Čo by ste mali vedieť o outsourcingu?

Vytvoriť úspešný podnik je dlhá cesta, na ktorej čakajú podnikateľa rôzne prekážky. Prvotná vízia a následná realizácia vízie je len začiatkom cesty. Podnikateľ je zvyčajne odborník na určitú oblasť, ale aby jeho firma prosperovala, musí pokryť aj oblasti, v ktorých nie je až tak doma. Pomôcť môže outsourcing.
outsourcing

Čo je outsourcing zdrojov?

Outsourcing pochádza z angličtiny a voľný preklad tohto slova je “využívanie externých zdrojov”. Znamená to, že firma využíva na niektoré činnosti externých spolupracovníkov alebo firmy. Zväčša ide o činnosti, pri ktorých nedokážu vyťažiť zamestnanca na plný úväzok, alebo sú to doplnkové služby, ktoré súvisia s podnikateľskou aktivitou.

Častý je outsourcing napríklad v oblasti účtovníctva, personalistiky, marketingu, SBS služby, IT podpory, právnych služieb, zákazníckeho servisu a iné.

Veľkosť podniku priamo ovplyvňuje to, čo všetko je možné outsourcovať. Ako príklad si môžeme porovnať veľký a malý podnik v oblasti cestovného ruchu a potrebu marketingových služieb.

Veľký podnik v oblasti cestovného ruchu bude mať zaručene svoje vlastné marketingové oddelenie. To však ale neznamená, že na marketingové služby nevyužije aj externý zdroj. Vedúci marketingového oddelenia so svojimi kolegami pripraví plán krokov ako dostať do povedomia potenciálnych zákazníkov, napríklad sieť hotelov a ich služby. Marketingové materiály však už dajú pripraviť profesionálnej marketingovej agentúre a oni už len dozerajú na to, aby finálny výsledok naplnil ich predstavy. 

Malý podnik v oblasti cestovného ruchu, povedzme malý rodinný penzión, využije služby profesionálnej marketingovej agentúry, pretože majiteľ penziónu nemá vlastné marketingové oddelenie a zväčša ani skúsenosti správne osloviť potenciálnych zákazníkov, či navrhnúť propagačné materiály.

Zmluvy pri outsourcingu

Ak sa rozhodnete využiť outsourcing, je potrebné si dobre pripraviť zmluvu, ktorá bude dostatočne chrániť vaše záujmy. Pri outsourcingu sa uzatvára medzi objednávateľom a poskytovateľom Zmluva/dohoda o úrovni poskytovaných služieb (SLA - Service Level Agreement) v zmysle ustanovení § 269 ods. 2 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.

Na čo sa zamerať v zmluve o outsourcingu?

Rozsah služieb

V zmluve je potrebné čo najdetailnejšie popísať všetky služby, ktoré bude dodávateľ vykonávať. Definície služieb by mali zahŕňať ako sa služby budú poskytovať, či sa bude ponúkať služba údržby, či existujú nejaké závislosti, náčrt procesov, či zoznam použitých technológií a aplikácií.

Vylúčenia

Nejasnostiam predídete, ak v zmluve definujete aj špecifické služby, ktoré sa neponúkajú.

Úroveň poskytovaných služieb

Táto časť má hovoriť o tom, do akej miery a rozsahu majú byť vykonávané jednotlivé činnosti v dohodnutom rozsahu služieb. 

Cena

Vyjednávanie o cene medzi objednávateľom a poskytovateľom je niekedy boj. Kým jeden chce ušetriť, druhý chce zarobiť. Avšak objednávateľ by mal myslieť na to, že nižšia cena môže poskytovateľa demotivovať a odrazí sa to na kvalite jeho služieb. 

Ochrana

Do tejto časti patria všetky bezpečnostné opatrenia ako napríklad dohoda o mlčanlivosti, obchodné tajomstvo.

Ukončenie zmluvy

V zmluve by malo byť jasne stanovené ako ju možno vypovedať alebo kedy zmluva vyprší. Tiež by mala byť stanovená výpovedná lehota.

Problém pri zmluvách o outsourcingu v IT službách

Jednotlivé zmluvy upravené obchodným zákonníkom sú v prípade zmlúv v IT službách nedostatočné. IT služby sú vzájomne previazané a komplexné. Spájajú výkon analytických činností s výkonom konkrétnych prác spojených s implementáciou či tvorbou softvéru.

