Daňové priznanie a daň z motorových vozidiel za rok 2023

Dane 9.1.2024 Michaela Struhárová
Ak využívate motorové vozidlo na podnikanie, vzniká vám povinnosť podať daňové priznanie a zaplatiť daň z motorových vozidiel za predchádzajúci rok v lehote do 31.januára 2024.
daň z motorových vozidiel za rok 2022

Predmet dane z motorových vozidiel

Predmetom dane z motorových vozidiel je vozidlo evidované v Slovenskej republike, ktoré sa v zdaňovacom období používalo na podnikanie alebo na inú samostatnú zárobkovú činnosť aspoň jeden deň a boli k nemu uplatnené výdavky.

Daň z motorových vozidiel sa platí z motorových a prípojných vozidiel, ktoré sú zaradené do kategórie L, M, N a O

Zákon o dani z príjmov pod využívaním auta na podnikanie rozumie

To znamená, že aj keď vozidlo podnikateľ nepoužíva každý deň, nie je to prekážka vykonávania jeho podnikateľskej činnosti, a teda vozidlo je predmetom dane z motorových vozidiel. 

Vozidlá, ktoré nie sú predmetom dane z motorových vozidiel

Dani z motorových vozidiel nepodlieha vozidlo, ktoré zákon o dani z motorových vozidiel vymedzuje ako:

Kto je daňovník v prípade dane z motorových vozidiel? 

Daňovníkom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá 

Daňovníkom môže byť aj zamestnávateľ v prípade, ak vypláca svojmu zamestnancovi cestovné náhrady za využívanie vozidla, ktoré sa nepoužíva na podnikanie.

daň z motorových vozidiel za rok 2022

Základ dane a ročná sadzba dane

Pri dani z motorových vozidiel je dôležité správne posúdenie základu dane. Zákon o dani z motorových vozidiel vymedzuje v § 5 spôsob určenia základu dane pre jednotlivé kategórie vozidiel: 

Zo základu dane sa vypočítava ročná sadzba dane. Ročné sadzby dane sú upravené v prílohe číslo 1 a 1a Zákona o dani z motorových vozidiel

daň z motorových vozidiel za rok 2022

Úprava ročnej sadzby dane

Ročná sadzba dane sa upravuje podľa dátumu prvej evidencie vozidla (roku výroby), ktorý je uvedený v osvedčení o evidencii vozidla. 

Pre vozidlá z kategórie L, M1, N1, N2, O1 až O3 sa znižuje ročná sadzba dane nasledovne: 

Pre vozidlá z kategórie M2, M3 a N3 sa znižuje ročná sadzba dane nasledovne: 

a) počas prvých 36 kalendárnych mesiacov sa zníži o 50 %, počnúc mesiacom prvej evidencie vozidla

b) počas nasledujúcich 36 kalendárnych mesiacov sa zníži o 40 %,

c) počas nasledujúcich ďalších 36 kalendárnych mesiacov sa zníži o 30 %,

d) počas nasledujúcich 36 kalendárnych mesiacov po uplynutí súčtu počtu kalendárnych mesiacov podľa písmen a) až c) sa zníži o 20 %, 

e) počas nasledujúcich 12 kalendárnych mesiacov po uplynutí súčtu počtu kalendárnych mesiacov podľa písmen a) až d) sa zníži o 10 %, 

f) použije po uplynutí súčtu počtu kalendárnych mesiacov podľa písmen a) až e).

 

Ročná sadzba dane pre úžitkové vozidlá kategórie O4 sa zníži o 60 %.

 

Upravená ročná sadzba dane sa v súlade s § 7 ods. 4 Zákona o dani z motorových vozidiel zníži o 50 % pre 

Ak bolo vozidlo v zdaňovacom období použité najmenej 60-krát v rámci kombinovanej dopravy, upravená ročná sadzba dane sa zníži ešte o 50 %.

Zníženie a zvýšenie ročnej sadzby dane uplatňuje daňovník priamo v daňovom priznaní.

daň z motorových vozidiel za rok 2022

Preddavky na daň z motorových vozidiel

Daňovník, ktorému v predchádzajúcom zdaňovacom období vyšla povinnosť platiť vyššiu daň ako 700 €, je povinný platiť preddavky na daň

Štvrťročné preddavky pre zdaňovacie obdobie 2024 sa platia vo výške 1/3 predpokladanej dane a sú splatné do konca druhého, tretieho a štvrtého kalendárneho štvrťroka.

Mesačné preddavky pre zdaňovacie obdobie 2024 sa platia vo výške 1/9 predpokladanej dane a sú splatné do konca štvrtého až dvanásteho kalendárneho mesiaca.

