Aký príjem potrebujete na maximálne materské v roku 2024?

Materskú dovolenku azda každá žena považuje za jedno z najkrajších období vo svojom živote. Okrem toho, že sa s novým členom rodiny obráti život hore nohami, zmení sa aj zdroj príjmov. Žena opúšťa na určitý čas svoje zamestnanie a prechádza na poberanie jednej z nemocenských dávok - materské, ktorú vypláca Sociálna poisťovňa.
materské 2022

Kedy vzniká nárok na materské?

Materské nedostane každý rodič automaticky. Pri materskom je dôležité, či ste poistencom, ktorý platí poistné na nemocenské poistenie a spĺňa podmienky ustanovené zákonom. Osoba, ktorá žiada o materské, musí byť v období vzniku dôvodu na poskytnutie materského nemocensky poistená, pričom toto poistenie musí trvať najmenej 270 dní počas posledných dvoch rokov pred pôrodom. Alebo jej musí trvať ochranná lehota, v prípade že nemocenské poistenie zaniklo.

Nárok na materské vzniká matke dieťaťa od začiatku šiesteho týždňa pred očakávaným dňom pôrodu stanoveným lekárom, najskôr od začiatku ôsmeho týždňa pred očakávaným dňom pôrodu. 

V prípade, že pôrod nastal skôr, nárok na materské vzniká dňom pôrodu. 

Matka dieťaťa má nárok na materské 34 týždňov od vzniku nároku. V prípade, že je matka osamelá, teda nežije v spoločnej domácnosti s otcom dieťaťa, nárok na poberanie materskej dávky má 37 týždňov od vzniku nároku. Najdlhšie materské 43 týždňov od vzniku nároku poberá matka, ktorej sa narodili dve a viac detí a aspoň o dve narodené deti sa stará.

Výška materského v roku 2024 a ako sa počíta

U každej ženy je výška materského individuálna a odvíja sa od výšky jej príjmu, ktorý dosiahne v zamestnaní, prípadne v podnikaní. 

Výška materského v roku 2024 je 75 % denného vymeriavacieho základu (DVZ) alebo pravdepodobného denného vymeriavacieho základu (PDVZ) za jeden kalendárny deň. V prípade zamestnanca sa DVZ vypočíta z hrubej mzdy, u SZČO sa berie do úvahy príjem z podnikania. 

Na výpočet výšky materského je potrebné poznať rozhodujúce obdobie a vymeriavací základ. 

Rozhodujúcim obdobím pre výpočet materského je spravidla predchádzajúci rok - teda kalendárny rok predchádzajúci kalendárnemu roku, v ktorom vznikol dôvod na materské (v roku 2024 je to rok 2023). Takéto rozhodujúce obdobie sa uplatňuje u osôb, ktoré dlhodobo pracujú u toho istého zamestnávateľa. Predchádzajúci kalendárny rok ako rozhodujúce obdobie nie je vždy pravidlom. 

maximálne materské 2022

Zákon o sociálnom poistení pozná aj kratšie rozhodujúce obdobie, ktoré reflektuje na rôzne situácie, ako je napr. zmena zamestnávateľa. Podmienka 90 dní nového poistenia sa aplikuje v prípade, keď žena zmení zamestnanie a u nového zamestnávateľa je nemocensky poistená minimálne 90 dní predo dňom, v ktorom vznikol dôvod na poskytnutie nemocenskej dávky materské. 

V takomto prípade rozhodujúce obdobie na zistenie DVZ je obdobie od vzniku nemocenského poistenia do konca kalendárneho mesiaca predchádzajúceho kalendárnemu mesiacu, v ktorom vznikol dôvod na poskytnutie materského. 

V prípade, že by u nového zamestnávateľa bola poistená na nemocenské poistenie menej ako 90 dní, materské sa vypočíta z príjmov, ktoré mala v predchádzajúcom zamestnaní. Z rozhodujúceho obdobia na zistenie DVZ sa vylučujú obdobia, kedy nebol poistenec povinný platiť poistné na nemocenské poistenie (práceneschopnosť, ošetrovanie člena rodiny).

Denný vymeriavací základ v roku 2024 vypočítame ako súčet vymeriavacích základov, z ktorých poistenec zaplatil poistné na nemocenské poistenie v rozhodujúcom období, delené počet dní rozhodujúceho obdobia.

Pravdepodobný denný vymeriavací základ na výpočet materského sa zisťuje v prípade, že materské sa počíta osobe, ktorá nemá v rozhodujúcom období vymeriavací základ, napr. v prípade žien na rodičovskej dovolenke. PDVZ sa rovná jednej tridsatine vymeriavacieho základu, z ktorého by sa platilo poistné na nemocenské poistenie za kalendárny mesiac, v ktorom vznikol dôvod na poskytnutie nemocenskej dávky.

Ako dosiahnuť maximálne materské v roku 2024?

Maximálna výška materskej dávky sa od 1. januára 2024 zvýšila zo sumy 1 851,40 eur z roku 2023 na sumu 1 993,60 eur (pri 31-dňovom mesiaci). Kým v roku 2023 bola maximálna suma DVZ vo výške 79,6274 eur, pre rok 2024 je aktuálny maximálny DVZ vo výške 85,7425 eur. Maximálna denná výška materského sa tak zvýši zo sumy 59,7206 eur na sumu 64,3068750 eur, čo predstavuje 75 % zo sumy 85,7425 eur.

