Zákaznícka zóna

Zdravotné a sociálne odvody v roku 2021

V januári sa menia odvody do zdratovnej a sociálnej poisťovne. Aká je ich aktuálna výška pre SZČO, zamestnancov a zamestnávateľov od 1.1.2021?

zdravotné a sociálne odvody 2021

Sociálne poistenie

Platenie odvodov do sociálnej poisťovne upravuje Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.

Odvody do sociálnej poisťovne sa skladajú z nasledovných čiastkových poistení:

Pri výpočte odvodov na sociálne poistenie sa vychádza z hrubej mzdy zamestnanca. Zamestnanec platí odvody z nemocenského, invalidného, starobného a zdravotného poistenia a poistenia v nezamestnanosti. Zamestnanec neplatí úrazové poistenie, garančné poistenie a rezervný fond solidarity.

Minimálny vymeriavací základ zamestnanca pre výpočet odvodov do Sociálnej poisťovne nie je stanovený. Maximálny vymeriavací základ v roku 2021 sa vypočíta ako 7-násobok priemernej mesačnej mzdy dosiahnutej v roku 2019 t. j. 7 x 1092 € = 7 644 €.

zdravotné a sociálne odvody 2021

Zdravotné poistenie

Odvody na zdravotné poistenie upravuje Zákon č. 580/2004 Z.z. Odvody na verejné zdravotné poistenie tzv. preddavky na poistné sú mesačné zálohovo odvádzané finančné prostriedky, ktoré sa po uplynutí kalendárneho roka zúčtovávajú v ročnom zúčtovaní poistného.

Preddavky na zdravotné poistenie majú povinnosť platiť a odvádzať:  

Minimálny ani maximálny vymeriavací základ pre zamestnanca ani zamestnávateľa nie je určený. Platí, že pri zamestnancovi zamestnanom na plný úväzok je hranica výška minimálnej mzdy, ktorá je v roku 2021 vo výške 623 € (prípadne podľa stupňa náročnosti).

Maximálny vymeriavací základ pre príjmy z dividend je pre rok 2021 stanovený v sume 65 520 €.

Zákon o ZP umožňuje znížiť sumu preddavkov na zdravotné poistenie prostredníctvom odpočítateľnej položky zamestnancov. Odpočítateľnú položku si môže uplatniť iba zamestnanec v:

Takýto zamestnanec si môže uplatniť odpočítateľnú položku, ale len ak jeho hrubý príjem z uvedenej činnosti je nižší ako 570 €. Maximálna výška odpočítateľnej položky je 380 €.

Výšku odpočítateľnej položky vypočítame podľa vzorca:

Odpočítateľná položka = [380 - ((príjem zo zárobkovej činnosti - 380)*2) / počet dní mesiaca] * počet odpracovaných dní

zdravotné a sociálne odvody zamestnanca 2021

Odvody zamestnanca v roku 2021

Poistenie zamestnanec  Sadzba poistnéhoMaximálny VZ v €Maximálna výška poistného v €
Nemocenské poistenie1,40 %7 644,00107,01
Dôchodkové poistenieStarobné4,00%7 644,00305,46
Invalidné3,00%7 644,00229,32
Poistenie v nezamestnanosti1,00%7 644,0076,44
Sociálne poistenie spolu9,40 %-718,53
Zdravotné poistenie4,00 %, príp. 2,00 %Nie je určenýNie je určený

Odvody zamestnanca sú spolu 13,4 %. 

Výška zdravotného poistenia je stanovená vo výške 4 % a v prípade zdravotne postihnutej osoby sa  kráti na polovicu, t. j. na 2 %.

