Zdravotné a sociálne odvody v roku 2024

Mzdy 9.1.2024 Michaela Struhárová
Aká je výška odvodov do zdratovnej a sociálnej poisťovne pre živnostníkov, zamestnancov a zamestnávateľov od 1.1.2024?
zdravotné a sociálne odvody 2021

Odvody do Sociálnej poisťovne v roku 2024

Platenie odvodov do Sociálnej poisťovne upravuje Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.

Odvody do Sociálnej poisťovne sa skladajú z nasledovných čiastkových poistení:

Pri výpočte odvodov na sociálne poistenie sa vychádza z hrubej mzdy zamestnanca. Zamestnanec platí odvody z nemocenského, invalidného, starobného a zdravotného poistenia a poistenia v nezamestnanosti. Zamestnanec neplatí úrazové poistenie, garančné poistenie a rezervný fond solidarity.

Minimálny vymeriavací základ zamestnanca pre výpočet odvodov do Sociálnej poisťovne nie je stanovený. 

Maximálny vymeriavací základ v roku 2024 sa vypočíta ako 7-násobok priemernej mesačnej mzdy dosiahnutej v roku 2022 t. j. 7 x 1304 € = 9 128 €.

zdravotné a sociálne odvody 2021

Odvody do zdravotnej poisťovne v roku 2024

Odvody na zdravotné poistenie upravuje Zákon č. 580/2004 Z.z. Odvody na verejné zdravotné poistenie tzv. preddavky na poistné sú mesačné zálohovo odvádzané finančné prostriedky, ktoré sa po uplynutí kalendárneho roka zúčtovávajú v ročnom zúčtovaní poistného.

Preddavky na zdravotné poistenie majú povinnosť platiť a odvádzať:  

Maximálny vymeriavací základ pre príjmy z dividend je pre rok 2024 stanovený v sume 78 240 €.

Minimálnych zdravotných odvodov 1.1.2024

Od 1.1.2024 vstúpila do platnosti novela zákona o zdravotnom poistení, ktorá stanovuje minimálny vymeriavaci základ zamestnanca. V snahe zabrániť špekulatívnym pracovným úväzkom a vyhýbaniu sa odvodovým povinnostiam bude zamestnanec platiť minimálne odvody zo sumy platného životného minima. Tá je vo výške 268,88 eura, čo znamená, že zamestnanec zaplatí zdravotnej poisťovni minimálne 10,75 eur (4% zo sumy 268,88€), zamestnávateľ zaplatí za zamestnanca sumu 29,57 € (11% zo sumy 268,88€). Dokopy sú minimálne zdravotné odvody vo výške 40,32 €.   

Minimálny preddavok sa zníži o pomernú časť podľa počtu kalendárnych dní, počas ktorých bol poistenec: 

Ak by výška nedosiahla sumu minimálneho zdravotného odvodu, zamestnanec bude musieť doplatiť rozdiel, vrátane rozdielu v odvode zamestnávateľa. Minimálny zdravotný odvod sa netýka ľudí, ktorí sú zároveň poistencami štátu. 

Maximálny vymeriavací základ pre zamestnanca ani zamestnávateľa nie je určený. 

Odpočítateľná položka na zdravotné poistenie

Zákon o ZP umožňuje znížiť sumu preddavkov na zdravotné poistenie prostredníctvom odpočítateľnej položky zamestnancov. Odpočítateľnú položku si môže uplatniť iba zamestnanec v:

Takýto zamestnanec si môže uplatniť odpočítateľnú položku, ale len ak jeho hrubý príjem z uvedenej činnosti je nižší ako 570 €. Maximálna výška odpočítateľnej položky je 380 €.

