Mzdové veličiny a čistá mzda zamestnanca 2020

Čistá mzda zamestnanca sa oproti roku 2019 zmení. Od roku 2020 sa menia výšky veličín, ktoré ovplyvňujú jej hodnotu. Asi najzásadnejšou zmenou je vyššia nezdaniteľná časť základu dane. Mzdové veličiny na rok 2020 spolu s príkladom na výpočet čistej mzdy zamestnanca nájdete v článku.
čistá mzda zamestnanca 2020

Mzdové veličiny v roku 2020

Spôsob, ako sa vypočíta čistá mzda zamestnanca zo závislej činnosti ostáva oproti roku 2019 nemenný. Zmenili sa však veličiny, ktoré vplývajú na to, koľko nakoniec dostaneme vyplatené. 

Od 1. júla 2019 sa zvýšila suma životného minima. Od nej závisí výška nezdaniteľnej časti základu dane, daňový bonus na dieťa aj sadzba dane. Od 1.7.2019 do 30.6.2020 je suma životného minima stanovená na úrovni 210,20 eur/mesiac.

Rovnako vláda schválila zvýšenie minimálnej mzdy, ktorá sa zvyšuje najviac za posledných 17 rokov. 

Minimálna mzda od 1.1.2020 stanovila na úrovni:

Spomínaná suma je hrubou minimálnou mzdou, z ktorej sa následne vypočíta čistá mzda, ktorú zamestnanec dostane vyplatenú. 

čistá mzda zamestnanca

Aké sú jednotlivé kroky výpočtu čistej mzdy zamestnanca?  

Najprv sa z hrubej mzdy vypočítajú odvody do zdravotnej a sociálnej poisťovne, následne odpočítame nezdaniteľnú časť základu dane, aby sme dostali základ dane a vypočítali preddavok na daň z príjmu. K mzde sa pripočíta daňový bonus na dieťa, ak ho zamestnanec poberá a získame jeho čistú mzdu, ktorú mu zamestnávateľ vyplatí. 

Prejdime si detailne jednotlivé kroky s veličinami, ktoré sú platné na rok 2020. 

Odvody do Sociálnej poisťovne v roku 2020

Odvody do Sociálnej poisťovne sa vypočítajú z hrubej mzdy. Sadzby odvodov sa v roku 2019 oproti minulému roku nemenia. Zamestnanec do Sociálnej poisťovne odchádza z hrubej mzdy 9,4 % a konkrétne ide o odvody na tieto poistenia:

Zamestnávateľ odvádza do Sociálnej poisťovne 25,2 % a navyše k odvodom, ktoré platí zamestnanec ešte odvádza: 

Na sociálne poistenie sa nevzťahuje minimálny vymeriavací základ. Stanovuje sa iba maximálny vymeriavací základ, ktorý je pre rok 2020 7-násobok priemernej mesačnej mzdy dosiahnutej v roku 2018. V roku 2020 je jeho výška 7 091 eur (s výnimkou úrazového poistenia, ktorého sa maximálny vymeriavací základ netýka). To znamená, že ak by mal zamestnanec vyššiu mzdu ako táto hranica, odvody by platil iba zo stanoveného maximálneho základu.

čistá mzda zamestnanca 2020 sociálne odvody

Odvody do zdravotnej poisťovne v roku 2020

Pre výšku odvodov do zdravotnej poisťovne nie je stanovený minimálny ani maximálny vymeriavací základ. Výška zdravotného poistenia závisí od výšky hrubej mzdy zamestnanca. Percentuálne sadzby pre zdravotné poistenie sa v roku 2020 pre zamestnanca a zamestnávateľa oproti minulému roku nezmenili. 

Zamestnanec do zdravotnej poisťovne odvádza 4 % z hrubej mzdy a zamestnávateľ odvádza poistné vo výške 10 %. Osoby so zdravotným postihnutím platia odvody na zdravotné poistenie v polovičnej výške. 

