Daňové priznanie živnostníka s paušálnymi výdavkami (typ B) za rok 2023

Dane 6.3.2024 Michaela Struhárová
Ako vyplniť daňové priznanie živnostníka, ktorý si za zdaňovacie obdobie 2023 uplatňuje si paušálne výdavky?

Ktorí živnostníci si môžu uplatniť paušálne výdavky v daňovom priznaní?

Samostatne zárobkovo činné osoby s príjmom z podnikania, z použitia diela, umeleckého výkonu alebo z inej samostatnej zárobkovej činnosti si môžu v daňovom priznaní za rok 2022 odpočítať výdavky 60 % v maximálne výške 20 000 €.

Okrem vyššie spomínaných príjmov musí byť podnikateľ na uplatnenie paušálnych výdavkov neplatcom DPH (to však neplatí, ak je registrovaný podľa § 7a zákona o DPH) a nevedie daňovú evidenciu na preukázanie skutočných výdavkov.

Aké tlačivo sa používa na podanie daňového priznania živnostníka s paušálnymi výdavkami?

Príjmy z podnikania, z použitia diela, umeleckého výkonu alebo inej samostatne zárobkovej činnosti sa zdaňujú v tlačive typu B. Živnostníci majú od 1.7.2018 povinnosť komunikovať s finančnou správou elektronicky. Aj daňové priznanie či oznámenie o odklade podania daňového priznania preto podávajú iba elektronicky. 

Dôležité je použiť správne tlačivo platné pre zdaňovacie obdobie, za ktoré živnostník podáva daňové priznanie. Každý rok ho zverejňuje finančná správa a živnostníci ho nájdu v katalógu formulárov. 

Ako vyplniť daňové priznanie živnostníka s paušálnymi výdavkami za rok 2023?

PRÍKLAD: Peter poskytoval počas celého roka 2023 svoje služby ako marketingový konzultant. Jeho príjmy zo živnosti boli 30 000 € (vrátane faktúry za december 2022 uhradenej v roku 2023. Faktúru z decembra 2023 nezapočíta, pretože mu ju odberateľ uhradil až v roku 2024). Paušálne výdavky 60 % z tejto sumy tvoria 18 000 €. Od júla 2023 mu vznikla povinnosť platiť odvody do Sociálnej poisťovne a zaplatil 1 003,60 €. Zdravotné odvody zaplatil vo výške 1 011,78 €. Sociálne aj zdravotné odvody si v daňovom priznaní môže uplatniť ako výdavok. Celková výška jeho výdavkov je teda 20 015,38 €.

Peter má z roku 2022 evidovanú pohľadávku 2 000 € z faktúry za december, za ktorú dostal úhradu až v januári 2023. Faktúra za december 2023 na sumu 2 100 € bude uhradená až v januári 2024.

Výpočet základu dane

Na prvej strane daňového priznania musí daňovník Peter vyplniť druh daňového priznania - znakom X označí daňové priznanie, vyplniť kolónku DIČ, uviesť rok, za ktorý podáva daňové priznanie, v našom prípade je to rok 2023 a vyplniť kolonku SK NACE.

Oddiel I. vyplní Peter podľa svojich údajov. Pridelené DIČ musí byť uvedené v hlavičke každej strany.

V oddieli II. vyplňuje Peter iba svoje telefónne číslo a e-mail.

Ďalšiu časť, ktorú Peter vypĺňa, je až oddiel VI. Do tabuľky č. 1 uvedie výšku svojich príjmov zo živnosti, čiže do riadka 2 tabuľky vpíše sumu 30 000 €. Keďže iné príjmy nemal, do riadka 10 rovnakej tabuľky opäť vpíše sumu 30 000 €. Vedľa do stĺpca výdavky v rovnakom riadku patrí suma jeho celkových výdavkov, čiže 20 015,38 €, ktorú sme získali ako 60 % z jeho príjmov plus zaplatené zdravotné a sociálne odvody.

Pod tabuľkou zaškrtne, že spĺňa podmienky pre mikrodaňovníka.

Keďže si uplatňuje výdavky percentom z príjmov, ktoré upravuje § 6 ods. 1 a 2 zákona, zaškrtne pod tabuľkou túto možnosť.

