Od januára môžu rodičia využiť športové poukazy pre deti

Nielen rekreačný poukaz, ale aj príspevok zamestnávateľa na športovú činnosť dieťaťa budú môcť využiť zamestnanci od roku 2020.
športové poukazy príspevok na športovú činnosť detí

Parlament SR novelizoval Zákon č . 311/2001 Z. z. Zákonník práce, čím schválil s účinnosťou od 1.1.2020 príspevok na športovú činnosť dieťaťa tzv. športový poukaz. Dôvodom zavedenia príspevku na šport je podpora športu detí a mládeže. Výška daného príspevku má byť limitovaná na 55 percent výdavkov zamestnanca, najviac 275 eur za rok. 

Príspevok na šport dieťaťa má podobný charakter ako príspevok na rekreáciu, ktorý bol zavedený v roku 2019 za účelom podpory cestovného ruchu na Slovensku. Tieto dva príspevky sa však líšia tým, že príspevok na športovú činnosť dieťaťa je poskytovaný na dobrovoľnej báze zamestnávateľa, t.j. nie je to pre zamestnávateľa povinnosť. Zároveň príspevok na športovú činnosť dieťaťa nemôže mať formu poukazu, ale môže byť zamestnancovi poskytnutý len vo forme príspevku.

Kto si môže požiadať o príspevok na šport dieťaťa?

Za dieťa, na ktoré je možné žiadať príspevok na športovú činnosť sa považuje:

V zmysle uvedenej novely vzniká nárok na požiadanie o príspevok na športovú činnosť dieťaťa zamestnancovi, ktorého pracovný pomer u zamestnávateľa trvá nepretržite najmenej 24 mesiacov. 

Zamestnancovi, ktorý má dohodnutý so zamestnávateľom pracovný pomer na kratší pracovný čas, by sa by sa mala suma príspevku na športovú činnosť dieťaťa za kalendárny rok krátiť.

Nárok na príspevok športovú činnosť dieťaťa vznikne nielen zamestnancom pracujúcim v súkromnej sfére, ale aj:

Zamestnanec môže o príspevok v priebehu jedného kalendárneho roka požiadať len jedného zamestnávateľa.

športové poukazy príspevok na športovú činnosť detí

Príspevok na športovú činnosť detí si môžu uplatniť aj SZČO

V prípade, že podnikáte nepretržite 24 mesiacov, máte nárok na uplatnenie príspevku za rovnakých podmienok ako zamestnanci. Podmienkou však je, že ak máte súbežne zamestnávateľa a ste SZČO, môžete si príspevok uplatniť buď iba u zamestnávateľa, alebo iba zo živnosti. Pre SZČO je príspevok daňovým nákladom. 

Výška príspevku na športovú činnosť

Výška príspevku je v sume 55 % oprávnených výdavkov, najviac však v sume 275 € za kalendárny rok v úhrne na všetky deti zamestnanca. U zamestnanca, ktorý má dohodnutý pracovný pomer na kratší pracovný čas, sa maximálna suma príspevku na športovú činnosť dieťaťa za kalendárny rok zníži v pomere zodpovedajúcom kratšiemu pracovnému času. Príspevok na športovú činnosť dieťaťa sa zaokrúhľuje na najbližší eurocent nahor.

Zamestnanec si môže v priebehu roka uplatniť nárok na príspevok viackrát, zamestnávateľ mu bude postupne vyplácať príspevky a sledovať, či už neprekročil limit 275 eur.       

Oprávnené výdavky

Aby vynaložené výdavky na športovú činnosť bolo možné považovať ako oprávnené výdavky, musí byť tento príspevok použitý výhradne na športovú činnosť dieťaťa pod vedením odborne spôsobilého športového odborníka pôsobiaceho u športovej organizácie zapísanej v registri právnických osôb v športe v zmysle § 8 ods. 1 zákona č. 440/2015 Z. z. Register právnických osôb v športe, kde je možné príspevok na športovú činnosť dieťaťa uplatniť.

športové poukazy príspevok na športovú činnosť detí

Príspevok a daň z príjmov

Príspevok zamestnávateľa na športovú činnosť dieťaťa je z v zmysle Zákona o dani z príjmov nepeňažnými príjmom zamestnanca zo závislej činnosti. Tento príjem zamestnanca v podobe 55 % príspevku zamestnávateľa však nie je zdaniteľným príjmom. Suma príspevku na šport je z pohľadu zamestnanca od dane z príjmov oslobodená. Znamená to, že z príjmu v podobe príspevku na šport, ktorý zamestnávateľ poskytuje zamestnancovi, zamestnanec neplatí žiadnu daň z príjmov.

Príspevky na športovú činnosť dieťaťa sú daňovým výdavkom zamestnávateľa len vtedy, ak sú poskytované za podmienok ustanovených Zákonníkom práce.     
V zmysle Zákonníka práce je zamestnávateľ je povinný zamestnancovi poskytnúť príspevok na športovú činnosť v sume 55 % oprávnených výdavkov, najviac však v sume 275 eur za kalendárny rok. Z toho vyplýva, že daňovým výdavkom zamestnávateľa je len 55 % oprávnených výdavkov na športovú činnosť zamestnanca a zároveň za kalendárny rok najviac v sume 275 eur.

športové poukazy príspevok na športovú činnosť detí

Príspevok na šport a sociálne a zdravotné poistenie

Príspevok na športovú činnosť dieťaťa, ktorý je poskytnutý zamestnávateľom, je príjmom oslobodeným od dane z príjmov. Z tohto dôvodu príspevok na športovú činnosť dieťaťa poskytnutý zamestnávateľom nie je vymeriavacím základnom na účely sociálneho poistenia a ani na účely zdravotného poistenia. Znamená to, že z príspevkov na šport ako nepeňažných príjmov neplatí žiadne sociálne poistenie a zdravotné poistenie ani zamestnanec a ani jeho zamestnávateľ.
 

© 2014 - 2024 Agentúra JASPIS. Všetky práva vyhradené.