Sumár zmien, ktoré prináša novela zákona o DPH (účinnosť v 2024 a 2025)

Dane 29.5.2024 Michaela Struhárová
Parlament schválil 24. apríla 2024 novelu zákona č. 222/2004 o dani z pridanej hodnoty (ďalej len zákon o DPH). Väčšina zmien v zákone o DPH nadobudne účinnosť až v roku 2025. Aké zmeny prináša novela zákona o DPH?
novela-zakona-DPH-2024-2025.jpg

Registrácia tuzemskej osoby pre DPH

Zmena v registrácii tuzemskej osoby pre DPH vstupuje do platnosti od 1.1.2025. Novela mení obdobie, za ktoré sa počíta obrat a tiež výšku obratu na účely povinnej registrácie tuzemskej osoby. Po novom sa nebude sledovať obdobie 12 po sebe idúcich mesiacov, ale kalendárny rok. 

Novela mení aj sumy na sledovanie obratu, ktorých pesiahnutým vznikne povinnosť registrovať sa pre DPH:

Skracuje sa aj lehota na podanie žiadosti o registráciu na 5 dní a zdaniteľná osoba sa po novom stane platiteľom DPH odo dňa, kedy nastane skutočnosť, na základe ktorej sa stala platiteľom.

Pred prijatím novely zákona o DPH sa obrat sledoval za obdobie 12 po sebe idúcich kalendárnych mesiacov a výška obratu na povinnú registráciu pre DPH bola v sume 49 790 eur. Zdaniteľná osoba musela podať žiadosť o registráciu do 20. dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom dosiahla obrat.

Príklad na registráciu po novele zákona:

Spoločnosť presiahne 1.8.2025 obrat 50 000 eur. Do 5 dní je táto spoločnosť povinná podať žiadosť o registráciu pre DPH. Daňový úrad preverí uvedené skutočnosti v žiadosti a do 10 dní pridelí spoločnosti IČ DPH. Túto spoločnosť daňový úrad zaregistruje ako platiteľa DPH až od 1.1.2026. 

Ak by však do 1.1.2026 spoločnosť presiahla obrat 62 500 eur, musí túto skutočnosť bezodkladne oznámiť daňovému úradu a už v tom okamihu sa stáva platiteľom DPH.

Zmena sa dotkne aj daňovníkov, ktorí majú obrat vylúčne z oslobodených plnení v oblasti finančných a poisťovacích služieb. Týmto daňovníkom opäť vzniká povinnosť registrácie pre DPH.

Podmienky pre dobrovoľnú registráciu pre DPH zostávajú nezmenené.

Prečítajte si: Registrácia za platiteľa DPH: Od akého obratu je povinná?

Registrácia zahraničných osôb pre DPH

Od 1.1.2025 sa menia aj podmienky pre registráciu zahraničných osôb pre DPH. V súčasnosti sa zahraničná osoba musí registrovať pre DPH ešte pred vykonaním činnosti, ktorá je predmetom dane a ktorá jej ukladá povinnosť registrácie. 

Novela však ustanovuje, že zahraničná osoba sa musí registrovať pre DPH až po uskutočnení zdaniteľného obchodu, ktorý je predmetom dane a ktorý jej ukladá povinnosť registrácie.

Aj pre zahraničnú osobu platí 5-dňová lehota na podanie žiadosti o registráciu a doplnila sa tiež lehota 10 dní pre daňový úrad, dokedy je povinný zdaniteľnú osobu zaregistrovať a prideliť jej IČ DPH. 

Taktiež sa zavádza, že zahraničná osoba môže podať žiadosť o zrušenie registrácie pre DPH najskôr po uplynutí jedného kalendárneho rodo odo dňa, keď sa stala platiteľom DPH.

Oneskorená registrácia pre DPH

Novela zákona o DPH sprísňuje podmienky pre oneskorenú registráciu pre DPH. Doteraz platilo, že ak si zdaniteľná osoba nesplnila registračnú povinnosť v riadnom termíne, mohla podať jedno mimoriadne daňové priznanie a jeden kontrolný výkaz, v ktorom vykázala všetky transakcie, kedy už mala byť v postavení zdaniteľnej osoby.

