eKasu čakajú od januára 2020 zmeny

Dane 27.11.2019 Michaela Struhárová
Povinnosť používať eKasu majú od 1.7.2019 všetci podnikatelia, ktorí evidujú tržby. eKasa sa od januára 2020 dočká niekoľkých zmien.
ekasa zmeny 2020

Vláda SR schválila v októbri novelu daňového poriadku, čo má za následok aj novelizovanie Zákona č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice, ktorý upravuje používanie pokladníc eKasa klient.

Schválená novela zákona o ERP so sebou prináša viaceré opatrenia, ktoré by mali podporiť podnikateľské prostredie na Slovensku. 

Najdôležitejšími časťami novelizácie zákona o ERP je minimalizovanie administratívnej záťaže podnikateľov pri dodatočnom evidovaní paragónov do pokladnice eKasa bez toho, aby bol podnikateľ povinný vytlačiť pokladničný doklad. Taktiež významným bodom schválenej novely je ukončenie certifikácie ERP.

TIP na čítanie: Spĺňate všetky povinnosti, ktoré súvisia s eKasou? 

Aké najvýznamnejšie opatrenia uvedená novela Zákona o ERP prinesie?

Novela zákona o ERP znamená pre podnikateľov od januára viaceré proklientske zmeny:

možnosť ukončenia používania elektronickej registračnej pokladnice podnikateľom alebo inou osobou poverenou podnikateľom,                              

predĺženie lehoty na odoslanie uloženej dátovej správy,

používanie jednej pokladnice eKasa klient v prípade združení,

skrátenie čakacej doby pri tlači dokladov zo systému eKasa,

online registračné pokladnice u taxi služieb,

úľava pri sankciách ak si podnikateľ nesplní svoju oznamovaciu povinnosť v súvislosti so systémom eKasa,

postup riešení ak podnikateľ neuviedol do prevádzky svoju ekasu. 

Predĺženie doby na odoslanie údajov do systému eKasa

Od januára 2020 sa doba na odoslanie údajov do systému eKasa predlžuje z pôvodných 48 hodín na 96 hodín v prípade, že správa nebola odoslaná automaticky.

Vďaka tomuto postupu sa dosiahne, aby podnikateľ, alebo jeho zamestnanec nemusel mimo prevádzkových hodín (vtedy, ak je pokladnica v offline režime) zabezpečiť odoslanie uloženej dátovej správy do systému eKasa. 

Taktiež uvedená novela umožňuje zaslať uloženú dátovú správu až po odstránení závažných prekážok na strane operátora alebo dodávateľa internetových služieb. V prípade, že podnikateľ nemôže zaslať dátovú správu do systému eKasa z dôvodu nedostupnosti internetového signálu, je povinný ju zaslať najneskôr do 30 dní od jej uloženia.

V prípade, že podnikateľ nemôže zaslať uvedenú dátovú správu do systému eKasa z technických dôvodov na strane finančného riaditeľstva, uvedená lehota bude dodržaná, ak táto dátová správa bude zaslaná do 96 hodín po oficiálnom oznámení technických prekážok na strane Finančného riaditeľstva Slovenskej republiky.

ekasa zmeny 2020

Používanie jednej pokladnice eKasa klient v prípade združení

Nakoľko sa zákon o ERP vzťahuje aj na členov združení, ktorí nie sú platiteľmi DPH, novela zákona o ERP navrhuje ponechať možnosť používať jednu spoločnú pokladnicu eKasa klient podnikateľmi, ktorí vykonávajú činnosť na základe zmluvy o združení.

Možnosť ukončenia používania ERP podnikateľom, alebo inou osobou poverenou podnikateľom

Nakoľko už pomaly dochádza k ukončeniu používania elektronických registračných pokladníc a ukončeniu činnosti servisných organizácií, novela zákona o ERP sa upravuje, aby ukončenie používania elektronickej registračnej pokladnice mohol vykonať samotný podnikateľ alebo osoba, ktorú tým poverí. 

