Daňové priznanie fyzickej osoby za rok 2023 - typ A

Dane 6.3.2024 Michaela Struhárová
Do 31. marca 2024 je potrebné podať daňové priznanie k dani z príjmov získaných v roku 2023. Pre daňovníkov, ktorí majú príjmy len zo závislej činnosti podľa § 5 zákona o dani z príjmov, sme pripravili praktický návod, ktorý uľahčí jeho vypĺňanie.
daňové priznanie fyzickej osoby 2022 typ A

Daňové priznanie typu A k dani z príjmov fyzickej osoby podáva daňovník, ktorý má príjmy len zo závislej činnosti podľa § 5 zákona o dani z príjmov, a tieto nie sú oslobodené od dane.

Pre všetky ďalšie druhy príjmov, ktoré sú uvedené v § 6 až § 8 zákona o dani z príjmov, sa používa tlačivo typu B.

Nové vzory tlačív zverejňuje finančná správa. Vzory tlačív sú interaktívne, aby daňovníkovi pri vypĺňaní pomáhali, preto ak chýba povinný riadok, systém vás upozorní. Finančná správa sa tak snaží zabrániť chybám pri ich vypĺňaní.

Kto má povinnosť podať daňové priznanie za rok 2023?

Fyzická osoba je povinná podať daňové priznanie k dani z príjmov v prípade, ak jej celkové zdaniteľné príjmy v roku 2023 boli vyššie ako 50 % sumy nezdaniteľnej časti základu dane. To znamená, že presiahli hodnotu 2 461,41 eur. 

Ak ste však mali iba príjmy zo závislej činnosti, o vykonanie ročného zúčtovania môžete požiadať vášho zamestnávateľa. V tomto prípade vám odpadá povinnosť podať daňové priznanie, ročnú daň za vás vysporiada zamestnávateľ. 

Povinnosť podať daňové priznanie vám ale ostáva v prípade, ak:

Prečítajte si: Komu sa oplatí dobrovoľne podať daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2023?

Ako vyplniť daňové priznanie fyzických osôb s príjmami zo závislej činnosti - tlačivo typ A

Vyplnenie daňového priznania si ukážeme na praktickom príklade:

Fyzická osoba Milan Chudý pracoval v roku 2023 u zamestnávateľa na trvalý pracovný pomer. Zamestnávateľ mu vystavil potvrdenie o zdaniteľných príjmoch fyzickej osoby zo závislej činnosti, na základe ktorého si Milan urobí daňové priznanie typu A. Daňovník si uplatňuje daňový bonus na dcéru, ktorá má 5 rokov.

Jeho úhrn vyplatených a zdaniteľných príjmov v roku 2023 bol 14 800 €.

Postup na vyplnenie daňového priznania typ A

Na prvej strane daňového priznania musí daňovník Milan vyplniť druh daňového priznania - znakom X označí daňové priznanie, kolónku DIČ (v prípade fyzickej osoby nepodnikateľa je to rodné číslo) a uviesť rok, za ktorý podáva daňové priznanie. V našom prípade je to rok 2023.

V oddieli I. uvedie osobné údaje, ako priezvisko, meno, titul, adresu trvalého pobytu.

V oddieli II. vyplní kontaktné údaje, a to telefónne číslo a e-mailovú adresu.

Milan poberá daňový bonus na dieťa, v oddieli III. vyplní údaje v riadku 31 - priezvisko a meno dieťaťa, rodné číslo dieťaťa, znakom X označí počet mesiacov 1-12 keďže si daňový bonus uplatňuje za celý rok 2023.

Oddiel IV. nevypĺní, keďže si neuplatňuje daňový bonus na zaplatené úroky pri úveroch na bývanie

Oddiel V. už Milan vypĺňa: do riadka 34 uvedie všetky svoje príjmy z roku 2023, v našom prípade ide o sumu 14 800 €.

Riadok 35 nevypĺňa, pretože Milan nemal v roku 2023 príjmy plynúce z dohôd o vykonaní práce.

Riadok 36 vyplní sumou 1 983 €, čo predstavuje odvedenú čiastku za zdravotné aj za sociálne poistenie spolu. Do riadka 37 uvedie sumu 1 391 €, čo predstavuje odvedené poistné na sociálne poistenie a riadok 38 obsahuje odvedenú čiastku za zdravotné poistenie, v našom prípade je to suma 592 €.

Riadok 39 je základ dane, čiže celkové príjmy mínus zaplatené zdravotné a sociálne poistenie. V našom prípade tu pán Milan uvedie sumu 12 817 €.

V oddieli VI. začíname riadkom 40, ktorý predstavuje zákonom stanovenú nezdaniteľnú časť. Keď do riadka klikneme dvakrát, formulár automaticky vyplní sumu tejto nezdaniteľnej časti, ktorá je pre rok 2023 v hodnote 4 922,82 €.

