Cestovné náhrady: výpočet stravného na pracovnej ceste od 1.10.2023

Mzdy 30.9.2023 Martina Švaňová
Ak vás zamestnávateľ vyšle na pracovnú cestu v trvaní najmenej 5 hodín, potom by ste mali vedieť, že vám okrem iných náhrad vzniká nárok aj na preplatenie stravného. Stravné vám patrí za každý kalendárny deň pracovnej cesty. Nakoľko je stanovené pevnou sumou, jeho použitie zo strany zamestnanca sa nepreukazuje.
cestovné náhrady pri pracovnej ceste 2022

Stravné pri tuzemskej pracovnej ceste

Výška stravného pri tuzemskej pracovnej ceste závisí od dĺžky trvania pracovnej cesty v kalendárnom dni, ktorý je rozdelený do troch časových pásiem. Suma stravného pre časové pásma je podľa § 5 ods. 2 Zákona č. 283/2002 Z.z. o cestovných náhradách stanovená Opatrením Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 368/2023 Z.z. o sumách stravného takto:

Vyššie uvedené Opatrenie, ktoré bolo vyhlásené v Zbierke zákonov Slovenskej republiky dňa 22.09.2023, nadobudlo účinnosť od 1. októbra 2023.

Príklad na výpočet stravného pri tuzemskej pracovnej ceste

Príklad: Zamestnanec bol vyslaný na pracovnú cestu z Košíc do Žiliny. Pracovná cesta začala dňa 3.10.2023 o 14:00 hod. a skončila príchodom do Košíc dňa 5.10.2023 o 16:00 hod. Zamestnanec nemal zabezpečené stravovanie.

Zamestnancovi vznikol nárok na stravné vo výške 36,80 eur.

cestovné náhrady

Bezplatne zabezpečené stravovanie a krátenie stravného

Zákon o cestovných náhradách pripúšťa možnosť krátenia stravného v celom rozsahu alebo čiastočne v prípade, ak vám zamestnávateľ na pracovnej ceste preukázateľne zabezpečí bezplatné stravovanie.

Bezplatne zabezpečené stravovanie:

Za bezplatne zabezpečené stravovanie sa nepovažuje obvyklé pohostenie ako napr. káva, čaj, minerálna voda, obložená žemľa, chlebík, bageta a pod.

Krátenie stravného

Ak vám zamestnávateľ počas služobnej cesty v daný kalendárny deň zabezpečí bezplatné stravovanie v celom rozsahu, nárok na stravné vám nevzniká. Ak vám zamestnávateľ počas služobnej cesty v daný kalendárny deň zabezpečí bezplatné stravovanie čiastočne, zamestnávateľ kráti stravné nasledovne:

Stravné sa kráti o vypočítanú nominálnu hodnotu, ktorá sa počíta z ustanovenej sumy stravného pre časové pásmo nad 18 hodín takto:

V praxi často dochádza k chybnému kráteniu stravného a to zo sumy stravného platného pre dané časové pásmo v rámci kalendárneho dňa. 

Poznámka: Pozor na zaokrúhľovanie vypočítaného stravného. Podľa § 5 ods. 10 sa suma stravného vypočítaná pre príslušné časové pásmo zaokrúhľuje na najbližší eurocent nahor. Nezaokrúhľuje sa teda vypočítaná nominálna hodnota krátenia stravného.

cestovné náhrady

Príklad na krátenie stravného pri tuzemskej pracovnej ceste 

Príklad: Zamestnanec bol vyslaný na pracovnú cestu z Košíc do Žiliny. Pracovná cesta začala dňa 3.10.2023 o 14:00 hod. a skončila príchodom do Košíc dňa 5.10.2023 o 16:00 hod. Zamestnanec mal zabezpečené stravovanie na pracovnej ceste nasledovne:

Výpočet stravného:

(krátenie stravného o 35 %, t.j. o 6,09 €; určené stravné = 7,80 € - 6,09 € = 1,71 €)

(krátenie stravného o 100 % - poskytnuté stravovanie v celom rozsahu; určené stravné 0 €)

(krátenie stravného o 65 %, t.j. o 11,31 €; určené stravné = 11,60 € - 4,35 € - 6,96 € = 0,29 €)

Zamestnancovi vznikol nárok na stravné vo výške 2,00 eur.

Rovnakým spôsobom, ako je vyššie uvedené, sa vám kráti stravné v prípade, že ste mali v rámci ubytovacích služieb preukázane poskytnuté bezplatné raňajky.

Zamestnávateľ stravné nekráti, ak vám síce bezplatne zabezpečil jedlo alebo raňajky v rámci ubytovacích služieb, ale tieto ste nemohli využiť z dôvodov, ktoré ste nezavinili (napr. z dôvodu skoršieho odchodu z hotela kvôli plneniu pracovných povinností atď..)

Vylúčenie poskytovania stravného počas prerušenia pracovnej cesty

Ak sa počas pracovnej cesty rozhodnete navštíviť rodinu alebo prerušíte pracovnú cestu z iných dôvodov na vašej strane, potom vám nárok na stravné za tieto dni nevzniká.

cestovné náhrady

Dokedy je potrebné zamestnávateľa požiadať o preplatenie stravného

Ukončili ste pracovnú cestu a čakáte, že vám zamestnávateľ automaticky preplatí všetky výdavky s ňou spojené, vrátane stravného? Nie je to totiž jeho povinnosť.

Podľa zákona o cestovných náhradách ste povinný najneskôr do 10 pracovných dní odo dňa skončenia pracovnej cesty predložiť zamestnávateľovi všetky potrebné doklady na preplatenie, ak sa s vami zamestnávateľ nedohodol inak, napr. v kolektívnej zmluve, vo vnútornom predpise alebo v písomnej dohode s vami určil dlhšiu dobu, najdlhšie však do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom bola pracovná cesta.

Následne zamestnávateľ posúdi oprávnenosť nárokov spojených so služobnou cestou a ak sú splnené všetky podmienky, má potom povinnosť najneskôr do 10 pracovných dní odo dňa predloženia písomných dokladov vykonať vyúčtovanie cestovných výdavkov a tieto vám preplatiť. 

V kolektívnej zmluve, vo vnútornom predpise alebo v písomnej dohode s vami môže určiť aj dlhšiu lehotu na preplatenie, najdlhšie však do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom boli písomné doklady predložené.

Prihláste sa na kurz Cestovné náhrady, ktorý sa venuje tuzemským aj zahraničným pracovným cestám. Dohodnite si svoj termín s lektorkou.

Autorka článku je lektorka Martina Švaňová, ktorá pôsobí v oblasti miezd a personalistky už od roku 2000. V Agentúre Jaspis najčastejšie školí na kurzoch Mzdy a personalistka a Mzdy pre pokročilých

© 2014 - 2024 Agentúra JASPIS. Všetky práva vyhradené.