Daňová optimalizácia: Pripočítateľné a odpočítateľné položky

Dane 30.6.2021 Michaela Struhárová
V závere účtovného obdobia každého podnikateľa, účtovníka uzavretie roka a vyčíslenie výsledku hospodárenia. Vyčíslenie výsledku hospodárenia je súčasťou uzávierkových účtovných operácií.
pripočítateľné a odpočítateľné položky

V závere účtovného obdobia každého podnikateľa, účtovníka uzavretie roka a vyčíslenie výsledku hospodárenia. Vyčíslenie výsledku hospodárenia je súčasťou uzávierkových účtovných operácií. 

Vyčíslenie výsledku hospodárenia je prvý krok. Účtovný výsledok hospodárenia sa potom musí transformovať na základ dane alebo daňovú stratu. Veľakrát v účtovníctve nastane situácia, že účtovný výsledok hospodárenia je záporný, ale pri transformácii sa dostaneme k základu dane a nie k daňovej strate. Menej častá je opačná situácia. Čím je to spôsobené? 

Daňová legislatíva upravuje, ktoré účtovné náklady a výnosy sú aj daňovo uznateľnými nákladmi a výnosmi. Hovoríme o pripočítateľných a odpočítateľných položkách, ktoré sú legálnym spôsobom daňovej optimalizácie.

Čo je podstatou pripočítateľných a odpočítateľných položiek?

V praxi to znamená, že náklady, ktoré zákon o dani z príjmov neuznáva ako daňové náklady musíme k výsledku hospodárenia pripočítať. Naopak príjmy, ktoré nie sú zdaniteľné, nemôžu vstupovať do základu dane a musíme ich od výsledku hospodárenia odpočítať. 

Pripočítateľné a odpočítateľné položky sú platné pre právnické aj fyzické osoby, ale pre fyzické osoby len v obmedzenej miere. Pri fyzických osobách sa s nimi stretneme hlavne v prípade, keď dôjde k zániku fyzickej osoby (pozastavenie/zrušenie živnosti) alebo pri prechode z jednotlivých sústav účtovníctva (z jednoduchého do podvojného účtovníctva alebo naopak). 

Vzhľadom na rozsiahlosť pripočítateľných a odpočítateľných položiek budeme hovoriť len o najčastejšie sa vyskytujúcich položkách. Pri vyčíslovaní základu dane alebo daňovej straty si treba dávať aj na neustále sa meniacu legislatívu. 

pripočítateľné a odpočítateľné položky

Najčastejšie pripočítateľné položky - výdavky, ktoré zvyšujú základ dane

1. Trvalo daňovo neuznateľné náklady (výdavky) 

Tieto náklady (výdavky) neslúžia na dosiahnutie, zabezpečenie alebo udržanie príjmov spoločnosti. Niektoré sú taxatívne vymedzené zákonom o dani z príjmov alebo iným osobitným predpisom. Radíme sem:

2. Dočasné nedaňové náklady (výdavky)

Tento typ výdavkov je dočasne neuznaný za daňové výdavky len v roku účtovania, v ktorom ovplyvňujú výsledok hospodárenia. Po splnení zákonom stanovených podmienok sa v budúcich zdaňovacích obdobiach môžu stať daňovými výdavkami. 

Sú to napríklad: 

3. Výdavky (náklady) s limitovanou výškou

Tieto typy výdavkov sú limitované určitou sumou alebo percentom a daňovo uznateľné sú len do tejto výšky. Najčastejšie sú to:

pripočítateľné a odpočítateľné položky od základu dane

Najčastejšie odpočítateľné položky - výdavky, ktoré znižujú základ dane

Odpočítateľné položky v daňovom priznaní sú príjemnejšie, keďže znižujú základ dane. Napríklad to môže byť príjem spoločnosti, ktorý nie je predmetom dane, a preto je odpočítateľnou položkou. Odpočítateľnou položkou je aj výdavok v období jeho úhrady, ak sa zahŕňa do základu dane až po jeho zaplatení. Veľa odpočítateľných položiek majú neziskové organizácie. 

Príjmy, ktoré sú odpočítateľné položky:

Odpočítateľnými položkami sú aj výdavky (náklady), ktoré spoločnosť v predchádzajúcich zdaňovacích obdobiach pripočítala k základu dane z dôvodu, že nesplnili všetky podmienky na uznanie ako daňového výdavku. 

Sú to napríklad:

Pripočítateľné a odpočítateľné položky sú pokročilou účtovníckou agendou, ktorá si vyžaduje dôkladný prehľad v legislatíve. 

Použité zdroje: 

Zákon 595/2003 Z. z.o dani z príjmov

 

Daňová optimalizácia fyzických a právnických osôb

 

Pripočítateľné a odpočítateľné položky v roku 2021 (za rok 2020)

 

Odpočítateľné položky v roku 2020 (v daňovom priznaní za rok 2019)

 

© 2014 - 2024 Agentúra JASPIS. Všetky práva vyhradené.