Informácie na telefónnom čísle 0948 399 388
Zákaznícka zóna

Daňové priznanie živnostníka s paušálnymi výdavkami

Ako vyplniť daňové priznanie živnostníka, ktorý si za zdaňovacie obdobie 2017 nevedie daňovú evidenciu a uplatňuje si paušálne výdavky?


Kto si môže uplatniť paušálne výdavky v daňovom priznaní?

Zmena paušálnych výdavkov v roku 2017 bola mimoriadne priaznivou správou pre všetkých živnostníkov a samostatne zárobkovo činné osoby. Ľudia s príjmom z podnikania, z použitia diela, umeleckého výkonu alebo z inej samostatnej zárobkovej činnosti si môžu v daňovom priznaní za rok 2017 odpočítať výdavky 60%. Ročný limit sa zvýšil z pôvodných 5 040 € na 20 000 €.

Okrem vyššie spomínaných príjmov musí byť podnikateľ na uplatnenie paušálnych výdavkov  neplatcom DPH (to však neplatí, ak je registrovaný podľa § 7a zákona o DPH) a nevedie daňovú evidenciu na preukázanie skutočných výdavkov.

Aké tlačivo sa používa na podanie daňového priznania?
Príjmy z podnikania, z použitia diela, umeleckého výkonu alebo inej samostatne zárobkovej činnosti sa zdaňujú v tlačive typu B. Živnostníci majú povinnosť komunikovať s finančnou správou elektronicky až od 1.7.2018, preto môžu podať daňové priznanie aj fyzicky na príslušnom daňovom úrade.

TIP: Prečítajte si ďalšie dôležité informácie o daňovom priznaní za rok 2017.

Ako vyplniť daňové priznanie živnostníka s paušálnymi výdavkami?

PRÍKLAD: Peter poskytoval počas celého roka 2017 svoje služby ako marketingový konzultant. Jeho príjmy zo živnosti boli 14 000 €. Paušálne výdavky 60% z tejto sumy tvoria 8 400 €. Sociálne odvody v roku 2017 neplatil, zaplatil 741,72 € na zdravotných odvodoch, ktoré si v daňovom priznaní môže uplatniť ako výdavok. Celková výška jeho výdavkov je teda 9141,72 €.

Peter má z roku 2016 evidovanú pohľadávku 870 € z faktúry za december, ktorá mu bola zaplatená až v januári 2017. Taktiež za december 2017 mu bude faktúra na sumu 950 € uhradená až v januári 2018.

Úvod daňového priznania a oddiel I. vyplní Peter podľa svojich údajov. Ak vypĺňate daňové priznanie ručne, nezabudnite uviesť pridelené DIČ v hlavičke každej strany.

V oddieli II. vyplňuje Peter iba svoje telefónne číslo a e-mail.

Ďalšiu časť, ktorú Peter vypĺňa je až oddiel V. Do tabuľky č. 1 uvedie výšku svojich príjmov zo živnosti, čiže do riadka 2 tabuľky vpíše sumu 14 000 €. Keďže iné príjmy nemal, do riadka 10 rovnakej tabuľky opäť vpíše sumu 14 000 €. Vedľa do stĺpca výdavky v rovnakom riadku patrí suma jeho celkových výdavkov, čiže 9141,72 €, ktorú sme získali ako 60% z jeho príjmov plus zaplatené zdravotné odvody.

Keďže si uplatňuje výdavky percentom z príjmov, ktoré upravuje § 6 ods. 1 a 2 zákona, zaškrtne pod tabuľkou túto možnosť.
Pod touto časťou je riadok na vloženie sumy zaplatených odvodov. V Petrovom prípade je to 741,72 € za zdravotné odvody.

Pohľadávky za faktúry zo začiatku a konca zdaňovacieho obdobia uvedie Peter v tabuľke č. 1b.

Do riadka 37 vloží sumu svojich príjmov a do riadka 38 zasa celkové výdavky. Rozdiel tejto sumy je základom dane (14 000 - 9141,72 = 4858,28 €)  a vpíše ho do riadka 39 a 43, pretože je kladný.

Daňovú stratu z minulých období Peter nemal a tiež si neuplatňuje odpočet výdavkov na vedu a výskum. Do riadkov 55 a 57 pôjde nezmenený základ dane 4858,28 €.

Ďalší oddiel, ktorý Peter vyplňuje je IX., kde sa vypočíta daňová povinnosť. Do riadka 72 vpíše hodnotu základu dane 4858,28 €, ktorý si v ďalšom riadku má nárok upraviť o nezdaniteľnú časť v sume 3 803,33 €. Rovnaká suma pôjde do riadka 77.

Výška upraveného základu dane bude 1054,95 € a patrí do riadka číslo 78 a 80. Z neho sa v riadku 81 vypočíta daňová povinnosť sadzbou 19%. Suma 200,44 €, ktorá tvorí zistenú daňovú povinnosť pôjde do riadkov 90, 105, 107 a 120.

Ak by chcel Peter poukázať 2 % zo zaplatenej dane združeniu alebo inej organizácii, môže tak urobiť vyplnením údajov v oddieli XII. On sa však rozhodol nepoukázať 2 %, preto zaškrtne políčko o neuplatňovaní postupu podľa § 50 zákona.

Daňové priznanie sa skladá z 3 príloh, ktoré sú uvedené v riadku 136. Keďže Peter si neuplatňuje odpočet výdavkov na vedu a výskum a nemal ani príjmy z dividend, vypĺňa iba poslednú prílohu č. 3, kde preukáže zaplatené zdravotné odvody. 

Dôležitá poznámka: Do úhrnu zaplateného zdravotného poistenia sa zahŕňa platba za december 2016, ktorá bola uhradená v januári 2017 a nezahŕňa sa sem platba za december 2017, ktorú Peter zaplatil až v januári 2018.

Keďže nemal žiadne preplatky ani nedoplatky, do riadkov 13 a 14 prílohy vpíše sumu 739,97 € (60,06 € za december 2016 a 61,81 € za zvyšné mesiace roka).

Na záver už len vloží dátum a podpíše sa.

Pozrite si, ako vyzerá hotové vyplnené daňové priznanie živnostníka s paušálnymi výdavkami.
 

Lehota na podanie daňového priznania

Živnostníci musia podať daňové priznanie do 31. marca 2018. Tento deň však vychádza na sobotu, preto sa lehota na podanie daňového priznania posúva na nasledujúci pracovný deň, t. j. 3. apríla 2018.

V tomto termíne je potrebné oznámiť odklad daňového priznania vyplnením tlačiva, ktoré treba v riadnej lehote na podanie daňového priznania doručiť príslušnému daňovému úradu.

Živnostníci, ktorí mali príjmy zo Slovenska si môžu lehotu predĺžiť najviac o 3 kalendárne mesiace, t. j. 2. júl 2018. Tí, ktorí mali príjmy zo zahraničia si môžu lehotu predĺžiť až o 6 kalendárnych mesiacov, t. j. 1. októbra 2018.

publikované: 16. 03. 2018

Naše webové stránky používajú cookies a uchovávajú Vašu IP adresu. Viac informácií nájdete tu.