Opatrenia na pomoc zamestnancom, firmám a SZČO počas koronakrízy: Ako si uplatniť nárok?

Tipy 4.5.2020 Michaela Struhárová
Zatvorené prevádzky, výpadok príjmov a zamestnanci nedobrovoľne doma. Vláda zareagovala na prijatím prvých siedmich opatrení, aby zmiernila dopady, ktoré spôsobuje súčasná pandémia koronavírusu. Ako sa k pomoci od štátu dostanete?
ekonomické opatrenia koronavírus

Článok je aktualizovaný 4.5.2020.

1. Príspevok pre zamestnávateľov, ktorí museli povinne zatvoriť prevádzky

Firmy, ktoré museli kvôli nariadeniam vlády zatvoriť svoje prevádzky, môžu požiadať o príspevok na preplatenie náhrad miezd, ktoré vyplácajú zamestnancov za čas prekážok v práci na strane zamestnávateľa. Príspevok je vo výške najviac 80 % priemernej mzdy zamestnanca a maximálne vo výške 1 100 eur na zamestnanca. 

Tí zamestnávatelia, ktorí vyplácajú náhrady mzdy vo výške menej ako 80 % (napríklad majú v kolektívnej zmluve ustanovené náhrady mzdy 60 %), môžu požiadať o príspevok vo výške vyplatených náhrad mzdy, najviac 880 eur na zamestnanca. 

Zamestnávateľ môže o príspevok požiadať iba na zamestnanca, ktorého pracovný pomer začal najneskôr 1.3.2020 a zároveň ho nemôže prepustiť v čase poberania príspevku a 2 mesiace po skončení poberania. Pracovný pomer nemôže zamestnávateľ skončiť ani dohodou z dôvodov podľa § 63 ods. 1 a 2 Zákonníka práce

Kto môže požiadať o príspevok? 

O príspevok môže požiadať iba zamestnávateľ, ktorý začal vykonávať svoju činnosť najneskôr k 1.2.2020. 

Ako o príspevok požiadať?

Žiadosti môžu podnikatelia posielať elektronicky cez novú webovú stránku www.pomahameludom.sk alebo neprepustaj.sk, kde je popísaný celý proces. 

ekonomické opatrenia koronavírus

2. Príspevok pre SZČO, ktorým poklesli tržby minimálne o 20 % (o 10 % v marci)

O tento príspevok môžu požiadať SZČO, ktoré boli nemocensky a dôchodkovo poistené, ktorým v dôsledku mimoriadnej situácie poklesli tržby. Príspevok sa odvíja od výšky poklesu tržieb. 

Kto môže požiadať o príspevok? 

SZČO môže o príspevok pri poklese tržieb požiadať, ak: 

Výška príspevku: 

Ako sa určuje pokles tržieb? 

Na porovnanie tržieb použije jeden z troch spôsobov:

  1. porovnanie tržby za mesiac, za ktorý žiada príspevok s rovnakým mesiacom predchádzajúceho roka - pokles tržieb v marci 2020 sa bude porovnávať s marcom 2019
  2. porovnanie priemeru tržbieb za celý rok 2019 s tržbou za mesiac, za ktorý žiada o príspevok - túto možnosť môžu využiť iba tí, ktorí podnikali celý rok 2019
  3. porovnanie tržby za február 2020 s tržbou za mesiac, za ktorý žiada o príspevok - toto porovnanie môžu využiť iba tí, ktorí v roku 2019 nepodnikali v rovnakom mesiaci a začali podnikať najneskôr k 1.2.2020

Ako o príspevok požiadať?

SZČO môžu o príspevok žiadať úrad práce podľa miesta prevádzky elektronicky cez novú webovú stránku www.pomahameludom.sk alebo neprepustaj.sk, kde je popísaný celý proces. 

ekonomické opatrenia koronakríza

3. Príspevok pre zamestnávateľov, ktorí udržia pracovné miesta

Ak zamestnávateľ aj pri obmedzenej prevádzke počas mimoriadnej situácie udrží pracovné miesto, môže požiadať o tento príspevok. 

