Ako funguje elektronická PN + zmeny od 1.1.2024

Elektronické potvrdzovanie dočasnej pracovnej neschopnosti funguje od 1.6.2022. Od 1. januára sa rozširuje okruh lekárov, ktorí môžu vystaviť elektronickú PN.
elektronická PN

Novela zákona o sociálnom poistení č. 125/2022, ktorá bola schválená dňa 24.marca 2022 a vyhlásená v Zbierke Zákonov SR dňa 13.4.2022 prináša niekoľko zmien v oblasti sociálneho poistenia, z ktorých časť je účinná od 13.4.2022, časť od 1.6.2022 a časť od 1.1.2023.

My sa v tomto článku budeme venovať najvýznamnejšej zmene, ktorá je účinná od 1.6.2022 a to zavedeniu tzv. elektronického potvrdzovania dočasnej pracovnej neschopnosti.

Ako sa uvádza v dôvodovej správe, zavedenie elektronického potvrdzovania dočasnej PN má významne znížiť administratívne zaťaženie poistencov, poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, zamestnávateľov, ako aj Sociálnej poisťovne. Celý proces má byť v čo najväčšej možnej miere digitalizovaný medzi jednotlivými zainteresovanými subjektmi, a má nahradiť momentálne používané tlačivo v papierovej podobe.

Ošetrujúci lekár však naďalej môže počas prechodného obdobia, t.j. do 31.mája 2023 potvrdzovať dočasnú pracovnú neschopnosť na tlačive tak, ako doposiaľ. 

Povinnosť vytvárať záznam e-PN je od 1.6.2023. 

Ako sa elektronická PN- ka dotkne jednotlivých zainteresovaných subjektov?

V spojitosti so zaznamenávaním PN do systému elektronického zdravotníctva dochádza k zmenám v oznamovacích povinnostiach

Národné centrum zdravotníckych informácií (ďalej len “NCZI”)

V súvislosti s vyššie uvedenou zmenou, Sociálna poisťovňa počnúc dňom 13.4.2022 poskytuje NCZI zo svojho informačného systému bez súhlasu dotknutých osôb údaje, vrátane osobných údajov o nemocenskom poistení a dôchodkovom poistení fyzických osôb, na účel vystavenia potvrdenia o dočasnej PN zaznamenanej v systéme e-zdravotníctva v elektronickej podobe.

Vyššie uvedené tak bude ošetrujúcemu lekárovi slúžiť na identifikovanie poistných vzťahov, pri ktorých bude potvrdzovať dočasnú pracovnú neschopnosť. 

Ošetrujúci lekár 

Po novom, ak príslušný ošetrujúci lekár rozhodne o dočasnej pracovnej neschopnosti osoby, vystaví potvrdenie o PN vytvorením elektronického záznamu o dočasnej PN v tzv. elektronickej knižke v NCZI, v ktorom vyznačí poistný vzťah, vo vzťahu ku ktorému osoba vzhľadom na chorobu nemôže zárobkovú činnosť vykonávať, a určí tejto osobe liečebný režim. 

Ak má napríklad osoba, ktorá je uznaná za dočasne PN viac poistných vzťahov (napríklad pracovný pomer a dohodu), ošetrujúci lekár určí, v ktorom z uvedených poistných vzťahov môže/nemôže zárobkovú činnosť vykonávať vzhľadom na charakter práce a liečebný režim poistenca.

Osoba, ktorá je uznaná za dočasne PN má právo ošetrujúceho lekára požiadať o vystavenie potvrdenia o vyhotovení elektronického záznamu. Nesprávne vystavený e-záznam o dočasnej PN je príslušný ošetrujúci lekár povinný bezodkladne stornovať.

Príslušný ošetrujúci lekár v zázname e-PN určí dátum predpokladaného skončenia dočasnej pracovnej neschopnosti. Taktiež v zázname budú uvedené informácie o liečebnom režime osoby, napríklad vychádzky, miesto pobytu počas PN osoby.

Poznámka: Sociálna poisťovňa sa vytvorením e-záznamu o dočasnej PN v systéme NCZI o začatí PN dozvie automaticky. Následne bude mať za povinnosť bezodkladne o tejto práceneschopnosti informovať zamestnávateľa dočasne práceneschopného zamestnanca. 

elektronická PN

Potvrdzovanie dočasnej pracovnej neschopnosti poskytovateľom zdravotnej starostlivosti

Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti je povinný potvrdzovať dočasnú pracovnú neschopnosť na tlačive určenom Sociálnou poisťovňou alebo v systéme elektronického zdravotníctva.

Od 1.6.2022 sa teda za potvrdzovanie dočasnej pracovnej neschopnosti považuje, okrem papierového, aj elektronické potvrdenie vzniku dočasnej PN.

Elektronické potvrdenie vzniku dočasnej PN sa považuje za:

Sociálna poisťovňa

V prípade elektronického zaznamenávania dočasnej PN je Sociálna poisťovňa povinná:

Poznámka: Komunikácia Sociálnej poisťovne so zamestnávateľom vo vzťahu k e-PN bude prebiehať prostredníctvom Systému elektronických služieb Sociálnej poisťovne (SES). 

Zamestnávateľ

V prípade elektronického zaznamenávania dočasnej PN je zamestnávateľ povinný:

Poistenec 

V prípade elektronického zaznamenávania dočasnej PN je poistenec povinný:

Poistenec bude mať prístup k e-PN v službe “Elektronický účet poistenca” , ktorý vychádza z pôvodnej aplikácie “Individuálny účet poistenca” , ktorý prešiel výraznou modernizáciou.

V prípade potvrdzovania dočasnej pracovnej neschopnosti tak ako doposiaľ, t.j. v papierovej podobe (najneskôr do 31.5.2023), sa z pohľadu oznamovacích povinností nič nemení.

Zmeny v ePN od 1.1.2024

Od 1.1.2024 sa rozšíri okruh lekárov, ktorí budú vystavovať dočasnú pracovnú neschopnosť v rámci elektronickej dočasnej PN. Okrem aktuálne oprávnených lekárov sa do systému zapoja aj ambulantní lekári so špecializáciou v inom špecializačnom odbore alebo zubní lekári pri poskytovaní špecializovanej ambulantnej starostlivosti. 

Vystavenie ePN je zároveň žiadosťou o nemocenskú dávku, ktorú Sociálna poisťovňa poistencovi automaticky posúdi a v prípade splnenia zákonných podmienok aj automaticky vyplatí bez potreby návštevy pobočky a osobitnej žiadosti. Poistencovi teda v prípade zdravotných problémov stačí len návšteva lekára a následne sa odchádza liečiť. Všetky údaje a dokumenty si lekár a inštitúcie vymenia už elektronicky. Poistenec má všetky údaje o svojej práceneschopnosti prístupné vo svojom Elektronickom účte poistenca.

Autorka článku je lektorka Martina Švaňová, ktorá pôsobí v oblasti miezd a personalistky už od roku 2000. V Agentúre Jaspis najčastejšie školí kurzy Mzdy a personalistkaMzdy pre pokročilých

© 2014 - 2024 Agentúra JASPIS. Všetky práva vyhradené.