Ako založiť občianske združenie v roku 2022

6.7.2022 Michaela Struhárová
Ak máte záujem meniť svoje okolie a ľudí, pracovať profesionálnejšie, organizovať akcie, tak dobrou možnosťou môže byť vlastná organizácia vo forme občianskeho združenia. Občania majú právo zakladať napr. spolky, zväzy, spoločnosti, hnutia a iné občianske združenia a združovať sa a vykonávať v nich svoju aktivitu.
ako založiť občianske združenie

Občianske združenia sú v dnešnej dobe veľmi rozšírené. Ide o najbežnejšiu formu neziskovej organizácie s jednoduchou štruktúrou. Nie sú založené za účelom dosahovať zisk, ich činnosť je predovšetkým zameraná na uplatňovanie záujmov svojich členov, nevylučujú sa však ani verejno-prospešné aktivity. Zameranie je rôznorodé, ako príklad uvádzame rozvoj regiónu, charitatívne účely, podpora vzdelania či športu, ochrana kultúry, pomoc a podpora sociálne slabším alebo ochrana životného prostredia.

Založenie združenia je pre vás vhodné riešiť v prípade, ak máte záujem venovať sa verejnoprospešným činnostiam, organizovať rôzne akcie, pracovať profesionálnejšie či meniť svoje okolie a pomáhať ľuďom. Jeho založenie môžete riešiť vo vlastnej réžii alebo osloviť spoločnosti, ktoré vám s celým procesom založenia za určitý poplatok pomôžu. 

ako založiť občianske združenie

Čo je občianske združenie?

Občianske združenia sú právnickými osobami, ktoré vznikajú registráciou na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky (ďalej len “ministerstvo”), ktoré vedie evidenciu a register všetkých platných združení na území Slovenskej republiky. Združenia majú právo vykonávať činnosť vo vlastnom mene, čo znamená uzatvárať a podpisovať zmluvy, vlastniť majetok, prijímať dary od sponzorov, dotácie, zamestnávať ľudí na pracovný pomer a vykonávať ďalšie činnosti ustanovené zákonom alebo stanovami.

Občianske združenie zároveň nesie zodpovednosť za svoje konanie, čo znamená, že môže byť pokutované alebo byť žalované v súdnom spore.

Podmienky vzniku a právneho postavenia občianskych združení upravuje Zákon č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov (ďalej len “zákon”). Na základe jeho definície môžu občania zakladať spolky, spoločnosti, zväzy, hnutia, kluby a iné občianske združenia, ako aj odborové organizácie a združovať sa v nich. Členmi združenia sú najčastejšie fyzické osoby, ktorými nemusia byť iba občania Slovenskej republiky. Rovnako môžu byť členmi združenia aj právnické osoby. 

ako založiť občianske združenie

Vznik občianskeho združenia

Založenie občianskeho združenia je pomerne jednoduchý a finančne nenáročný proces, ktorému predchádza registrácia na ministerstve. Návrh na registráciu podávajú najmenej traja občania, z ktorých aspoň jeden musí byť starší ako 18 rokov. Ide o tzv. prípravný výbor, ktorý okrem návrhu na registráciu ministerstvu predkladá aj stanovy občianskeho združenia v dvoch exemplároch.

Návrh musí obsahovať údaje o štatutárnom orgáne združenia alebo členoch štatutárneho orgánu združenia v rozsahu meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, dátum narodenia a rodné číslo. V návrhu sa okrem týchto údajov uvádza splnomocnenec, ktorý bude konať v mene združenia (musí byť starší ako 18 rokov). Vzor návrhu na registráciu spolu s ďalšími vzormi dokumentov nájdete na internetovej stránke ministerstva.

Súčasťou návrhu je potvrdenie o zaplatení správneho poplatku. Pri osobnej registrácií v papierovej podobe je tento správny poplatok v hodnote 66 €. Informácie o tom, ako uhradiť správny poplatok za registráciu nájdete na internetovej stránke Slovenskej pošty, a.s..

Združenie okrem návrhu na registráciu predkladá ministerstvu dve kópie stanov združenia. Rovnako každá ich zmena podlieha registrácii ministerstvom.

Predložené stanovy musia obsahovať údaje ako:

V stanovách je potrebné upraviť aj práva a povinnosti členov združenia. 

Po predložení návrhu a stanov začne ministerstvo konanie o registrácii občianskeho združenia. Ak návrh obsahuje všetky zákonom požadované náležitosti, ministerstvo bezodkladne upovedomí splnomocnenca prípravného výboru o dni začatia konania. 

Maximálne do 15 dní od začatia konania vykoná ministerstvo registráciu. V nasledujúcich dňoch splnomocnencovi odošle jedno vyhotovenie stanov so zapísaným dňom registrácie združenia.

V prípade, že návrh nespĺňa všetky povinné náležitosti, je o tom ministerstvo povinné do 15 dní od podania návrhu upozorniť prípravný výbor. Pokiaľ vady nebudú odstránené, konanie o registrácii sa nezačne.

