Daňová kontrola krok za krokom

Dane 7.10.2021 Michaela Struhárová
Daňová kontrola mnohým podnikateľom naháňa strach. Čo je cieľom kontrolórov a ako sa na daňovú kontrolu pripraviť? Dočítate sa aj aké doklady sú najčastejšie kontrolované.
daňová kontrola


 

Čo je cieľom daňovej kontroly?

Daňová kontrola je vykonávaná daňovým úradom, ktorý je miestne alebo vecne príslušný k miestu, kde fyzická osoba podniká. Úlohou kontrolórov je veľmi podrobné preskúmanie účtovných prípadov a dokladov s tým súvisiacich, teda dokladov, ktoré súvisia s plnením daňovej povinnosti.

Na dokladoch kontrolujú, či sú hodnoverné a úplné. Overujú zmluvy, či boli riadne plnené a či nijakým spôsobom nedošlo k porušeniu zákona. Pri daňovej kontrole musí subjekt sprístupniť všetky potrebné podklady pre vykonanie daňovej kontroly. Zároveň musí subjekt akceptovať svoje povinnosti v zmysle daňových predpisov.

Začiatok daňovej kontroly

Daňová kontrola sa vykonáva po ukončení zdaňovacieho obdobia a po tom, ako skončí obdobie na podávanie daňových priznaní, a to z toho dôvodu, že dovtedy je možnosť na podanie opravného daňového priznania.

Začiatok daňovej kontroly upravuje § 46 Zákona o správe daní a považujú sa zaň 3 situácie.

Deň určený v oznámení o daňovej kontrole

Začiatok daňovej kontroly je určený na deň, ktorý je uvedený v oznámení správcu dane daňovému subjektu. Okrem samotného dňa musí oznámenie obsahovať miesto výkonu daňovej kontroly, druh kontrolovanej dane a kontrolované zdaňovacie alebo účtovné obdobie. Oznámenie tiež obsahuje informáciu o lehote, v ktorej musí kontrolovaný subjekt predložiť všetky požadované doklady a následky, ktoré vyplývajú z nepredloženia.

Daňová kontrola musí začať do 40 dní od doručenia oznámenia o kontrole. Ak nastane prekážka na strane podnikateľa a v určený dátum daňová kontrola začať nemôže, musí to oznámiť správcovi dane do 8 dní od doručenia oznámenia a dohodnúť nový termín. Stále však platí, že kontrola nesmie začať neskôr ako 40 dní od doručenia oznámenia.

Spísanie zápisnice o začatí daňovej kontroly

Podľa § 46 ods. 2 Daňového poriadku, ak sa vykonáva daňová kontrola na zistenie oprávnenosti nároku na vrátenie nadmerného odpočtu alebo jeho časti, za začiatok sa považuje deň spísania zápisnice o začatí daňovej kontroly alebo v deň uvedený v oznámení o daňovej kontrole.

Zápisnica musí obsahovať podrobné informácie o daňovej kontrole, zoznam všetkých osôb, ktoré sú prítomné na tomto stretnutí, pokiaľ bol subjekt zastupovaný inou osobou, musí byť aj táto skutočnosť uvedená v zápisnici. Okrem toho v nej musia byť uvedené informácie, kde a kedy sa kontrola uskutočnila, čo bola diskutovaná téma na tomto stretnutí. V prípade, že je daňová kontrola oznámená, musí začať do 40 dní od doručenia oznámenia o daňovej kontrole.

Bez oznámenia

Daňový úrad môže vykonať daňovú kontrolu aj bez dodania oznámenia, a to v prípade, že subjekt nahlásia orgány, ktoré sú činné v trestnom konaní, alebo je subjekt podozrivý z vykonávania nezákonnej činnosti, ktorý môže subjekt vykonávať, resp. je podozrenie, že dôležité dokumenty by mohli byť zničené. V prípade, že sa daňová kontrola uskutoční bez oznámenia, je potrebné, aby bol v zápisnici uvedený dôvod pre daňovú kontrolu.

