Zákaznícka zóna

Daňové priznanie živnostníka s paušálnymi výdavkami

Ako vyplniť daňové priznanie živnostníka, ktorý si za zdaňovacie obdobie 2019 nevedie daňovú evidenciu a uplatňuje si paušálne výdavky?

Kto si môže uplatniť paušálne výdavky v daňovom priznaní?

Zmena paušálnych výdavkov v roku 2019 bola mimoriadne priaznivou správou pre všetkých živnostníkov a samostatne zárobkovo činné osoby. Ľudia s príjmom z podnikania, z použitia diela, umeleckého výkonu alebo z inej samostatnej zárobkovej činnosti si môžu v daňovom priznaní za rok 2019 odpočítať výdavky 60%, v maximálne výške 20 000 €.

Okrem vyššie spomínaných príjmov musí byť podnikateľ na uplatnenie paušálnych výdavkov neplatcom DPH (to však neplatí, ak je registrovaný podľa § 7a zákona o DPH) a nevedie daňovú evidenciu na preukázanie skutočných výdavkov.

Aké tlačivo sa používa na podanie daňového priznania?

Príjmy z podnikania, z použitia diela, umeleckého výkonu alebo inej samostatne zárobkovej činnosti sa zdaňujú v tlačive typu B. Živnostníci majú povinnosť komunikovať s finančnou správou elektronicky od 1.7.2018, preto môžu podať daňové priznanie už iba elektronicky.

Ako vyplniť daňové priznanie živnostníka s paušálnymi výdavkami?

PRÍKLAD: Peter poskytoval počas celého roka 2019 svoje služby ako marketingový konzultant. Jeho príjmy zo živnosti boli 14 000 €. Paušálne výdavky 60% z tejto sumy tvoria 8 400 €. Sociálne odvody v roku 2019 neplatil, zaplatil 798,42 € na zdravotných odvodoch, ktoré si v daňovom priznaní môže uplatniť ako výdavok. Celková výška jeho výdavkov je teda 9 198,42 €.

Peter má z roku 2018 evidovanú pohľadávku 870 € z faktúry za december, ktorá mu bola zaplatená až v januári 2019. Taktiež za december 2019 mu bude faktúra na sumu 950 € uhradená až v januári 2020.

Úvod daňového priznania a oddiel I. vyplní Peter podľa svojich údajov. Ak vypĺňate daňové priznanie ručne, nezabudnite uviesť pridelené DIČ v hlavičke každej strany.

V oddieli II. vyplňuje Peter iba svoje telefónne číslo a e-mail.

Ďalšiu časť, ktorú Peter vypĺňa je až oddiel V. Do tabuľky č. 1 uvedie výšku svojich príjmov zo živnosti, čiže do riadka 2 tabuľky vpíše sumu 14 000 €. Keďže iné príjmy nemal, do riadka 10 rovnakej tabuľky opäť vpíše sumu 14 000 €. Vedľa do stĺpca výdavky v rovnakom riadku patrí suma jeho celkových výdavkov, čiže 9198,42 €, ktorú sme získali ako 60% z jeho príjmov plus zaplatené zdravotné odvody.

Keďže si uplatňuje výdavky percentom z príjmov, ktoré upravuje § 6 ods. 1 a 2 zákona, zaškrtne pod tabuľkou túto možnosť.
Pod touto časťou je riadok na vloženie sumy zaplatených odvodov. V Petrovom prípade je to 798,42 € za zdravotné odvody.

Pohľadávky za faktúry zo začiatku a konca zdaňovacieho obdobia uvedie Peter v tabuľke č. 1b.

Do riadka 37 vloží sumu svojich príjmov a do riadka 38 zasa celkové výdavky. Rozdiel tejto sumy je základom dane (14 000 - 9198,42 = 4 801,58 €)  a vpíše ho do riadka 39 a 43, pretože je kladný.

Daňovú stratu z minulých období Peter nemal a tiež si neuplatňuje odpočet výdavkov na vedu a výskum. Do riadkov 55 a 57 pôjde nezmenený základ dane 4 801,58 €.

Ďalší oddiel, ktorý Peter vyplňuje je IX., kde sa vypočíta daňová povinnosť. Do riadka 72 vpíše hodnotu základu dane 4 801,58 €, ktorý si v ďalšom riadku má nárok upraviť o nezdaniteľnú časť v sume 3 937,35 €. Rovnaká suma pôjde do riadka 77.

Výška upraveného základu dane bude 864,23 € a patrí do riadka číslo 78 a 80. Z neho sa v riadku 81 vypočíta daňová povinnosť sadzbou 19%. Suma 164,20 €, ktorá tvorí zistenú daňovú povinnosť pôjde do riadkov 90, 105, 107 a 120.

Ak by chcel Peter poukázať 2 % zo zaplatenej dane združeniu alebo inej organizácii, môže tak urobiť vyplnením údajov v oddieli XII. On sa však rozhodol nepoukázať 2 %, preto zaškrtne políčko o neuplatňovaní postupu podľa § 50 zákona.

Daňové priznanie sa skladá z 3 príloh, ktoré sú uvedené v riadku 136. Keďže Peter si neuplatňuje odpočet výdavkov na vedu a výskum a nemal ani príjmy z dividend, vypĺňa iba poslednú prílohu č. 3, kde preukáže zaplatené zdravotné odvody. 

Dôležitá poznámka: Do úhrnu zaplateného zdravotného poistenia sa zahŕňa platba za december 2018, ktorá bola uhradená v januári 2019 a nezahŕňa sa sem platba za december 2019, ktorú Peter zaplatil až v januári 2020.

Keďže nemal žiadne preplatky ani nedoplatky, do riadkov 13 a 14 prílohy vpíše sumu 798,42 € (63,84 € za december 2018 a 66,78 € za zvyšné mesiace roka).

Na záver už len vloží dátum a podpíše sa.
 

Lehota na podanie daňového priznania

Živnostníci musia podať daňové priznanie do 31. marca 2020. V tomto termíne je potrebné oznámiť odklad daňového priznania vyplnením tlačiva, ktoré treba v riadnej lehote na podanie daňového priznania doručiť príslušnému daňovému úradu.

Živnostníci, ktorí mali príjmy zo Slovenska si môžu lehotu predĺžiť najviac o 3 kalendárne mesiace, t. j. 30. júna 2020. Tí, ktorí mali príjmy zo zahraničia si môžu lehotu predĺžiť až o 6 kalendárnych mesiacov, t. j. 30. septembra 2020.

publikované: 24. 02. 2020

Naše webové stránky používajú cookies a uchovávajú Vašu IP adresu. Viac informácií nájdete tu.