Zmeny v zákone o účtovníctve od 1.1.2018

2.11.2017 Michaela Struhárová
Novelou Zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve, ktorú ako vládny návrh schválil 11.10.2017 aj parlament, vstupujú od 1. januára 2018 do platnosti viaceré zmeny. Najzásadnejšie zmeny sú zavedenie inštitútu osobitne závažného porušenia zákona o účtovníctve a zmena doby archivácie účtovných dokumentov z pôvodných 5 rokov na 10 rokov. Podrobnejšie sme sa na dôležité zmeny pozreli v článku.

Predĺženie doby archivácie dokumentov
Zosúladí sa doba archivácie účtovných dokladov s dobou archivácie účtovnej závierky ako podkladov k jej zostaveniu. V súlade s § 31 môže účtovná jednotka archivovať účtovné záznamy v písomnej forme alebo v elektronickej forme podľa jej vlastného rozhodnutia. Pre účtovné jednotky to znamená, že doklady budú musieť archivovať 10 rokov namiesto pôvodných 5 rokov.

Z dôvodu zabezpečenia kontinuity uchovávania účtovných záznamov sa zmena vzťahuje aj na uzavreté účtovné roky a účtovné doklady, ktorým do 31.12.2017 ešte neuplynula päťročná lehota archivácie.

Zrušenie živnostenského oprávnenia
Jednou z najzásadnejších zmien je zavedenie inštitútu osobitne závažného porušenia zákona o účtovníctve, na základe ktorého je možné podať podnet na zrušenie živnostenského oprávnenia.

Vzhľadom na to, že sankcia má mať aj povahu preventívnu, resp. výchovnú, nie je žiadúce, aby pri prvom dopustení sa správneho deliktu došlo k podaniu podnetu na zrušenie živnostenského oprávnenia. Preto sa za osobitne závažné porušenie zákona o účtovníctve považuje až opakované spáchanie správneho deliktu.

Ide o porušenia povinností ustanovených v § 4 ods. 1, § 6 ods. 4 a § 11 ods. 3, a to ak účtovná jednotka neviedla účtovníctvo, nezostavila účtovnú závierku alebo ak účtovná jednotka vykonávala účtovné zápisy mimo účtovných kníh, vykonávala účtovný zápis o účtovnom prípade, ktorý nevznikol, zatajovala a nezaúčtovala skutočnosť, ktorá je predmetom účtovníctva.

Ocenenie majetku a záväzkov
Na základe myšlienky zjednodušeného podnikania v rámci celého priestoru EÚ a so zjednodušením premiestnenia sídla európskej spoločnosti, európskeho družstva a európskeho zoskupenia hospodárskych záujmov na územie Slovenskej republiky sa umožňuje, aby európska spoločnosť a európske družstvo nemuseli prehodnocovať svoje ocenenie majetku a záväzkov.

Ocenenie majetku a záväzkov, a to vrátane odpisov a opravných položiek pred premiestnením sídla v Slovenskej republike, sa považuje za prvotné ocenenie majetku a záväzkov obstarávacou cenou, vlastnými nákladmi alebo reálnou hodnotou podľa zákona o účtovníctve.

Uloženie účtovných dokumentov
Upresňuje sa ukladanie účtovnej závierky zanikajúcej účtovnej jednotky do registra jej právnym nástupcom. Do dňa nadobudnutia účinnosti splynutia, rozdelenia alebo zániku účtovnej jednotky, môže uložiť do registra účtovnú závierku zanikajúca účtovná jednotka.

Daňový úrad bude môcť zaslať výzvu účtovnej jednotke, ktorá neuložila účtovné dokumenty do registra účtovných závierok alebo uložila nesprávny vzor účtovnej závierky alebo vzor oznámenia o dátume schválenia účtovnej závierky. Ak účtovná jednotka uloží nesprávny vzor účtovných výkazov, nie je možné následne elektronicky spracovať príslušné údaje.

Mení sa tiež lehota na oznámenie o dátume schválenia účtovnej závierky. Ak účtovná jednotka ukladá do registra neschválenú účtovnú závierku, oznámenie o dátume schválenia účtovnej závierky ukladá do registra dodatočne, najneskôr do piatich 15 pracovných dní od jej schválenia.

Účtovná jednotka v konkurze a likvidácii
Upravuje sa účtovné obdobie, resp. uzavretie a otvorenie účtovných kníh v prípade, ak je na účtovnú jednotku v likvidácii vyhlásený konkurz, a to obdobne ako je upravené zdaňovacie obdobie v § 41 ods. 4 a ods. 8 písm. b) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov. Účtovná jednotka v účtovnom období odo dňa vstupu do likvidácie do dňa skončenia likvidácie otvorí účtovné knihy ku dňu vstupu do likvidácie a uzavrie účtovné knihy ku dňu skončenia likvidácie.

Podľa § 44 ods. 6 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ak je konkurz vyhlásený na majetok právnickej osoby v likvidácii, vyhlásením konkurzu sa likvidácia právnickej osoby až do zrušenia konkurzu prerušuje.

Zatriedenie do veľkostných skupín pri rozdelení alebo zlúčení účtovných jednotiek
Novovzniknutá účtovná jednotka sa zatriedi do veľkostnej skupiny na základe vlastného rozhodnutia
a zostáva v tejto veľkostnej skupine aj v bezprostredne nasledujúcom účtovnom období, pričom nepostupuje podľa odseku 12.

Ak pri zrušení bez likvidácie účtovná jednotka, ktorá sa stane právnym nástupcom zanikajúcej účtovnej jednotky nie je novovzniknutou účtovnou jednotkou, je povinná k rozhodnému dňu opätovne prehodnotiť svoje zatriedenie do veľkostných skupín a zohľadniť veľkosť majetku a priemerný prepočítaný počet zamestnancov, ktoré prevzala od zanikajúcej účtovnej jednotky. To znamená, že nástupnícka účtovná jednotka po rozdelení alebo zlúčení zváži svoje zatriedenie do veľkostných skupín.

© 2014 - 2024 Agentúra JASPIS. Všetky práva vyhradené.