Výšku odpočítateľnej položky vypočítame podľa vzorca:

Odpočítateľná položka = [380 - ((príjem zo zárobkovej činnosti - 380)*2) / počet dní mesiaca] * počet odpracovaných dní

zdravotné a sociálne odvody zamestnanca 2021

Odvody zamestnanca v roku 2023 a 2024

Poistenie zamestnanec v roku 2023Sadzba poistnéhoMaximálny VZ v €Maximálna výška poistného v €
Nemocenské poistenie1,40 %8 477,00118,67
Dôchodkové poistenieStarobné4,00 %8 477,00339,08
Invalidné3,00 %8 477,00254,31
Poistenie v nezamestnanosti1,00 %8 477,0084,77
Sociálne poistenie spolu9,40 %-796,83
Zdravotné poistenie4,00 %, príp. 2,00 %Nie je určenýNie je určený

Odvody zamestnanca sú spolu 13,4 %. 

Výška zdravotného poistenia je stanovená vo výške 4 % a v prípade zdravotne postihnutej osoby sa kráti na polovicu, t. j. na 2 %.

Nové sumy od 1.1.2024

Poistenie zamestnanec v roku 2024Sadzba poistnéhoMaximálny VZ v €Maximálna výška poistného v €
Nemocenské poistenie1,40 %9 128,00127,79
Dôchodkové poistenieStarobné4,00 %9 128,00365,12
Invalidné3,00 %9 128,00273,84
Poistenie v nezamestnanosti1,00 %9 128,0091,28
Sociálne poistenie spolu9,40 %-858,03
Zdravotné poistenie4,00 %, príp. 2,00 % (minimálne 10,75 €)Nie je určenýNie je určený

Odvody zamestnávateľa za zamestnancov v roku 2024

Zamestnávateľ je povinný mesačne platiť odvody za svojich zamestnancov. Odvody zamestnávateľa za zamestnanca sa v roku 2024 zvýšili na 36,2 % z pôvodných 35,2 % z jeho vymeriavacieho základu, čiže hrubej mzdy. Sadzba odvodov zamestnávateľa za zamestnanca do zdravotnej poisťovne sa zvýšila na 11,00 %, resp. 5,50 % pri zdravotne postihnutej osobe.

Poistenie zamestnávateľ v roku 2023Sadzba poistnéhoMaximálny VZ v €Maximálna výška poistného v €
Nemocenské poistenie1,40 %8 477,00118,67
Dôchodkové poistenieStarobné 14,00 %8 477,001186,78
Invalidné3,00 %8 477,00254,31
Poistenie v nezamestnanosti1,00 %8 477,0084,77
Garančné poistenie0,25 %8 477,0021,19
Úrazové poistenie0,80 %neobmedzenýneobmedzená
Rezervný fond4,75 %8 477,00402,65
Sociálne poistenie spolu25,20 %-2 068,37
Zdravotné poistenie10,00 %, príp. 5,00 %Nie je určenýNie je určený

Nové sumy od 1.1.2024

Poistenie zamestnávateľ v roku 2024Sadzba poistnéhoMaximálny VZ v €Maximálna výška poistného v €
Nemocenské poistenie1,40 %9 128,00127,79
Dôchodkové poistenieStarobné 14,00 %9 128,001 277,92
Invalidné3,00 %9 128,00273,84
Poistenie v nezamestnanosti1,00 %9 128,0091,28
Garančné poistenie0,25 %9 128,0022,82
Úrazové poistenie0,80 %neobmedzenýneobmedzená
Rezervný fond4,75 %9 128,00433,58
Sociálne poistenie spolu25,20 %-2 227,23
Zdravotné poistenie11,00 %, príp. 5,50 % (minimálne 29,57 €)Nie je určenýNie je určený
odvody zamestnávateľa za zamestnancov

Odvody živnostníka (SZČO) v roku 2024

Odvody SZČO do Sociálnej poisťovne

Hranica príjmu za rok 2023 pre vznik povinnosti SZČO platiť od 1.7.2024 odvody do Sociálnej poisťovne je 7 824 €. 

