnova, ktorá má pre podnikateľov 235 účtov. 

Na čo všetko účty slúžia?

Každý z nich je špeciálne určený na evidenciu stavu a pohybu majetku, vlastného imania, nákladov a výnosov počas celého roka. To znamená, že podnikateľ zaznamenáva na účtoch informácie o každej jednej operácii, ktorá sa v jeho firme udeje. Z celkového počtu 235 však bežný podnikateľ reálne využíva asi tretinu z nich si dokonca môže vytvárať aj vlastné účty.

Podvojné účtovníctvo sa na prvý pohľad môže javiť ako komplikované, preto jeho vedenie podnikatelia nechávajú na profesionálnych účtovníkov. Naučiť sa účtovať v podvojnom účtovníctve dokáže aj úplny začiatočník. Získané znalosti vám však môžu pomôcť lepšie sa pozrieť na situáciu firmy a ušetriť náklady na externého účtovníka.

Pozrite sa na naše aktuálne termíny kurzov Podvojného účtovníctva.

Kto účtuje v podvojnom účtovníctve?

V sústave podvojného účtovníctva majú povinnosť účtovať všetci podnikatelia, ktorí sú zapísaní v obchodnom registri, a dobrovoľne môžu účtovať v sústave podvojného účtovníctva všetci ostatní podnikatelia.

Do obchodného registra sa povinne zapisujú všetky obchodné spoločnosti (spoločnosť s ručením obmedzeným, akciová spoločnosť, komanditná spoločnosť, verejná obchodná spoločnosť) a družstvá. Všetky obchodné spoločnosti a družstvá preto musia povinne účtovať v sústave podvojného účtovníctva.

Fyzické osoby (podnikatelia) sa do obchodného registra môžu zapísať dobrovoľne alebo im to môže prikazovať osobitný predpis. Ak sa fyzická osoba – podnikateľ zapíše dobrovoľne alebo povinne do obchodného registra, je povinná účtovať v sústave podvojného účtovníctva.

Ak fyzická osoba – podnikateľ nie je zapísaná v obchodnom registri, má 3 možnosti:

Na akých princípoch funguje podvojné účtovníctvo?

V podvojnom účtovníctve sa uplatňujú nasledovné princípy:

Aké účtovné knihy sa používajú?

Hlavnými účtovnými knihami v sústave pre základy podvojného účtovníctva sú účtovný denník a hlavná kniha.

V denníku sú zachytené všetky účtovné operácie zaúčtované na jednotlivých účtoch v časovom slede. Účtovné zápisy sú usporiadané chronologicky.

V hlavnej knihe sú zachytené všetky účtovné operácie vecne a systematicky na syntetických a analytických účtoch. Obsahuje všetky účtovné prípady z denníka. V podvojnom účtovníctve nie je oddelené účtovanie o peňažnom hospodárení od účtovania o majetku a záväzkoch. Každý účtovný prípad sa účtuje dvakrát – tieto účtovné zápisy sa preto nazývajú podvojné zápisy.

podvojné účtovníctvo účtovanie

Účtovná závierka v podvojnom účtovníctve

K poslednému dňu roka, teda k 31. decembru, sa informácie za podnikanie počas celého účtovného obdobia zosumarizujú v podobe účtovnej závierky. Účtovná závierka v podvojnom účtovníctve má 3 súčasti:

Povinnosť zostavovať účtovnú závierku v podvojnom účtovníctve majú:

V zmysle § 2 ods. 5 zákona o účtovníctve sa obchodná spoločnosť, družstvo, fyzická osoba, ktorá podniká alebo vykonáva inú samostatnú zárobkovú činnosť účtujúca v sústave podvojného účtovníctva, fyzická osoba zapísaná v obchodnom registri a pozemkové spoločenstvo, triedia do nasledovných veľkostných skupín:

  1. mikro účtovná jednotka,
  2. malá účtovná jednotka alebo,
  3. veľká účtovná jednotka.

Uloženie účtovnej závierky do Registra účtovných závierok

Podľa § 49 ods. 11 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov sa účtovná závierka ukladá do Registra účtovných závierok v termíne na podanie daňového priznania. Podnikatelia, ktorí majú účtovné obdobie kalendárny rok, zostavujú účtovnú závierku v podvojnom účtovníctve za účtovného obdobie do 31. marca nasledujúceho roka, ak nemá predĺženú lehotu na podanie daňového priznania.

Ak má podnikateľ účtovné obdobie hospodársky rok, účtovnú závierku zostavuje do 3 mesiacov po skončení hospodárskeho roka, ak nepodal odklad daňového priznania k dani z príjmov.

Účtovná závierka za bežné účtovné obdobie sa podáva daňovému úradu, ktorý uloží účtovnú závierku v podvojnom účtovníctve do registra účtovných závierok.

Do registra môže spoločnosť uložiť aj účtovnú závierku, ktorá ešte nie je schválená. Kým nie je finálna účtovná závierka schválená, spoločnosť môže otvárať účtovné knihy a meniť informácie. Zákon však stanovuje, že účtovná závierka musí byť schválená do 1 kalendárneho roka od skončenia obdobia, za ktoré sa podáva. Pokuta za porušenie zákona sa môže vyšplhať až k astronomickému 1 miliónu eur.

V prípade, že účtovná jednotka ukladá do registra účtovných závierok neschválenú účtovnú závierku v podvojnom účtovníctve, musí do 5 pracovných dní od jej schválenia uložiť do registra účtovných závierok oznámenie o dátume schválenia účtovnej závierky.

Hoci má účtovná závierka len zopár strán, jej informačná hodnota je veľmi vysoká. Účtovná závierka podnikateľov účtujúcich v podvojnom účtovníctve sa zverejňuje v registri účtovných závierok len vtedy, ak sú obchodnou spoločnosťou alebo družstvom. Účtovná závierka fyzických osôb – podnikateľov sa v registri účtovných závierok nezverejňuje nikdy.

Rozšírte si vedomosti na kurze Podvojného účtovníctva (online verzia kurzu), kde vás lektori na praktických príkladoch naučia vypĺňať účtovné doklady a účtovať v jednotlivých účtovných triedach. 

© 2014 - 2024 Agentúra JASPIS. Všetky práva vyhradené.