Odpočítateľná položka na zdravotné poistenie v roku 2020

Pri zdravotnom poistení má zamestnanec možnosť uplatniť si odpočítateľnú položku na zdravotné poistenie. 

Uplatniť si ju môže zamestnanec v pracovnom pomere, štátnozamestnaneckom pomere, služobnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu v prípade, ak jeho príjem nepresahuje hranicu 570 €, čiže ak nemajú plný pracovný úväzok. V opačnom prípade by museli mať aspoň minimálnu mzdu, ktorá v roku 2020 túto hranicu presiahne. 

Ak zamestnanec spĺňa nároky na uznanie odpočítateľnej položky, je povinný odovzdať zamestnávateľovi písomné oznámenie zamestnanca na uplatnenie nároku, a to do 8 dní od vzniku pracovného pomeru.

čistá mzda zamestnanca 2020 zdravotné odvody

Preddavok na daň z príjmov

Ďalšou položkou, ktorú zamestnanec musí zo svojej mzdy odviesť je daň z príjmov fyzických osôb. Túto mu strháva zamestnávateľ a odvádza štátu vo forme mesačných preddavkov. Výška odvedenej dane závisí od základu dane, ktorý sa vypočíta nasledovne:

Aby si zamestnanec mohol uplatniť nezdaniteľnú časť základu dane, je povinný odovzdať zamestnávateľovi Vyhlásenie na zdanenie príjmov fyzických osôb zo závislej činnosti, kde mu oznámi uplatnenie si tejto nezdaniteľnej časti. Môže tak urobiť iba u jedného zamestnávateľa.

Sadzba dane z príjmov je na úrovni 19% alebo 25%. Jednotlivé sadzby sú závislé od výšky základu dane a uplatnia sa nasledovne:

To znamená, že ak základ dane zamestnanca je do výšky 3 096,95 eur, uplatní sa 19% sadzba dane. 

Ak základ dane presiahne sumu 3 096,95 eur, potom výška preddavku sa vypočíta ako 19% zo sumy 3 096,95 eur plus 25% zo sumy prevyšujúcej 3 096,95 eur.

čistá mzda zamestnanca 2020

Daňový bonus v roku 2020

V roku 2020 sa výška daňového bonusu zvyšuje: 

Uplatniť si ho môže iba jeden z rodičov pri splnení nasledovných podmienok:

Zo mzdy zamestnanca sa okrem uvedených položiek môžu ešte strhávať špecifické zrážky zo mzdy, a to napríklad stravné lístky alebo exekúcie.

daňový bonus 2020

Príklad na výpočet čistej mzdy zamestnanca v roku 2020

V nasledovnej tabuľke si predstavíme jednoduchý výpočet čistej mzdy zamestnanca. Jeho hrubá mzda predstavuje 950 eur, uplatňuje si nezdaniteľnú časť na daňovníka a daňový bonus na 2 vyživované deti, 4 a 7 rokov. 

PoložkaSuma
Hrubá mzda zamestnanca950 €
Zdravotné poistenie platené zamestnancom (4%)38 €
Sociálne poistenie platené zamestnancom (9,4%)89,30 €
Čiastkový základ dane (hrubá mzda - odvody)822,70 €
Nezdaniteľná časť na daňovníka367,87 €
Zdaniteľná mzda zamestnanca (čiastkový základ dane - nezdaniteľná časť daňovníka)454,83 €
Preddavok na daň z príjmov (19 % sadzba dane)86,41 €
Daňový bonus (45,44 € + 22,72 €)68,16 €
Čistá mzda vyplatená zamestnancovi (hrubá mzda - odvody - preddavok na daň + daňový bonus)804,45 €

 

Naučte sa spracovávať agendu miezd. Pridali sme nové termíny kurzov Mzdy a personalistika na rok 2020. 

© 2014 - 2024 Agentúra JASPIS. Všetky práva vyhradené.