5 dôležitých zmien, ktoré prináša novela zákona o účtovníctve od 1.1.2022

Cieľom novelizácie je najmä zjednodušenie účtovníctva v rôznych oblastiach a reakcia na čoraz väčšiu digitalizáciu účtovníctva. Najzásadnejšou zmenou je zjednodušenie elektronickej archivácie účtovných dokumentov. Aké ďalšie zmeny prináša novela od 1. januára 2022?
novela zákona o účtovníctve

Novela zákona o účtovníctve z dielne Ministerstva financií bola 2.11.2022 schválená v parlamente. Cieľom novelizácie je najmä zjednodušenie účtovníctva v rôznych oblastiach a reakcia na čoraz väčšiu digitalizáciu účtovníctva. Najzásadnejšou zmenou je zjednodušenie elektronickej archivácie účtovných dokumentov. Aké ďalšie zmeny prináša novela od 1. januára 2022? 

Rozšírenie verejnej časti Registra účtovných závierok 

Doposiaľ boli vo verejnej časti Registra účtovných závierok (,,register”) prístupné len účtovné dokumenty niektorých právnických osôb (obchodných spoločností, družstiev, štátnych spoločností a subjektov verejnej správy). 

Od 1.1.2022 sa rozšíri verejná časť registra o ďalšie právne formy právnických osôb, čím by všetky právnické osoby boli zaradené do verejnej časti registra. Ide predovšetkým o pozemkové spoločenstvá, ale aj mimovládne neziskové organizácie ako sú občianske združenia, spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov, záujmové združenia právnických osôb a ďalšie. V neverejnej časti registra by zostali účtovné dokumenty fyzických osôb – podnikateľov a organizačných zložiek zahraničných osôb. Cieľom tejto úpravy je väčšia transparentnosť informácií vykazovaných v účtovnej závierke. 

Úprava spôsobu ukladania účtovných závierok do registra

Podľa súčasného znenia zákona o účtovníctve musia účtovné jednotky, ktoré majú povinnosť ukladať účtovné závierky do registra, uložiť tieto dokumenty v elektronickej aj listinnej podobe. 

Dôvodová správa k návrhu zákona odkazuje na údaje Finančnej správy SR, ktorá za rok 2020 spracovala celkovo 384 738 dokumentov, z toho 370 239 (96,24 %) elektronických dokumentov a len 14 499 (3,76 %) listinných dokumentov. 

Novelizovaný zákon v záujme rozšírenia funkcionalít registra navrhuje, aby všetky účtovné dokumenty boli ukladané v elektronickej podobe, čo zjednoduší postup pri ich ukladaní, ale aj odstráni chybovosť pri neautomatizovanom spracovaní účtovných dokumentov. Od 1.1.2022 budú účtovné jednotky povinné ukladať do registra účtovné dokumenty už len v elektronickej podobe (vzťahuje sa to na účtovné obdobie 2021 aj predchádzajúce účtovné obdobia). 

Pri ukladaní účtovných dokumentov do registra v elektronickej podobe je možné ukladať účtovné dokumenty vo forme: 

Po vytvorení formulára sa očakáva významne znížie chybovosti účtovných dokumentov a zvýšenie komfortu pri ukladaní účtovných závierok. 

Zadefinovanie povinných náležitostí výročnej správy pre neziskové organizácie

Neziskové organizácie, ktoré majú povinnosť overenia účtovnej závierky audítorom z titulu príjmu 2 % vo výške viac ako 35 000 eur (najmä občianske združenia a cirkevné organizácie), sú povinné vypracovať aj výročnú správu. Súčasné znenie zákona o účtovníctve ustanovuje povinné náležitosti obsahu výročnej správy iba pre podnikateľské subjekty, obce a subjekty verejnej správy. 

Novela zákona upravuje obsah výročnej správy pre túto skupinu neziskových účtovných jednotiek s ohľadom na činnosti, ktoré vykonávajú. Povinnosť vypracovať výročnú správu budú mať tak, ako doposiaľ iba tie účtovné jednotky, ktoré spĺňajú podmienky pre povinný audit. 

Súčasťou výročnej správy neziskových účtovných jednotiek bude od roku 2022: 

výročná správa neziskové organizácie

Digitalizácia účtovníctva od 1.1.2022

Podiel elektronických účtovných záznamov v účtovníckej praxi neustále rastie, preto na tento trend reagujú aj zmeny v zákone o účtovníctve. V záujme jednoznačnosti sú doplnené a špecifikované podmienky, ktoré je účtovná jednotka povinná dodržať pri spracovávaní týchto účtovných záznamov

Účtovná jednotka je povinná od okamihu vyhotovenia účtovného záznamu až do konca lehoty ustanovenej na jeho uchovávanie dodržiavať požiadavky na účtovný záznam a zachovávať vierohodnosť pôvodu, neporušenosť obsahu a čitateľnosť účtovného záznamu. 

Vierohodnosť pôvodu účtovného záznamu a neporušenosť obsahu je možné zabezpečiť 

Formu dátového nosiča na uchovávanie elektronickej účtovnej dokumentácie si môže účtovná jednotka zvoliť. Spôsob uchovávania, ktorý si účtovná jednotka interne zvolí, je povinná dodržiavať. 

Pri overovaní účtovnej závierky audítorom alebo pri daňovej kontrole musí účtovná jednotka umožniť prístup do softvéru na vedenie účtovníctva a preukázať účtovným záznamom označenie účtov, na ktorých sú účtované prípady účtované, ak účtovná jednotka účtuje v sústave podvojného účtovníctva. Tiež je povinná predložiť účtovné záznamy v takej podobe v akej ich vedie a následne archivuje. 

digitalizácia účtovníctva 2022

Zmena povinných náležitostí účtovného dokladu 

Vzhľadom na novú úpravu podmienok zabezpečenia vierohodnosti a neporušenosti obsahu účtovného záznamu, je možné nahradiť podpis osoby zodpovednej za uskutočnenie účtovného prípadu elektronickou výmenou údajov alebo vnútorným kontrolným systémom. 

Účtovný doklad už nebude musieť obsahovať podpis osoby zodpovednej za jeho zaúčtovanie ani označenie účtov, na ktorých sa účtovný prípad zaúčtuje. Pri daňovej kontrole však účtovná jednotka účtujúca v sústave podvojného účtovníctva musí umožniť prístup do účtovného softvéru, ktorý obsahuje účtovné záznamy s označením účtov, na ktorých sú účtovné prípady v účtovnej jednotke účtované. 

 

Použité zdroje: 

1. Dôvodová správa k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov

2. Dôvodová správa - osobitná k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov

3. Zákon č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení platnom do 31.12.2021

© 2014 - 2024 Agentúra JASPIS. Všetky práva vyhradené.