Zdravotné a sociálne odvody v roku 2022

V januári sa menia odvody do zdratovnej a Sociálnej poisťovne. Aká je ich aktuálna výška pre SZČO, zamestnancov a zamestnávateľov od 1.1.2022?
zdravotné a sociálne odvody 2021

Odvody do Sociálnej poisťovne v roku 2022

Platenie odvodov do Sociálnej poisťovne upravuje Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.

Odvody do Sociálnej poisťovne sa skladajú z nasledovných čiastkových poistení:

Pri výpočte odvodov na sociálne poistenie sa vychádza z hrubej mzdy zamestnanca. Zamestnanec platí odvody z nemocenského, invalidného, starobného a zdravotného poistenia a poistenia v nezamestnanosti. Zamestnanec neplatí úrazové poistenie, garančné poistenie a rezervný fond solidarity.

Minimálny vymeriavací základ zamestnanca pre výpočet odvodov do Sociálnej poisťovne nie je stanovený. Maximálny vymeriavací základ v roku 2022 sa vypočíta ako 7-násobok priemernej mesačnej mzdy dosiahnutej v roku 2020 t. j. 7 x 1133 € = 7 931 €.

zdravotné a sociálne odvody 2021

Odvody do zdravotnej poisťovne v roku 2022

Odvody na zdravotné poistenie upravuje Zákon č. 580/2004 Z.z. Odvody na verejné zdravotné poistenie tzv. preddavky na poistné sú mesačné zálohovo odvádzané finančné prostriedky, ktoré sa po uplynutí kalendárneho roka zúčtovávajú v ročnom zúčtovaní poistného.

Preddavky na zdravotné poistenie majú povinnosť platiť a odvádzať:  

Minimálny ani maximálny vymeriavací základ pre zamestnanca ani zamestnávateľa nie je určený. Platí, že pri zamestnancovi zamestnanom na plný úväzok je hranica výška minimálnej mzdy, ktorá je v roku 2022 vo výške 646 € (prípadne podľa stupňa náročnosti).

Maximálny vymeriavací základ pre príjmy z dividend je pre rok 2022 stanovený v sume 67 980 €.

Zákon o ZP umožňuje znížiť sumu preddavkov na zdravotné poistenie prostredníctvom odpočítateľnej položky zamestnancov. Odpočítateľnú položku si môže uplatniť iba zamestnanec v:

Takýto zamestnanec si môže uplatniť odpočítateľnú položku, ale len ak jeho hrubý príjem z uvedenej činnosti je nižší ako 570 €. Maximálna výška odpočítateľnej položky je 380 €.

Výšku odpočítateľnej položky vypočítame podľa vzorca:

Odpočítateľná položka = [380 - ((príjem zo zárobkovej činnosti - 380)*2) / počet dní mesiaca] * počet odpracovaných dní

zdravotné a sociálne odvody zamestnanca 2021

Odvody zamestnanca v roku 2022

Poistenie zamestnanec  Sadzba poistnéhoMaximálny VZ v €Maximálna výška poistného v €
Nemocenské poistenie1,40 %7 931,0000111,03
Dôchodkové poistenieStarobné4,00%7 931,00317,24
Invalidné3,00%7 931,00237,93
Poistenie v nezamestnanosti1,00%7 931,0079,31
Sociálne poistenie spolu9,40 %-745,51
Zdravotné poistenie4,00 %, príp. 2,00 %Nie je určenýNie je určený

Odvody zamestnanca sú spolu 13,4 %. 

Výška zdravotného poistenia je stanovená vo výške 4 % a v prípade zdravotne postihnutej osoby sa kráti na polovicu, t. j. na 2 %.

