Miestna daň z nehnuteľností

Účtovníctvo 10.1.2024 Petronela Stančíková
Nadobudli ste v predchádzajúcom roku nehnuteľnosť? Jednou z prvých daňových povinností v novom roku je podanie daňového priznania k dani z nehnuteľností.

V januári sú hneď dve daňové povinnosti. Treba zaplatiť daň z motorových vozidiel a nehnuteľností. Daň z nehnuteľností spadá pod miestne dane a teda jej vyberateľom je obec, resp. mesto.

V tejto oblasti rozlišujeme tieto druhy daní:

Povinnosť podať DP, kedy a dokedy podať?

Dokedy musíte podať daňové priznanie?

Ako sme už uviedli v predchádzajúcom texte, podanie daňového priznania k dani z nehnuteľností je jednou z prvých povinností daňovníkov vždy v januári príslušného roka. Povinnosť podať DP vzniká v prípade, že ste v predchádzajúcom období nadobudli novú nehnuteľnosť. Napríklad: V júli 2023 ste kúpili byt, k 1.1.2024 Vám vzniká daňová povinnosť k tejto nehnuteľnosti, musíte podať daňové priznanie za rok 2024. 

1. do 31. januára

Pri tejto dani je potrebné rozlišovať, či máte povinnosť podať daňové priznanie alebo túto povinnosť nemáte a iba platíte daň. V prípade ak  fyzická alebo právnická osoba nadobudla v roku 2023 nehnuteľnosť, čiže ste vlastníkom, správcom, užívateľom alebo nájomcom nehnuteľnosti máte povinnosť do 31.1.2024 podať daňové priznanie na príslušnom obecnom, resp. mestskom úrade, v ktorého katastri sa nachádza nehnuteľnosť. Ak 31. január pripadne na víkend, posledný deň na podanie priznania je najbližší pracovný deň.

2. v priebehu zdaňovacieho obdobia

Sú aj špecifické prípady, kedy je potrebné podať daňové priznanie aj v priebehu zdaňovacieho obdobia. Sem spadajú situácie ak:

- nadobudnete nehnuteľnosť dedením, kedy je povinnosť podať DP do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti, ktorá vzniká 1. dňom mesiaca nasledujúceho po dni právoplatnosti osvedčenia o dedičstve. 

- fyzická alebo právnická osoba nadobudne nehnuteľnosť vydražením a to do 30 dní vzniku daňovej povinnosti. Daňová povinnosť vzniká 1. dňom mesiaca nasledujúceho po dni, v ktorom sa vydražiteľ stal vlastníkom.

Kedy máte povinnosť podať DP?

Pri dani z nehnuteľnosti rozlišujeme rôzne druhy daňových priznaní, ktoré nám určujú aj to, kedy Vám vzniká povinnosť si DP podať. Tlačivo daňového priznania je rovnaké, iba v ňom vyznačíte možnosť, ktorá sa Vás týka.

1. priznanie – túto možnosť označíte v tlačive v prípade, že podávate priznanie správcovi dane prvýkrát, a teda v predchádzajúcom období ste neboli daňovníkom

2. čiastkové DP – ak ste v predchádzajúcich obdobiach boli v obci/meste daňovníkom, ale pribudol Vám nový predmet dane (napríklad zakúpili ste novú nehnuteľnosť, ale už máte psa a platíte za neho daň). V daňovom priznaní už ale nemusíte uvádzať predmet dane, za ktorý už daň platíte, uvediete iba nový predmet dane

3. čiastkové DP na zánik daňovej povinnosti – ak ste v obci alebo meste už daňovníkom, ale ubudol Vám predmet dane (predali ste nehnuteľnosť, znížila sa výmera Vášho pozemku a pod.)

4. dodatočné priznanie – ak ste už podali riadne, čiastkové priznanie alebo čiastkové priznanie na zánik, v ktorom ste uviedli nesprávne údaje a už uplynula doba na podanie priznania vyberiete si tento typ priznania

5. opravné priznanie – ak ste už podali riadne priznanie, čiastkové priznanie alebo čiastkové priznanie na zánik na dané zdaňovacie obdobie, ale priznanie je neúplne alebo nesprávne, ale ešte neuplynula doba na podanie priznania, zakliknete túto možnosť

Netreba teda zabúdať, že daňové priznanie musíte podať aj v prípade ak došlo k nejakej zmene týkajúcej sa Vašej nehnuteľnosti (zmena výmery a druhu pozemku, uzavretie dlhodobého nájomného vzťahu k pozemku, odstránenie stavby, zmena užívania stavby alebo bytu a pod.).

Ak ste už raz daňové priznanie k nehnuteľnosti podali a nedošlo k žiadnym zmenám, daňové priznanie už nepodávate. Správca dane Vám automaticky vyrubí daň za dané zdaňovacie obdobie.

Splatnosť dane a platenie dane

Pre správcu dane je rozhodujúci stav na vyrubenie dane k 1.1. daného zdaňovacieho obdobia. Správca dane na prípadné zmeny skutočností v priebehu zdaňovacieho obdobia neprihliada (s výnimkou dedenia a draženia nehnuteľnosti).

V daňovom priznaní sa výška dane, ktorú musí daňovník uhradiť, nevyčísluje. Daň vypočíta správca dane (obec/mesto) a následne doručí daňovníkovi rozhodnutie o vyrubení dane. Daň sa vyrubuje na ročnej báze.

Sadzby dane určuje správca dane všeobecným záväzným nariadením. 

Výmer za príslušne zdaňovacie obdobie pošle správca dane najneskôr do 15. mája. Štandardná splatnosť pri dani z nehnuteľnosti je 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.

 

Zdroje: Ministerstvo Financií SR, www.slovensko.sk, Zákon o miestnych daniach a poplatkoch, www.bratislava.sk

© 2014 - 2024 Agentúra JASPIS. Všetky práva vyhradené.