Rastie vám počet pohľadávok? Ako na neuhradené faktúry

Tipy 29.6.2020 Michaela Struhárová
Platobná disciplína podnikov a podnikateľov na Slovensku z dlhodobého hľadiska veľmi nízka, čoho výsledkom je vysoký podiel pohľadávok, t.j. neuhradených faktúr v účtovníctve.
pohľadávky v účtovníctve

Pohľadávky, ako zložka majetku podniku, majú zásadný vplyv na celkovú hodnotu podniku, pričom likvidnosť pohľadávok je pre platobnú schopnosť podniku životne dôležitá. 

Aktuálne prebiehajúca pandémia a výpadky príjmov spôsobili, že vo firmách sa čoraz viac hromadia pohľadávky po lehote splatnosti. Niektoré sa stávajú nevymožiteľnými a firmy začínajú čeliť druhotnej platobnej neschopnosti, kedy sa podnik stane insolventný a nebude schopný uhradiť svoje vlastné záväzky z dôvodu extrémne dlhej doby inkasa pohľadávok svojich odberateľov.

Podľa European Payment Report 2019, až 44 % spoločností na Slovensku akceptuje požiadavku na dlhšie doby splatnosti, ako by im vyhovovalo. Európsky priemer je 18 %. 

Pohľadávky v majetku firmy

Pohľadávka predstavuje položku obežných aktív podniku, čiže súčasť majetku podniku. Pohľadávku možno definovať ako nárok veriteľa na určité peňažné, prípadne vecné plnenie zo strany dlžníka

Z tohto pohľadu ide o typ aktíva, ktorý sa v konkrétnej budúcnosti má premeniť na peniaze. Pohľadávku môžeme považovať za odloženú platbu vo forme úveru poskytnutému odberateľovi za istých podmienok.

Z hľadiska doby splatnosti členíme pohľadávky na:

pohľadávky v účtovníctve

Zabezpečenie pohľadávok

V praxi sa odporúča zvoliť si vhodnú formu riadenia a zabezpečenia pohľadávok tak, aby prípadná nesolventnosť obchodného partnera neohrozila existenciu a úspešnosť podnikateľskej činnosti firmy. Jedným z opatrení, ktoré môžu v podniku pomôcť redukovať množstvo pohľadávok je zabezpečiť pohľadávky zabezpečovacími nástrojmi. 

Na zabezpečenie pohľadávok sa v praxi využívajú rôzne nástroje, ktoré sú upravené v záväzkovo-obchodných vzťahoch, ako napr.

zabezpečenie pohľadávky

Vymáhanie pohľadávky, t.j. neuhradenej faktúry

Pohľadávky od odberateľa je možné vymáhať dvomi spôsobmi, a to súdnou cestou alebo mimosúdne.

Mimosúdne vymáhanie pohľadávky

Mimosúdne vymáhanie sa uskutočňuje prostredníctvom vlastných interných zamestnancov alebo využitím služieb špecializovaných inkasných spoločností. Ide o najčastejšie využívanú formu vymáhania, s ktorou sa spája menšie množstvo problémov a zároveň  je proces časovo menej náročný. Cieľom vybranej formy vymáhania je inkaso danej pohľadávky v čo najkratšom časovom intervale, ako aj zachovanie si korektných obchodných vzťahov s dlžníkmi.

Mimosúdne vymáhanie sa realizuje v niekoľkých nadväzujúcich krokoch. Najčastejšie sa vymáhanie realizuje prostredníctvom nasledovného postupu: telefonické kontaktovanie dlžníka, osobné stretnutia s dlžníkom, pokus o zmier, písomná forma upomienkovania a pod.

Trvanie celého procesu mimosúdneho konania by nemalo presiahnuť 2 až 3 mesačný interval a vtedy môžeme skonštatovať, že konanie bolo úspešné. V prípade, že pri mimosúdnom konaní sme nedosiahli požadovaný výsledok, nastupuje druhá fáza vymáhania, ktorá má podobu súdneho konania.

Vymáhanie pohľadávok súdnou cestou

Vymáhanie pohľadávok súdnou cestou nemusí byť vždy len následným krokom po neúspešnom mimosúdnom konaní. Môže ísť aj o prípady, kedy dôjde k priamemu podaniu žaloby na súd, ak ste si vedomí, že proces mimosúdneho konania by nemal žiadny význam. Počas súdneho konania je potrebné využiť služby právneho zástupcu, ktorý bude spoločnosť, čiže veriteľa zastupovať pred súdom. V prípade, že dlžník nezaplatí pohľadávku ani v lehote, ktorá je stanovená súdom, dochádza k exekúcii na majetok dlžníka.

Pohľadávky v účtovníctve

Všeobecné pravidlá účtovania pohľadávok a záväzkových vzťahov pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva upravuje ustanovenie § 48 opatrenia MF SR č. 230564/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva.

Pohľadávky v podvojnom účtovníctve majú vplyv na základ dane. Bez ohľadu na skutočnosť či došlo k jej úhrade, pohľadávka vstupuje do výnosov.

Pohľadávky z obchodných vzťahov, napríklad voči odberateľom sa účtujú v účtovej triede 3. 

Poskytnuté preddavky dodávateľom okrem preddavkov na dlhodobý majetok sa účtujú v účtovej skupine 31 – Pohľadávky. Na účte 311 sa účtuje na základe faktúr alebo dokladov nahrádzajúcich splnené dodávky výrobkov, zvierat, materiálu, tovaru, za predaný dlhodobý majetok, za vykonané práce a služby a podobne. 

Pohľadávky voči odberateľom sa účtujú na ťarchu účtu 311 so súvzťažným zápisom v prospech účtov tržieb v účtovej triede 6 a u platiteľov DPH zároveň v prospech účtu 343 – Daň z pridanej hodnoty.

vymáhanie pohľadávky

Záväzky v účtovníctve

V prípade dlhej doby splatnosti pohľadávok sa môže v podniku zvyšovať doba úhrady záväzkov čoho dôsledkom sa začína prejavovať druhotná platobná neschopnosť firmy, kedy firma nie je schopná hradiť svoje záväzky z dôvodu neuhradených faktúr od svojich odberateľov.

Neuhradené záväzky majú u účtovnej jednotky, ktorá účtuje v sústave podvojného účtovníctva vplyv na základ dane. V prípade neuhradených záväzkov sa bude základ dane zvyšovať nasledovne:

© 2014 - 2024 Agentúra JASPIS. Všetky práva vyhradené.