Prečo sa oplatí, aby bol otec na materskej dovolenke?

Donedávna bol termín „materská dovolenka“ výhradne záležitosťou žien. Od roku 2011 materské môže poberať aj otec dieťaťa. Aké podmienky musí splniť otec, aby získal nárok na materské?


Byť otec na materskej je výhodnejšie

V súčasnosti sa trend mužov poberajúcich tento príspevok zvyšuje. Môže za to najmä zmena legislatívy v roku 2011, ktorá zmenila podmienky poberania materského otcom. Ako povedala Daniela Rodinová z tlačového odboru Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny pre portál najmama.aktuality.sk: „Naša legislatíva umožňovala čerpať materské otcovi dieťaťa aj v minulosti, ale za odlišných a prísnejších podmienok. Tí mohli oň požiadať len do dovŕšenia ôsmich mesiacov veku dieťaťa, čo v prípade, ak matka čerpala materské, nedávalo priestor na čerpanie materského otcom.“

Poberanie materského oboma rodičmi je finančne výhodné. Po ukončení materskej dovolenky má matka nárok na rodičovský príspevok, ktorý je podstatne nižší ako materské (pre rok 2021 je to 275,90 eur mesačne, alebo 378,10 eur mesačne, ak osoba poberala materské). Výhodnejšie teda je, ak na rodičovskú dovolenku (nie materskú, tá podľa Zákonníka práce patrí výlučne žene) nastúpi následne po matke otec. Môže tak urobiť kedykoľvek do dovŕšenia 3 rokov veku dieťaťa. Využitie takejto možnosti sa oplatí tiež v rodinách, kde ženy zarábajú lepšie a je teda pre ne výhodnejšie po skončení materskej dovolenky nastúpiť ihneď do zamestnania.
 

Materské pre otca - podmienky do 30.4.2021

Otec musí Sociálnej poisťovni predložiť požadované doklady. Materské otec začína poberať odo dňa prevzatia dieťaťa do svojej starostlivosti na základe dohody s matkou dieťaťa. Nevyhnutnosťou splnenie zákonných podmienok na uznanie nároku na materské: 

Materské pre otca - zmena do 1.5.2021

Novela zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení, ktorá nadobudla účinnosť 1.5.2021 vypúšťa administratívu podmienku uzatvárania dohody s matkou dieťaťa o prevzatí do starostlivosti, ktorú musel otec predkladať so žiadosťou o materské Sociálnej poisťovni. 

Aké podmienky musí otec splniť od 1.5.2021 a ako požiada o materské? 

Materské vypláca Sociálna poisťovňa. Na splnenie nároku na vyplatenie tejto dávky je potrebné, aby otec splnil nasledovné podmienky:

Aká je výška materského a ako sa počíta?

Výšku materského vypočítava Sociálna poisťovňa a závisí od predchádzajúceho príjmu, resp. vymeriavacieho základu, z ktorého otec platil poistné na nemocenské poistenie. Denný vymeriavací základ je podielom súčtu vymeriavacích základov, z ktorých otec platil poistné na nemocenské poistenie v rozhodujúcom období a počtu kalendárnych dní rozhodujúceho obdobia. 

V súčasnosti je materské dané vo výške 75 % z predchádzajúceho hrubého príjmu (denného vymeriavacieho základu).

V prípade, ak má dve nemocenské poistenia súčasne (napr. ako zamestnanec v pracovnom pomere a taktiež ako SZČO), nárok na vznik materského sa posudzuje osobitne z každého nemocenského poistenia.

Maximálne materské v roku 2021

Pre rok 2021 je maximálny denný vymeriavací základ 71,8028 eur. Maximálna denná dávka materského je tak 53,8521 eur. 

Maximálne materské v roku 2021 (30-dňový mesiac)1615,60 eur
Maximálne materské v roku 2021 (31-dňový mesiac)1669,50 eur

Maximálne materské v roku 2021 je možné získať, ak osoba v rozhodujúcom období dosiahla vymeriavací základ aspoň 2 184 eur mesačne. 

Maximálne materské v roku 2022

Od 1. januára 2022 sa maximálny denný vymeriavací základ zvyšuje na 74,4987 eur. Maximálna denná výška materského sa zvyšuje na sumu 55,8741 eura. 

