Zmeny v daniach a správe daní od 1.1.2018

15.11.2017 Michaela Struhárová
Okrem zmien v zákone o účtovníctve schválil parlament aj novelu zákona o správe daní a na schválenie čakajú aj predložené vládne návrhy zákona o dani z príjmov a DPH. Aké zmeny a novinky novely zákonov od 1. januára 2018 prinesú?


Dôležité zmeny v zákone o dani z príjmov

Superodpočet na výskum a vývoj

Zvýši sa superodpočet výdavkov na výskum a vývoj z pôvodných 25 %  na 100 % odpočtu zo zaúčtovaných výdavkov na projekty výskumu a vývoja.

Možnosť navýšenia superodpočtu o ďalšiu sumu zodpovedajúcu prírastku výdavkov daňovníka na výskum a vývoj oproti predchádzajúcim daňovým obdobiam (ako 100 % kladného rozdielu spriemerovaných výdavkov na výskum za posledné dve zdaňovacie obdobia a priemeru výdavkov na výskum za predchádzajúce dve zdaňovacie obdobia).

Od nového roka bude možné uplatniť odpočet aj na náklady na licenciu za počítačový softvér, ktorý je využívaný pri realizácii výskumného projektu, ak nejde o softvéry z tzv. kancelárskych balíkov.

Nezdaniteľná časť pri využití kúpeľnej starostlivosti
Ak zamestnanci alebo živnostníci využijú kúpeľnú starostlivosť, budú si môcť uplatniť nezdaniteľnú časť základu dane. Limit je 50 eur v úhrne za celú rodinu a nezdaniteľnú časť si môže uplatniť iba jeden člen rodiny.

Daňový bonus na bývanie
Podľa § 9 ods. 2 písm. n)  si budú môcť mladé páry ako i jednotlivci uplatňovať daňový bonus na kúpu nehnuteľnosti t.j. domu alebo byt.

Daňový bonus sa bude uplatňovať na zaplatené úroky úveru, ktorý bol poskytnutý na bývanie, a o predmetný daňový bonus sa bude znižovať daňová povinnosť. Za jeden kalendárny rok môže daňovník získať daňovú úľavu až do výšky 400 eur.  V tomto prípade ide o priamu finančnú daňovú úľavu, ktorá bola vytvorená v dôsledku

Exit Tax
Navrhuje sa zaviesť zdanenie pri odchode podnikateľa do zahraničia t.j. exit tax, ktorá sa bude uplatňovať v prípade ak daňovník bude presúvať svoj majetok alebo meniť daňovú rezidenciu mimo územia Slovenskej republiky t.j. mimo tuzemska.

Daňovník bude povinný na území Slovenskej republiky zdaniť ekonomickú hodnotu všetkých ziskov, ktoré boli dosiahnuté na území tuzemska, aj v takom prípade, že tento zisk nebol realizovaný v čase, kedy odchádzal z územia SR. Daň, ktorú bude platiť daňový subjekt pri odchode bude možné zaplatiť v 5-tich splátkach, keďže sa predpokladá, že pôjde o vysoké sumy. Sadzba dane bude pri zdaňovaní pri odchode stanovená na 21%.

Lektori v Agentúre Jaspis vám pomôžu zorientovať sa v novinkách a zmenách v zákone o dani z príjmov. Pozrite si aktuálne termíny odborných školení.

Zmeny v zákone o DPH
Skladanie a vrátenie zábezpeky pri registrácii na DPH

Od roku 2018 sa navrhuje rozšíriť kritériá daňovej rizikovosti tak, že zábezpeku pri registrácii na DPH bude mať povinnosť platiť aj žiadateľ
a) fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá má nedoplatok na DPH 1 000 eur a viac a ktorý nebol ku dňu podania žiadosti o registráciu pre DPH zaplatený,
b) fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorej bola zrušená registrácia pre DPH z dôvodu opakovaného porušovania povinností vymedzených v § 81 ods. 4 písm. b) druhého bodu zákona o DPH.

V zákone sa dopĺňa riešenie v situácii, kedy v období 12 mesiacov od zloženia zábezpeky dôjde k zrušeniu registrácie platiteľa DPH a zložená zábezpeka alebo jej časť by mala byť zo štátneho rozpočtu vrátená. Zábezpeka sa nebude vracať iba v prípade, ak právnická osoba zanikne bez likvidácie a právny nástupca je alebo bude platiteľom dane odo dňa vzniku novej právnickej osoby.

Zákon o DPH presne upravuje postup daňového úradu pri vrátení zábezpeky na DPH:
a) Ak dôjde k zastaveniu registračného konania na DPH a peňažná zábezpeka alebo jej časť už bola zložená;
b) Ak dôjde k zrušeniu registrácie pre DPH a ešte neuplynulo 12 mesiacov od zloženia peňažnej zábezpeky na DPH a táto nebola celá použitá na nedoplatky DPH.