Pod touto časťou je riadok na vloženie sumy zaplatených odvodov. V Petrovom prípade sú to odvody do Sociálnej poisťovne vo výške 1 003,60 € a zdravotné odvody v sume 1 011,78 €, spolu 2 015,38 €.

Pohľadávky za faktúry zo začiatku a konca zdaňovacieho obdobia uvedie Peter v tabuľke č. 1b.

Do riadka 39 vloží sumu svojich príjmov a do riadka 40 zasa celkové výdavky. Rozdiel tejto sumy je jeho základ dane (30 000 - 20 015,38 = 9 984,62 €) a vpíše ho do riadka 41 a 45, pretože je kladný.

Daňovú stratu z minulých období Peter nemal, a tiež si neuplatňuje odpočet výdavkov na vedu a výskum. Do riadkov 55 a 57 pôjde nezmenený základ dane 9 984,62 €.

Výpočet daňovej povinnosti

Ďalší oddiel, ktorý Peter vyplňuje je IX., kde sa vypočíta daňová povinnosť. Do riadka 72 vpíše hodnotu základu dane  9 984,62 €, ktorý si v ďalšom riadku má nárok upraviť o nezdaniteľnú časť v sume 4 922,82 €. Rovnaká suma pôjde do riadka 77.

Peter nemal príjem zo závislej činnosti. Do riadka 90 uvedie 0 a na riadku 91 zostatok nezdaniteľnej časti bude v plnej výške teda suma 4 922,82 €. Výška upraveného základu dane bude 5 061,80 € a patrí do riadka číslo 92 a 94. 

Z neho sa v riadku 96 vypočíta daňová povinnosť sadzbou 15 %. Daňová povinnosť je suma 759,27 €. Uvedie ju aj v riadkoch 105, 116, 118, 124 a 135. 

V riadku 95 uvedie Peter svoje príjmy z podnikania, teda sumu 30 000 €.

Na riadku 115 uvedie 0.

Ak by chcel Peter poukázať 2 % zo zaplatenej dane združeniu alebo inej organizácii, môže tak urobiť vyplnením údajov v oddieli XII. On sa však rozhodol nepoukázať 2 %, preto zaškrtne políčko o neuplatňovaní postupu podľa § 50 zákona.

Daňové priznanie sa skladá z 3 príloh (uvedie sa však číslo 4, príloha 1, 1b, 2 a príloha 3), ktoré sú uvedené v riadku 153. Peter si neuplatňuje odpočet výdavkov na vedu a výskum, nemal investície podľa § 30e zákona a nemal ani príjmy z dividend. Vypĺňa preto iba poslednú prílohu č. 3, kde preukáže zaplatené zdravotné a sociálne odvody. 

Dôležitá poznámka: Do úhrnu zaplateného zdravotného poistenia sa zahŕňa platba za december 2022 uhradená v januári 2023. Naopak, nezahŕňa sa sem platba za december 2023, ktorú Peter zaplatil až v januári 2024.

Do riadka 11 vpíše sumu zaplatených sociálnych odvodov 1 003,60 €. Keďže nemal žiadne preplatky ani nedoplatky, do riadka 13 a 14 prílohy vpíše sumu 1 011,78 € (79,31 € za december 2022 a 84,77 € za zvyšné mesiace roka).

Na záver vloží dátum a podpíše sa.

Stiahnite si vzor vyplneného daňového priznania z nášho príkladu.

 Lehota na podanie daňového priznania a zaplatenie dane

Živnostníci musia podať daňové priznanie do 31. marca 2024. V tomto termíne je potrebné oznámiť odklad daňového priznania vyplnením tlačiva, ktoré treba v riadnej lehote na podanie daňového priznania doručiť príslušnému daňovému úradu.

Živnostníci s príjmami zo Slovenska si môžu lehotu predĺžiť najviac o 3 kalendárne mesiace, t. j. 30. júna 2024. Tí, ktorí mali príjmy zo zahraničia si môžu lehotu predĺžiť až o 6 kalendárnych mesiacov, t. j. 30. septembra 2024.

© 2014 - 2024 Agentúra JASPIS. Všetky práva vyhradené.