Milan má na ňu nárok a zníži si tak svoj zistený základ dane. Riadky 41 a 42 ostanú v Milanovom prípade prázdne.

Riadok 43 bude obsahovať sumu 4 922,82 €. Rozdiel medzi jeho základom dane 12 817 € a výškou nezdaniteľnej časti predstavuje základ dane. V našom prípade teda sumu 7 894,18 € uvedie formulár automaticky do riadka 44.

Výpočet dane z príjmu

Dostávame sa k záverečnej časti, a to je výpočet dane.

Keďže príjem dosiahnutý počas roka 2023 nepresiahol hranicu 41 445,46 €, základ dane znížený o nezdaniteľnú časť sa zdaní sadzbou dane z príjmov vo výške 19 %. Výška dane sa automaticky cez dvojklik zobrazí na riadka 45. V našom prípade je to 1 499,89 €.

Ďalej Milan vyplní až riadok 56 sumou vypočítanej daňovej povinnosti 1 499,89 €. 

Ako na výpočet daňového bonusu na dieťa v roku 2023.

Daňový bonus na dieťa v roku 2023 je v Milanovom prípade 140 eur mesačne ak dosiahne potrebný čiastkový základ dane. Hranica pre daňový bonus pri 1 dieťati je 20 % z čiastkového základu dane, v Milanovom prípade je to 2 563,40 € (12 817 x 0,2). Daňový bonus na 1 dieťa do 18 rokov za rok 2023 je najviac v sume 1 680 €. Milan spĺňa podmienku a má nárok na daňový bonus v plnej výške. V riadku 57 uvedie nárok na daňový bonus na dieťa v sume 1 680 €, ktorý si Milan uplatňuje na dcéru. Pozor, výška daňového bonusu sa líši podľa veku dieťaťa. 

Riadok 58 bude obsahovať rozdiel medzi zistenou daňovou povinnosťou a daňovým bonusom na dieťa, čiže sumu 0 €. Rovnaká suma pôjde aj do riadka 64, keďže Milan si neuplatňuje nárok na daňový bonus na zaplatené úroky na hypotéke. V riadku 60 zopakujeme sumu 1 680 € za nárok na daňový bonus na dcéru. V 61 uvedie sumu 180,11 eur čo predstavuje rozdiel medzi riadkom 60 a riadkom 56 (1 680 - 1 499,89).

Sumu preddavkov na daň, ktoré vpisuje do riadka 69, získa z potvrdenia o príjmoch, ktoré Milanovi vystavil zamestnávateľ. Milan v roku 2023 zaplatil preddavky na daň vo výške 1 500 €.

Daňový preplatok na riadku 72 nám automaticky vypočíta formulár. Ide o rozdiel zaplatených preddavkov na daň (riadok 69) a skutočnej daňovej povinnosti (riadok 64).

Milanovi vyšiel preplatok na dani, ktorý mu bude vrátený. Preto je nevyhnutné, aby vyplnil oddiel XI., kde uvedie, ako formou chce daňový preplatok vrátiť. Môže si zvoliť, či mu daňový úrad pošle poštovú poukážku alebo mu preplatok odošle na bankový účet. V prípade bankového účtu musí vyplniť číslo účtu vo formáte IBAN.

2 percentá z dane a záverečné ustanovenia

Milan nemôže poukázať 2 % zo zaplatenej dane, pretože výška daňového bonusu je vyššia ako jeho daňová povinnosť. V oddieli VIII. zaškrtne teda políčko „neuplatňujem postup podľa § 50 zákona“.

V riadka 87 uvedie počet príloh, ktoré sú prílohou daňového priznania. V tomto prípade treba priložiť kópiu potvrdenia o zdaniteľných príjmoch od zamestnávateľa, u ktorého pracoval a kópiu rodného listu dieťaťa, ak si daňový bonus uplatňuje prvýkrát. 

Riadok 61 a riadok 72 má kladný výsledok, Milan preto označí „Žiadam o vyplatenie daňového bonusu a rozdielu daňového bonusu“ a aj „Žiadam o vrátenie daňového preplatku“.

Pred odoslaním daňového priznania na príslušný daňový úrad Milan nesmie zabudnúť na dátum a podpis v oddieli X.. V jeho prípade aj v oddieli XI., pretože mu vyšiel preplatok na dani.

Stiahnite si vyplnené daňové priznanie z nášho príkladu.

Chcete si vyplniť svoje daňové priznanie pod vedením skúsenej lektorky? Prihláste sa na naše školenie Daňové priznanie fyzických osôb. Dani z príjmu fyzických aj právnických osôb sa venujeme komplexne na odbornom školení Zákon o dani z príjmov. Pozrite si, kedy začína ďalšie online školenie a prihláste sa

© 2014 - 2024 Agentúra JASPIS. Všetky práva vyhradené.