Odvody zamestnávateľa za zamestnancov v roku 2021

Poistenie zamestnávateľSadzba poistnéhoMaximálny VZ v €Maximálna výška poistného v €
Nemocenské poistenie1,40 %7 644,00107,01
Dôchodkové poistenieStarobné 14,00 %7 644,001070,16
Invalidné3,00 %7 644,00229,32
Poistenie v nezamestnanosti1,00 %7 644,0076,44
Garančné poistenie0,25 %7 644,0019,11
Úrazové poistenie0,80 %neobmedzenýneobmedzená
Rezervný fond4,75 %7 644,00363,09
Sociálne poistenie spolu25,20 %-1 865,13
Zdravotné poistenie10,00 %, príp. 5,00 %Nie je určenýNie je určený

Zamestnávateľ je povinný mesačne platiť odvody za svojich zamestnancov. Odvody zamestnávateľa za zamestnanca sú spolu 35,2 % z jeho vymeriavacieho základu, čiže hrubej mzdy. Sadzba odvodov zamestnávateľa za zamestnanca do zdravotnej poisťovne je 10,00 %, resp. 5,00 % pri zdravotne postihnutej osobe.

odvody zamestnávateľa za zamestnancov

Odvody živnostníka (SZČO) v roku 2021

SZČO platí povinný odvod do Sociálnej poisťovne vo výške 33,15 % z vymeriavacieho základu vypočítaného na základe údajov z podaného daňového priznania za predchádzajúce zdaňovacie obdobie.

Minimálny mesačný vymeriavací základ pre platenie sociálneho poistenia v roku 2021 je stanovený vo výške 546 € a maximálny vymeriavací základ na účely sociálneho poistenia je pre rok 2021 stanovený vo výške 7 644 €.

Minimálna výška sociálnych odvodov v roku 2021 bude 180,99 € a maximálna výška je 2 533,98 €.

Zdravotné poistenie u SZČO sa platí vo forme preddavkov. Zúčtováva sa v ročnom zúčtovaní poistného po skončení príslušného kalendárneho roka, v ktorom vyčísli skutočne poistné a porovná ho so zaplatenými preddavkami. Výšku preddavkov stanovuje zdravotná poisťovňa, ktorá vychádza z údajov v podanom daňovom priznaní. 

Minimálny VZ pre zdravotné poistenie samostatne zárobkovo činnej osoby a dobrovoľne nezamestnanej osoby platný od 1.1.2021 je zákonom stanovená suma, ktorá predstavuje 50 % z priemernej mesačnej mzdy za rok 2019 (t. j. 50 % z 1 092 €), čiže výška minimálneho VZ od roku 2021 je 546 €. 

Preddavky na zdravotné poistenie pre SZČO sú splatné do 8. dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca. Po skončení kalendárneho roka zdravotná poisťovňa vykoná ročné zúčtovanie zdravotného poistenia podľa § 19 zákona o zdravotnom poistení.

Minimálny preddavok SZČO na rok 2021 je 76,44 € a minimálny preddavok SZČO so zdravotným postihnutím bude 38,22 €.

zdravotné a sociálne odvody szčo 2021
Poistenie SZČOSadzba poistnéhoMinimálny VZ v €Suma poistného v €Maximálny VZ v €Suma poistného v €
Nemocenské poistenie4,40 %546,0024,027 644,00336,33
Dôchodkové poistenieStarobné18,00%546,0098,287 644,001375,92
Invalidné6,00%546,0032,767 644,00458,64
Rezervný fond4,75%546,0025,937 644,00363,09
Sociálne poistenie spolu33,15%-180,99-2533,98
Zdravotné poistenie 14,00%, príp. 7,00%546,0076,44 resp. 38,22Nie je určenýNie je určený

Minimálne odvody živnostníkov sa od januára 2021 v porovnaní s rokom 2020 zvýšia 18,63 €

Zdravotným a sociálnym odvodom sa venujeme podrobnejšie v osnove akreditovaného kurzu Mzdy a personalistika.

 

publikované: 14. 01. 2021

Naše webové stránky používajú cookies a uchovávajú Vašu IP adresu. Viac informácií nájdete tu.