Zákaznícka zóna

Daňové priznanie fyzickej osoby za rok 2019 - typ A

Do 31. marca 2020 je potrebné podať daňové priznanie k dani z príjmov získaných v roku 2019. Pre daňovníkov, ktorí majú príjmy len zo závislej činnosti podľa § 5 zákona o dani z príjmov sme pripravili praktický návod, ktorý uľahčí jeho vypĺňanie.

Daňové priznanie typu A k dani z príjmov fyzickej osoby podáva daňovník, ktorý má príjmy len zo závislej činnosti podľa § 5 zákona o dani z príjmov, a tieto nie sú oslobodené od dane.

Pre všetky ďalšie druhy príjmov, ktoré sú uvedené v § 6 až § 8 zákona o dani z príjmov, sa používa tlačivo typu B.

Nové vzory tlačív zverejňuje finančná správa. Vzory tlačív sú interaktívne, aby daňovníkovi pri vypĺňaní pomáhali, preto ak chýba povinný riadok, systém vás upozorní. Finančná správa sa tak snaží zabrániť chybám pri ich vypĺňaní.

Kto má povinnosť podať daňové priznanie za rok 2019?

Daňové priznanie k dani z príjmov fyzických osôb je fyzická osoba povinná podať v prípade, ak jej celkové zdaniteľné príjmy v roku 2019 boli vyššie ako 50% sumy nezdaniteľnej časti základu dane. To znamená, že v roku 2019 presiahli hodnotu 1 968,68 eur.

Ak ste však mali iba príjmy zo závislej činnosti, o vykonanie ročného zúčtovania môžete požiadať vášho zamestnávateľa. V tomto prípade vám odpadá povinnosť podať daňové priznanie, ročnú daň za vás vysporiada zamestnávateľ. Musíte ho však o to požiadať do 15. februára.

Povinnosť podať daňové priznanie vám ale ostáva v prípade, ak:

Postup, ako vyplniť tlačivo A - daňové priznanie fyzických osôb s príjmami zo závislej činnosti

Vyplnenie daňového priznania si ilustrujeme na nasledovnom príklade:

Fyzická osoba Milan Chudý pracoval v roku 2019 u zamestnávateľa na trvalý pracovný pomer. Zamestnávateľ mu vystavil potvrdenie o zdaniteľných príjmoch fyzickej osoby zo závislej činnosti, na základe ktorého si Milan urobí daňové priznanie typu A. Daňovník nemá žiadne deti a je slobodný.

Jeho úhrn vyplatených a zdaniteľných príjmov v roku 2019 bol 11 800 €.

 

Na prvej strane daňového priznania musí daňovník Milan vyplniť druh daňového priznania, kolónku DIČ (v prípade fyzickej osoby nepodnikateľa je to rodné číslo) a uviesť rok, za ktorý podáva daňové priznanie. V našom prípade je to rok 2019.

V oddieli I. uvedie osobné údaje, ako priezvisko, meno, titul, adresu trvalého pobytu.

V oddieli II. vyplní kontaktné údaje, a to telefónne číslo a e-mailovú adresu.

Oddiel III. v našom prípade nevypĺňame, nakoľko Milan v roku 2019 nepoberal dôchodok, nebol ženatý a ani si neuplatňuje daňový bonus na dieťa.

Rovnako nevypĺňame ani oddiel IV., keďže si neuplatňuje daňový bonus na zaplatené úroky pri úveroch na bývanie. Táto možnosť sa objavila v daňovom priznaní prvýkrát v roku 2018.

Oddiel V. už Milan vypĺňa: do riadku 36 uvedie všetky svoje príjmy z roku 2019, v našom prípade ide o sumu 11 800 €.

Riadok 36a nevypĺňame, nakoľko Milan nemal v roku 2019 príjmy plynúce z dohôd o vykonaní práce.

Riadok 37 vyplníme sumou 1 581 €, čo predstavuje odvedenú čiastku za zdravotné aj za sociálne poistenie spolu. Do riadku 37a uvedieme sumu 1 109 €, čo predstavuje odvedené poistné na sociálne poistenie a riadok 37b obsahuje odvedenú čiastku za zdravotné poistenie, v našom prípade je to suma 472 €.

Riadok 38 je základ dane, čiže celkové príjmy mínus zaplatené zdravotné a sociálne poistenie. V našom prípade tu uvedieme sumu 10 219 €.

V oddieli VI. začíname riadkom 39, ktorý predstavuje zákonom stanovenú nezdaniteľnú časť. Keď do riadku klikneme dvakrát, formulár automaticky vyplní sumu tejto nezdaniteľnej časti, ktorá je pre rok 2019 v hodnote 3 937,35 €.

Milan má na ňu nárok a zníži si tak svoj zistený základ dane. Riadky 40 až 42 ostanú v Milanovom prípade prázdne.

Riadok 43 bude obsahovať sumu 3 937,35 €. Rozdiel medzi jeho základom dane 10 219 € a výškou nezdaniteľnej časti predstavuje základ dane. V našom prípade teda sumu 6 281,65 € uvedie formulár automaticky do riadku 44.

Výpočet dane

Dostávame sa k záverečnej časti, a to je výpočet dane.

Keďže príjem dosiahnutý počas roka 2019 nepresiahol hranicu 36 256,38 €, základ dane znížený o nezdaniteľnú časť sa zdaní sadzbou dane z príjmov vo výške 19%. Výška dane sa automaticky cez dvojklik zobrazí na riadku 45. V našom prípade je to 1 193,51 €.

Ďalej Milan vyplní až riadok 56, 58 a 64, všetky tri sumou 1 193,51 €.

Sumu preddavkov na daň, ktoré vpisujeme do riadka 68, získame z potvrdenia o príjmoch, ktoré Milanovi vystavil zamestnávateľ. Milan v roku 2019 zaplatil preddavky na daň vo výške 1 220 €.

Daňový preplatok na riadku 72 nám automaticky vypočíta formulár. Tento predstavuje rozdiel zaplatených preddavkov na daň (riadok 68) a skutočnej daňovej povinnosti (riadok 64).

Milanovi teda vyšiel preplatok na dani, ktorý mu bude vrátený. Preto je nevyhnutné, aby vyplnil oddiel XI., kde uvedie, ako formou chce daňový preplatok vrátiť. Môže si zvoliť, či mu daňový úrad pošle poštovú poukážku alebo mu preplatok odošle na bankový účet. V prípade bankového účtu musí vyplniť číslo účtu vo formáte IBAN. 

Milan má záujem poukázať 2 % zo zaplatenej dane občianskemu združeniu s názvom “Občianske združenie”. V tom prípade je potrebné, aby vyplnil identifikačné údaje združenia v oddieli VIII.. Môže tiež zaškrtnúť políčko, že súhlasí so zaslaním svojich údajov tomuto združeniu.

V riadku 87 uvedie počet príloh, ktoré sú prílohou daňového priznania. V tomto prípade treba priložiť kópiu potvrdenia o zdaniteľných príjmoch od zamestnávateľa, u ktorého pracoval. Pred odoslaním daňového priznania na príslušný daňový úrad nesmie Milan zabudnúť na dátum a podpis v oddieli X. a v jeho prípade aj v oddieli XI., pretože mu vyšiel preplatok na dani.

Stiahnite si vyplnené daňové priznanie z nášho príkladu.

Príďte si vyplniť svoje daňové priznanie s pomocou našich lektorov. Pozrite si, kedy školíme a prihláste sa

publikované: 28. 02. 2020

Naše webové stránky používajú cookies a uchovávajú Vašu IP adresu. Viac informácií nájdete tu.