Zmeny v trojstranných obchodoch
V súčasnosti je podmienkou trojstranného obchodu podmienka, že prvý odberateľ nesmie mať v členskom štáte druhého odberateľa pridelené IČ DPH, čiže byť registrovaný pre platenie DPH. Novela zákona túto podmienku mení a prvý odberateľ nesmie byť v štáte druhého odberateľa usadený. To znamená, že v štáte druhého odberateľa nemôže mať miesto podnikania, prevádzkareň, sídlo alebo bydlisko.

Zmeny nastávajú aj v podávaní výkazov osôb registrovaných pre platenie DPH podľa § 7 a 7a zákona o DPH, ktorým vzniká nová povinnosť od 1.1.2018 podať súhrnný výkaz, ak sa v trojstrannom obchode zúčastnili ako prvý odberateľ.

Úpravy v uplatňovaní DPH pri zmene účelu využívania stavby
Nielen budovy, ale aj inžinierske stavby môžu podliehať zmene účelu použitia z činností podliehajúcich DPH na oslobodené činnosti, môže sa meniť rozsah ich použitia na časť činností podliehajúcich DPH a časť oslobodených činností.

Z toho vyplýva navrhovaná úprava v zákone o DPH, ktorá rozširuje vymedzenie investičného majetku na všetky stavby. To znamená, že daňovník bude musieť upraviť odpočítanú DPH pri každom druhu stavby, ak dôjde k zmene účelu v 20-ročnom období sledovania zmeny. Táto úprava sa vzťahuje len na tie stavby, pri ktorej bola odpočítaná daň po 31.12.2017.

Zmeny v tuzemskom samozdanení tovaru
Od 1.1.2014 bolo v zákone o DPH zavedené tuzemské samozdanenie poľnohospodárskych plodín, kovov a polotovarov z kovov z konkrétnych kategórii Spoločného colného sadzobníka, ktorých základ dane na faktúre za dodanie prevyšuje 5000 eur.

Novela zákona ruší tento limit a samozdanenie sa bude vzťahovať na všetky dodávky.

Rýchlejšie vrátenie nadmerného odpočtu DPH
Ak na základe údajov z kontrolného výkazu nebudú pochybnosti o oprávnenosti určitej časti nadmerného odpočtu, daňový úrad môže vrátiť túto časť nadmerného odpočtu daňovníkovi ešte pred začatím kontroly nadmerného odpočtu.

Počas samotnej kontroly sa daňový úrad zameria už len na sporné faktúry, no stále môže preveriť aj už vrátenú časť nadmerného odpočtu.

Všetky zmeny, ktoré novela zákona prinesie, sú súčasťou odborného školenia zákona o DPH. Pozrite si nové termíny školení, ktoré sme pridali.

Výber zmien v zákone o správe daní
Index daňovej spoľahlivosti

Novinkou v daňovom poriadku je zavedenie hodnotenia daňových subjektov podľa plnenia povinností voči finančnej správe. Index daňovej spoľahlivosti bude nezávislým hodnotením finančnej správy, no tí daňovníci, ktorí si plnia poctivo svoje povinnosti môžu čerpať výhody v rámci zákona, napríklad osobitný daňový režim. Finančná správa chce takto motivovať daňové subjekty, aby sa správali zodpovedne.

Reforma daňového tajomstva a nové zoznamy na stránke finančnej správy
Cieľom reformy je zabezpečenie ochrany informácii, ktoré daňový subjekt poskytne správcovi dane. Zavádza sa definícia daňového tajomstva, pod ktorým rozumieme informáciu o daňovom subjekte, ktorá sa získa pri správe daní. Za takéto dôverné informácie sa považujú napríklad odberatelia, dodávatelia daňového subjektu, bankové úvery atď. Daňové tajomstvo má povinnosť dodržiavať každý, kto sa ho dozvedel.

Ako informuje Ministerstvo financií, od reformy si sľubuje zvýšenie transparentnosti podnikateľského prostredia, čomu majú prispieť už aktuálne zverejňované zoznamy subjektov registrovaných pre DPH, platiteľov DPH, zoznam daňových dlžníkov a ďalšie.

V roku 2018 pribudnú nové zoznamy daňových subjektov s výškou vyrubenej dane, dodatočne vyrubenej dane alebo daňovej straty, subjekty s výškou uplatneného alebo dodatočne uplatneného nadmerného odpočtu dane, zoznam s výškou priznanej alebo dodatočne priznanej vlastnej daňovej povinnosti.

Tlak verejnej kontroly po zverejnení zoznamov má podľa ministerstva pomáhať v boji proti podvodom a daňovým únikom.

Elektronická komunikácia pre všetky firmy a živnostníkov
V súčasnosti mali povinnosť komunikovať s finančnou správou elektronicky iba subjekty, ktoré sú platitelia DPH alebo ich zástupcovia. Od 1.1.2018 už budú musieť doručovať podania elektronickou formou všetky právnické osoby zapísané v Obchodnom registri. Fyzické osoby - podnikatelia, registrované pre daň z príjmov začínajú komunikovať výlučne elektronicky od 1.7.2018. Toto sa netýka fyzických osôb, ktoré majú príjem z prenájmu nehnuteľnosti bez živnostenského oprávnenia.

© 2014 - 2024 Agentúra JASPIS. Všetky práva vyhradené.