Ukončenie daňovej kontroly

Ukončenie daňovej kontroly upravuje § 46 ods. 9 Daňového poriadku. Za ukončenie sa považuje deň doručenia protokolu, v deň kedy zaniká nárok na vrátenie nadmerného odpočtu alebo doručenia oznámenia o určovaní dane podľa pomôcok podľa § 48 ods. 2.

Daňová kontrola by sa mala skončiť do šiestich mesiacov od začatia kontroly. Je možné, že pôjde pri kontrole o nejaký zložitejší prípad, za takejto situácie, môže kontrola trvať až jeden rok.

Aké sú práva daňového subjektu?

Práva a povinnosti daňového subjektu upravuje § 45 Daňového poriadku.

Aké sú povinnosti daňového subjektu?

daňová kontrola

Ako sa pripraviť na daňovú kontrolu?

Daňová kontrola je o to účinnejšia a efektívnejšia, keď je k dispozícií a je možné porovnať väčšie množstvo údajov. Samotnú prípravu a dôraz na efektívnosť má na starosti kontrolór. Jeho povinnosťou je zhromaždiť čo najviac údajov o kontrolovanom subjekte. Pred kontrolou musí byť určené obdobie, za ktoré bude daňová kontrola prebiehať a zároveň druh dane, ktorá bude kontrolovaná.

Na daňovú kontrolu sa môžu pripraviť aj samé daňové subjekty. Pokiaľ vedia, ktoré obdobie a čo konkrétne bude kontrolované, mali by zhromaždiť doklady a z nich vybrať tie, ktoré s danou kontrolou súvisia a následne zistiť, či v nich nič nechýba a sú úplné.

Kontrolované doklady pri daňovej kontrole

Aké doklady budú kontrolórmi počas daňovej kontroly vyžadované závisí od druhu kontrolovanej dane, ako aj od rozsahu daňovej kontroly. Riaďte sa oznámením, ktoré ste obdržali od správcu dane.

Bez rozdielu, či ide o fyzickú, alebo právnickú osobu medzi najčastejšie vyžadované doklady patrí:

Dôležitou súčasťou kontroly je overenie dodržiavania zákona o účtovníctve a postupov účtovania, t.j či sú jednotlivé operácie správe a riadne účtované, či daňový subjekt predložil všetky faktúry a pod. 

Daňových kontrolórov bude tiež zaujímať oprávnenosť výdavkov a odpočtu DPH, ako aj formálna stránka dokladov, najmä faktúr, či obsahujú všetky náležitosti v súlade so zákonom. Pri faktúrach by každá transakcia by mala byť podložená zmluvou uzavretou medzi odberateľom a dodávateľom a mala by spĺňať všetky zákonom stanovené náležitosti.

V prípade, že si je daňový subjekt vedomý určitých nedostatkov a nejasností vo svojom účtovníctve a daniach je vhodné, aby si pred začatím kontroly dal do poriadku dané nedostatky s pomocou podpory účtovníkov, daňových poradcov či právnikov.

Pri daňovej je kontrole je mnohokrát veľmi dôležitá aj podporná dokumentácia v podobe mailovej komunikácie alebo fotodokumentácie, ako aj rôznych daňových analýz a stanovísk, z ktorých daňový subjekt vychádzal napr. pri uplatnení daňovej optimalizácie a pod.

Súčasným trendom pri daňovej kontrole je vyžadovať od daňového subjektu transferovú dokumentáciu, v prípade, že daňový subjekt obchoduje so spriaznenými osobami. V prípade, ak máte povinnosť viesť transferovú dokumentáciu a nepredložíte ju správcovi dane po vyžiadaní do 15 dní, môže vám byť vyčíslená pokuta až do výšky 3 000 eur.

Ústretový krok urobila aj finančná správa, ktorá informuje v tlačovej správe o svojom záujme pristupovať k daňovým subjektom korektne a celý proces kontroly im uľahčiť. Zverejnila preto informačný materiál k výkonu daňovej kontroly dane z príjmov právnickej osoby vo väzbe na preverovanie dodržiavania zákona o účtovníctve.

© 2014 - 2024 Agentúra JASPIS. Všetky práva vyhradené.