Novela zákona o dani z príjmov 2021 a 2022

Prečítajte si prehľad zmien, ktoré prinesie novela zákona o dani z príjmov s účinnosťou od januára 2021 a januára 2022.
novela zákona o dani z príjmov 2021

Vláda SR schválila návrh novely Zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov, ktorým sa mení a dopĺňa Zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní a Zákon č. 359/2015 Z z. o automatickej výmene informácií o finančných účtoch na účely správy daní. 

Cieľom navrhovanej novely zákona o dani z príjmov je boj proti daňovým podvodom, zabránenie narúšania základu dane a presúvania ziskov do zahraničia ako aj zatraktívnenie podnikateľského prostredie na území Slovenskej republiky pre všetkých podnikateľov.

Časť novely Zákona o dani z príjmov by mala nadobudnúť účinnosť od 1. januára 2021. Niektoré navrhované ustanovenia však nadobudnú účinnosť až od 1. januára 2022.

Spresnenie určenia daňovej rezidencie právnickej osoby v Slovenskej republike

Daňová rezidencia právnickej osoby sa určuje na základe sídla právnickej osoby alebo miesta jej skutočného vedenia. Novela zákona o dani z príjmov spresňuje jedno z kritérií na určenie daňovej rezidencie právnickej osoby v SR, t.j. miesto skutočného vedenia. 

Za miesto skutočného vedenia sa považuje také miesto, kde sa vytvára alebo prijíma väčšina obchodných a riadiacich rozhodnutí za právnickú osobu ako celok. Platí to bez ohľadu na to, či sú tieto rozhodnutia prijímané orgánmi právnickej osoby alebo inými osobami (napr. spoločníkmi, akcionármi, zamestnancami). 

Rozhodnutia za menšie organizačné celky právnickej osoby alebo rozhodnutia administratívneho charakteru sa nepovažujú za zásadné pre právnickú osobu ako celok. Miesto skutočného vedenia má vo väčšine prípadov zabezpečené primerané materiálne a personálne podmienky na prijímanie takýchto rozhodnutí.

Spresnenie určenia daňovej rezidencie právnickej osoby v Slovenskej republike

Daňovník s obmedzenou daňovou povinnosťou

Novela zákona o dani z príjmov dopĺňa ustanovenia, ktoré vyplývajú z aplikácie zmlúv o zamedzení dvojitého zdanenia. Uvedené ustanovenie hovorí, že ak fyzická osoba alebo právnická osoba je daňovníkom s neobmedzenou daňovou povinnosťou, t.j. daňovým rezidentom na území SR podľa slovenského zákona a súčasne daňovým rezidentom iného zmluvného štátu na základe právnych predpisov druhého štátu, konflikt dvojitej rezidencie sa vyrieši v súlade s ustanoveniami príslušnej zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia. 

Aplikáciou týchto ustanovení môže SR stratiť právo na zdaňovanie celosvetových príjmov fyzických alebo právnických osôb. V danom prípade takáto fyzická osoba alebo právnická

osoba prestáva byť daňovníkom s neobmedzenou daňovou povinnosťou (daňovým rezidentom) na území Slovenskej republiky a podľa zákona sa stáva daňovníkom s obmedzenou daňovou povinnosťou (daňovým nerezidentom).

Rozhraničovacie kritériá pre fyzické osoby

Úpravou zákona o dani z príjmov sa vypúšťa výnimka pre fyzické osoby, ktoré denne prekračujú hranice Slovenskej republiky za účelom výkonu závislej činnosti v Slovenskej republike a ktoré by za iných okolností boli daňovníkmi s neobmedzenou daňovou povinnosťou (daňovými rezidentmi) Slovenskej republiky podľa zákona o dani z príjmov. 

V prípade konfliktu daňovej rezidencie fyzickej osoby sa v záujme zamedzenia dvojitého zdanenia aplikujú rozhraničovacie kritériá definované v príslušnej zmluve o zamedzení dvojitého zdanenia.

Vymedzenie príjmov pre mikrodaňovníka a uplatnenie sadzby 15 %

Novela zákona navrhuje, aby sa do príjmov, ktoré budú zdaňované sadzbou dane 15 % boli zaradené len zdaniteľné príjmy. Taktiež do príjmov, ktoré určujú postavenie mikrodaňovníka sa budú po novom zahŕňať len zdaniteľné príjmy.

Spresnenie daňového výdavku pri odpise pohľadávky u mikrodaňovníka od roku 2021

Novela zákona tiež spresňuje ustanovenia, ktoré upravujú daňový výdavok pri odpise pohľadávky v nadväznosti na zavedenie definície mikrodaňovníka od 1.1.2021. Pri odpise pohľadávky a príslušenstva je u mikrodaňovníka možné uplatniť daňový výdavok do výšky tvorby opravnej položky, ktorá by bola uznaná za daňový výdavok, t. j. do výšky, v akej bola zaúčtovaná do nákladov v súlade s účtovníctvom. 

