Zdravotné a sociálne odvody v roku 2023

V januári sa menia odvody do zdratovnej a Sociálnej poisťovne. Aká je ich aktuálna výška pre SZČO, zamestnancov a zamestnávateľov od 1.1.2023?
zdravotné a sociálne odvody 2021

Odvody do Sociálnej poisťovne v roku 2023

Platenie odvodov do Sociálnej poisťovne upravuje Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.

Odvody do Sociálnej poisťovne sa skladajú z nasledovných čiastkových poistení:

Pri výpočte odvodov na sociálne poistenie sa vychádza z hrubej mzdy zamestnanca. Zamestnanec platí odvody z nemocenského, invalidného, starobného a zdravotného poistenia a poistenia v nezamestnanosti. Zamestnanec neplatí úrazové poistenie, garančné poistenie a rezervný fond solidarity.

Minimálny vymeriavací základ zamestnanca pre výpočet odvodov do Sociálnej poisťovne nie je stanovený. 

Maximálny vymeriavací základ v roku 2023 sa vypočíta ako 7-násobok priemernej mesačnej mzdy dosiahnutej v roku 2021 t. j. 7 x 1211 € = 8 477 €.

zdravotné a sociálne odvody 2021

Odvody do zdravotnej poisťovne v roku 2023

Odvody na zdravotné poistenie upravuje Zákon č. 580/2004 Z.z. Odvody na verejné zdravotné poistenie tzv. preddavky na poistné sú mesačné zálohovo odvádzané finančné prostriedky, ktoré sa po uplynutí kalendárneho roka zúčtovávajú v ročnom zúčtovaní poistného.

Preddavky na zdravotné poistenie majú povinnosť platiť a odvádzať:  

Maximálny vymeriavací základ pre príjmy z dividend je pre rok 2023 stanovený v sume 67 980 €.

Zavedenie minimálnych zdravotných odvodov od 1.1.2023

Od 1.1.2023 by mala vstúpiť do platnosti novela zákona o zdravotnom poistení, ktorá stanovuje minimálny vymeriavaci základ zamestnanca. V snahe zabrániť špekulatívnym pracovným úväzkom a vyhýbaniu sa odvodovým povinnostiam bude zamestnanec platiť minimálne odvody zo sumy platného životného minima. Tá je vo výške 234,42 eura, čo znamená, že zamestnanec zaplatí zdravotnej poisťovni minimálne 32,80 eur

Minimálny preddavok sa zníži o pomernú časť podľa počtu kalendárnych dní, počas ktorých bol poistenec: 

Ak by výška nedosiahla sumu minimálneho zdravotného odvodu, zamestnanec bude musieť doplatiť rozdiel, vrátane rozdielu v odvode zamestnávateľa. Zmena sa dotkne zamestnancov, ktorí majú príjem nižší ako je výška životného minima. Minimálny zdravotný odvod sa nebude týkať ľudí, ktorí sú zároveň poistencami štátu. 

Maximálny vymeriavací základ pre zamestnanca ani zamestnávateľa nie je určený. 

Odpočítateľná položka na zdravotné poistenie

Zákon o ZP umožňuje znížiť sumu preddavkov na zdravotné poistenie prostredníctvom odpočítateľnej položky zamestnancov. Odpočítateľnú položku si môže uplatniť iba zamestnanec v:

Takýto zamestnanec si môže uplatniť odpočítateľnú položku, ale len ak jeho hrubý príjem z uvedenej činnosti je nižší ako 570 €. Maximálna výška odpočítateľnej položky je 380 €.

Výšku odpočítateľnej položky vypočítame podľa vzorca:

Odpočítateľná položka = [380 - ((príjem zo zárobkovej činnosti - 380)*2) / počet dní mesiaca] * počet odpracovaných dní

zdravotné a sociálne odvody zamestnanca 2021

Odvody zamestnanca v roku 2023

Poistenie zamestnanec  Sadzba poistnéhoMaximálny VZ v €Maximálna výška poistného v €
Nemocenské poistenie1,40 %8 477,00118,67
Dôchodkové poistenieStarobné4,00 %8 477,00339,08
Invalidné3,00 %8 477,00254,31
Poistenie v nezamestnanosti1,00 %8 477,0084,77
Sociálne poistenie spolu9,40 %-796,83
Zdravotné poistenie4,00 %, príp. 2,00 %Nie je určenýNie je určený

Odvody zamestnanca sú spolu 13,4 %. 

Výška zdravotného poistenia je stanovená vo výške 4 % a v prípade zdravotne postihnutej osoby sa kráti na polovicu, t. j. na 2 %.