Maximálne materské v roku 2022 (30-dňový mesiac)1676,30 eur
Maximálne materské v roku 2022 (31-dňový mesiac)1732,10 eur

Maximálne materské v roku 2022 môže získať osoba, ktorá v rozhodujúcom období dosiahla vymeriavací základ aspoň 2 266 eur mesačne. Z materského sa neplatí daň ani odvody a v čase jeho poberania štát za otca platí poistné na zdravotné poistenie.

Počas akého obdobia môže otec poberať materské?

Otec môže o materské požiadať najskôr 6 týždňov odo dňa pôrodu a má na neho nárok najdlhšie do dovŕšenia troch rokov veku dieťaťa. Nárok na túto dávku mu vzniká odo dňa prevzatia dieťaťa do starostlivosti, a to po dobu 28 týždňov. Je teda vhodné, aby o tento príspevok otec požiadal najneskôr 28 týždňov pred dovŕšením tretieho roku dieťaťa, aby sa neukrátil o časť doby, počas ktorej môže túto dávku poberať.

V prípade osamelého otca je táto doba 31 týždňov. Ak sa stará o dve alebo viac detí má nárok na materské po dobu 37 týždňov. O túto dávku môže požiadať až po tom, ako matka poberanie materského ukončí.

Pre porovnanie, materská pre matku predstavuje 34 týždňov, pre slobodnú matku je to 37 týždňov a v prípade, ak porodí dve a viac detí má nárok na 43 týždňov. Spolu tak môžu s otcom poberať materské až 62 týždňov na jedno dieťa.
 


Môže otec pri poberaní materského pracovať? 

Otec nesmie mať počas poberania materského príjem za aktívnu prácu zo zamestnania, z ktorého sa mu odvíja nárok na túto dávku. Môže však uzatvoriť nový pracovný pomer alebo dohodu (v prípade súčasného zamestnávateľa musí ísť o iný druh práce), prípadne si môže založiť živnosť. Z uzatvoreného nového pracovného pomeru alebo dohody sa bude do Sociálnej poisťovne odvádzať iba poistné na úrazové poistenie, ktoré uhrádza zamestnávateľ.

Ak mu vznikol nárok na vyplatenie materského z dobrovoľného nemocenského poistenia, môže počas tohto obdobia pracovať ako zamestnanec alebo podnikať. 

V prípade, ak je otec SZČO, môže naďalej podnikať a počas poberania materského nemusí platiť odvody do Sociálnej poisťovne. Ďalšou výhodou v tomto prípade je, že pri platení odvodov do zdravotnej poisťovne sa ho netýka ustanovenie o povinnom minimálnom vymeriavacom základe.

Aj napriek tomu, že otec si popri starostlivosti o dieťa môže privyrobiť, Sociálna poisťovňa kontroluje, či je skutočne splnená podmienka starostlivosti o dieťa. 

Aké povinnosti vyplývajú matke?

Počas obdobia, v ktorom otec poberá materské, je matka povinná ukončiť poberanie rodičovského príspevku. Sociálnej poisťovni o tom následne predkladá rozhodnutie z úradu práce. Ak je matka dieťaťa v pracovnom pomere, môže, ale nemusí sa po ukončení materskej dovolenky vrátiť do svojho zamestnania. Môže sa rozhodnúť ostať doma pri dieťati a naďalej sa o neho starať.

Z hľadiska zdravotného poistenia vtedy naďalej ostáva poistencom štátu, avšak v tomto prípade ako osoba, ktorá sa riadne a celodenne stará o dieťa do 6 rokov veku podľa § 11 ods. 7 písm. j) Zákona o zdravotnom poistení. V prípade, že matka nie je zamestnancom a ani nepodniká, môže sa evidovať na úrade práce a požiadať v Sociálnej poisťovni o dávku v nezamestnanosti, ak jej na ňu vznikne nárok.

Získajte kompletný prehľad o zdravotnom a sociálnom poistení na akreditovanom kurze Mzdy a personalistika.

© 2014 - 2024 Agentúra JASPIS. Všetky práva vyhradené.