Výdavky na stravné od 1.10.2023

Aký máte nárok na stravné pri tuzemskej pracovnej ceste? Koľko vám podľa zákona musí prispievať zamestnávateľ? A čo stravné živnostníkov?
stravné zamestnancov a živnostníkov 2022

Vplyvom rastúcich cien sa v roku 2023 došlo už k tretej úprave súm stravného. Mechanizmus zvyšovania súm stravného upravuje § 8 zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách. 

Sumy stravného sa naposledy upravovali od 1.6.2023. V júni 2023 dosiahol mesačný kumulovaný index cien jedál a nealkoholických nápojov v reštauračnom stravovaní v Slovenskej republike hodnotu 105,8. Znamená to, že oproti základni, teda kalendárnemu mesiacu, podľa ktorého sa zvyšovali sumy stravného naposledy, sa ceny zvýšili o 5,8 %. Splnili sa tak podmienky ustanovené v zákone a stravné zamestnancov i SZČO sa zvyšuje aj od 1.10.2023. 

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR navyšuje stravné príspevky pre zamestnancov opatrením č. 368/2023 Z. z. z 22. septembra 2023. 

Príspevok zamestnávateľa na stravné

V zmysle § 152 ods. 1 Zákonníka práce je zamestnávateľ povinný zabezpečovať zamestnancom vo všetkých zmenách stravovanie zodpovedajúce zásadám správnej výživy, a to priamo na pracoviskách alebo v ich blízkosti.

Zamestnávatelia na plnenie tejto povinnosti môžu využívať:

Zamestnávateľ prispieva zamestnancovi na stravovanie v sume minimálne 55 % ceny jedla a maximálne 55 % stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín podľa zákona o cestovných náhradách.

Novela Zákonníka práce od 1.3.2021 umožnila zamestnancom, ktorým zamestnávateľ nemôže zabezpečiť stravovanie vo vlastnom alebo inom zariadení, zvoliť si namiesto už zavedenej formy stravných lístkov formu finančného príspevku. V oboch prípadoch je výška príspevku rovnaká. 

Ak si zamestnanec nevyberie finančný príspevok, od 1.1.2023 zamestnávateľ povinne poskytuje zamestnancom stravovacie poukážky len v elektronickej forme (stravovacia karta). Výnimkou sú prípady, keď zamestnanec objektívne nemôže využiť gastrokartu v okolí pracoviska. Nebude už možné vybrať si medzi stravovacou kartou a papierovými stravnými lístkami. 

Zamestnávateľ musí uhradiť svoj povinný príspevok na svoje náklady, ktoré pre neho predstavujú daňový výdavok. Podľa Zákonníka práce môže prispievať zamestnávateľ na stravu zamestnancov aj zo sociálneho fondu, ktorého použitie upravuje zákon o sociálnom fonde. Zo sociálneho fondu môže zamestnávateľ uhradiť len časť alebo zvyšok hodnoty stravného lístka.

Najčastejším prípadom z praxe je, že zamestnávateľ prispieva časť zo sociálneho fondu a časť uhrádza zamestnanec. Rozhodnutie pre príspevok zo sociálneho fondu je výhodné z toho dôvodu, že takýto príspevok je oslobodený od dane a odvodov.

Výška príspevku zo sociálneho fondu nie je limitovaná, dohodne sa v kolektívnej zmluve a ak nie je uzavretá, o výške príspevku na stravovanie zo sociálneho fondu rozhodne zamestnávateľ vo vnútornom predpise.

Zamestnávateľ zabezpečuje stravovanie zamestnancom vo všetkých zmenách, a to v priebehu pracovnej zmeny, pričom za pracovnú zmenu sa považuje výkon práce dlhší ako 4 hodiny.

V prípade, ak zamestnanec nepracuje pre zamestnávateľa dlhšie ako 4 hodiny, nie je mu zamestnávateľ povinný zabezpečiť stravovanie. Ak zamestnávateľ pri pracovnej zmene, ktorá trvá viac ako 11 hodín, poskytne zamestnancom ďalšie teplé hlavné jedlo, je povinný prispievať aj na toto jedlo.
 

Výška stravného zamestnanca

Zamestnávateľ prispieva zamestnancovi na stravný lístok minimálne 55 % z jeho hodnoty

Znamená to, že v prípade, ak zamestnávateľ od 1.10.2023 poskytuje zamestnancovi stravný lístok v hodnote 5,85 €, zamestnávateľ na neho prispieva sumou 3,22 € a zamestnanec sumou 2,63 €. Suma 2,63 € je zrazená z mesačnej mzdy zamestnanca. V súčasnosti je výška maximálneho príspevku vo výške 4,29 € (55 % zo 7,80 €).

Ak zamestnávateľ celú časť príspevku zamestnanca na stravný lístok vo výške 2,63 € uhradí z prostriedkov sociálneho fondu, potom zamestnanec nebude prispievať na stravovanie vôbec. 