V prípade mikrodaňovníka je možné predpokladať, že tvorba opravnej položky k neuhradenej pohľadávke bude v účtovníctve zaúčtovaná a uplatnená ako daňový výdavok v plnej výške ešte pred odpisom resp. postúpením pohľadávky.

mikrodaňovník

CFC pravidlá pre fyzické osoby

Nakoľko sa v praxi zistilo, že aj fyzické osoby sa snažia vyhýbať daňovej povinnosti na území SR, a príjmy z ich podnikania vo veľa prípadoch tečú do daňových rajov, respektíve krajín s nižším daňovým zaťažením. Novela zákona navrhuje zabrániť daňovým únikom zavedením CFC pravidiel aj pre fyzické osoby - pravidlá uplatňované na kontrolované zahraničné spoločnosti. 

Cieľom zavedenia CFC pravidiel nie je zamedziť voľnému pohybu kapitálu, ani obemdziť slobodu usadiť sa a podnikať v zahraničí, ale zabezpečiť, aby na území SR bol vyplatený podiel na zisku, t.j. dividenda zo zahraničnej spoločnosti alebo subjektu, ktorých príjmy neboli zdanené aspoň minimálnou úrovňou sadzby dane alebo sídla v nespolupracujúcich štátoch. 

CFC pravidlá pre fyzické osoby osobitne upravujú situácie priamej a nepriamej účasti na kontrolovanej zahraničnej spoločnosti. Tieto príjmy sa budú zdaňovať cez osobitný základ dane v novom § 51h sadzbou dane uplatňovanej podobne, ako na podiele na zisku.

Príjmy CFC spoločností na Slovensku sa na základe uplatnenia CFC pravidiel zdania už v momente dosiahnutia týchto príjmov a nie až pri ich vyplatení. Dané opatrenie v podobe CFC pravidiel prinúti CFC spoločnosť, aby  podiely na zisku skutočne aj vyplatila, aby si daňovník  mohol započítať daň už vybranú z týchto priradených podielov na zisku.

CFC spoločnosti

Ročné zúčtovanie od roku 2021

Z dôvodu zjednodušenia a právnej istoty, bude možné od roku 2021 požiadať o ročné zúčtovanie ktoréhokoľvek zamestnávateľa, ktorý je platiteľom dane, a ktorý zamestnancovi počas zdaňovacieho obdobia vyplácal zdaniteľnú mzdu. 

V zmysle navrhovanej novely neexistuje reálny dôvod okrem toho zákonného, prečo musí ročné zúčtovanie vykonať len ten zamestnávateľ, u ktorého si zamestnanec ako u posledného uplatňoval nárok na nezdaniteľnú časť základu dane a daňový bonus.

Plnenia poskytované v rámci aktívnej politiky práce oslobodené od dane od roku 2021

Návrh novely presne stanovuje, že plnenia poskytnuté od štátu v rámci aktívnej politiky práce na projekty na podporu udržania pracovných miest a na podporu udržania zamestnancov v zamestnaní v súvislosti s vyhlásením mimoriadnej situácie v dôsledku COVID - 19, budú od dane oslobodené. V súvislosti s oslobodením uvedených príjmov je potrebné z daňových výdavkov vylúčiť výdavky vynaložené na príjmy nezahŕňané do základu dane.

zdaňovanie príspevkov od štátu počas pandémie COVID 19

Oznámenie o výške a splatnosti preddavkov na daň z príjmov 

Uvedená novela zákona o dani z príjmov so sebou prináša aj benefity, ktoré bude daňovníkom poskytovať finančná správa v podobe oznámenia o výške a splatnosti preddavkov na daň z príjmov

Správca dane bude mať povinnosť oznámiť daňovníkovi, ktorý podal daňové priznanie výšku a splatnosť preddavku na daň z príjmov. Správca dane oznámi túto skutočnosť daňovníkovi najneskôr 5 dní pred splatnosťou preddavku na daň, ak správca dane nevydá rozhodnutie o platení preddavkov inak. Uvedené opatrenia má má za cieľ zefektívniť podnikanie na Slovensku.

Upustenie od vyrovnania zaplatených preddavkov na daň z príjmov od roku 2021

Novela zákona o dani z príjmov navrhuje svojou právnou úpravou od roku 2021 upustiť od vyrovnania zaplatených preddavkov na daň z príjmov. Vyrovnanie rozdielu na preddavkoch zaplatených a splatných od začiatku zdaňovacieho obdobia do lehoty na podanie daňového priznania sa nevykoná a preddavky na daň zaplatené na príslušné zdaňovacie obdobie 2020 sa započítajú na úhradu dane za toto zdaňovacie obdobie.

Daň z príjmov zamestnancov je súčasťou akreditovaného kurzu Mzdy a personalistika, daň z príjmov fyzických osôb podnikateľov a právnických osôb vás naučíme počítať v kurzoch Jednoduché účtovníctvo a Podvojné účtovníctvo

© 2014 - 2024 Agentúra JASPIS. Všetky práva vyhradené.