Zákaznícka zóna

Prečo sa oplatí, aby bol otec na materskej dovolenke?

Donedávna bol termín „materská dovolenka“ výhradne záležitosťou žien. Od roku 2011 materské môže poberať aj otec dieťaťa. Navyše od roku 2019 budú môcť poberať materské obaja rodičia súčasne.Byť otec na materskej je výhodnejšie

V súčasnosti sa trend mužov poberajúcich tento príspevok zvyšuje. Môže za to najmä zmena legislatívy v roku 2011, ktorá zmenila podmienky poberania materského otcom. Ako povedala Daniela Rodinová z tlačového odboru Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny pre portál najmama.aktuality.sk: „Naša legislatíva umožňovala čerpať materské otcovi dieťaťa aj v minulosti, ale za odlišných a prísnejších podmienok. Tí mohli oň požiadať len do dovŕšenia ôsmich mesiacov veku dieťaťa, čo v prípade, ak matka čerpala materské, nedávalo priestor na čerpanie materského otcom.“

Poberanie materského oboma rodičmi je finančne výhodné. Po ukončení materskej dovolenky má matka nárok na rodičovský príspevok, ktorý je podstatne nižší ako materské (pre rok 2018 je to 214,70 eura mesačne). Výhodnejšie teda je, ak na rodičovskú dovolenku (nie materskú, tá podľa Zákonníka práce patrí výlučne žene) nastúpi následne po matke otec. Môže tak urobiť kedykoľvek do dovŕšenia troch rokov veku dieťaťa.Materské začína poberať odo dňa prevzatia dieťaťa do svojej starostlivosti. Nevyhnutnosťou ale je samozrejme splnenie zákonných podmienok na uznanie nároku na materské. Po ich splnení môže otec aj matka čerpať materské postupne pri tom istom dieťati. Využitie takejto možnosti sa oplatí tiež v rodinách, kde ženy zarábajú lepšie a je teda pre nich výhodnejšie po skončení materskej dovolenky nastúpiť ihneď do zamestnania.Aká je výška materského a ako sa počíta?

Výšku materského vypočítava Sociálna poisťovňa a závisí od predchádzajúceho príjmu, resp. vymeriavacieho základu, z ktorého otec platil poistné na nemocenské poistenie. Denný vymeriavací základ je podielom súčtu vymeriavacích základov, z ktorých otec platil poistné na nemocenské poistenie v rozhodujúcom období a počtu kalendárnych dní rozhodujúceho obdobia.

V prípade, ak má dve nemocenské poistenia súčasne (napr. ako zamestnanec v pracovnom pomere a taktiež ako SZČO), nárok na vznik materského sa posudzuje osobitne z každého nemocenského poistenia.

V súčasnosti je materské dané vo výške 75% z predchádzajúceho hrubého príjmu (denného vymeriavacieho základu), jeho maximálna výška je však obmedzená.

V roku 2018 horná hranica materského predstavuje maximálnu dennú dávku 44,9754 eura, t. j. maximálne 1394,30 eur mesačne (v kalendárnom mesiaci, ktorý má 31 dní) alebo 1349,30 eur (v kalendárnom mesiaci, ktorý má 30 dní). Takúto maximálnu dávku je možné získať pri predchádzajúcom hrubom príjme aspoň 1824 eur.Od 1. januára 2019 sa maximálna denná výška materského zvyšuje na sumu 47,0466 eura, čo predstavuje 1458,50 eur mesačne pri 31-dňovom mesiaci alebo 1411,40 eura pri 30-dňovom mesiaci. Maximálnu dávku materského v roku 2019 dosiahne poistenec, ktorého vymeriavací základ, resp. hrubý príjem bol aspoň vo výške 1908 eur.

Z materského sa neplatí daň ani odvody a v čase jeho poberania štát za otca platí poistné na zdravotné poistenie.

Počas akého obdobia môže otec poberať materské?