Povinný odvod do Sociálnej poisťovne platí vo výške 33,15 % z vymeriavacieho základu vypočítaného na základe údajov z podaného daňového priznania za predchádzajúce zdaňovacie obdobie. 

Minimálny mesačný vymeriavací základ pre platenie sociálneho poistenia v roku 2024 je stanovený vo výške 652 € a maximálny vymeriavací základ na účely sociálneho poistenia je pre rok 2024 stanovený vo výške 9 128 €.

Minimálna výška sociálnych odvodov v roku 2024 je 216,13 € a maximálna výška je 3025,93 €.

Odvody SZČO do Sociálnej poisťovne - porovnanie20242023
Minimálna výška216,13 €200,72 €
Maximálna výška3 025,93 €2 810,12 €

Odvody SZČO do zdravotnej poisťovne

Zdravotné poistenie u SZČO sa platí vo forme preddavkov. Zúčtováva sa v ročnom zúčtovaní poistného po skončení príslušného kalendárneho roka, v ktorom vyčísli skutočne poistné a porovná ho so zaplatenými preddavkami. Výšku preddavkov stanovuje zdravotná poisťovňa, ktorá vychádza z údajov v podanom daňovom priznaní. 

Minimálny VZ pre zdravotné poistenie samostatne zárobkovo činnej osoby a dobrovoľne nezamestnanej osoby platný od 1.1.2024 je zákonom stanovená suma, ktorá predstavuje 50 % z priemernej mesačnej mzdy za rok 2022 (t. j. 50 % z 1304 €), čiže výška minimálneho VZ od roku 2024 je 652 €

Preddavky na zdravotné poistenie pre SZČO sú splatné do 8. dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca. Po skončení kalendárneho roka zdravotná poisťovňa vykoná ročné zúčtovanie zdravotného poistenia podľa § 19 zákona o zdravotnom poistení.

Minimálny preddavok SZČO na rok 2024 je 97,80 € a minimálny preddavok SZČO so zdravotným postihnutím bude 48,90 €.

Odvody SZČO na zdravotné poistenie - porovnanie20242023
Minimálny preddavok 97,80 €84,77 €
zdravotné a sociálne odvody szčo 2021
Poistenie SZČO v roku 2023Sadzba poistnéhoMinimálny VZ v €Suma poistného v €Maximálny VZ v €Suma poistného v €
Nemocenské poistenie4,40 %605,5026,648 477,00372,98
Dôchodkové poistenieStarobné18,00 %605,50108,998 477,001525,18
Invalidné6,00 %605,5036,338 477,00508,62
Rezervný fond4,75 %605,5028,768 477,00402,65
Sociálne poistenie spolu33,15 %-200,72-2 809,33
Zdravotné poistenie 14,00 %, príp. 7,00 %605,5084,77 resp. 42,38Nie je určenýNie je určený

Nové sumy od 1.1.2024

Poistenie SZČO v roku 2024Sadzba poistnéhoMinimálny VZ v €Suma poistného v €Maximálny VZ v €Suma poistného v €
Nemocenské poistenie4,40 %652,0028,689 128,00401,63
Dôchodkové poistenieStarobné18,00 %652,00117,369 128,001 643,04
Invalidné6,00 %652,0039,129 128,00547,68
Rezervný fond4,75 %652,0030,979 128,00433,58
Sociálne poistenie spolu33,15 %-216,13-3 025,93
Zdravotné poistenie 15,00 %, príp. 7,50 %652,0097,80 resp. 48,90Nie je určenýNie je určený

Minimálne odvody živnostníkov sa od januára 2024 zvýšia o 28,44 € v porovnaní s rokom 2023. 

Zdravotným a sociálnym odvodom sa venujeme podrobnejšie v osnove akreditovaného kurzu Mzdy a personalistika.

Chcete zistiť aká je výška Vašej čistej mzdy? Vyskúšajte našu mzdovú kalkulačku

© 2014 - 2024 Agentúra JASPIS. Všetky práva vyhradené.