Určuje sa dvoma spôsobmi, firma si môže vybrať, ktorý je pre ňu lepší a bude sa uplatňovať počas celej doby poberania príspevku: 

3A = preplatenie náhrady mzdy, ktorú firma vypláca zamestnancovi za čas prekážok v práci na strane zamestnávateľa. Príspevok je maximálne 80 % priemernej mzdy zamestnanca, no najviac 880 eur. 

Tento spôsob je výhodný najmä pre veľké firmy, ktoré majú veľa zamestnancov a pokles tržieb nemajú až taký veľký. 

3B = príspevok pri poklese tržieb na každého zamestnanca v pracovnom pomere, ktorý nemal viac ako 50 % mesačného pracovného fondu dovolenku alebo prekážky na strane zamestnanca (PN alebo OČR). 

Výška príspevku sa vypočíta podľa poklesu tržieb, zároveň má hranicu vo výške hrubej mzdy zamestnanca: 

Príspevok sa oplatí firmám, ktoré majú výrazný pokles tržieb a zároveň majú málo zamestnancov na prekážkach v práci (zatvorili prevádzky, no pre zamestnancov stále majú prácu, napr. homeoffice). 

Ako o príspevok požiadať?

Žiadosti môžu podnikatelia posielať elektronicky cez novú webovú stránku www.pomahameludom.sk, kde je popísaný celý proces. 

zatvorený obchod

4. Príspevok pre SZČO, ktoré nie sú nemocensky ani dôchodkovo poistené a spoločníkov jednoosobových s.r.o.

Tento príspevok je určený pre tých podnikateľov, ktorí nemajú od 13.3.2020 žiadny príjem z podnikania ani žiadny iný príjem. Za príjem sa považuje aj starobný dôchodok a predčasný starobný dôchodok, invalidný dôchodok a čiastočný invalidný dôchodok a výsluhový dôchodok, preto poberatelia nemajú nárok na tento príspevok. 

Kto môže požiadať o príspevok? 

Výška príspevku je 210 eur (v marci sa kráti na 110 eur). 

Ako o príspevok požiadať?

Žiadosti môžu podnikatelia posielať elektronicky cez novú webovú stránku www.pomahameludom.sk alebo neprepustaj.sk, kde je popísaný celý proces. 

5. Pandemické ošetrovné a nemocenské

Pandemické ošetrovné (OČR)

Novelu zákona o sociálnom poistení schválil parlament už 25. marca 2020 a účinná je od 27. marca 2020. 

Nemocensky poistená osoba získa nárok na vyplácanie pandemického ošetrovného

Na ošetrovné majú podľa § 39 zákona o sociálnom poistení rodičia nárok:

O ošetrovné treba požiadať vyplnením tlačiva Žiadosť o ošetrovné, ktorú zašlú mailom alebo poštou na príslušnú pobočku Sociálnej poisťovne. Zároveň upozorňujeme, že ku koncu každého mesiaca, v ktorom žiada rodič o vyplatenie ošetrovného musí do pobočky Sociálnej poisťovne poslať vyplnené čestné vyhlásenie. 

Novela zákona v § 293es zároveň upravuje, že počas celého obdobia poberania ošetrovného sa neprerušuje poistné na nemocenské poistenie, poistné na dôchodkové poistenie a poistné na poistenie v nezamestnanosti a povinné odvody sa neplatia. 

ekonomické opatrenia koronakríza

Pandemické nemocenské (poberanie PN-ky)

Novela zákona o sociálnom poistení obsahuje aj dočasné ustanovenia, ktoré upravujú pravidlá v nemocenských dávkach počas trvania pandémie

6. Odklad platby odvodov za zamestnávateľa pri poklese tržieb o viac ako 40 % a odpustenie odvodov za apríl

Ak zamestnávateľovi alebo SZČO poklesli tržby o viac ako 40 %, môže využiť odklad platby odvodov za marec 2020, ktoré boli splatné do 8. apríla 2020. Nový termín splatnosti marcových odvodov je do 31. júla 2020. 