Príspevok zamestnávateľa zo sociálneho fondu nebude pre zamestnanca predstavovať príjem podliehajúci dani z príjmov, teda bude príjmom oslobodeným o dane, poistných odvodov na zdravotné a sociálne poistenie. Z pohľadu zamestnávateľa, príspevok zo sociálneho fondu nevstupuje do nákladov zamestnávateľa. Daňovým výdavkom je tvorba sociálneho fondu.

V prípade, že zamestnávateľ zabezpečuje stravovanie zamestnancov prostredníctvom stravovacích poukážok, podľa Zákonníka práce musí hodnota stravného lístka predstavovať najmenej 75 % stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín.

V súčasnosti predstavuje minimálna hodnota stravného lístka 5,85 €.

Hodnota stravovacej poukážky predstavuje pre zamestnanca nepeňažný príjem a je oslobodená od zdravotného a sociálneho poistenia a od dane z príjmov.

Zmeny vo finančnom príspevku na stravovanie zamestnancov v roku 2023

Novela Zákonníka práce a Zákona o dani z príjmov upravuje spôsob oslobodenia príspevku na stravné zamestnancov s účinnosťou od 1.1.2023. Niektorí zamestnávatelia totiž v rámci firemných benefitov prispievajú zamestnancom nad rámec zákonom stanovenej sumy 4,29 € buď zo sociálneho fondu, alebo dobrovoľne z vlastných zdrojov. 

Problém však je, že ak zamestnávateľ prispieva zamestnancom nad rámec tejto sumy, oplatí sa mu poskytnúť príspevok vo forme stravovacej poukážky, ktorej celá hodnota je oslobodená od dane. Pri finančnom príspevku je suma nad rámec 4,29 € považovaná za mzdu, z ktorej platí zamestnanec odvody i daň. 

Oslobodenie od dane z príjmov je od 1.1.2023 jednotné pre všetky formy stravovania zamestnancov, a to najviac do výšky 4,29 € (55 % sumy stravného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín podľa zákona o cestovných náhradách, čo je od 1.10.2023 suma 7,80 €). 

Výška stravného pri pracovnej ceste v tuzemsku v roku 2023

V prípade, že zamestnávateľ vyšle svojho zamestnanca na pracovnú cestu v rámci Slovenskej republiky, zamestnancovi prislúcha výška stravného v závislosti od trvania pracovnej cesty. 

Trvanie pracovnej cestyStravné do 30.9.2023Stravné od 1.10.2023Rozdiel
5 až 12 hodín7,30 €7,80 €+ 0,50 €
nad 12 až 18 hodín10,90 €11,60 €+ 0,70 €
nad 18 hodín16,40 €17,40 €+ 1,00 €

Stravné (diéty) pri zahraničnej pracovnej ceste v roku 2023

Nárok na stravné vzniká zamestnancovi aj v prípade pracovnej cesty do zahraničia. Zamestnancovi, ktorý bol vyslaný na zahraničnú pracovnú cestu patrí za každý kalendárny deň stravné v eurách alebo v cudzej mene.

Pri zahraničných pracovných cestách sa výška stravného taktiež odvíja od dĺžky pracovnej cesty mimo územia SR v danom kalendárnom dni, ale aj od základnej sadzby stravného v danej krajine. Člení sa na tri pásma:

Prehľad základných sadzieb stravného v eurách alebo v cudzej mene pri zahraničných pracovných cestách uvádza Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 12. decembra 2012, ktorým sa ustanovujú základné sadzby stravného v eurách alebo v cudzej mene pri zahraničných pracovných cestách.

Tip na čítanie: Cestovné náhrady: výpočet stravného na pracovnej ceste v roku 2023

Živnostníci a výdavky na stravné 2023

Zmena v oslobodení od dane z príjmov sa dotkla aj živnostníkov. Právna úprava platná do 31. 12. 2021 umožňovala živnostníkom uplatniť si v daňových výdavkoch sumu stravného vo výške minimálnej hodnoty stravného lístka za každý odpracovaný deň. Preukázať výdavok na stravné mohli nákupom stravných lístkov alebo dokladmi za obed. 

Od 1.1.2022 živnostníci nemusia dokladovať sumu vynaloženú na stravné, ale do výdavkov si môžu započítať výdavky na stravné maximálne vo výške 55 % sumy ustanovenej na kalendárny deň pre časové pásmo 5 až 12 hodín podľa zákona o cestovných náhradách. Od 1.10.2023 je to suma 4,29 € za každý odpracovaný deň daňovníka. 

Pre živnostníkov to síce znamená menšiu administratívnu záťaž, no suma, ktorú si môžu započítať do výdavkov za znižuje. Na živnostníkov sa však nevzťahujú povinnosť odpočinku podľa Zákonníka práce, preto ak pracujú aj cez víkend (a preukážu to), môžu si dať do výdavkov aj stravné za sobotu a nedeľu.

Nielen nároku na stravné, ale kompletnej problematike sa venuje náš kurz Cestovné náhrady, ktorý môžete absolvovať online alebo formou individuálnej konzultácie. Termín si nastavíte po dohode s lektorkou tu.

© 2014 - 2024 Agentúra JASPIS. Všetky práva vyhradené.