 202420232022
Maximálna výška materskej dávky (31-dňový mesiac)1 993,60 eur1 851,40 eur1 732,10 eur
Maximálny denný vymeriavaci základ85,7425 eur79,6274 eur74,4987 eur
Maximálna denná výška materského64,3068750 eur59,7206 eur55,8741 eur

Ako však dosiahnuť maximálne materské? Nárok na maximálne materské v roku 2024 má osoba, ktorej vymeriavací základ v rozhodujúcom období bol vo výške 2 608 eur. Uvedené však neznamená, že napr. zamestnanec musí mať hrubú mzdu mesačne vo výške 2 608 eur. Úplne postačuje, ak bude výška priemeru v rozhodujúcom období v sume 2 608 eur (napr. zamestnanec má hrubú mzdu 2 200 eur, zamestnávateľ mu však môže v určitom mesiaci/mesiacoch vyplatiť odmeny, aby priemer vymeriavacích základov v rozhodujúcom období dosiahol sumu 2 608 eur).

Ďalšou možnosť ako zoptimalizovať výšku materského u osoby, ktorá žiada o materské je zmena zamestnania. Táto osoba ukončí svoj pracovný pomer v zamestnaní, v ktorom má nepostačujúci vymeriavací základ, teda hrubú mzdu. Uzatvorí nový pracovný pomer s vyššou hrubou mzdou u nového zamestnávateľa, ktorý za ňu bude v novom zamestnaní odvádzať poistné na nemocenské poistenie najmenej 90 kalendárnych dní.

Čo robiť v prípade nízkeho materského?

Aj keď minimálne materské nie je určené, nižšie materské dostanú ženy, ktoré zarábajú minimálnu mzdu. Ešte nižšie materské dostane žena, ktorá pracuje na dohodu a dostáva odmenu vo výške nižšej ako je minimálna mzda

V prípade, že má žena nižšie materské ako je rodičovský príspevok (v roku 2024 je suma rodičovského príspevku 473,30 eur), príslušný Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny jej doplatí rozdiel medzi rodičovským príspevkom a materským do sumy 473,30 eur. Žene, ktorej sa narodili dvojičky, doplatí príslušný úrad ešte viac, a to až do sumy 591,60 eur. 

maximálna vyška materského príspevku 2022

Nárok na materské pre absolventky stredných a vysokých škôl od 1.1. 2024

Od 1. januára 2024 nastáva zmena pre absolventky stredných a vysokých škôl, ktoré sa stanú budúcimi matkami. Do obdobia 270 dní trvania nemocenského poistenia pri nároku nemocensky poistených matiek na materské (poistenkyne, ktoré sú nemocensky poistené alebo spĺňajú podmienky ochrannej lehoty) sa započíta aj doba štúdia na strednej škole alebo na vysokej škole, ktorá sa považuje za sústavnú prípravu na povolanie, ak poistenkyňa týmto štúdiom získala príslušný stupeň vzdelania.

Ak dôvod na poskytnutie sociálnej dávky materské vznikne po 31. decembri 2023, do obdobia 270 dní nemocenského poistenia na účely nároku na materské sa započíta aj obdobie štúdia. Poistenkyňa k žiadosti doloží potvrdenie školy o dobe štúdia a fotokópiu dokladu o ukončení štúdia (napríklad vysvedčenie o vykonaní záverečnej skúšky, maturitné vysvedčenie, vysokoškolský diplom), ktorým preukáže získanie príslušného stupňa vzdelania. Štúdium musí byť úspešne ukončené.

Príklad:

Poistenkyňa má očakávaný deň pôrodu stanovený na 11. február 2024 a skôr. Doba štúdia sa jej v tomto prípade nezapočíta, pretože obdobie 6 týždňov pred očakávaným dňom pôrodu pripadne na 31. december 2023 a skôr. Ak má však poistenkyňa očakávaný deň pôrodu stanovený na 12. február 2024 a neskôr a o materské požiada 6 týždňov pred očakávaným dňom pôrodu, doba štúdia sa je započíta.

Stále však platí, že základnou podmienkou nároku na materské je existencia nemocenského poistenia alebo plynutie ochrannej lehoty v deň vzniku dôvodu na poskytnutie materského. Podmienka 270 dní nemocenského poistenia sa sleduje až následne.

Otec na materskej v roku 2024

Čoraz populárnejší je status ,,otec na materskej”. Podmienky pre priznanie nároku na materské a výpočet výšky materského u otca dieťaťa sú úplne totožné ako pri matke dieťaťa. Rozdiel je v dĺžke poberania nemocenskej dávky. 

Otec dieťaťa má nárok na materské 28 týždňov od vzniku nároku. V prípade osamelého otca dieťaťa sa nárok na materské predlžuje na 31 týždňov a ak sa stará o dve a viac detí nárok na materské je 37 týždňov od vzniku nároku. 

Otec dieťaťa si však o materské môže požiadať až vtedy, keď matke dieťaťa skončí nárok na jej materské. Obidvaja rodičia môžu naraz poberať materské na dve rôzne deti, matka na mladšie a otec na staršie. Vždy však platí, že ani jeden z rodičov v tom čase nemôže poberať rodičovský príspevok.

Prečítajte si, prečo sa otcom oplatí ísť na materskú dovolenku.

© 2014 - 2024 Agentúra JASPIS. Všetky práva vyhradené.