Zákaznícka zóna

Daňové priznanie a daň z motorových vozidiel za rok 2019

Ihneď po novom roku čakajú podnikateľov prvé daňové povinnosti. Okrem dane z nehnuteľnosti je to daň z motorových vozidiel. Ak ste podnikateľ a využívate motorové vozidlo na podnikanie, vzniká vám povinnosť podať daňové priznanie a zaplatiť daň z motorových vozidiel za predchádzajúci rok. Musíte to stihnúť do 31. januára 2020.

daň z motorových vozidiel za rok 2019

Predmet dane z motorových vozidiel

Predmetom dane z motorových vozidiel je vozidlo evidované v Slovenskej republike, ktoré sa v zdaňovacom období používalo na podnikanie alebo na inú samostatnú zárobkovú činnosť aspoň jeden deň a boli k nemu uplatnené výdavky.

Daň z motorových vozidiel sa platí z motorových a prípojných vozidiel, ktoré sú zaradené do kategórie L, M, N a O.

Daňovníkom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá je ako držiteľ vozidla zapísaná v doklade vozidla. Daňovníkom môže byť aj užívateľ vozidla, a to v prípade, ak ide o vozidlo, ktoré má v dokladoch ako držiteľa vozidla zapísanú osobu, ktorá zomrela, bola zrušená alebo zanikla, alebo ak ide o osobu, ktorá ho nepoužíva na podnikanie.

Daňovníkom môže byť aj zamestnávateľ v prípade, ak vypláca svojmu zamestnancovi vypláca cestovné náhrady za využívanie vozidla, ktoré sa nepoužíva na podnikanie.

Od 1. januára 2020 novela zákona o dani z príjmov rozumie pod využívaním auta na podnikanie nielen skutočné použitie auta, ale aj zaradenie do majetku a uplatnenie výdavkov ešte predtým, ako bude vozidlo použité. 

daň z motorových vozidiel za rok 2019

Základ dane a ročná sadzba dane za rok 2019

Pri dani z motorových vozidiel je dôležité správne posúdenie základu dane. Zákon o dani z motorových vozidiel vymedzuje v § 5 spôsob určenia základu dane pre jednotlivé kategórie vozidiel: 

Zo základu dane sa vypočítava ročná sadzba dane. Ročné sadzby dane sú upravené v prílohe číslo 1 Zákona o dani z motorových vozidiel.

daň z motorových vozidiel za rok 2019

Úprava ročnej sadzby dane v roku 2019

Ročná sadzba dane sa upravuje podľa dátumu prvej evidencie vozidla (roku výroby), ktorý je uvedený v osvedčení o evidencii vozidla, a to nasledovne:

Upravená ročná sadzba dane sa v súlade s § 7 ods. 4 Zákona o dani z motorových vozidiel zníži o 50% pre hybridné motorové vozidlo alebo hybridné elektrické vozidlo, vozidlo kategórie L, M a N s pohonom na stlačený zemný plyn (CNG) alebo skvapalnený zemný plyn (LNG) a vozidlo kategórie L, M a N na vodíkový pohon.

Ak bolo vozidlo v zdaňovacom období použité najmenej 60-krát v zdaňovacom období v rámci kombinovanej dopravy, upravená ročná sadzba dane sa zníži ešte o 50 %.

Zníženie a zvýšenie ročnej sadzby dane uplatňuje daňovník priamo v daňovom priznaní.

daň z motorových vozidiel za rok 2019

Preddavky na daň z motorových vozidiel

Daňovník, ktorému v predchádzajúcom zdaňovacom období vyšla povinnosť platiť vyššiu daň ako 700 €, je povinný platiť preddavky na daň

Vznik a zánik daňovej povinnosti

Vznik daňovej povinnosti je podľa § 8 Zákona o dani z motorových vozidiel stanovený na prvý deň mesiaca, v ktorom sa vozidlo stalo predmetom dane. To znamená, že v deň, kedy bolo vozidlo, ktoré je evidované na území Slovenskej republiky použité na podnikanie. 