Zamestnávatelia a povinne nemocensky a dôchodkovo poistení živnostníci SZČO, ktorí mali v apríli 2020 najmenej 15 dní povinne zatvorené prevádzky na základe rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva, môžu využiť odpustenie platenia sociálnych odvodov. V prípade firiem sa odpúšťa platba odvodov za zamestnávateľa, no odvody za zamestnancov musia firmy zaplatiť. 

Odpustenie platby odvodov sa netýka zdravotného poistenia, ktoré SZČO aj firmy musia uhradiť do 11. mája 2020. 

koronavírus zatvorené

7. Odklad preddavkov dane z príjmu pri poklese tržieb o viac ako 40 %

Podľa § 24a zákona č. 67/2020 preddavky na daň z príjmov za obdobie, za ktoré má daňovník povinnosť platiť preddavky na daň z príjmov splatné počas obdobia pandémie, sa neplatia za obdobie bezprostredne nasledujúce po období, v ktorom daňovníkovi klesli tržby najmenej o 40 % v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho kalendárneho roka. 

Neplatenie preddavkov oznámi daňovník elektronickým vyhlásením správcovi dane najneskôr 15 dní pred uplynutím lehoty splatnosti preddavku na daň z príjmov. Takýto spôsob platenia preddavkov na daň z príjmov sa prvýkrát uplatní na preddavky splatné v máji 2020.

8. Možnosť započítania si doteraz neuplatnenej straty

Neuplatnené daňové straty zo zdaňovacích období 2015 - 2018 v úhrnnej hodnote najviac 1 000 000 eur si môžu podnikatelia (fyzické aj právnické osoby) uplatniť, ak v bežnom zdaňovacom období dosiahli kladný základ dane. 

Daňové straty si môžu uplatniť v daňovom priznaní, ktorému uplynie posledný deň lehoty na podanie daňového priznania k dani z príjmov za zdaňovacie obdobie v období od 1. januára 2020 do 31. decembra 2020. 

Podnikatelia, ktorí majú zdaňovacie obdobie hospodársky rok, si podľa § 24b zákona č. 67/2020 môžu uplatniť v daňovom priznaní za zdaňovacie obdobie končiace najskôr 31. októbra 2019. 

Daňové straty sa odpočítavajú od najskoršej vykázanej straty až po poslednú vykázanú daňovú stratu. 

Ak daňovník už podal daňové priznanie, na uplatnenie daňovej straty treba podať opravné daňové priznanie alebo dodatočné daňové priznanie. 

9. SOS dotácia pre občanov bez príjmu

SOS dotácia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR je určená pre tých, ktorí pred vypuknutím pandémie koronavírusu mali prácu, príjem z podnikania alebo vykonávali samostatne zárobkovú činnosť a aktuálne zostali bez príjmu. SOS dotáciu zavádza Nariadenie vlády č. 103/2020 Z. z. s účinnosťou od 30. apríla 2020. 

O SOS dotáciu môže požiadať fyzická osoba, ktorá

O dotáciu tak môžu požiadať aj dohodári, spoločníci s.r.o. alebo študenti, ktorí mali uzatvorenú dohodu o brigádnickej práce študenta, prácu pravidelne vykonával, ale po uzavretí prevádzok už nemôže. 

Výška dotácie je 105 eur za mesiac marec a 210 eur za ďalšie mesiace až do skončenia krízovej situácie. 

O SOS dotáciu za marec a apríl je potrebné požiadať do 15. mája 2020 poštou na adresu Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Keď sa situácia zmení a žiadateľ v čase poberania dotácie začne pracovať, musí o tom informovať Ministerstvo práce. Do tohto oznámenia bude dotáciu dostávať každý mesiac. 

© 2014 - 2024 Agentúra JASPIS. Všetky práva vyhradené.