Podnikateľ alebo poverená osoba zabezpečí vybratie fiskálnej pamäte a uloženie údajov z fiskálnej pamäte na dátové médium spolu so zápisom záznamov do knihy elektronickej registračnej pokladnice. Zároveň podnikateľ musí uchovať vybranú fiskálnu pamäť, dátové médium a knihu elektronickej registračnej pokladnice v zákonom stanovenej lehote. 

Skrátenie čakacej doby pri tlači dokladov zo systému eKasa

Zákon o ERP sa od roku 2020 zameral aj na zabezpečenie plynulého prechodu medzi ERP a ORP a taktiež na zrýchlenie tlače dokladov. 

Aby sa zrýchlila tlač, navrhuje presunúť slová „OFF-LINE DOKLAD“ na pokladničnom doklade pred QR kód, vďaka čomu môžu podnikatelia využiť priebežnú tlač dokladu. Zároveň sa tak zabezpečí pre zákazníka rýchla identifikácia dokladu pri overovaní pravosti dokladu cez aplikáciu Over doklad.

ekasa zmeny 2020

Taxi služby a eKasa

Vzhľadom na to, že online registračná pokladnica je tak isto ako virtuálna registračná pokladnica pokladnicou eKasa klient, navrhuje sa, aby sa uvedený postup pre taxi službu vzťahoval aj na online registračnú pokladnicu, t. j. aby taxikári v prípade záujmu mohli používať nielen virtuálnu registračnú pokladnicu, ale ja online registračnú pokladnicu.

ekasa zmeny 2020

Postup pri riešení, ak podnikateľ neuviedol do prevádzky svoju ekasu

Niektorí podnikatelia požiadali o pridelenie kódu pokladnice eKasa klient napriek tomu, že sa na nich povinnosť evidovať tržby podľa § 3 ods. 1 zákona o ERP nevzťahuje. 

Tiež existuje skupina podnikateľov, ktorí požiadali o pridelenie kódu na už používanú virtuálnu registračnú pokladnicu, alebo pridelenie kódu virtuálnej registračnej pokladnice alebo online registračnej pokladnice a nakoniec sa rozhodli používať iný typ pokladnice eKasa klient než ten, o ktorý požiadali. Preto pokladnicu neuviedli do prevádzky.

Novela preto navrhuje, aby daňový úrad mohol nielen ukončiť používanie pokladnice eKasa klient, ale aj zrušiť kód pokladnice eKasa klient, ktorú podnikateľ neuviedol do prevádzky, pokiaľ o to podnikateľ požiada. Zabráni sa tak evidovaniu kódov neaktívnych pokladníc eKasa klient finančnou správou.

Úľava pri sankciách, ak si podnikateľ nesplní svoju oznamovaciu povinnosť v súvislosti so systémom eKasa

Podnikatelia, ktorí nemajú povinnosť evidovať tržby prostredníctvom systému eKasa majú povinnosť sprístupniť oznámenie o tejto skutočnosti. V tomto uvedenom oznámení podnikateľ uvedie, že nie je podľa zákona o ERP povinný používať pokladnicu eKasa klient. 

Oznámenie bolo doplnené do zákona o ERP, aby kontrolóri zbytočne nespisovali zápisnicu o miestnom zisťovaní v prípadoch, ak sa na podnikateľa vzťahuje niektorá z výnimiek podľa § 3a ods. 2 zákona.

V prípade, že kontrolór zistí, že podnikateľ nesprístupnil oznámenie, navrhuje sa, aby podnikateľovi nebola uložená pokuta, ale bude len upozornenie na porušenie zákona. Pokuta bude podnikateľovi uložená až pri ďalšom zistení porušenia. 

 

© 2014 - 2024 Agentúra JASPIS. Všetky práva vyhradené.