Výnimku tvoria nasledujúce prípady:

Daňová povinnosť zaniká k poslednému dňu mesiaca, v ktorom došlo:

Vznik a zánik daňovej povinnosti nie je potrebné daňovému úradu oznamovať, stačí ju uviesť v daňovom priznaní po ukončení zdaňovacieho obdobia. Výnimkou je zamestnávateľ, ktorý zo zákona túto povinnosť nemá.

Podľa novely zákona o dani z motorových vozidiel, od 1. januára 2020 daňová povinnosť zaniká aj vydaním potvrdenia orgánom Policajného zboru o odcudzení vozidla.

Dokedy treba podať daňové priznanie za rok 2019?

Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel za rok 2019 je daňovník povinný podať najneskôr do 31. januára 2020, a rovnako do tohto termínu zaplatiť daň.

Pre daňovníka, ktorý ukončil podnikanie, je v likvidácii, v konkurze alebo zomrel, Zákon o dani z motorových vozidiel v § 9 ustanovuje osobitnú lehotu na podanie daňového priznania k dani z motorových vozidiel.

daň z motorových vozidiel za rok 2019

Ako podať daňové priznanie k dani z motorových vozidiel?

Fyzické osoby, ktoré sú registrované pre daň z príjmov, právnické osoby zapísané v obchodnom registri a platitelia dane z pridanej hodnoty majú povinnosť komunikovať s finančnou správou elektronicky. Preto musia podať daňové priznanie k dani z motorových vozidiel výhradne elektronicky.

Daňové priznanie sa podáva daňovému úradu podľa trvalého pobytu fyzických osôb alebo podľa sídla právnických osôb. Vzor tlačiva daňového priznania k dani z motorových vozidiel je dostupný na stránke finančného riaditeľstva.

V lehote na podanie daňového priznania, to znamená, do 31. januára 2020 treba daň aj zaplatiť. Vypočítaná výška dane sa uhrádza na číslo účtu, ktoré sa skladá:

  1. z predčíslia bankového účtu označujúceho druh dane, t. j. 501163
  2. čísla účtu označujúceho daňový subjekt (OÚD), overiť pridelené OÚD môžete na stránke finančného riaditeľstva
  3. kódu štátnej pokladnice, t.j. 8180

Číslo účtu, ktoré takto vznikne následne prevediete do tvaru IBAN.

daň z motorových vozidiel za rok 2019

Príklad výpočtu dane z motorových vozidiel za rok 2019

Podnikateľ si obstaral osobný automobil v apríli 2019, kedy auto aj prvýkrát zaevidoval. Zdvihový objem valcov motora jeho nového auta je 1998 cm3. Keďže ide o osobný automobil, dôležitý pre určenie sadzby dane je objem valcov motora, ktorú určíme z tabuľky:

Zdvihový objem valcov motora v cm3Ročná sadzba dane v eurách
naddo (vrátane) 
 15050
15090062
9001 20080
1 2001 500115
1 5002 000148
2 0003 000180
3 000 218

V našom príklade je ročná sadzba 148 eur. Táto sadzba sa kráti podľa veku vozidla. Nakoľko ide o nový automobil do 3 rokov, ročná sadzba sa znižuje o 25% (detail z časti článku venovanej úprave ročnej sadby dane). Čiže daň z motorových vozidiel bude 148 - 148*0,25 = 111 eur

Keďže daňovník vozidlo používal na podnikanie v priebehu zdaňovacieho obdobia (od apríla 2019), zaplatí len pomernú časť dane. Táto sa vypočíta ako súčin 1/12 ročnej sadzby dane alebo upravenej ročnej sadzby dane a počtu kalendárnych mesiacov, v ktorých sa vozidlo používalo na podnikanie. Pomerná časť dane sa teda vypočíta nasledovne: 111/12*9 = 83,25 eur.

Zákon o dani z motorových vozidiel prešiel novelizáciou. Prečítajte si prehľad zmien, ktoré sú v platnosti od 1. januára 2020.

publikované: 17. 01. 2020

Naše webové stránky používajú cookies a uchovávajú Vašu IP adresu. Viac informácií nájdete tu.