Odpočet daňovej straty v roku 2022

Účtovníctvo 21.7.2022 Michaela Struhárová
Daňovú stratu môže vykázať každá právnická osoba a tiež každá fyzická osoba - podnikateľ. V žiadnom prípade nemôže dosiahnuť daňovú stratu fyzická osoba, ktorá má príjem len zo závislej činnosti. Daňovú stratu nemôžu vykázať ani tie fyzické osoby, ktoré síce majú príjem z podnikania alebo inej samostatne zárobkovej činnosti, ale uplatňujú si paušálne výdavky.
odpočet daňovej straty 2022

Pri príjmoch z prenájmu, z použitia diela a umeleckého výkonu, z kapitálového majetku a ostatných príjmov podľa § 8 zákona, tiež nie je možné dosiahnuť daňovú stratu. Pre určenie daňovej straty je kľúčový výsledok hospodárenia za príslušné zdaňovacie obdobie.

Ako zistíme základ dane a ako vzniká daňová strata?

Po skončení zdaňovacieho obdobia prichádza čas na vypracovanie daňového priznania za dané zdaňovacie obdobie. Pri podaní daňového priznania je postup pre právnické a fyzické osoby rovnaký.

Daňový subjekt si zráta svoje celkové príjmy/výnosy a na druhej strane svoje celkové výdavky/náklady. Získaný výsledok hospodárenia z účtovníctva sa pri výpočte základu dane ďalej upravuje o pripočítateľné položky a odpočítateľné položky k výsledku hospodárenia. Rozdiel medzi výsledkom hospodárenia a základom dane vzniká z dôvodu, že zákon o dani z príjmov:

Pre lepšie pochopenie si môžeme uviesť niekoľko príkladov na pripočítateľnú a odpočítateľnú položku k výsledku hospodárenia. 

Medzi pripočítateľné položky patria napríklad náklady na reprezentáciu, dary, spotreba PHM nad limit, platby sankčného charakteru, suma daňovej zostatkovej ceny presahujúca príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku, tvorba rezerv, ktoré nie sú daňovým výdavkom, náklady viazané na úhradu ako je nájomné a pod. 

Naopak k odpočítateľným položkám patria napríklad výnosy zdaniteľné až po inkase, výnosy zdaňované zrážkou, ktoré nie sú považované za preddavok (napr. úroky z bežného účtu), suma daňových odpisov dlhodobého majetku prevyšujúca účtovné odpisy. 

Takto zistený základ dane je hodnota, z ktorej daňovník priamo vypočíta svoju daňovú povinnosť. O základe dane hovoríme len v tom prípade, ak výsledná hodnota je vyššia ako 0. V prípade, že výsledná hodnota je menšia ako 0, hovoríme o daňovej strate.

Pravidlá pre odpočet daňovej straty

Zákon o dani z príjmov umožňuje, aby si každý daňovník umoril (odpočítal) základ dane o vykazovanú daňovú stratu z predchádzajúcich období. Novela zákona o dani z príjmov so sebou priniesla nové pravidlá pre odpočet daňovej straty ako pre právnické osoby, tak aj pre SZČO. 

Zmenené pravidlá odpočtu daňovej straty sa týkajú:

Nové pravidlá odpočtu daňovej straty

Nové pravidlá odpočtu daňovej straty a status mikrodaňovníka majú prispieť k možnosti daňovej optimalizácie.

 

© 2014 - 2024 Agentúra JASPIS. Všetky práva vyhradené.