Odvody zamestnávateľa za zamestnancov v roku 2023

Zamestnávateľ je povinný mesačne platiť odvody za svojich zamestnancov. Odvody zamestnávateľa za zamestnanca sú spolu 35,2 % z jeho vymeriavacieho základu, čiže hrubej mzdy. Sadzba odvodov zamestnávateľa za zamestnanca do zdravotnej poisťovne je 10,00 %, resp. 5,00 % pri zdravotne postihnutej osobe.

Poistenie zamestnávateľSadzba poistnéhoMaximálny VZ v €Maximálna výška poistného v €
Nemocenské poistenie1,40 %8 477,00118,67
Dôchodkové poistenieStarobné 14,00 %8 477,001186,78
Invalidné3,00 %8 477,00254,31
Poistenie v nezamestnanosti1,00 %8 477,0084,77
Garančné poistenie0,25 %8 477,0021,19
Úrazové poistenie0,80 %neobmedzenýneobmedzená
Rezervný fond4,75 %8 477,00402,65
Sociálne poistenie spolu25,20 %-2 068,37
Zdravotné poistenie10,00 %, príp. 5,00 %Nie je určenýNie je určený

 

odvody zamestnávateľa za zamestnancov

Odvody živnostníka (SZČO) v roku 2023

Odvody SZČO do Sociálnej poisťovne

Hranica príjmu za rok 2022 pre vznik povinnosti SZČO platiť od 1.7.2023 odvody do Sociálnej poisťovne je 7 266 eur. 

Povinný odvod do Sociálnej poisťovne platí vo výške 33,15 % z vymeriavacieho základu vypočítaného na základe údajov z podaného daňového priznania za predchádzajúce zdaňovacie obdobie. 

Minimálny mesačný vymeriavací základ pre platenie sociálneho poistenia v roku 2023 je stanovený vo výške 605,50 € a maximálny vymeriavací základ na účely sociálneho poistenia je pre rok 2023 stanovený vo výške 8 477 €.

Minimálna výška sociálnych odvodov v roku 2023 je 200,72 € a maximálna výška je 2 810,12 €.

Odvody SZČO do Sociálnej poisťovne - porovnanie20232022
Minimálna výška200,72 €187,78 €
Maximálna výška2 810,12 €2 629,12 €

Odvody SZČO do zdravotnej poisťovne

Zdravotné poistenie u SZČO sa platí vo forme preddavkov. Zúčtováva sa v ročnom zúčtovaní poistného po skončení príslušného kalendárneho roka, v ktorom vyčísli skutočne poistné a porovná ho so zaplatenými preddavkami. Výšku preddavkov stanovuje zdravotná poisťovňa, ktorá vychádza z údajov v podanom daňovom priznaní. 

Minimálny VZ pre zdravotné poistenie samostatne zárobkovo činnej osoby a dobrovoľne nezamestnanej osoby platný od 1.1.2023 je zákonom stanovená suma, ktorá predstavuje 50 % z priemernej mesačnej mzdy za rok 2021 (t. j. 50 % z 1211 €), čiže výška minimálneho VZ od roku 2023 je 605,50 €

Preddavky na zdravotné poistenie pre SZČO sú splatné do 8. dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca. Po skončení kalendárneho roka zdravotná poisťovňa vykoná ročné zúčtovanie zdravotného poistenia podľa § 19 zákona o zdravotnom poistení.

Minimálny preddavok SZČO na rok 2023 je 84,77 € a minimálny preddavok SZČO so zdravotným postihnutím bude 39,65 €.

Odvody SZČO na zdravotné poistenie - porovnanie20232022
Minimálny preddavok 84,77 €79,31 €
zdravotné a sociálne odvody szčo 2021
Poistenie SZČOSadzba poistnéhoMinimálny VZ v €Suma poistného v €Maximálny VZ v €Suma poistného v €
Nemocenské poistenie4,40 %605,5026,648 477,00372,98
Dôchodkové poistenieStarobné18,00 %605,50108,998 477,001525,18
Invalidné6,00 %605,5036,338 477,00508,62
Rezervný fond4,75 %605,5028,768 477,00402,65
Sociálne poistenie spolu33,15 %-200,72-2809,33
Zdravotné poistenie 14,00 %, príp. 7,00 %605,5084,77 resp. 42,38Nie je určenýNie je určený

Minimálne odvody živnostníkov sa od januára 2023 zvýšia o 18,40 € v porovnaní s rokom 2022. 

Zdravotným a sociálnym odvodom sa venujeme podrobnejšie v osnove akreditovaného kurzu Mzdy a personalistika.

© 2014 - 2023 Agentúra JASPIS. Všetky práva vyhradené.