Vznik a zánik daňovej povinnosti

Vznik daňovej povinnosti je podľa § 8 Zákona o dani z motorových vozidiel stanovený na prvý deň mesiaca, v ktorom sa vozidlo stalo predmetom dane. To znamená, že v deň, kedy bolo vozidlo, ktoré je evidované na území Slovenskej republiky použité na podnikanie. 

Výnimku tvoria nasledujúce prípady:

Daňová povinnosť zaniká k poslednému dňu mesiaca, v ktorom došlo:

Vznik a zánik daňovej povinnosti nie je potrebné daňovému úradu oznamovať, stačí ju uviesť v daňovom priznaní po ukončení zdaňovacieho obdobia. Výnimkou je zamestnávateľ, ktorý zo zákona túto povinnosť nemá.

Podľa novely zákona o dani z motorových vozidiel, od 1. januára 2020 daňová povinnosť zaniká aj vydaním potvrdenia orgánom Policajného zboru o odcudzení vozidla.

daň z motorových vozidiel za rok 2022

Dokedy treba podať daňové priznanie za rok 2023?

Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel za rok 2023 je daňovník povinný podať najneskôr do 31. januára 2024, a rovnako do tohto termínu zaplatiť daň.

Pre daňovníka, ktorý ukončil podnikanie, je v likvidácii, v konkurze alebo zomrel, Zákon o dani z motorových vozidiel v § 9 ustanovuje osobitnú lehotu na podanie daňového priznania k dani z motorových vozidiel.

Ako podať daňové priznanie k dani z motorových vozidiel?

Fyzické osoby, ktoré sú registrované pre daň z príjmov, právnické osoby zapísané v obchodnom registri a platitelia DPH majú povinnosť komunikovať s finančnou správou elektronicky. Preto musia podať daňové priznanie k dani z motorových vozidiel výhradne elektronicky.

Daňové priznanie sa podáva daňovému úradu podľa trvalého pobytu fyzických osôb alebo podľa sídla právnických osôb. 

Vzor tlačiva daňového priznania k dani z motorových vozidiel zverejnilo Ministerstvo financií Oznámením MF SR č. MF/017527/2020-726 a je dostupný na tomto odkaze

V lehote na podanie daňového priznania, to znamená do 31. januára 2024, treba daň aj zaplatiť. Vypočítaná výška dane sa uhrádza na číslo účtu, ktoré sa skladá:

  1. z predčíslia bankového účtu označujúceho druh dane, t. j. 501163
  2. čísla účtu označujúceho daňový subjekt (OÚD), overiť pridelené OÚD môžete na stránke finančného riaditeľstva
  3. kódu štátnej pokladnice, t.j. 8180

Číslo účtu, ktoré takto vznikne následne prevediete do tvaru IBAN.

Predvyplnené formuláre daňového priznania od Finančnej správy

Finančná správa opätovne daňovníkom začiatkom januára rozosiela predvyplnené daňové priznania k dani z motorových vozidiel za zdaňovacie obdobie 2023. Dostanú ich daňovníci s aktívnou elektronickou schránkou, ktorí zároveň podávali daňové priznanie za rok 2022. 

Príklad výpočtu dane z motorových vozidiel za rok 2023

Podnikateľ si obstaral osobný automobil v apríli 2023, kedy auto aj prvýkrát zaevidoval. Zdvihový objem valcov motora jeho nového auta je 1998 cm3. Keďže ide o osobný automobil, dôležitý pre určenie sadzby dane je objem valcov motora, ktorú určíme z tabuľky:

Zdvihový objem valcov motora v cm3Ročná sadzba dane v eurách
naddo (vrátane) 
 15050
15090062
9001 20080
1 2001 500115
1 5002 000148
2 0003 000180
3 000 218

V našom príklade je ročná sadzba 148 eur. Táto sadzba sa kráti podľa veku vozidla. Nakoľko ide o nový automobil do 3 rokov, ročná sadzba sa znižuje o 25 % (detail z časti článku venovanej úprave ročnej sadby dane). Čiže daň z motorových vozidiel bude 148 - 148 *0,25 = 111 eur

Keďže daňovník vozidlo používal na podnikanie v priebehu zdaňovacieho obdobia (od apríla 2020), zaplatí len pomernú časť dane. Táto sa vypočíta ako súčin 1/12 ročnej sadzby dane alebo upravenej ročnej sadzby dane a počtu kalendárnych mesiacov, v ktorých sa vozidlo používalo na podnikanie. 

Pomerná časť dane sa teda vypočíta nasledovne: (111/12) *9 = 83,25 eur.

© 2014 - 2024 Agentúra JASPIS. Všetky práva vyhradené.