Ministerstvo je povinné zaregistrovať každé občianske združenie, ktoré dodrží zákonom predpísané podmienky. Je však bežnou praxou, že ministerstvo upozorní prípravný výbor na nedostatky, ktoré nedostatkami vôbec nie sú a nemajú oporu v zákone. 

Ako uvádza Centrum pre podporu miestneho aktivizmu vo svojej publikácii, najčastejšie sa stretávame s prípadmi, kde sa ministerstvo snaží zasahovať do štruktúry orgánov združenia. V jednom prípade napríklad upozornilo prípravný výbor na úpravu stanov tak, „aby z nich bolo jednoznačné, že najvyšším orgánom združenia je valné zhromaždenie, ktoré rozhoduje o vzniku, zmene a zániku združenia, schvaľuje stanovy, ich zmeny a doplnky, prerokúva správu o činnosti a hospodárení, a taktiež aj zámery činnosti pre budúce obdobie.“ 

Zákon ale orgány a určenie ich kompetencií ponecháva plne na vôli predstaviteľov združenia a ministerstvo ich nemôže združeniu diktovať.

ako založiť občianske združenie

Občianske združenia sú v spoločnosti mimoriadne dôležité. Často upozorňujú na pálčivé spoločenské témy. 

Financovanie aktivít občianskeho združenia 

Finančné prostriedky na výkon svojej činnosti združenie získava z viacerých zdrojov. Príjmy, ktoré pochádzajú z predmetu činnosti združenia vo všeobecnosti nepodliehajú dani z príjmov. Ak však združenie dosahuje príjem, ktorý je predmetom dane a zákon ho neradí medzi výnimky, musí byť zaregistrované na daňovom úrade a musí mu byť pridelené DIČ. 

Bežným zdrojom príjmov sú prijaté podiely zo zaplatenej dane, tzv. 2 %, ktoré na účet občianskeho združenia poukazujú jednotlivci alebo spoločnosti. Aby ste sa stali prijímateľom 2 % daní, musíte sa registrovať do Zoznamu prijímateľov u ktoréhokoľvek notára. Notárska komora zoznam každoročne aktualizuje. 

Ďalším zdrojom financovania je prijímanie členských príspevkov od členov združenia. Ak je členské v stanovách uvedené ako zdroj príjmov, nepodlieha dani.

Financovať svoju činnosť môže tiež prostredníctvom príspevkov zo strany štátu, zo zdrojov Európskej únie, grantov poskytovaných na základe medzinárodných zmlúv alebo cez príspevky od samosprávnych krajov a obcí. Veľmi častý je tiež sponzoring a dary

Finančné zdroje na podporu cieľov je v súčasnosti možné získať aj prostredníctvom slovenského startup-u Dobromat.sk. Nákupom z vybraných e-shopov na Slovensku a v Čechách môžete priamo vy, alebo ktokoľvek iný podporiť vaše občianske združenie.

ako založiť občianske združenie

Občianske združenie môže za určitých okolností vykonávať tiež podnikateľskú činnosť. Podnikanie by však malo mať iba podporný charakter pre rozvíjanie primárnej činnosti. Na jeho výkon je potrebné získať príslušné oprávnenia, napríklad živnostenský list. Rovnako existujú presné pravidlá týkajúce sa vytvoreného zisku. Finančné prostriedky získané podnikateľskou činnosťou by mali byť použité na chod a rozvoj združenia. 

Občianske združenie je povinné viesť účtovníctvo. Všeobecne účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva. Ak však občianske združenie podniká alebo jeho príjem bol vyšší ako 200 000 eur, je povinné účtovať v sústave podvojného účtovníctva.

Za určitých okolností nemusí podávať daňové priznanie. Ide o prípady, ak dosahovaný príjem združenia nie je predmetom dane alebo je od dane oslobodený alebo ide o príjem pri ktorom je daň vyberaná zrážkou.

Zánik občianskeho združenia

Pre transparentné fungovanie je vhodné, aby si členovia združenia v stanovách určili postup pri jeho prípadnom zániku a tiež vysporiadanie majetku v takomto prípade.

K zániku združenia môže dôjsť podľa zákona viacerými spôsobmi: 

Ak počas výkonu združenia Ministerstvo zistí, že združenie koná v rozpore so zákonom, bez meškania ho na to upozorní a vyzve ho na upustenie od takejto činnosti. Ak takúto výzvu nerešpektuje, ministerstvo združenie rozpustí. Proti takémuto rozhodnutiu nemožno podať rozklad. Ak združenie zanikne rozhodnutím ministerstva o rozpustení združenia, majetkové vyporiadanie vykoná likvidátor určený ministerstvom.

Chystáte sa viesť účtovníctvo pre neziskovú organizáciu a nemáte s touto problematikou skúsenosti? Prihláste sa na niektorý z našich kurzov účtovníctva pre neziskové organizácie: jednoduché účtovníctvo alebo podvojné účtovníctvo, ak má organizácia povinnosť ho viesť. 

© 2014 - 2024 Agentúra JASPIS. Všetky práva vyhradené.