Pri outsourcingu IT služieb sa najčastejšie používajú zmluvy upravené v ustanovení § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka. Je však možné tiež použiť zmluvu o sprostredkovaní podľa § 642 a nasl. Obchodného zákonníka alebo zmluvu o dielo podľa ustanovenia § 536 a nasl. Obchodného zákonníka.

Práva autora softvéru upravuje však priamo autorský zákon, čo znamená, že niektoré aspekty tvorivej činnosti tak nemožno v zmluve dohodnúť inak ako ustanovuje zákon. Autorský zákon stanovuje, že autorom môže byť len jedna fyzická osoba. Netreba tiež zabudnúť na § 90 Autorského zákona, ktorý definuje zamestnanecké dielo. Režim zamestnaneckého diela sa vzťahuje aj na softvér, ktorý bol vytvorený na objednávku externým programátorom. Režim zamestnaneckého diela obmedzuje majetkové práva programátora softvéru aj bez toho aby bolo zakomponované v zmluve.

outsourcing

Daň a odvody pri príjmoch z vytvorenia diela

Každý dosiahnutý príjem podlieha daňovému a odvodovému zaťaženiu. Ako je to pri príjmoch na základe autorskej zmluvy alebo zmluvy o dielo?

Príjem dosiahnutý na základe autorskej zmluvy alebo zmluvy o dielo patrí k príjmom podľa § 6 ods. 2 písm. a) zákona o dani z príjmov. Fyzická osoba, ktorá dosahuje takýto druh príjmu sa môže rozhodnúť, či jej príjmy budú budú zdaňované zrážkovou daňou podľa § 43 ods. 3 písm. h) zákona o dani z príjmov alebo si uplatní postup podľa § 43 ods. 14 zákona o dani z príjmov a zdaní tak svoj príjme až v daňovom priznaní.

Ak sa fyzická osoba rozhodne pre zrážkovú daň, daň za ňu odvádza platiteľ dane. Daň bude vo výške 19 % a tento príjme už nie je potrebné uvádzať v daňovom priznaní ani z neho platiť žiadne odvody do zdravotnej či Sociálnej poisťovne.

Fyzická osoba, ktorá sa rozhodne zdaniť svoj príjem až v daňovom priznaní, si môže na tento príjem uplatniť paušálne výdavky, nezdaniteľnú časť základu dane a daňové bonusy. Sadzba dane je v takomto prípade 15 %. Pozor, platí to len na aktívne príjmy. 

Tejto fyzickej osobe však vzniká povinnosť platiť zdravotné odvody a v prípade, že prekročí hranicu príjmov, môže jej vzniknúť aj povinnosť platiť odvody do Sociálnej poisťovne. 

Aké sú výhody a nevýhody outsourcingu?

Outsourcing umožňuje firme znížiť svoje náklady. Jednak nemusí zamestnávať príliš veľa personálu, a tiež ušetrí prevádzkové náklady, pretože im nemusí vytvárať pracovný priestor. Spoločnosť si môže vybrať z množstva špecialistov na konkrétnu oblasť, čo sa môže priniesť zvýšenie efektívnosti a kvality práce. 

Zároveň sa zamestnancom uvoľnia ruky, keďže niektoré služby zabezpecia externí dodávatelia. Externí dodávatelia často firme poskytnú najmodernejšie technologické trendy a inovácie a zaujímavé know-how, ku ktorému by sa za normálnych okolností firma nedoslata. Výhodou je tiež jednoduchšia kontrola výdavkov a prenesenie časti rizík na iný subjekt.

S tým je spojená počiatočná nevýhoda zdieľania dôležitých informácií o firme s externým človekom. Na mieste je zvýšená obozretnosť v prístupoch do systémov či know-how firmy. Potrebná je tiež pravidelná kontrola, či je zverená služba odvádzaná podľa požiadaviek. Dôležité je nájsť v outsourcingu rovnováhu, aby ste sa nestali závislí od externých dodávateľov. Otázna je totiž ich zastupiteľnosť, čím sa zvyšuje riziko plynulosti práce. 

© 2014 - 2024 Agentúra JASPIS. Všetky práva vyhradené.