Nárok zamestnanca na stravné lístky počas home office

Kvôli okolnostiam, ktorým v posledných týždňoch čelíme, sa množstvo kancelárii vyprázdnilo a zamestnanci sa presunuli do home office. To, čo bolo kedysi považované za firemný benefit je zrazu bežné. Vo firmách tak vznikla dilema, či zamestnanci majú nárok na zabezpečenie stravy aj keď sú doma.
nárok na stravné home office

Ako definuje home office Zákonník práce? 

Zákonník práce nepozná pojem home office, iba tzv. domácku prácu alebo teleprácu, ktorú upravuje § 52

Pracovný čas si zamestnanec sám rozvrhne počas dňa. Pri takto postavených pracovných zmluvách sa počíta s tým, že práca je vykonávaná z domu trvalo. 

V § 52 ods. 5 Zákonníka práce je však jasne určené, že za domácku prácu a teleprácu sa nepovažuje práca, ktorú zamestnanec vykonáva príležitostne alebo za mimoriadnych okolností so súhlasom zamestnávateľa alebo po dohode s ním doma alebo na inom ako zvyčajnom mieste výkonu práce za predpokladu, že druh práce, ktorý zamestnanec vykonáva podľa pracovnej zmluvy, to umožňuje. Toto ustanovenie sa vzťahuje aj na prebiehajúcu mimoriadnu situáciu kvôli koronavírusu

práca na home office

Nárok na stravné pri práci na home office

Povinnosť zabezpečiť zamestnancom stravovanie upravuje § 152 Zákonníka práce. Zamestnávateľ musí zabezpečiť stravovanie každému zamestnancovi, ktorý odpracoval minimálne 4 hodiny, a to aj keď pracuje z domu. Aj keď pri home office je ťažšie kontrolovať reálne odpracovaný čas, pri štandardných plných úväzkoch je pravdepodobné, že zamestnanca zamestnávateľ vyťaží natoľko, aby minimálne 4 hodiny odpracoval. Zamestnanec, ktorý odpracoval viac ako 11 hodín má nárok na zabezpečenie ďalšieho jedla. 

Stravovanie môže zamestnávateľ zabezpečiť troma spôsobmi

1. vo vlastnom stravovacom zariadení,

2. v stravovacom zariadení iného zamestnávateľa alebo

3. zabezpečí stravovanie pre svojich zamestnancov prostredníctvom subjektu oprávneného sprostredkovať stravovacie služby, a to najčastejšie formou stravovacích poukážok alebo elektronických stravovacích kariet.

V ods. 7 § 152 Zákonníka práce je tiež uvedené, že ak zamestnávateľ nezabezpečí stravovanie vo vlastnom alebo inom zariadení, alebo ak by stravovanie bolo v rozpore s povahou vykonávanej domáckej práce alebo telepráce, poskytne zamestnancovi finančný príspevok na stravovanie

Vzhľadom na situáciu je zabezpečovanie stravy vo vlastnom stravovacom zariadení komplikovanejšie (nielen prípravou jedla, ale aj dodržiavaním nariadení hygienikov, či dochádzaním zamestnancov), preto je najvhodnejší spôsob poskytnutie stravných lístkov. 

stravné lístky home office

Výška príspevku na stravné zamestnancov

Podľa § 152 ods. 3 Zákonníka práce príspevok zamestnávateľa na stravovanie je v sume najmenej 55 % ceny jedla, najviac však na každé jedlo do sumy 55 % stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín podľa osobitného predpisu, ktorý upravuje sadzby stravného

Ak sa zamestnávateľ rozhodne prispievať zamestnancom na stravovanie v subjektoch oprávnených na poskytovanie stravovacích služieb, podľa ods. 4 § 152 Zákonníka práce musí hodnota stravovacej poukážky predstavovať najmenej 75 % stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín podľa osobitného predpisu, ktorý upravuje sadzby stravného. 

Zamestnávateľ môže zamestnancom poskytnúť na stravné príspevok aj nad rámec súm, ktoré stanovuje zákon (napr. zo sociálneho fondu alebo dobrovoľný príspevok). 

nárok na stravné home office

Úprava podmienok poskytovania stravovania

Podľa ods. 8 § 152 Zákonníka práce má zamestnávateľ možnosť po prerokovaní so zástupcami zamestnancov upraviť podmienky poskytovania stravovania

Zorientujte sa v oblasti pracovnoprávnych vzťahov. Odborné školenie Zákonníka práce je dostupné online

© 2014 - 2024 Agentúra JASPIS. Všetky práva vyhradené.