Otec môže o materské požiadať najskôr šesť týždňov odo dňa pôrodu a má na neho nárok najdlhšie do dovŕšenia troch rokov veku dieťaťa. Nárok na túto dávku mu vzniká odo dňa prevzatia dieťaťa do starostlivosti, a to po dobu 28 týždňov. Je teda vhodné, aby o tento príspevok otec požiadal najneskôr 28 týždňov pred dovŕšením tretieho roku dieťaťa, aby sa neukrátil o časť doby, počas ktorej môže túto dávku poberať.

V prípade osamelého otca je táto doba 31 týždňov. Ak sa stará o dve alebo viac detí má nárok na materské po dobu 37 týždňov. O túto dávku môže požiadať až po tom, ako matka poberanie materského ukončí.

Pre porovnanie, materská pre matku predstavuje 34 týždňov, pre slobodnú matku je to 37 týždňov a v prípade, ak porodí dve a viac detí má nárok na 43 týždňov. Spolu tak môžu s otcom poberať materské až 62 týždňov na jedno dieťa.Aké podmienky musí otec splniť?

Materské vypláca Sociálna poisťovňa. Na splnenie nároku na vyplatenie tejto dávky je potrebné, aby otec splnil nasledovné podmienky:

V prípade, ak je zamestnancom v pracovnom pomere, mal by sa so svojím zamestnávateľom dohodnúť a vopred mu oznámiť predpokladaný deň nástupu na rodičovskú dovolenku.

Žiadosť o materské predkladá na pobočku Sociálnej poisťovne v mieste sídla zamestnávateľa. SZČO a dobrovoľne nemocensky poistená osoba žiada o materské v mieste trvalého bydliska.


Možnosti práce popri poberaní materského

Aké povinnosti vyplývajú matke?

Počas obdobia, v ktorom otec poberá materské, je matka povinná ukončiť poberanie rodičovského príspevku. Sociálnej poisťovni o tom následne predkladá rozhodnutie z úradu práce. Ak je matka dieťaťa v pracovnom pomere, môže, ale nemusí sa po ukončení materskej dovolenky vrátiť do svojho zamestnania. Môže sa rozhodnúť ostať doma pri dieťati a naďalej sa o neho starať.

Z hľadiska zdravotného poistenia vtedy naďalej ostáva poistencom štátu, avšak v tomto prípade ako osoba, ktorá sa riadne a celodenne stará o dieťa do 6 rokov veku podľa § 11 ods. 7 písm. j) Zákona o zdravotnom poistení. V prípade, že matka nie je zamestnancom a ani nepodniká, môže sa evidovať na úrade práce a požiadať v Sociálnej poisťovni o dávku v nezamestnanosti, ak jej na ňu vznikne nárok.Súbežné čerpanie materského pre oboch rodičov - zmeny od januára 2019

Doteraz nebolo možné vyplácanie materského obom rodičom naraz. Podľa súčasného zákona otec môže čerpať materské až po ukončení materskej dovolenky matky, a to do dovŕšenia tretieho roku dieťaťa. To sa však od 1. januára 2019 zmení. Novela Zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení po novom umožňuje čerpanie materského pre oboch rodičov súbežne, pričom každý ho bude dostávať na iné dieťa.

Ide teda o prípad, ak matka poberá materské na novonarodené dieťa a otec súčasne na staršie dieťa vo veku do troch rokov. Podľa odhadov ministerstva práce by túto novinku súčasného poberania materského mohlo v budúcom roku využiť približne 600 osôb, čím by sa ich súčasný počet navýšil o 10%.

Naďalej však zostáva v platnosti obmedzenie poberania materského a rodičovského príspevku oboma rodičmi súčasne.


Získajte kompletný prehľad o zdravotnom a sociálnom poistení na odbornom kurze, ktorý vedie lektorka Martina Švaňová.


 

publikované: 27. 09. 2018

Naše webové stránky používajú cookies a uchovávajú Vašu IP adresu. Viac informácií nájdete tu.