Podľa novely zákona, ak si zdaniteľná osoba nesplní registračnú povinnosť a oneskorene podá žiadosť o registráciu pre DPH, bude povinná oneskorene podať daňové priznania a kontrolné výkazy. Daňové priznania a kontrolné výkazy budú musieť ísť v chronologickom poradí od prvého obdobia, za ktoré mali byť podané ale neboli podané z dôvodu nesplnenia registračnej povinnosti v stanovenej lehote.

Pre daňovníka, ktorý požiada o oneskorenú registráciu pre DPH sa výrazne zvýši administratívna záťaž a neskoré podania daňových priznaní tiež podliehajú sankciám.

Prečítajte si: Oneskorená registrácia pre DPH. Aké povinnosti vás neminú?

Osobitná úprava pre malé podniky

Od 1.1.2025 sa zavádza nový systém oslobodenia od dane na území Európskej únie pre domáce a zahraničné malé podniky. Túto osobitnú úpravu môže využiť zahraničná zdaniteľná osoba v prípade, že jej obrat v tuzemsku nepresiahne v prebiehajucom kalendárnom roku sumu 62 500 eur a súčasne jej ročný obrat v Európskej únii nepresiahne 100 000 eur. V členskom štáte usadenia jej bude pridelené IČ DPH s príponou EX, ktoré jej bude oznámené pre Slovenskú republiku.

Podobne to bude platiť aj pre tuzemské zdaniteľné osoby v zahraničí. Ročný obrat tuzemskej zdaniteľnej osoby nepresiahne v Európskej únii obrat 100 000 eur a zároveň v členskom štáte, v ktorom chce tuzemská osoba uplatňovať osobitnú úpravu, nedosahuje stanovený lokálny obrat. V tuzemsku musí požiadať o pridelenie IČ DPH čísla s príponou EX a uvedie štáty, v ktorých chce danú úpravu využívať.

V schválených členských štátoch bude môcť dodávať tovary a služby s oslobodením od dane bez povinnosti registrácie. 

Samozdanenie pri dovoze tovaru

Od 1. júla 2025 sa zavádza možnosť uplatniť samozdanenie pri dovoze tovaru z tretích štátov do tuzemska. V súčasnosti si môže daňovník uplatniť odpočet DPH len z tovarov dovezených do tuzemska až po vyrubení a úhrade dane colnému úradu. Po vstúpení novely do platnosti si bude môcť daňovník po splnení zákonom stanovených podmienok uplatniť režim samozdanenia rovnako, ako keby dovážal tovar z členských štátov Európskej únie. 

Samozdanenie pri dovoze tovaru bude môcť využiť daňovník, na ktorého účet sa dovážaný tovar prepúšťa do colného režimu voľný obeh alebo dočasné použitie s čiastočným oslobodením od dovozného cla, v prípade že:

Samozdanenie pri dovoze tovaru bude môcť teda uplatniť platiteľ usadený v SR, na ktorého účet sa podáva colné vyhlásenie a ktorý spĺňa stanovené podmienky. Samozdanenie na takýto tovar bude možné použiť prvýkrát na dovoz tovaru, pri ktorom daňová povinnosť vznikne po 30.6.2025.

Dodanie tovaru pri leasingu

Novela zákona o DPH sa dotkne aj lízingových spoločností. Dochádza k zmene posúdenia nájomných zmlúv s dojednanou opciou kúpy odovzdaného tovaru nájomcovi. Takéto dodanie sa nebude považovať za dodanie služby, kedy sa DPH platila počas celej doby nájmu. 

Po novom pôjde o dodanie tovaru, pri ktorom je potrebné odviesť daň z celej hodnoty nájmu už pri uzatvorení zmluvy a pri odovzdaní tovaru nájomcovi.

Odpočítanie DPH nielen na základe faktúry

Novela zákona zavádza od 1.1.2025 možnosť odpočítania dane pri nadobudnutí tovaru z iného členského štátu Európskej únie aj na základe iného dokladu ako je faktúra, ak faktúra nie je k dispozícii. Daňovník však bude povinný preukázať inými dokladmi, že došlo k reálnemu nadobudnutiu tovaru, ako aj výšku daňovej povinnosti.

Ostatné dôležité zmeny v zákone o DPH

© 2014 - 2024 Agentúra JASPIS. Všetky práva vyhradené.