Odvody zamestnávateľa za zamestnancov v roku 2022

Poistenie zamestnávateľSadzba poistnéhoMaximálny VZ v €Maximálna výška poistného v €
Nemocenské poistenie1,40 %7 931,00111,03
Dôchodkové poistenieStarobné 14,00 %7 931,001110,34
Invalidné3,00 %7 931,00237,93
Poistenie v nezamestnanosti1,00 %7 931,0079,31
Garančné poistenie0,25 %7 931,0019,82
Úrazové poistenie0,80 %neobmedzenýneobmedzená
Rezervný fond4,75 %7 931,00376,72
Sociálne poistenie spolu25,20 %-1 935,15
Zdravotné poistenie10,00 %, príp. 5,00 %Nie je určenýNie je určený

Zamestnávateľ je povinný mesačne platiť odvody za svojich zamestnancov. Odvody zamestnávateľa za zamestnanca sú spolu 35,2 % z jeho vymeriavacieho základu, čiže hrubej mzdy. Sadzba odvodov zamestnávateľa za zamestnanca do zdravotnej poisťovne je 10,00 %, resp. 5,00 % pri zdravotne postihnutej osobe.

odvody zamestnávateľa za zamestnancov

Odvody živnostníka (SZČO) v roku 2022

SZČO platí povinný odvod do Sociálnej poisťovne vo výške 33,15 % z vymeriavacieho základu vypočítaného na základe údajov z podaného daňového priznania za predchádzajúce zdaňovacie obdobie. 

Minimálny mesačný vymeriavací základ pre platenie sociálneho poistenia v roku 2022 je stanovený vo výške 566,50 € a maximálny vymeriavací základ na účely sociálneho poistenia je pre rok 2022 stanovený vo výške 7 931 €.

Minimálna výška sociálnych odvodov v roku 2022 je 187,78 € a maximálna výška je 2 629,12 €.

Odvody SZČO do Sociálnej poisťovne - porovnanie20222021
Minimálna výška187,78 €180,99 €
Maximálna výška2 629,12 €2 533,98 €

Zdravotné poistenie u SZČO sa platí vo forme preddavkov. Zúčtováva sa v ročnom zúčtovaní poistného po skončení príslušného kalendárneho roka, v ktorom vyčísli skutočne poistné a porovná ho so zaplatenými preddavkami. Výšku preddavkov stanovuje zdravotná poisťovňa, ktorá vychádza z údajov v podanom daňovom priznaní. 

Minimálny VZ pre zdravotné poistenie samostatne zárobkovo činnej osoby a dobrovoľne nezamestnanej osoby platný od 1.1.2022 je zákonom stanovená suma, ktorá predstavuje 50 % z priemernej mesačnej mzdy za rok 2020 (t. j. 50 % z 1133 €), čiže výška minimálneho VZ od roku 2022 je 566,50 €. 

Preddavky na zdravotné poistenie pre SZČO sú splatné do 8. dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca. Po skončení kalendárneho roka zdravotná poisťovňa vykoná ročné zúčtovanie zdravotného poistenia podľa § 19 zákona o zdravotnom poistení.

Minimálny preddavok SZČO na rok 2022 je 79,31 € a minimálny preddavok SZČO so zdravotným postihnutím bude 39,65 €.

Odvody SZČO na zdravotné poistenie - porovnanie20222021
Minimálny preddavok 79,31 €76,44 €
zdravotné a sociálne odvody szčo 2021
Poistenie SZČOSadzba poistnéhoMinimálny VZ v €Suma poistného v €Maximálny VZ v €Suma poistného v €
Nemocenské poistenie4,40 %566,5024,927 931,00348,96
Dôchodkové poistenieStarobné18,00 %566,50101,977 931,001427,58
Invalidné6,00 %566,5033,997 931,00475,86
Rezervný fond4,75 %566,5026,907 931,00376,72
Sociálne poistenie spolu33,15 %-187,78-2629,12
Zdravotné poistenie 14,00 %, príp. 7,00 %566,5079,31 resp. 39,65Nie je určenýNie je určený

Minimálne odvody živnostníkov sa od januára 2022 zvýšia o 9,66 € v porovnaní s rokom 2021. 

Zdravotným a sociálnym odvodom sa venujeme podrobnejšie v osnove akreditovaného kurzu Mzdy a personalistika.