Ako sa vypočíta čistá mzda zamestnanca v roku 2019?

11.12.2018 Michaela Struhárová
Aké sú zmeny vo výpočte čistej mzdy zamestnanca oproti minulému roku? Aká bude nová minimálna mzda za rok 2019? Odpovede na tieto otázky spolu s príkladom na výpočet čistej mzdy zamestnanca si uvedieme v článku.


Mzdové veličiny v roku 2019

Metodika výpočtu čistej mzdy zamestnanca zo závislej činnosti sa oproti roku 2018 nemení, dochádza však k zmenám hodnôt veličín ovplyvňujúcich jej výpočet.

Od 1. júla 2018 sa zvýšila suma životného minima, ktorá ovplyvňuje okrem úrovne nezdaniteľnej časti základu dane aj výšku daňového bonusu a rovnako sadzbu dane. Od 1.7.2018 do 30.6.2019 je suma životného minima stanovená na úrovni 205,07 eur/mesiac.

Rovnako došlo k zvýšeniu minimálnej mzdy. Nariadením vlády Slovenskej republiky sa minimálna mzda od 1.1.2019 stanovila na úrovni:

  1. 520 eur – mesačná minimálna mzda

  2. 2,989 eur – hodinová minimálna mzdaUstanovená suma je však hrubou minimálnou mzdou. Výška hrubej a čistej mzdy zamestnanca v závislom pomere sa líši.

Zameriame na jednotlivé kroky výpočtu čistej mzdy zamestnanca v pracovnoprávnom pomere, ktorý dosahuje príjem zo závislej činnosti. Prvou veličinou, ktorá vstupuje do výpočtu čistej mzdy sú povinné odvody. Aká je ich výška v roku 2019?


Odvody do Sociálnej poisťovne v roku 2019

Základom pre výpočet sociálneho poistenia je hrubá mzda zamestnanca. Percentuálne sadzby odvodov sa v roku 2019 oproti minulému roku nemenia. Zamestnanec do Sociálnej poisťovne odchádza z hrubej mzdy 9,4% a konkrétne ide o odvody na tieto poistenia:

Zamestnávateľ odvádza do Sociálnej poisťovne 25,2% a navyše oproti uvedeným platí odvody na:

Na platby sociálneho poistenia sa nevzťahuje minimálny vymeriavací základ. K zmene ale dochádza v prípade maximálneho vymeriavacieho základu. Tento je v roku 2019 stanovený vo výške 6 678 eur (s výnimkou úrazového poistenia, ktorého sa maximálny vymeriavací základ netýka). To znamená, že ak by mal zamestnanec vyššiu mzdu ako táto hranica, odvody by platil iba zo stanoveného maximálneho základu.Odvody do zdravotnej poisťovne v roku 2019

Pre výšku odvodov do zdravotnej poisťovne nie je stanovený minimálny ani maximálny vymeriavací základ. Výška poistného je závislá od výšky hrubej mzdy zamestnanca. Percentuálne sadzby pre zdravotné poistenie sa v roku 2019 pre zamestnanca a zamestnávateľa oproti minulému roku nezmenili. Zamestnanec do zdravotnej poisťovne odvádza 4% z hrubej mzdy a zamestnávateľ odvádza poistné vo výške 10%. Ak by išlo o osobu so zdravotným postihnutím, odvody na zdravotné poistenie sa znižujú na polovicu.

Pri zdravotnom poistení má zamestnanec možnosť uplatniť si odpočítateľnú položku na zdravotné poistenie. Jej hranica sa oproti minulému roku nemení, ostáva na úrovni 380 eur. Uplatniť si ju môže zamestnanec v pracovnom pomere, štátnozamestnaneckom pomere, služobnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu v prípade, ak jeho príjem nepresahuje hranicu 570 €. Ak zamestnanec spĺňa nároky na jej uznanie, je povinný odovzdať zamestnávateľovi písomné oznámenie zamestnanca na uplatnenie nároku, a to do 8 dní od vzniku pracovného pomeru.


Preddavok na daň z príjmov

Ďalšou položkou, ktorú zamestnanec musí zo svojej mzdy odviesť je daň z príjmov fyzických osôb. Túto mu strháva zamestnávateľ a odvádza štátu vo forme mesačných preddavkov. Výška odvedenej dane závisí od základu dane, ktorý sa vypočíta nasledovne:

  1. Od hrubej mzdy sa odrátajú odvody na sociálne a zdravotné poistenie.

  2. Následne sa odpočíta nezdaniteľná časť základu dane, ktorá v roku 2019 predstavuje sumu 328,12 eur/mesiac alebo 3 937,35 eur/rok.

  3. Z výslednej sumy (základu dane) sa vypočíta daňová povinnosť. Preddavok na daň zaokrúhľujeme na najbližší eurocent nadol.


Aby si zamestnanec mohol uplatniť nezdaniteľnú časť základu dane, je povinný odovzdať zamestnávateľovi Vyhlásenie na zdanenie príjmov fyzických osôb zo závislej činnosti, kde mu oznámi uplatnenie si tejto nezdaniteľnej časti. Môže tak urobiť iba u jedného zamestnávateľa.

Percentuálna sadzba dane z príjmov je na úrovni 19% alebo 25%. Jednotlivé sadzby sú závislé od výšky základu dane a uplatnia sa nasledovne:

To znamená, že ak základ dane zamestnanca je do výšky 3 021,36 eur, uplatní sa 19% sadzba dane. Ak základ dane presiahne sumu 3 021,36 eur, potom výška preddavku sa vypočíta ako 19% zo sumy 3 021,36 eur plus 25% zo sumy prevyšujúcej 3 021,36 eur.


Daňový bonus v roku 2019

V roku 2019 sa výška daňového bonusu zvyšuje na sumu 22,17 eur/mesačne na jedno vyživované dieťa (ročne 266,04 eur). Uplatniť si ho môže iba jeden z rodičov pri splnení nasledovných podmienok:Zo mzdy zamestnanca sa okrem uvedených položiek môžu ešte strhávať špecifické zrážky zo mzdy, a to napríklad stravné lístky alebo exekúcie, ktorým sme sa venovali v predchádzajúcom článku.


Príklad na výpočet čistej mzdy zamestnanca v roku 2019

V nasledovnej tabuľke si predstavíme jednoduchý výpočet čistej mzdy zamestnanca, ktorého hrubá mzda predstavuje 950 eur, uplatňuje si nezdaniteľnú časť na daňovníka a daňový bonus na 2 vyživované deti.
 

Položka

Suma

Hrubá mzda zamestnanca

950 €

Zdravotné poistenie platené zamestnancom (4%)

38 €

Sociálne poistenie platené zamestnancom (9,4%)

89,30 €

Čiastkový základ dane (hrubá mzda - odvody)

822,70 €

Nezdaniteľná časť na daňovníka

328,12 €

Zdaniteľná mzda zamestnanca (čiastkový základ dane - nezdaniteľná časť daňovníka)

494,58 €

Preddavok na daň z príjmov (19 % sadzba dane)

93,97 €

Daňový bonus (2 x 22,17 €)

44,34 €

Čistá mzda vyplatená zamestnancovi (hrubá mzda - odvody - preddavok na daň + daňový bonus)

773,07 €

 


Naučíme vás samostatne spracovať celú mzdovú agendu, a to aj keď ste s mzdami predtým nemali skúsenosti. Prihláste sa na kurz Mzdy a personalistika, ktorý patrí u nás v agentúre medzi tie najobľúbenejšie.


© 2014 - 2024 Agentúra JASPIS. Všetky práva vyhradené.